21.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 748/2012

af 3. august 2012

om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

I forordning (EF) nr. 216/2008 fastsættes der fælles væsentlige krav for at sikre et højt ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse. I henhold til denne skal Kommissionen vedtage de nødvendige gennemførelsesbestemmelser for at sikre, at disse finder ensartet anvendelse, og ved denne forordning oprettes Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) for at bistå Kommissionen med at udarbejde disse gennemførelsesbestemmelser.

(3)

Det er nødvendigt at fastsætte fælles tekniske krav og administrative procedurer for at sikre luftdygtigheds- og miljøforeneligheden af luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur, der er omfattet af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 216/2008. Disse krav og procedurer skal omfatte en angivelse af betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af de pågældende certifikater.

(4)

Organisationer, der deltager i konstruktion og produktion af materiel, dele og apparatur, skal overholde visse tekniske krav for at godtgøre, at de er kvalificeret og i stand til at varetage det ansvar, der er forbundet med deres særlige rettigheder. Kommissionen skal fastsætte foranstaltninger for at præcisere betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikater som bevis for denne overensstemmelse.

(5)

Ved fastsættelse af foranstaltninger til gennemførelse af fælles væsentlige krav på luftdygtighedsområdet skal Kommissionen påse, at de afspejler den nyeste teknologi og de bedste praksisser, og tage hensyn til erfaringerne med luftfartøjer på verdensplan og den videnskabelige og tekniske udvikling samt give mulighed for omgående indgriben over for fastslåede årsager til havarier og alvorlige hændelser.

(6)

Nødvendigheden af at sikre ensartethed i anvendelsen af fælles luftdygtigheds- og miljøkrav på luftfartsmateriel, -dele og -apparatur kræver, at medlemsstaternes kompetente myndigheder og efter behov agenturet følger fælles procedurer i deres vurdering af, hvorvidt disse krav opfyldes. Agenturet skal udarbejde certificeringsspecifikationer og vejledende materiale for at sikre den nødvendige ensartethed i forskrifterne.

(7)

Det er nødvendigt at anerkende den fortsatte gyldighed af de certifikater, der er udstedt, før forordning (EF) nr. 1702/2003 trådte i kraft, i overensstemmelse med artikel 69 i forordning (EF) nr. 216/2008.

(8)

For at sikre et højt ensartet niveau for luftfartssikkerhed i Europa er det nødvendigt at indføre ændringer af krav og procedurer for certificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer — for bl.a. at udarbejde regler for påvisning af overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene og indføre en valgmulighed med hensyn til at opfylde senere standarder for ændringer af typecertifikater.

(9)

Hjælpemotorers (APU’ers) udformning og kompleksitet minder om flymotorers, og i nogle tilfælde er konstruktioner af APU’er endog afledt af motorkonstruktioner. Der er derfor behov for at ændre bestemmelserne vedrørende reparation af APU'er for at genskabe sammenhængen med reparationsprocessen for motorer.

(10)

For at ikke-komplicerede motordrevne luftfartøjer, fritidsluftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur underlægges foranstaltninger, som står i forhold til deres enkle konstruktion og type af operationer, samtidig med at et højt, ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa opretholdes, er der behov for at indføre ændringer af krav og procedurer for certificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer, og nærmere bestemt gives ejerne af European Light Aircraft under 2 000 kg (ELA2) eller under 1 200 kg (ELA1) mulighed for at godkende montering af visse ikke-sikkerhedskritiske dele uden en EASA-formular 1.

(11)

Agenturet udarbejdede et udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagde disse for Kommissionen i form af udtalelse nr. 01/2009 om »Mulighed for at afvige fra luftdygtighedsbestemmelserne ved konstruktionsændringer«, nr. 02/2009 om »Reparations- og konstruktionsændringer af European Technical Standard Order«, nr. 01/2010 om »SubPart J DOA« og udtalelse nr. 01/2011 om »ELA-proces« og »standardændringer og -reparationer« i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, som er nedsat ved artikel 65, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde og definitioner

1.   I denne forordning fastsættes i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 216/2008 fælles tekniske krav og administrative procedurer for luftdygtigheds- og miljøcertificering af materiel, dele og apparatur, herunder:

a)

udstedelse af typecertifikater, begrænsede typecertifikater, supplerende typecertifikater og ændringer af disse certifikater

b)

udstedelse af luftdygtighedsbeviser, begrænsede luftdygtighedsbeviser, flyvetilladelser og certifikater om frigivelse til tjeneste

c)

udstedelse af reparationskonstruktionsgodkendelser

d)

påvisning af overholdelse af miljøbeskyttelseskrav

e)

udstedelse af støjcertifikater

f)

identifikation af materiel, dele og apparatur

g)

certificering af visse former for materiel, dele og apparatur

h)

certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer

i)

udstedelse af luftdygtighedsdirektiver.

2.   I denne forordning forstås ved:

a)   »JAA«: »de fælles luftfartsmyndigheder«

b)   »JAR«: »de fælles luftfartskrav«

c)   »del 21«: kravene til og procedurerne for certificering af luftfartøjer og hertil knyttet materiel, dele og apparatur samt for konstruktions- og produktionsorganisationer som fastsat i bilag I til denne forordning

d)   »del M«: de gældende krav til vedvarende luftdygtighed, som er vedtaget i medfør af forordning (EF) nr. 216/2008

e)   »hovedforretningssted«: selskabets hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted, inden for hvilken de vigtigste økonomiske funktioner og den i denne forordning omhandlede operationelle kontrol udøves

f)   »artikel«: enhver del og ethvert apparatur, der kan anvendes på et civilt luftfartøj

g)   »ETSO«: European Technical Standard Order. European Technical Standard Order er en detaljeret luftdygtighedsspecifikation, der udstedes af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) for at sikre overensstemmelse med kravene i denne forordning som en mindstepræstationsnorm for bestemte artikler

h)   »EPA«: den europæiske delgodkendelse (European Part Approval). Den europæiske delgodkendelse af en artikel indebærer, at artiklen er fremstillet i overensstemmelse med godkendte konstruktionsdata, der ikke tilhører indehaveren af typecertifikatet for det pågældende produkt, undtagen for ETSO-artikler

i)   »ELA1-luftfartøj«: et af følgende bemandede luftfartøjer (ELA står for »European Light Aircraft«):

j)   »ELA2-luftfartøj«: et af følgende bemandede luftfartøjer (ELA står for »European Light Aircraft«):

højst 3 % statisk vægt

motor uden styret trækkraft (undtagen reverseringstrækkraft)

konventionel og enkel konstruktion af: struktur, styringssystem og ballonetsystem

manøvreorganer uden hjælpeenergi.

Artikel 2

Certificering af materiel, dele og apparatur

1.   Der udstedes certifikater for materiel, dele og apparatur som anført i bilag I (del 21).

2.   Uanset stk. 1 er luftfartøjer, herunder alt installeret materiel, dele og apparatur, som ikke er registreret i en medlemsstat, undtaget fra bestemmelserne i subpart H og I i bilag I (del 21). De er også undtaget fra bestemmelserne i subpart P i bilag I (del 21), undtagen når en medlemsstat foreskriver luftfartøjsidentifikationsmærker.

Artikel 3

Fortsat gyldighed af typecertifikater og derpå baserede luftdygtighedsbeviser

1.   For så vidt angår materiel, for hvilket en medlemsstat inden den 28. september 2003 har udstedt et typecertifikat eller et dokument, der kan danne grundlag for udstedelse af et luftdygtighedsbevis, gælder følgende bestemmelser:

a)

Dette materiel skal anses for at have fået udstedt et typecertifikat i overensstemmelse med denne forordning, når:

i)

grundlaget for materiellets typecertifikat var:

det gældende JAA-typecertificeringsgrundlag for materiel, der har fået udstedt et certifikat i henhold til JAA-procedurer som defineret i JAA's specifikationsblad for dette materiel, eller

for andet materiel, det typecertificeringsgrundlag, som var defineret i typecertifikatets specifikationsblad i konstruktionsstaten, hvis denne konstruktionsstat var:

en medlemsstat, medmindre agenturet under særlig hensyntagen til luftdygtighedsbestemmelser og driftserfaring fastsætter, at dette typecertificeringsgrundlag ikke sikrer et sikkerhedsniveau, der svarer til det niveau, som kræves i forordning (EF) nr. 216/2008 og i denne forordning, eller

en stat, med hvilken en medlemsstat havde undertegnet en bilateral luftdygtighedsaftale eller indgået en tilsvarende ordning, i henhold til hvilken sådanne former for materiel har fået udstedt et certifikat på grundlag af de luftdygtighedsbestemmelser, der var gældende i den pågældende konstruktionsstat, medmindre agenturet fastsætter, at disse luftdygtighedsbestemmelser, denne driftserfaring eller den pågældende stats sikkerhedsniveau ikke svarer til det niveau, der kræves i forordning (EF) nr. 216/2008 og i nærværende forordning.

Agenturet foretager en første vurdering af virkningen af bestemmelserne i andet led med henblik på at afgive en udtalelse til Kommissionen. Denne udtalelse omfatter også eventuelle ændringer til denne forordning

ii)

miljøbeskyttelseskravene var de krav, der i henhold til bilag 16 til Chicagokonventionen skulle finde anvendelse på materiellet

iii)

de gældende luftdygtighedsdirektiver var dem, der var gældende i konstruktionsstaten.

b)

Konstruktionen af et individuelt luftfartøj, som var opført i en medlemsstats register inden den 28. september 2003, anses for at være blevet godkendt i overensstemmelse med denne forordning, når:

i)

dets grundlæggende typekonstruktion var del af et i litra a) omhandlet typecertifikat

ii)

alle ændringer af denne grundlæggende konstruktion, som ikke henhørte under typecertifikatindehaverens ansvar, blev godkendt, og når

iii)

de luftdygtighedsdirektiver, som blev udstedt eller vedtaget af registreringsmedlemsstaten inden den 28. september 2003, blev overholdt, herunder enhver ændring af konstruktionsstatens luftdygtighedsdirektiver, som var godkendt af registreringsmedlemsstaten.

2.   For materiel, som var ved at blive typecertificeret via JAA eller en medlemsstat den 28. september 2003, gælder følgende:

a)

Hvis et materiel er ved at blive certificeret af flere medlemsstater, anvendes det mest fremskredne af disse projekter som reference.

b)

Punkt 21.A.15, litra a), b) og c), i bilag I (del 21) finder ikke anvendelse.

c)

Uanset punkt 21.A.17, litra a), i bilag I (del 21) skal grundlaget for typecertificeringen være det, der er fastlagt af JAA, eller i påkommende tilfælde af medlemsstaten på datoen for ansøgningen om godkendelsen.

d)

Den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, skal anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde punkt 21.A.20, litra a) og b), i bilag I (del 21).

3.   For materiel, der har et nationalt typecertifikat eller tilsvarende, og for hvilket en medlemsstats godkendelse af en ændring endnu ikke var afsluttet på den dato, hvor typecertifikatet skulle være i overensstemmelse med denne forordning, gælder følgende:

a)

Hvis en godkendelsesproces udføres af flere medlemsstater, anvendes det mest fremskredne projekt som reference.

b)

Punkt 21.A.93 i bilag I (del 21) finder ikke anvendelse.

c)

Det gældende typecertificeringsgrundlag er det, JAA eller eventuelt medlemsstaten havde fastlagt på datoen for ansøgningen om godkendelse af ændringen.

d)

Den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde punkt 21.A.103, litra a), nr. 2), og litra b), i bilag I (del 21).

4.   For materiel, der havde et nationalt typecertifikat eller et tilsvarende certifikat, og for hvilket det gælder, at processen for godkendelse af en større reparationskonstruktion, der gennemførtes af en medlemsstat, ikke var afsluttet på det tidspunkt, hvor typecertifikatet skulle være fastlagt i overensstemmelse med denne forordning, anses den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde punkt 21.A.433, litra a), i bilag I (del 21).

5.   Et luftdygtighedsbevis, der er udstedt af en medlemsstat, og som bekræfter, at certifikatet er i overensstemmelse med et typecertifikat, der er fastlagt i overensstemmelse med stk. 1, skal anses for at være i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 4

Fortsat gyldighed af supplerende typecertifikater

1.   For så vidt angår supplerende typecertifikater udstedt af en medlemsstat i henhold til JAA-procedurer eller gældende nationale procedurer, og for så vidt angår ændringer af materiel, som blev foreslået af personer, der ikke var typecertifikatindehaveren af materiellet, og som blev godkendt af en medlemsstat i henhold til gældende nationale procedurer, anses det supplerende typecertifikat eller større ændring, hvis det var gyldigt den 28. september 2003, for at være udstedt i henhold til denne forordning.

2.   For supplerende typecertifikater, som var ved at blive certificeret af en medlemsstat den 28. september 2003 i henhold til de gældende JAA-procedurer for supplerende typecertificering, og for større ændringer af materiel, som blev foreslået af andre personer end indehaveren af materiellets typecertifikat, og som var ved at blive certificeret af en medlemsstat den 28. september 2003 i henhold til gældende nationale procedurer, gælder følgende:

a)

Hvis en certificeringsproces blev udført af flere medlemsstater, skal det mest fremskredne projekt anvendes som reference.

b)

Punkt 21.A.113, litra a) og b), i bilag I (del 21) finder ikke anvendelse.

c)

Det gældende certificeringsgrundlag skal være det, JAA eller eventuelt medlemsstaten har fastlagt på datoen for ansøgningen om et supplerende typecertifikat eller om godkendelse af en større ændring.

d)

Den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde punkt 21.A.115, litra a), i bilag I (del 21).

Artikel 5

Fortsat drift af visse luftfartøjer, der er registreret i medlemsstaterne

Med hensyn til luftfartøjer, som ikke kan anses for at have et typecertifikat, der er blevet udstedt i henhold til denne forordnings artikel 3, stk. 1, litra a), som har fået udstedt et luftdygtighedsbevis fra en medlemsstat, før forordning (EF) nr. 1702/2003 trådte i kraft i denne medlemsstat (4), som fandtes i medlemsstatens register på denne dato, og som stadig befandt sig i en medlemsstats register den 28. marts 2007, anses følgende i kombination for at udgøre de gældende specifikke luftdygtighedsspecifikationer, der er udstedt i overensstemmelse med denne forordning:

a)

typecertifikatets specifikationsblad og specifikationsblad for støj eller tilsvarende dokumenter udstedt af konstruktionsstaten, forudsat at konstruktionsstaten har indgået samarbejdsaftale i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/2008 med agenturet om sikring af et sådant luftfartøjs konstruktions vedvarende luftdygtighed

b)

miljøbeskyttelseskravene i henhold til bilag 16 til Chicago-konventionen, der gælder for det pågældende luftfartøj, og

c)

de obligatoriske regler for vedvarende luftdygtighed i konstruktionsstaten.

Artikel 6

Fortsat gyldighed af certificering af dele og apparatur

1.   Godkendelser af dele og apparatur, der er udstedt af en medlemsstat og er gyldige den 28. september 2003, skal anses for at være udstedt i overensstemmelse med denne forordning.

2.   For dele og apparatur, for hvilke en godkendelses- eller tilladelsesproces var ved at blive gennemført af en medlemsstat den 28. september 2003, gælder følgende:

a)

Hvis en godkendelsesproces blev udført af flere medlemsstater, skal det mest fremskredne projekt anvendes som reference.

b)

Punkt 21.A.603 i bilag I (del 21) finder ikke anvendelse.

c)

De gældende datakrav, der er fastsat i henhold til punkt 21.A.605 i bilag I (del 21), skal være de krav, som er fastlagt af den pågældende medlemsstat på den dato, hvor der indgives ansøgning om godkendelse eller tilladelse.

d)

Den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført af den relevante medlemsstat, skal anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde punkt 21.A.606, litra b), i bilag I (del 21).

Artikel 7

Flyvetilladelse

Betingelser, som medlemsstaterne har fastsat inden den 28. marts 2007, for flyvetilladelser eller andre luftdygtighedsbeviser, der udstedes til luftfartøjer, hvortil der ikke var udstedt et luftdygtighedsbevis eller et begrænset luftdygtighedsbevis i henhold til denne forordning, skal anses for at have været fastsat i overensstemmelse med denne forordning, medmindre agenturet inden den 28. marts 2008 har fastsat, at disse betingelser ikke garanterer et sikkerhedsniveau, der svarer til det niveau, som kræves i forordning (EF) nr. 216/2008 eller i nærværende forordning.

Artikel 8

Konstruktionsorganisationer

1.   En organisation, som er ansvarlig for konstruktionen af materiel, dele og apparatur eller for ændringer eller reparationer heraf, skal godtgøre, at den er kvalificeret i overensstemmelse med bilag I (del 21).

2.   Uanset stk. 1 kan en organisation, hvis hovedforretningssted er beliggende i en ikke-EU-medlemsstat, godtgøre, at den er kvalificeret, ved at være indehaver af et certifikat, der er udstedt af den pågældende stat for det materiel, den del eller det apparatur, hvorom organisationen ansøger om godkendelse under forudsætning af, at:

a)

den pågældende stat er konstruktionsstaten, og at

b)

agenturet har fastslået, at niveauet for kontrol af overholdelsen af kravene ligger på det samme uafhængige niveau i den pågældende stats system som det niveau, der er fastsat ved denne forordning, enten gennem et tilsvarende system for godkendelse af organisationer eller gennem direkte inddragelse af den pågældende stats kompetente myndighed.

3.   Medlemsstatsgodkendelser af konstruktionsorganisationer, der er udstedt eller anerkendt i overensstemmelse med JAA-kravene og -procedurerne, og som er gyldige før den 28. september 2003, skal anses for at være i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 9

Produktionsorganisationer

1.   En organisation, der er ansvarlig for fremstillingen af materiel, dele og apparatur, skal godtgøre, at den er kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I (del 21).

2.   Uanset stk. 1 kan en fabrikant, hvis hovedforretningssted er beliggende i en ikke-EU-medlemsstat, godtgøre, at han er kvalificeret, ved at være indehaver af et certifikat, der er udstedt af den pågældende stat for det materiel, de dele og det apparatur, som ansøgningen omhandler, under forudsætning af, at:

a)

den pågældende stat er produktionsstaten, og at

b)

agenturet har fastslået, at niveauet for kontrol af overholdelsen af kravene ligger på det samme uafhængige niveau i den pågældende stats system som det niveau, der er fastsat ved denne forordning, enten gennem et tilsvarende system for godkendelse af organisationer eller gennem direkte inddragelse af den pågældende stats kompetente myndighed.

3.   Produktionsorganisationsgodkendelser, der inden den 28. september 2003 er udstedt eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med JAA-kravene og -procedurerne, skal anses for at være i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 10

Agenturets foranstaltninger

1.   Agenturet skal udvikle acceptable måder til at udvise overensstemmelse (i det følgende benævnt »AMC«), som kompetente myndigheder, organisationer og personale kan bruge for at påvise overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I (del 21) til denne forordning.

2.   AMC, som agenturet udsteder, må hverken indføre nye krav eller lempe kravene i bilag I (del 21) til denne forordning.

3.   Uden at dette berører artikel 54 og 55 i forordning (EF) nr. 216/2008, gælder det, at når de af agenturet udstedte acceptable måder til at udvise overensstemmelse anvendes, skal de tilhørende krav i bilag I (del 21) til denne forordning anses for at være opfyldt uden yderligere dokumentation.

Artikel 11

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1702/2003 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6.

(3)  Se bilag II.

(4)  EU-15: 28. september 2003; EU-10: 1. maj 2004; EU-2: 1. januar 2007.


BILAG I

DEL 21

Certificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og af konstruktions- og produktionsorganisationer

Indholdsfortegnelse

21.1.

Generelt

SEKTION A —

TEKNISKE KRAV

SUBPART A —

GENERELLE BESTEMMELSER

21.A.1.

Anvendelsesområde

21.A.2.

Udførelse ved en anden person end ansøgeren til eller indehaveren af et certifikat

21.A.3A.

Svigt, mangler og fejl

21.A.3B.

Luftdygtighedsdirektiver

21.A.4.

Koordinering af konstruktion og produktion

SUBPART B —

TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.A.11.

Anvendelsesområde

21.A.13.

Berettigelse

21.A.14.

Påvisning af kompetence

21.A.15.

Ansøgning

21.A.16A.

Luftdygtighedsbestemmelser

21.A.16B.

Særlige betingelser

21.A.17.

Typecertificeringsgrundlag

21.A.18.

Angivelse af gældende miljøbeskyttelseskrav og certificeringsspecifikationer

21.A.19.

Ændringer, der kræver et nyt typecertifikat

21.A.20.

Overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene

21.A.21.

Udstedelse af et typecertifikat

21.A.23.

Udstedelse af et begrænset typecertifikat

21.A.31.

Typekonstruktion

21.A.33.

Inspektion og afprøvninger

21.A.35.

Prøveflyvninger

21.A.41.

Typecertifikat

21.A.44.

Indehaverens forpligtelser

21.A.47.

Overdragelse

21.A.51.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.55.

Opbevaring af dokumentation

21.A.57.

Håndbøger

21.A.61.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

(SUBPART C — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D —

ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.A.90A.

Anvendelsesområde

21.A.90B.

Standardændringer

21.A.91.

Klassifikation af ændringer af typekonstruktioner

21.A.92.

Berettigelse

21.A.93.

Ansøgning

21.A.95.

Mindre ændringer

21.A.97.

Større ændringer

21.A.101.

Angivelse af gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav

21.A.103.

Udstedelse af godkendelse

21.A.105.

Opbevaring af dokumentation

21.A.107.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21.A.109.

Forpligtelser og EPA-mærkning

SUBPART E —

SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

21.A.111.

Anvendelsesområde

21.A.112A.

Berettigelse

21.A.112B.

Påvisning af kompetence

21.A.113.

Ansøgning om et supplerende typecertifikat

21.A.114.

Påvisning af overholdelse

21.A.115.

Udstedelse af et supplerende typecertifikat

21.A.116.

Overdragelse

21.A.117.

Ændringer af den del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat

21.A.118A.

Forpligtelser og EPA-mærkning

21.A.118B.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.119.

Håndbøger

21.A.120.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

SUBPART F —

PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.121.

Anvendelsesområde

21.A.122.

Berettigelse

21.A.124.

Ansøgning

21.A.125A.

Udstedelse af et godkendelsesbrev

21.A.125B.

Resultater

21.A.125C.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.126.

Produktionsinspektionssystem

21.A.127.

Afprøvninger: luftfartøj

21.A.128.

Afprøvninger: motorer og propeller

21.A.129.

Producentens forpligtelser

21.A.130.

Overensstemmelseserklæring

SUBPART G —

PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.131.

Anvendelsesområde

21.A.133.

Berettigelse

21.A.134.

Ansøgning

21.A.135.

Udstedelse af produktionsorganisationsgodkendelse

21.A.139.

Kvalitetssystem

21.A.143.

Redegørelse

21.A.145.

Godkendelseskrav

21.A.147.

Ændringer af den godkendte produktionsorganisation

21.A.148.

Ændring af beliggenhed

21.A.149.

Overdragelse

21.A.151.

Godkendelsesbetingelser

21.A.153.

Ændringer af godkendelsesbetingelserne

21.A.157.

Undersøgelser

21.A.158.

Resultater

21.A.159.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.163.

Rettigheder

21.A.165.

Indehaverens forpligtelser

SUBPART H —

LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21.A.171.

Anvendelsesområde

21.A.172.

Berettigelse

21.A.173.

Klassifikation

21.A.174.

Ansøgning

21.A.175.

Sprog

21.A.177.

Ændring eller modifikation

21.A.179.

Overdragelse og genudstedelse inden for medlemsstater

21.A.180.

Inspektioner

21.A.181.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.182.

Luftfartøjsidentifikation

SUBPART I —

STØJCERTIFIKATER

21.A.201.

Anvendelsesområde

21.A.203.

Berettigelse

21.A.204.

Ansøgning

21.A.207.

Ændring eller modifikation

21.A.209.

Overdragelse og genudstedelse inden for medlemsstater

21.A.210.

Inspektioner

21.A.211.

Varighed og fortsat gyldighed

SUBPART J —

KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.231.

Anvendelsesområde

21.A.233.

Berettigelse

21.A.234.

Ansøgning

21.A.235.

Udstedelse af konstruktionsorganisationsgodkendelse

21.A.239.

Konstruktionssikringssystem

21.A.243.

Data

21.A.245.

Godkendelseskrav

21.A.247.

Ændringer i konstruktionssikringssystemet

21.A.249.

Overdragelse

21.A.251.

Godkendelsesbetingelser

21.A.253.

Ændringer af godkendelsesbetingelserne

21.A.257.

Undersøgelser

21.A.258.

Resultater

21.A.259.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.263.

Rettigheder

21.A.265.

Indehaverens forpligtelser

SUBPART K —

DELE OG APPARATUR

21.A.301.

Anvendelsesområde

21.A.303.

Overholdelse af gældende krav

21.A.305.

Godkendelse af dele og apparatur

21.A.307.

Frigivelse af dele og apparatur til installation

(SUBPART L — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M —

REPARATIONER

21.A.431A.

Anvendelsesområde

21.A.431B.

Standardreparationer

21.A.432A.

Berettigelse

21.A.432B.

Påvisning af kompetence

21.A.433.

Reparationskonstruktion

21.A.435.

Klassificering af reparationer

21.A.437.

Udstedelse af en reparationskonstruktionsgodkendelse

21.A.439.

Fremstilling af reparationsdele

21.A.441.

Reparationsudførelse

21.A.443.

Begrænsninger

21.A.445.

Ikke-reparerede skader

21.A.447.

Opbevaring af dokumentation

21.A.449.

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

21.A.451.

Forpligtelser og EPA-mærkning

(SUBPART N — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O —

EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER GODKENDELSER

21.A.601.

Anvendelsesområde

21.A.602A.

Berettigelse

21.A.602B.

Påvisning af kompetence

21.A.603.

Ansøgning

21.A.604.

ETSO-godkendelse for en hjælpemotor (APU)

21.A.605.

Datakrav

21.A.606.

Udstedelse af ETSO-godkendelse

21.A.607.

ETSO-godkendelsesrettigheder

21.A.608.

Konstruktions- og præstationserklæring (DDP)

21.A.609.

Forpligtelser, der påhviler indehavere af ETSO-godkendelser

21.A.610.

Afvigelsesgodkendelse

21.A.611.

Konstruktionsændringer

21.A.613.

Opbevaring af dokumentation

21.A.615.

Inspektion foretaget af agenturet

21.A.619.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.621.

Overdragelse

SUBPART P —

FLYVETILLADELSE

21.A.701.

Anvendelsesområde

21.A.703.

Berettigelse

21.A.705.

Kompetent myndighed

21.A.707.

Ansøgning om flyvetilladelse

21.A.708.

Flyvebetingelser

21.A.709.

Ansøgning om godkendelse af flyvebetingelser

21.A.710.

Godkendelse af flyvebetingelser

21.A.711.

Udstedelse af en flyvetilladelse

21.A.713.

Ændringer

21.A.715.

Sprog

21.A.719.

Overdragelse

21.A.721.

Inspektioner

21.A.723.

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.725.

Fornyelse af flyvetilladelse

21.A.727.

Forpligtelser, der påhviler indehaveren af en flyvetilladelse

21.A.729.

Opbevaring af dokumentation

SUBPART Q —

IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

21.A.801.

Identifikation af materiel

21.A.803.

Håndtering af identifikationsdata

21.A.804.

Identifikation af dele og apparatur

21.A.805.

Identifikation af kritiske dele

21.A.807.

Identifikation af ETSO-artikler

SEKTION B —

PROCEDURER FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

SUBPART A —

GENERELLE BESTEMMELSER

21.B.5.

Anvendelsesområde

21.B.20.

Den kompetente myndigheds forpligtelser

21.B.25.

Krav til den kompetente myndigheds organisation

21.B.30.

Dokumenterede procedurer

21.B.35.

Ændringer i organisation og procedurer

21.B.40.

Løsning af tvister

21.B.45.

Indberetning/koordinering

21.B.55.

Opbevaring af dokumentation

21.B.60.

Luftdygtighedsdirektiver

SUBPART B —

TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

(SUBPART C — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D —

ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

SUBPART E —

SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

SUBPART F —

PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.B.120.

Undersøgelser

21.B.125.

Resultater

21.B.130.

Udstedelse af et godkendelsesbrev

21.B.135.

Opretholdelse af et godkendelsesbrev

21.B.140.

Ændring af et godkendelsesbrev

21.B.145.

Begrænsning, inddragelse og tilbagekaldelse af et godkendelsesbrev

21.B.150.

Opbevaring af dokumentation

SUBPART G —

PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.B.220.

Undersøgelser

21.B.225.

Resultater

21.B.230.

Udstedelse af certifikat

21.B.235.

Løbende tilsyn

21.B.240.

Ændring af en produktionsorganisationsgodkendelse

21.B.245.

Inddragelse og tilbagekaldelse af en produktionsorganisationsgodkendelse

21.B.260.

Opbevaring af dokumentation

SUBPART H —

LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21.B.320.

Undersøgelser

21.B.325.

Udstedelse af luftdygtighedsbevis

21.B.326.

Luftdygtighedsbevis

21.B.327.

Begrænset luftdygtighedsbevis

21.B.330.

Inddragelse og tilbagekaldelse af luftdygtighedsbeviser og begrænsede luftdygtighedsbeviser

21.B.345.

Opbevaring af dokumentation

SUBPART I —

STØJCERTIFIKATER

21.B.420.

Undersøgelser

21.B.425.

Udstedelse af støjcertifikater

21.B.430.

Inddragelse og tilbagekaldelse af støjcertifikater

21.B.445.

Opbevaring af dokumentation

SUBPART J —

KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

SUBPART K —

DELE OG APPARATUR

(SUBPART L — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M —

REPARATIONER

(SUBPART N — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O —

ETSO-GODKENDELSER

SUBPART P —

FLYVETILLADELSE

21.B.520.

Undersøgelser

21.B.525.

Udstedelse af flyvetilladelser

21.B.530.

Tilbagekaldelse af flyvetilladelser

21.B.545.

Opbevaring af dokumentation

SUBPART Q —

IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

Tillæg

Tillæg I —

EASA Formular 1 — Autoriseret frigivelsesbevis

Tillæg II —

EASA Formular 15a — Luftdygtighedseftersynsbevis

Tillæg III —

EASA Formular 20a — Flyvetilladelse

Tillæg IV —

EASA Formular 20b — Flyvetilladelse (der udstedes af den kompetente myndighed)

Tillæg V —

EASA Formular 24 — Et begrænset luftdygtighedsbevis

Tillæg VI —

EASA Formular 25 — Luftdygtighedsbevis

Tillæg VII —

EASA Formular 45 — Støjcertifikat

Tillæg VIII —

EASA Formular 52 — Overensstemmelseserklæring for luftfartøj

Tillæg IX —

EASA Formular 53 — Certifikat om frigivelse til tjeneste

Tillæg X —

EASA Formular 55 — Produktionsorganisationsgodkendelsesbeviser

Tillæg XI —

EASA Formular 65 — Godkendelsesbrev for produktion uden produktionsorganisationsgodkendelse.

21.1.   Generelt

I dette bilag I (del 21) forstås ved »kompetent myndighed«:

a)

for organisationer, hvis hovedforretningssted er beliggende i en medlemsstat: den myndighed, der er udpeget af den pågældende medlemsstat, eller agenturet, hvis denne medlemsstat anmoder herom, eller

b)

for organisationer, hvis hovedforretningssted er beliggende i en ikke-medlemsstat: agenturet.

SEKTION A

TEKNISKE KRAV

SUBPART A —   GENERELLE BESTEMMELSER

21.A.1.   Anvendelsesområde

Denne sektion fastlægger de generelle bestemmelser for de rettigheder og forpligtelser, der gælder for en ansøger til eller indehaver af certifikater, der er udstedt eller skal udstedes i overensstemmelse med denne sektion.

21.A.2.   Udførelse ved en anden person end ansøgeren til eller indehaveren af et certifikat

De handlinger og forpligtelser, som indehaveren af eller ansøgeren til et certifikat for et materiel, en del eller et apparatur i henhold til denne sektion forpligter sig til at udføre eller overholde, kan udføres eller overholdes af en anden person på den pågældendes vegne af enhver anden fysisk eller juridisk person, forudsat at indehaveren af eller ansøgeren til vedkommende certifikat kan påvise, at han har indgået en aftale med den anden person, som sikrer, at indehaveren er og bliver behørigt frigjort for sine forpligtelser.

21.A.3A.   Svigt, mangler og fejl

a)

System for dataindsamling, -undersøgelse og -analyse.

Indehaveren af et typecertifikat, begrænset typecertifikat, supplerende typecertifikat, en ETSO-godkendelse (European Technical Standard Order) eller en godkendelse af større reparationskonstruktioner eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være blevet udstedt i henhold til denne forordning, skal have et system for indsamling, undersøgelse og analyse af rapporter og information vedrørende, svigt, mangler, fejl eller andre hændelser, der forårsager eller kan forårsage skadelige virkninger på den vedvarende luftdygtighed af det materiel, den del eller det apparatur, der er omfattet af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, ETSO-godkendelsen, en godkendelse af større reparationskonstruktioner eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning. Information om dette system skal gøres tilgængeligt for alle kendte brugere af materiellet, delen eller apparaturet samt, på anmodning, for enhver person, der er bemyndiget i henhold til andre tilknyttede gennemførelsesforordninger.

b)

Indberetning til agenturet.

1)

Indehaveren af et typecertifikat, et begrænset typecertifikat, et supplerende typecertifikat, en ETSO-godkendelse, en godkendelse af større reparationskonstruktioner eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning, skal til agenturet indberette ethvert svigt, enhver mangel eller fejl eller andre hændelser, som vedkommende er bekendt med i forbindelse med et materiel, en del eller et apparatur, der er omfattet af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, ETSO-godkendelsen, godkendelsen af større reparationskonstruktioner eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning, og som har medført eller som kan medføre et usikkert forhold.

2)

Disse indberetninger skal udarbejdes i en form og på en måde, der er fastlagt af agenturet, så hurtigt som praktisk muligt og skal under alle omstændigheder afgives ikke senere end 72 timer efter identifikation af det mulige usikre forhold, medmindre særlige forhold forhindrer dette.

c)

Undersøgelse af indberettede hændelser.

1)

Når en hændelse, der er indberettet i henhold til litra b) eller i henhold til punkt 21.A.129, litra f), nr. 2), eller 21.A.165, litra f), nr. 2), skyldes en mangel i konstruktionen eller en fabrikationsfejl, skal indehaveren af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, godkendelsen af større reparationskonstruktioner, ETSO-godkendelsen eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning, eller i givet fald producenten undersøge årsagen til manglen og til agenturet indberette resultaterne af sin undersøgelse og enhver foranstaltning, som vedkommende har iværksat eller påtænker at iværksætte for at afhjælpe denne mangel.

2)

Hvis agenturet finder, at en foranstaltning er nødvendig med henblik på at afhjælpe en mangel, skal indehaveren af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, godkendelsen af større reparationskonstruktioner, ETSO-godkendelsen eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning, eller i givet fald producenten indsende de relevante data til agenturet.

21.A.3B.   Luftdygtighedsdirektiver

a)

Et luftdygtighedsdirektiv er et dokument, der udstedes eller vedtages af agenturet, og som bemyndiger foranstaltninger, der skal gennemføres på et luftfartøj for at reetablere et acceptabelt sikkerhedsniveau, når der er bevis for, at luftfartøjets sikkerhedsniveau ellers vil være kompromitteret.

b)

Agenturet skal udstede et luftdygtighedsdirektiv, når:

1)

agenturet har fastlagt, at der eksisterer et usikkert forhold på et luftfartøj som følge af en mangel i luftfartøjet eller en motor, propel, del eller et apparatur, der er installeret på dette luftfartøj, og

2)

at det er sandsynligt, at dette forhold findes eller kan udvikles i andre luftfartøjer.

c)

Når et luftdygtighedsdirektiv skal udstedes af agenturet for at afhjælpe det usikre forhold, der henvises til i litra b), eller for at kræve udførelse af en inspektion, skal indehaveren af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, godkendelsen af større konstruktionsreparationer eller en ETSO-godkendelse eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning:

1)

fremsætte forslag om egnede afhjælpende foranstaltninger og/eller krævede inspektioner og forelægge agenturet de nærmere enkeltheder i disse forslag med henblik på godkendelse

2)

efter agenturets godkendelse af de i nr. 1) nævnte forslag gøre de relevante beskrivende data og arbejdsbeskrivelser tilgængelige for alle kendte brugere eller ejere af materiellet, delen eller apparaturet og, på anmodning, for enhver person, som skal overholde luftdygtighedsdirektivet.

d)

Et luftdygtighedsdirektiv skal mindst indeholde følgende informationer:

1)

en identifikation af det usikre forhold

2)

en identifikation af det pågældende luftfartøj

3)

den eller de nødvendige aktioner

4)

terminen for udførelsen af den eller de nødvendige aktioner

5)

ikrafttrædelsesdatoen.

21.A.4.   Koordinering af konstruktion og produktion

Enhver indehaver af et typecertifikat, et begrænset typecertifikat, et supplerende typecertifikat, en ETSO-godkendelse, en godkendelse af typekonstruktionsændringer eller af reparationskonstruktioner skal efter behov samarbejde med produktionsorganisationen for at sikre:

a)

tilfredsstillende koordinering af konstruktion og produktion efter behov som fastsat i henholdsvis punkt 21.A.122, punkt 21.A.133 eller punkt 21.A.165, litra c), nr. 2), og

b)

korrekt understøttelse af den vedvarende luftdygtighed for materiellet, delen eller apparaturet.

SUBPART B —   TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.A.11.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for udstedelse af typecertifikater for materiel og begrænsede typecertifikater for luftfartøjer, og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse certifikater.

21.A.13.   Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, der har påvist eller er i færd med at påvise sine evner i overensstemmelse med punkt 21.A.14, er berettiget til at ansøge om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i denne subpart.

21.A.14.   Påvisning af kompetence

a)

Enhver organisation, der ansøger om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat, skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.

b)

Uanset litra a) kan en ansøger, som alternativ procedure til påvisning af sin kompetence, søge at opnå aftale med agenturet med henblik på anvendelse af procedurer, der fastsætter særlig konstruktionspraksis, ressourcer og aktivitetsrækkefølge, der er nødvendig for overensstemmelse med dette bilag I (del 21), når det er et af følgende produkter:

1)

et ELA2-luftfartøj

2)

en motor eller en propel, der er installeret på et ELA2-luftfartøj

3)

en stempelmotor

4)

en propel med fast eller justerbar pitch.

c)

Uanset litra a) kan en ansøger vælge at påvise kompetencen ved at forelægge agenturet det certificeringsprogram, som kræves i henhold til punkt 21.A.20, litra b), når produktet er et af følgende:

1)

et ELA2-luftfartøj

2)

en motor eller en propel, der er installeret på et ELA2-luftfartøj.

21.A.15.   Ansøgning

a)

En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal indgives i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet.

b)

En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til luftfartøj skal være ledsaget af en treplanstegning af det pågældende luftfartøj og af de til grund for beregningen liggende basisdata, herunder de foreslåede driftsegenskaber og -begrænsninger.

c)

En ansøgning om et typecertifikat til en luftfartøjsmotor eller -propel skal være ledsaget af en apteringstegning af motoren eller propellen samt af en beskrivelse af konstruktionsegenskaberne, driftsegenskaberne og de foreslåede driftsbegrænsninger.

21.A.16A.   Luftdygtighedsbestemmelser

Agenturet skal i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 216/2008 udstede luftdygtighedsbestemmelser som standardmiddel til påvisning af materiels, deles og apparaturs overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag I til forordning (EF) nr. 216/2008. Disse bestemmelser skal være tilstrækkeligt detaljerede og specifikke til for ansøgerne at angive de betingelser i henhold til hvilke certifikaterne vil blive udstedt.

21.A.16B.   Særlige betingelser

a)

Agenturet skal foreskrive særlige detaljerede tekniske specifikationer, kaldet særlige betingelser, for et materiel, såfremt de tilknyttede luftdygtighedsbestemmelser ikke indeholdertilstrækkelige eller behørige sikkerhedsstandarder for materiellet, på grund af at:

1)

materiellet har nye eller usædvanlige konstruktionsegenskaber i forhold til den konstruktionspraksis, som de gældende luftdygtighedsbestemmelser er baseret på, eller

2)

den tilsigtede anvendelse af materiellet er utraditionel, eller

3)

erfaringer fra andet tilsvarende materiel i brug eller materiel, der har tilsvarende konstruktionsegenskaber, har vist, at der kan opstå betingelser, som ikke frembyder den fornødne sikkerhed.

b)

De særlige betingelser omfatter de sikkerhedsnormer, som agenturet finder nødvendige for at fastsætte et sikkerhedsniveau, der svarer til det, som er fastsat i de gældende luftdygtighedsbestemmelser.

21.A.17.   Typecertificeringsgrundlag

a)

Typecertificeringsgrundlaget, der skal meddeles ved udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat, skal bestå af:

1)

de gældende luftdygtighedsbestemmelser, der er fastlagt af agenturet, der er gældende på ansøgningsdatoen for certifikatet, medmindre:

i)

andet er angivet af agenturet, eller

ii)

der af ansøgeren vælges eller af agenturet kræves overholdelse af certificeringsspecifikationer for senere gældende ændringer i henhold til litra c) og d)

2)

eventuelle særlige betingelser, som er fastsat i overensstemmelse med punkt 21.A.16B, litra a).

b)

En ansøgning om typecertificering af store flyvemaskiner og store rotorluftfartøjer er gyldig i fem år, og en ansøgning om ethvert andet typecertifikat er gyldig i tre år, medmindre en ansøger på ansøgningstidspunktet påviser, at vedkommendes materiel kræver længere tid til konstruktion, udvikling og afprøvning, og agenturet godkender et længere tidsrum.

c)

Såfremt der inden for den tidsfrist, der er fastsat i litra b), ikke er blevet udstedt et typecertifikat, eller hvor det er indlysende, at der ikke vil blive udstedt et typecertifikat, kan ansøgeren:

1)

indgive en ny ansøgning om et typecertifikat og overholde alle de bestemmelser i litra a), som finder anvendelse på en oprindelig ansøgning, eller

2)

indgive ansøgning om en forlængelse af den oprindelige ansøgning og overholde de gældende luftdygtighedsbestemmelser, som var i kraft på en dato, som vælges af ansøgeren, og som ikke er tidligere end den dato, der går forud for typecertifikatets udstedelsesdato med den tidsfrist, der er fastsat for den oprindelige ansøgning i henhold til litra b).

d)

Såfremt en ansøger vælger at overholde en certificeringsspecifikation for en ændring i luftdygtighedsbestemmelserne, som er i kraft efter indgivelsen af ansøgningen om et typecertifikat, skal denne ansøger ligeledes overholde enhver anden certificeringsspecifikation, som agenturet finder har direkte tilknytning hertil.

21.A.18.   Angivelse af gældende miljøbeskyttelseskrav og certificeringsspecifikationer

a)

De gældende støjkrav for udstedelse af et typecertifikat for et luftfartøj er foreskrevet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 1 i bilag 16, bind I, del II til Chicago-konventionen, og

1)

for subsoniske jetfly i bind I del II, kapitel 2, 3 og 4, hvor det er relevant

2)

for propeldrevne fly i bind I del II, kapitel 3, 4, 5, 6 og 10, hvor det er relevant

3)

for helikoptere i bind I, del II, kapitel 8 og 11, hvor det er relevant, og

4)

for supersoniske fly i bind I, del II, kapitel 12, hvor det er relevant.

b)

De gældende emissionskrav for udstedelse af et typecertifikat for et luftfartøj og en motor er foreskrevet i bilag 16 til Chicago-konventionen:

1)

forebyggelse af tilsigtet brændstofluftning i bind II, del II, kapitel 2

2)

emissioner af turbojet- og turbofanmotorer, der kun er beregnet til fremdrift ved subsoniske hastigheder, i bind II, del III, kapitel 2, og

3)

emissioner af turbojet- og turbofanmotorer, der kun er beregnet til fremdrift ved supersoniske hastigheder, i bind II, del III, kapitel 3.

c)

Agenturet skal i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 216/2008, udstede certificeringsspecifikationer, der fastlægger acceptable midler til påvisning af overensstemmelse med de krav til støj og emissioner, som er fastsat i litra a) og b).

21.A.19.   Ændringer, der kræver et nyt typecertifikat

Enhver fysisk eller juridisk person, som foreslår at ændre et materiel, skal indgive en ny ansøgning om et typecertifikat, hvis agenturet finder, at den foreslåede ændring i konstruktion, kraft eller masse er så omfattende, at der kræves en i det væsentlige fuldstændig undersøgelse af overensstemmelsen med det gældende typecertificeringsgrundlag.

21.A.20.   Overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene

a)

Ansøgeren om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal dokumentere overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav og skal forsyne agenturet med de midler, hvormed overensstemmelse er blevet dokumenteret.

b)

Ansøgeren skal forelægge agenturet et certificeringsprogram med detaljerede oplysninger om metoderne til påvisning af overensstemmelse. Dette dokument skal ajourføres i nødvendigt omfang under certificeringsprocessen.

c)

Ansøgeren skal dokumentere overensstemmelse på grundlag af overensstemmelsesdokumenter i henhold til det i litra b) fastsatte certificeringsprogram.

d)

Ansøgeren skal erklære, at han har dokumenteret overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag og miljøbeskyttelseskrav i henhold til det i litra b) fastsatte certificeringsprogram.

e)

Såfremt ansøgeren er indehaver af en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse, skal erklæringen i litra d) afgives i overensstemmelse med bestemmelserne i subpart J.

21.A.21.   Udstedelse af et typecertifikat

Ansøgeren skal være berettiget til at få et produkttypecertifikat udstedt af agenturet efter:

a)

at have påvist sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.14

b)

at have indgivet den i punkt 21.A.20, litra d), omtalte erklæring, og

c)

det er påvist, at:

1)

det materiel, der skal certificeres, opfylder det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav som angivet i overensstemmelse med punkt 21.A.17 og punkt 21.A.18

2)

at eventuelle bestemmelser om luftdygtighed, som ikke er overholdt, opvejes af faktorer, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau

3)

at der ikke forekommer funktioner eller egenskaber, som gør, at materiellet ikke frembyder den fornødne sikkerhed til de anvendelser, hvortil der søges om certificering, og

4)

typecertifikatansøgeren udtrykkeligt har anført, at vedkommende er parat til at overholde punkt 21.A.44.

d)

For så vidt angår et typecertifikat for et luftfartøj, hvor motoren og/eller propellen, såfremt de er installeret på luftfartøjet, har fået udstedt eller har fået udarbejdet et typecertifikat i overensstemmelse med denne forordning.

21.A.23.   Udstedelse af et begrænset typecertifikat

a)

I tilfælde af et luftfartøj, som ikke opfylder bestemmelserne i punkt 21.A.21, litra c), skal ansøgeren være berettiget til at få et begrænset typecertifikat udstedt af agenturet efter:

1)

overholdelse af det relevante typecertificeringsgrundlag, der er fastlagt af agenturet, og som sikrer tilstrækkelig sikkerhed for så vidt angår den tilsigtede brug af luftfartøjer samt de gældende miljøbeskyttelseskrav

2)

udtrykkeligt at have erklæret, at vedkommende er parat til at overholde punkt 21.A.44.

b)

Den motor eller propel eller begge dele, der er installeret på luftfartøjet, skal:

1)

have et typecertifikat, der er udstedt eller udarbejdet i overensstemmelse med denne forordning, eller

2)

have påvist overensstemmelse med de certificeringsspecifikationer, der er nødvendige til at sikre sikker flyvning for luftfartøjet.

21.A.31.   Typekonstruktion

a)

Typekonstruktionen skal bestå af:

1)

tegninger og specifikationer og en liste over de tegninger og specifikationer, som er nødvendige for at definere konfigurationen af og konstruktionsegenskaberne ved det materiel, hvis overholdelse af det gældende typecertificeringsgrundlag og krav for miljøbeskyttelse er påvist

2)

oplysninger om materialer og processer og om de produktions- og produktmonteringsmetoder, som er nødvendige for at sikre produktets overensstemmelse

3)

et godkendt afsnit om luftdygtighedsbegrænsninger i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed som defineret af de gældende luftdygtighedsbestemmelser, og

4)

alle andre data, som er nødvendige for ved sammenligning at tillade bestemmelse af luftdygtigheden, egenskaber for støj, brændstofluftning og udstødningsemissioner (hvor det er relevant) af senere produkter af samme type.

b)

Hver typekonstruktion skal identificeres på en fyldestgørende måde.

21.A.33.   Inspektion og afprøvninger

a)

Ansøgeren skal gennemføre alle de inspektioner og afprøvninger, der er nødvendige for at dokumentere overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav.

b)

Forud for hver afprøvning, der kræves i litra a), skal ansøgeren have bestemt:

1)

for testobjektet:

i)

at materialer og processer er i behørig overensstemmelse med specifikationerne i den påtænkte typekonstruktion

ii)

at produkternes dele er i behørig overensstemmelse med tegningerne i den påtænkte typekonstruktion

iii)

at produktionsprocesserne, konstruktion og montering er i behørig overensstemmelse med de i den påtænkte typekonstruktion angivne, og

2)

at testudstyret samt alt måleudstyr, der bruges til afprøvninger, er fyldestgørende for afprøvningen og er behørigt kalibreret.

c)

Ansøgeren skal tillade agenturet at foretage enhver inspektion, der er nødvendig for at kontrollere overensstemmelse med litra b).

d)

Ansøgeren skal give agenturet tilladelse til at gennemse enhver rapport og udføre enhver inspektion samt til at udføre eller være vidne til enhver prøveflyvning og afprøvning på jorden, som er nødvendig for at kontrollere gyldigheden af den overensstemmelseserklæring, der er indgivet af ansøgeren i henhold til punkt 21.A.20, litra d), og for at fastslå, at der ikke forekommer funktioner eller egenskaber, som bevirker, at produktet ikke frembyder den fornødne sikkerhed til de anvendelser, for hvilke der søges om certificering.

e)

For afprøvninger, der er gennemført eller bevidnet af agenturet i henhold til litra d):

1)

ansøgeren skal til agenturet indgive en erklæring om overensstemmelse med litra b), og

2)

der må ikke ændres noget i forhold til afprøvningen, der kunne påvirke erklæringen om overensstemmelse af et materiel, en del eller noget apparatur i tiden fra overensstemmelsen med litra b) er påvist til testobjektets præsentation for agenturet til afprøvning.

21.A.35.   Prøveflyvninger

a)

Prøveflyvninger med det formål at opnå et typecertifikat skal udføres i overensstemmelse med de betingelser, som agenturet har fastsat for sådanne prøveflyvninger.

b)

Ansøgeren skal udføre alle de prøveflyvninger, som agenturet finder nødvendige:

1)

for at fastslå overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav, og

2)

for at fastslå, hvorvidt der foreligger rimelig sikkerhed for, at luftfartøjet, dets dele og apparatur er driftssikkert og fungerer korrekt for luftfartøjer, som skal certificeres i henhold til dette bilag I (del 21), bortset fra:

i)

svævefly og motorsvævefly

ii)

balloner og luftskibe som defineret i ELA1 eller ELA2 og

iii)

flyvemaskiner med en maksimal startmasse (MTOM) på højst 2 722 kg.

c)

(Reserveret)

d)

(Reserveret)

e)

(Reserveret)

f)

De prøveflyvninger, som foreskrives under litra b), nr. 2), skal:

1)

for luftfartøjer med indbyggede turbinemotorer af en type, som ikke tidligere har været anvendt i et typecertificeret luftfartøj, omfatte mindst 300 timers flyvning med fuldtallige motorer, som er i overensstemmelse med et typecertifikat, og

2)

for alle andre luftfartøjer omfatte mindst 150 timers flyvning.

21.A.41.   Typecertifikat

Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat forventes at omfatte typekonstruktionen, de operationelle begrænsninger, det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav, hvis overholdelse agenturet registrerer, og eventuelle andre betingelser eller begrænsninger, som er foreskrevet for produktet i de relevante certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav. Luftfartøjstypecertifikatet og det begrænsede typecertifikat indeholder desuden begge typecertifikatdataarket for støj. Typecertifikatdataarket for motoren omfatter dokumentationen for overholdelse af emissionskrav.

21.A.44.   Indehaverens forpligtelser

Enhver indehaver af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal

a)

påtage sig de forpligtelser, som pålægges vedkommende i punkt 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 og 21.A.61, og skal med henblik herpå til stadighed opfylde kvalifikationskravene til berettigelse i henhold til punkt 21.A.14, og

b)

nærmere angive mærkningen i overensstemmelse med subpart Q.

21.A.47.   Overdragelse

Overdragelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat kan kun ske til en fysisk eller juridisk person, der er i stand til at påtage sig de forpligtelser, der foreskrives i punkt 21.A.44, og som med henblik herpå har påvist sin evne til at opfylde kriterierne i henhold til punkt 21.A.14.

21.A.51.   Varighed og fortsat gyldighed

a)

Et udstedt typecertifikat og begrænset typecertifikat skal have ubegrænset varighed. Gyldigheden er afhængig af:

1)

at indehaveren forbliver i overensstemmelse med dette bilag I (del 21), og

2)

at certifikatet ikke overdrages eller tilbagekaldes ifølge de gældende administrative procedurer, som er fastsat af agenturet.

b)

Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat tilbagesendes til agenturet.

21.A.55.   Opbevaring af dokumentation

Alle relevante konstruktionsoplysninger, tegninger og afprøvningsrapporter, herunder inspektionsrapporter om det afprøvede produkt, skal af indehaveren af typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat opbevares tilgængeligt for agenturet og skal opbevares for at kunne stille de fornødne informationer til rådighed til sikring af produktets vedvarende luftdygtighed og overensstemmelse med de gældende miljøbeskyttelseskrav for produktet.

21.A.57.   Håndbøger

Indehaveren af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal udarbejde, opretholde og ajourføre originaludgaver af alle håndbøger, som kræves i henhold til de for produktet gældende typecertificeringsgrundlag og miljøbeskyttelseskrav, og skal efter anmodning stille kopier til rådighed for agenturet.

21.A.61.   Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

a)

Indehaveren af typecertifikatet eller et begrænset typecertifikat for et produkt skal kunne fremlægge mindst et fyldestgørende sæt instruktioner om vedvarende luftdygtighed, som omfatter beskrivende data og arbejdsbeskrivelser, der er udarbejdet i overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag, for hver kendt ejer af ét eller flere luftfartøjer, motorer eller propeller eller luftfartøjer, som indeholder produktet, enten ved produktets levering eller ved udstedelse af det første luftdygtighedsbevis for det pågældende luftfartøj, afhængigt af hvilken situation der indtræffer senest, og skal derefter efter anmodning stille disse instruktioner til rådighed for enhver anden person, som skal overholde en eller flere af betingelserne i disse instruktioner. Tilgængeligheden af en håndbog eller del af instruktionerne for vedvarende luftdygtighed, der vedrører eftersyn eller andre former for omfattende vedligeholdelse, kan udskydes til efter ibrugtagningen af produktet, men skal være tilgængelig for ethvert af produkterne, før deres relevante alder eller flyvetimer/-cyklusser er nået.

b)

Ændringer i instruktionerne om vedvarendeluftdygtighed skal endvidere stilles til rådighed for alle kendte brugere af produktet, og skal efter anmodning stilles til rådighed for enhver person, som skal overholde en given af disse instruktioner. Et program, der viser, hvorledes ændringerne i instruktionerne for vedvarende luftdygtighed fordeles, skal indgives til agenturet.

(SUBPART C — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D —   ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.A.90A.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af ændringer i typekonstruktioner og typecertifikater og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser. Denne subpart fastlægger også standardændringer, der ikke er underlagt en godkendelsesproces i henhold til denne subpart. I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikat som begrænset typecertifikat.

21.A.90B.   Standardændringer

a)

Standardændringer er ændringer af en typekonstruktion:

1.

vedrørende:

i)

flyvemaskiner med en maksimal startmasse (MTOM) på højst 5 700 kg

ii)

rotorfly med MTOM på højst 3 175 kg

iii)

svævefly og motorsvævefly, balloner og luftskibe som defineret i ELA1 eller ELA2.

2.

der er i overensstemmelse med konstruktionsdata, der er anført i certificeringsspecifikationer, som agenturet har udstedt, og som indeholder acceptable metoder, teknikker og fremgangsmåder, der bruges i forbindelse med gennemførelse og udpegning af standardændringer, herunder de tilknyttede instruktioner om vedvarende luftdygtighed, og

3.

som ikke er i strid med typecertificeringshavernes data.

b)

Punkt 21.A.91 til og med 21.A.109 gælder ikke for standardændringer.

21.A.91.   Klassifikation af ændringer af typekonstruktioner

Ændringer af typekonstruktioner klassificeres som mindre og større. En »mindre ændring« er en ændring, som ikke har nogen mærkbar effekt på vægt, balance, strukturel styrke, driftssikkerhed, operationelle egenskaber, støj, brændstofluftning, udstødningsemission eller andre egenskaber, der påvirker produktets luftdygtighed. Med forbehold af punkt 21.A.19 er alle andre ændringer »større ændringer« i denne subpart. Alle større og mindre ændringer skal være godkendt i overensstemmelse med punkt 21.A.95 eller punkt 21.A.97, hvor det er relevant, og skal være behørigt identificeret.

21.A.92.   Berettigelse

a)

Kun typecertifikatindehaveren kan ansøge om godkendelse af større ændringer af en typekonstruktion i henhold til denne subpart; alle andre, der ansøger om godkendelse af større ændringer af en typekonstruktion, skal ansøge i henhold til subpart E.

b)

Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge om godkendelse af en mindre ændring af en typekonstruktion i henhold til denne subpart.

21.A.93.   Ansøgning

En ansøgning om godkendelse af en ændring af en typekonstruktion skal indgives i en form og på en måde, som fastlagt af agenturet, og skal omfatte:

a)

En beskrivelse af ændringen med identifikation af:

1)

alle dele af typekonstruktionen og de godkendte håndbøger, der berøres af ændringen, og

2)

de certificeringsspecifikationer, som ændringen er blevet udformet til at overholde i overensstemmelse med punkt 21.A.101.

b)

Identificering af eventuelle nye undersøgelser, som er nødvendige for at påvise, at det ændrede produkt overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav.

21.A.95.   Mindre ændringer

Mindre ændringer af en typekonstruktion skal klassificeres og godkendes enten

a)

af agenturet, eller

b)

af en behørigt godkendt konstruktionsorganisation i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet.

21.A.97.   Større ændringer

a)

En ansøger om godkendelse af en større ændring skal:

1)

indsende dokumenterende data til agenturet sammen med eventuelle nødvendige beskrivende data til medtagelse i typekonstruktionen

2)

dokumentere, at det ændrede produkt overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav, som er anført i punkt 21.A.101

3)

overholde punkt 21.A.20, litra b), c) og d), og

4)

såfremt ansøgeren er indehaver af en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse, skal erklæringen i 21.A.20, litra d), afgives i overensstemmelse med bestemmelserne i subpart J

5)

overholde punkt 21.A.33 og, hvor det er relevant, punkt 21.A.35.

b)

Godkendelse af en større ændring af en typekonstruktionen er begrænset til de(n) specifikke konfiguration(er) i typekonstruktionen, på hvilke(n) ændringen udføres.

21.A.101.   Angivelse af gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav

a)

En ansøger om ændring af et typecertifikat skal påvise, at det ændrede produkt overholder luftdygtighedsbestemmelserne, som finder anvendelse på det ændrede materiel, og som er gældende på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen, medmindre overholdelse af certificeringsspecifikationer for senere gældende ændringer vælges af ansøgeren eller er påkrævet ifølge litra e) og f), og overholder de gældende miljøbeskyttelseskrav, som er fastsat i punkt 21.A.18.

b)

Uanset litra a) kan en ansøger påvise, at det ændrede materiel overholder en tidligere ændring af luftdygtighedsbestemmelserne, der er defineret i litra a), og enhver anden certificeringsspecifikation, som efter agenturets opfattelse har direkte tilknytning hertil. De tidligere ændrede luftdygtighedsbestemmelser kan dog ikke gå forud for de tilsvarende luftdygtighedsbestemmelser, som er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet. Ansøgeren kan påvise overensstemmelse med en tidligere ændring af luftdygtighedsbestemmelser for enhver af følgende:

1)

En ændring, som agenturet ikke betragter som betydelig. Ved fastlæggelse af, hvorvidt en bestemt ændring er betydelig, behandler agenturet ændringen i sammenhæng med alle tidligere relevante konstruktionsændringer og alle hermed forbundne revisioner af de gældende certificeringsspecifikationer, der er indarbejdet i typecertifikatet for produktet. Ændringer, som opfylder et af følgende kriterier, betragtes automatisk som betydelige:

i)

Konfigurationen som helhed eller konstruktionsprincipperne er ikke bibeholdt

ii)

De forudsætninger, der er anvendt ved certificeringen af det produkt, der skal ændres, bevarer ikke deres gyldighed.

2)

Hvert område, hvert system, hver del eller hvert instrument, som agenturet anser for ikke at være berørt af ændringen.

3)

Hvert område, hvert system, hver del eller hvert apparatur, som er berørt af ændringen, og for hvilket/hvilken agenturet konstaterer, at overensstemmelse med en af de i litra a) beskrevne luftdygtighedsbestemmelser ikke ville bidrage væsentligt til sikkerhedsniveauet for det ændrede produkt, eller som ville være uigennemførlig.

c)

En ansøger om en ændring af et luftfartøj (som ikke er et rotorluftfartøj) på 2 722 kg eller med mindre maksimalvægt eller af et rotorluftfartøj uden turbine på 1 361 kg eller med mindre maksimalvægt kan påvise, at det ændrede produkt overholder typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet. Hvis agenturet imidlertid konstaterer, at ændringen er betydelig inden for et område, kan agenturet fastsætte overensstemmelse med en ændring af typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, som er gældende på ansøgningsdatoen, og med ethvert krav, som agenturet konstaterer er direkte forbundet hermed, medmindre agenturet også konstaterer, at overensstemmelse med den pågældende ændring eller certificeringsspecifikation ikke ville bidrage væsentligt til sikkerhedsniveauet for det ændrede produkt eller ville være uigennemførlig.

d)

Hvis agenturet konstaterer, at de luftdygtighedsbestemmelser, der er i kraft på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen, ikke sikrer behørige standarder med hensyn til den foreslåede ændring, skal ansøgeren også overholde eventuelle særlige betingelser og ændringer af disse særlige betingelser, som er foreskrevet i henhold til bestemmelserne i punkt 21.A.16B, for at opnå et sikkerhedsniveau, der svarer til det niveau, som er fastsat i de luftdygtighedsbestemmelser, der er i kraft på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen.

e)

En ansøgning om en ændring af et typecertifikat for store flyvemaskiner og store rotorluftfartøjer er gældende i fem år, og en ansøgning om en ændring af ethvert andet typecertifikat er gældende i tre år. I et tilfælde, hvor en ændring ikke er blevet godkendt, eller hvor det klart fremgår, at den ikke vil blive godkendt inden for den tidsfrist, der er fastsat i henhold til dette underpunkt, kan ansøgeren:

1)

indgive en ny ansøgning om en ændring i et typecertifikat og overholde alle de bestemmelser i litra a), som finder anvendelse på en oprindelig ansøgning om en ændring, eller

2)

indgive ansøgning om en forlængelse af den oprindelige ansøgning og overholde bestemmelserne i litra a) inden for en gældende ansøgningsdato, som vælges af ansøgeren, og som ikke falder tidligere end den dato, der går forud for godkendelsen af ændringen, med den tidsfrist, der er fastsat i henhold til dette nr. for den oprindelige ansøgning om ændringen.

f)

Såfremt en ansøger vælger at overholde en certificeringsspecifikation for en ændring i luftdygtighedsbestemmelserne, som er i kraft efter indgivelsen af ansøgningen om en ændring af en type, skal denne ansøger ligeledes overholde enhver anden certificeringsspecifikation, som efter agenturets opfattelse har direkte tilknytning hertil.

21.A.103.   Udstedelse af godkendelse

a)

Ansøgeren skal være berettiget til at få godkendt en større ændring i en typekonstruktion af agenturet efter:

1)

at have indgivet den i punkt 21.A. 20, litra d), omtalte erklæring, og

2)

at det over for agenturet dokumenteres:

i)

at det ændrede produkt overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav, som er anført i punkt 21.A.101

ii)

at eventuelle luftdygtighedsbestemmelser, som ikke er opfyldt, opvejes af faktorer, der sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau, og

iii)

at der ikke forekommer funktioner eller egenskaber, som gør produktet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

b)

En mindre ændring i en typekonstruktion skal kun godkendes i overensstemmelse med punkt 21.A.95, såfremt det påvises, at det ændrede produkt opfylder de gældende certificeringsspecifikationer, som anført i punkt 21.A.101.

21.A.105.   Opbevaring af dokumentation

For enhver ændring skal alle relevante konstruktionsdata, tegninger og afprøvningsrapporter, herunder inspektionsrapporter om det ændrede, afprøvede produkt, opbevares af ansøgeren til rådighed for agenturet og skal opbevares for at kunne afgive de fornødne oplysninger til at sikre det ændrede produkts vedvarende luftdygtighed og overholdelse af de gældende miljøbeskyttelseskrav.

21.A.107.   Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

a)

Indehaveren af en godkendelse af mindre ændringer af en typekonstruktion skal i givet fald kunne fremlægge mindst et sæt af de hermed forbundne ændringer af instruktionerne om det produkts vedvarende luftdygtighed, som de mindre ændringer skal installeres på, udarbejdet i overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag, til hver kendt ejer af et eller flere luftfartøjer, en eller flere motorer eller propeller med indarbejdelse af den mindre ændring ved leveringen heraf eller ved udstedelse af det første luftdygtighedsbevis for det berørte luftfartøj, afhængigt af hvilken af disse der forekommer senest, og skal derefter efter anmodning stille disse ændringer i instruktionerne til rådighed for enhver anden person, som skal overholde en eller flere af betingelserne i disse instruktioner.

b)

Endvidere skal ændringer i disse ændringer af instruktionerne for vedvarende luftdygtighed stilles til rådighed for alle kendte brugere af et produkt med indarbejdelse af den mindre ændring og efter anmodning stilles til rådighed for enhver anden person, som skal overholde en eller flere af betingelserne i disse instruktioner.

21.A.109.   Forpligtelser og EPA-mærkning

Indehaveren af en godkendelse af en mindre ændring i typekonstruktionen skal:

a)

påtage sig de forpligtelser, der er fastlagt i punkt 21.A.4, 21.A.105 og 21.A.107, og

b)

angive mærkningen, herunder EPA-bogstaverne »European Part Approval«, i overensstemmelse med punkt 21.A.804, litra a).

SUBPART E —   SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

21.A.111.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af større ændringer i typekonstruktioner i henhold til supplerende typecertifikatprocedurer, og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser.

21.A.112A.   Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person (»organisation«), der har påvist eller er i færd med at påvise sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.112B, er berettiget til at ansøge om et supplerende typecertifikat i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i denne subpart.

21.A.112B.   Påvisning af kompetence

a)

Enhver organisation, der ansøger om et supplerende typecertifikat, skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.

b)

Uanset litra a) kan en ansøger som alternativ procedure til påvisning af sin kompetence søge at opnå aftale med agenturet med henblik på anvendelse af procedurer, der fastsætter særlig konstruktionspraksis, ressourcer og aktivitetsrækkefølge, der er nødvendig for overensstemmelse med denne subpart.

c)

Uanset litra a) og b) kan en ansøger vælge at påvise kompetencen via agenturets godkendelse af et certificeringsprogram med detaljerede oplysninger om metoderne til påvisning af overensstemmelse for et supplerende typecertifikat til et luftfartøj, en motor og en propel som defineret i punkt 21.A.14, litra c).

21.A.113.   Ansøgning om et supplerende typecertifikat

a)

En ansøgning om et supplerende typecertifikat skal indgives i en form og på en måde, som fastlægges af agenturet.

b)

En ansøgning om et supplerende typecertifikat skal omfatte de beskrivelser og den identifikation, der kræves ifølge punkt 21.A.93. Den skal ydermere indeholde dokumentation for, at de oplysninger, hvorpå disse identifikationer bygger, er fyldestgørende, enten fra ansøgerens egne ressourcer eller gennem en aftale med indehaveren af typecertifikatet.

21.A.114.   Påvisning af overholdelse

Hver ansøger af et supplerende typecertifikat skal overholde punkt 21.A.97.

21.A.115.   Udstedelse af et supplerende typecertifikat

Ansøgeren skal være berettiget til at få et supplerende typecertifikat udstedt af agenturet, efter:

a)

at have indgivet den i 21.A.20, litra b), omtalte erklæring, og

b)

det er påvist, at:

1

det ændrede produkt overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav, som er anført i 21.A.101

2

eventuelle bestemmelser om luftdygtighed, som ikke er overholdt, opvejes af faktorer, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau, og

3

der ikke forekommer funktioner eller egenskaber, som gør produktet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

c)

ansøgeren har påvist sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.112B

d)

hvor ansøgeren i henhold til punkt 21.A.113, litra b), har indgået en aftale med indehaveren af typecertifikatet, hvorved

1)

indehaveren af typecertifikatet har meddelt, at han ikke har tekniske indsigelser over for de i henhold til punkt 21.A.93 indgivne oplysninger, og

2)

indehaveren af typecertifikatet har indvilget i at samarbejde med indehaveren af det supplerende typecertifikat for at sikre opfyldelse af alle forpligtelser med hensyn til vedvarende luftdygtighed af det ændrede produkt gennem overensstemmelse med punkt 21.A.44 og punkt 21.A.118.A.

21.A.116.   Overdragelse

Overdragelse af et supplerende typecertifikat kan kun ske til en fysisk eller juridisk person, som kan påtage sig forpligtelserne i punkt 21.A.118A, og som til dette formål har påvist at være kvalificeret til godkendelse i henhold til kriterierne i punkt 21.A.112B, dog ikke for ELA1-luftfartøjer, for hvilke fysiske eller juridiske personer har ansøgt agenturet om tilladelse til at bruge procedurer, der fastsætter deres aktiviteter med henblik på at opfylde disse forpligtelser.

21.A.117.   Ændringer af den del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat

a)

Mindre ændringer af den del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat, skal klassificeres og godkendes i overensstemmelse med subpart D.

b)

Enhver større ændring af den pågældende del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat, skal godkendes som et særskilt supplerende typecertifikat i overensstemmelse med denne subpart.

c)

Uanset bestemmelserne i litra b) kan en større ændring af den pågældende del af et materiel, som er omfattet af et supplerende typecertifikat, der er indgivet af indehaveren af det supplerende typecertifikat selv, godkendes som en ændring af det eksisterende supplerende typecertifikat.

21.A.118A.   Forpligtelser og EPA-mærkning

Enhver indehaver af et supplerende typecertifikat skal:

a)

påtage sig de forpligtelser:

1)

der er fastlagt i punkt 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 og 21.A.120

2)

som indirekte er omfattet af samarbejdet med indehaveren af typecertifikatet i henhold til punkt 21.A.115, litra d), nr. 2)

og med henblik herpå til stadighed opfylde kriterierne i punkt 21.A.112B.

b)

angive mærkningen, herunder EPA-bogstaverne, i overensstemmelse med punkt 21.A.804, litra a).

21.A.118B.   Varighed og fortsat gyldighed

a)

Et supplerende typecertifikat skal udstedes med ubegrænset varighed. Certifikatet forbliver gyldigt under forudsætning af:

1)

at indehaveren forbliver i overensstemmelse med dette bilag I (del 21), og

2)

at certifikatet ikke overdrages eller tilbagekaldes ifølge de gældende administrative procedurer, som er fastsat af agenturet.

b)

Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal det supplerende typecertifikat tilbagesendes til agenturet.

21.A.119.   Håndbøger

Indehaveren af et supplerende typecertifikat skal udarbejde, opbevare og ajourføre originaleksemplarer af ændringer i de håndbøger, som foreskrives i de for produktet gældende typecertificeringsgrundlag og miljøbeskyttelseskrav, og som er nødvendige for at dække de i henhold til det supplerende typecertifikat indførte ændringer, og den pågældende skal efter anmodning forsyne agenturet med kopier af disse håndbøger.

21.A.120.   Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

a)

Indehaveren af det supplerende typecertifikat for et luftfartøj, en luftfartøjsmotor eller -propel skal stille mindst et sæt af de hermed forbundne ændringer af instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, som er udarbejdet i overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag, til rådighed for hver kendt ejer af et eller flere luftfartøjer, motorer eller propeller med indarbejdelse af egenskaberne i det supplerende typecertifikat, ved leveringen heraf eller ved udstedelsen af det første luftdygtighedsbevis for det berørte luftfartøj, afhængigt af hvilken af disse der forekommer senest, og skal derefter efter anmodning stille disse ændringer i instruktionerne til rådighed for enhver anden person, som skal overholde enhver af betingelserne i disse instruktioner. Tilgængeligheden af en håndbog eller del af ændringerne i instruktionerne for vedvarende luftdygtighed, der vedrører eftersyn eller andre former for omfattende vedligeholdelse, kan udskydes til efter ibrugtagningen af produktet, men skal være tilgængelig for ethvert af produkterne, før deres relevante alder eller flyvetimer/-cyklusser er nået.

b)

Endvidere skal ændringer i disse ændringer af instruktionerne for vedvarende luftdygtighed stilles til rådighed for alle kendte brugere af et produkt med indarbejdelse af det supplerende typecertifikat og efter anmodning stilles til rådighed for enhver anden person, som skal overholde en eller flere af betingelserne i disse instruktioner. Et program, der viser, hvorledes ændringerne til ændringerne i instruktionerne til vedvarende luftdygtighed fordeles, skal indgives til agenturet.

SUBPART F —   PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.121.   Anvendelsesområde

a)

Denne subpart fastlægger proceduren for påvisning af overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata for et materiel, en del eller et apparatur, som påtænkes fremstillet uden en produktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart G.

b)

Denne subpart fastlægger bestemmelserne om de forpligtelser, der påhviler fabrikanten af et materiel, en del eller et apparatur, som produceres i henhold til denne subpart.

21.A.122.   Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge om at påvise enkeltprodukters, enkeltdeles eller enkeltapparaturs overensstemmelse i henhold til denne subpart, såfremt:

a)

vedkommende er indehaver af eller har ansøgt om en godkendelse, der omfatter konstruktionen af materiellet, delen eller apparaturet, eller

b)

vedkommende har sikret tilfredsstillende koordinering mellem produktion og konstruktion, gennem behørige aftaler med ansøgeren eller indehaveren af en godkendelse af en sådan konstruktion.

21.A.124.   Ansøgning

a)

Enhver ansøgning om en erklæring, der bekræfter enkeltprodukters, enkeltdeles og enkeltapparaturs overensstemmelse i henhold til denne subpart skal indgives i en form og på en måde, der er fastlagt af den kompetente myndighed.

b)

En sådan ansøgning skal indeholde:

1)

et bevis, der i givet fald godtgør, at

i)

udstedelse af en produktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart G ville være uhensigtsmæssig, eller at

ii)

certificering eller godkendelse af materiel, dele eller apparatur i henhold til denne subpart er nødvendig forud for udstedelse af en produktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart G.

2)

en oversigt over de oplysninger, som kræves i punkt 21.A.125A, litra b).

21.A.125A.   Udstedelse af et godkendelsesbrev

Ansøgeren skal være berettiget til at få udstedt et godkendelsesbrev fra den kompetente myndighed, der bekræfter enkeltmateriels, enkeltdeles eller enkeltapparaturs opfyldelse af kravene i henhold til denne subpart, når ansøgeren har:

a)

oprettet et produktionsinspektionssystem, som sikrer, at hvert materiel, hver del eller hvert apparatur er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata og er i driftssikker stand

b)

indgivet en håndbog, der indeholder:

1)

en beskrivelse af det i litra a) krævede produktionsinspektionssystem

2)

en beskrivelse af midlerne til at foretage bestemmelsen inden for produktionsinspektionssystemet

3)

en beskrivelse af de prøver, der kræves i punkt 21.A.127 og 21.A.128, og navnene på de personer, der er godkendt til formålet i punkt 21.A.130, litra a).

c)

godtgjort, at han er i stand til at yde støtte i overensstemmelse med punkt 21.A.3 og punkt 21.A.129, litra d).

21.A.125B.   Resultater

a)

Hvis der findes objektivt bevis for, at indehaveren af et godkendelsesbrev ikke opfylder de gældende krav i dette bilag I (del 21), skal resultatet klassificeres som følger:

1)

et niveau 1-resultat er enhver manglende overholdelse af dette bilag I (del 21), der kunne føre til ukontrolleret, manglende overholdelse af de gældende konstruktionsdata, og som kunne påvirke luftfartøjets sikkerhed

2)

et niveau 2-resultat er enhver manglende overensstemmelse med dette bilag I (del 21), der ikke er klassificeret som niveau 1.

b)

Et niveau 3-resultat er, når der objektivt påvises genstande med potentielle problemer, som kunne føre til manglende overensstemmelse i henhold til litra a).

c)

Efter modtagelse af meddelelse om undersøgelsesresultaterne ifølge punkt 21.B.125:

1)

I tilfælde af et niveau 1-resultat skal indehaveren af godkendelsesbrevet på tilfredsstillende måde over for den kompetente myndighed påvise gennemførelse af tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger senest 21 arbejdsdage efter skriftlig bekræftelse af resultatet.

2)

I tilfælde af niveau 2-resultater skal perioden, der af den kompetente myndighed bevilges til afhjælpende foranstaltninger, være tilpasset arten af resultaterne, men må under ingen omstændigheder første gang overstige tre måneder. Under visse omstændigheder og afhængigt af arten af resultaterne kan den kompetente myndighed forlænge 3-månedersperioden under forudsætning af, at der forelægges en tilfredsstillende plan for afhjælpende foranstaltninger, som er godkendt af den kompetente myndighed.

3)

Et niveau 3-resultat kræver ikke øjeblikkelig foranstaltninger af indehaveren af godkendelsesbrevet.

d)

I tilfælde af niveau 1- eller niveau 2-resultater kan godkendelsesbrevet blive gjort til genstand for en delvis eller fuldstændig begrænsning, inddragelse og tilbagekaldelse i henhold til punkt 21.B.145. Indehaveren af godkendelsesbrevet skal rettidigt bekræfte modtagelse af meddelelsen om begrænsningen, inddragelsen eller tilbagekaldelsen af godkendelsesbrevet.

21.A.125C.   Varighed og fortsat gyldighed

a)

Godkendelsesbrevet skal udstedes for en begrænset varighed, som ikke må overstige et år. Det forbliver gyldigt, medmindre:

1)

indehaveren af godkendelsesbrevet undlader at påvise overholdelse af de gældende krav i denne subpart, eller

2)

det kan påvises, at producenten ikke kan opretholde tilfredsstillende kontrol med produktionen af materiel, dele eller apparatur i henhold til aftalen, eller

3)

producenten ikke længere opfylder kravene i punkt 21.A.122, eller

4)

godkendelsesbrevet er blevet overdraget, tilbagekaldt i henhold til punkt 21.B.145 eller er udløbet.

b)

Ved godkendelsesbrevets overdragelse, tilbagekaldelse eller udløb skal det tilbagesendes til den kompetente myndighed.

21.A.126.   Produktionsinspektionssystem

a)

Det i punkt 21.A.125A, litra a), foreskrevne produktionsinspektionssystem skal indeholde et middel til at fastslå:

1)

at tilgangsmaterialer og indkøbte eller underleverandørformidlede dele, som anvendes i det færdige produkt, er som angivet i de gældende konstruktionsdata

2)

at tilgangsmaterialer og indkøbte eller underleverandørformidlede dele er behørigt bestemt

3)

at processer, fremstillingsteknikker og monteringsmetoder, som indvirker på det færdige produkts kvalitet og sikkerhed, er gennemført i overensstemmelse med specifikationer, som er godkendt af den kompetente myndighed

4)

at konstruktionsændringer, herunder materialesubstitutioner, er blevet godkendt i henhold til subpart D eller E og er blevet kontrolleret, før de bliver indarbejdet i det færdige produkt.

b)

Det i punkt 21.A.125A, litra a), foreskrevne produktionsinspektionssystem skal også være af en sådan art, at det sikrer:

1)

at dele under fremstillingsprocessen bliver kontrolleret for overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata på steder i produktionen, hvor der kan foretages nøjagtige bestemmelser

2)

at materialer, der kan være genstand for beskadigelse og forringelse, er opbevaret under egnede forhold og er behørigt beskyttet

3)

at gældende konstruktionstegninger er let tilgængelige for fremstillings- og inspektionspersonale og anvendes efter behov

4)

at frasorterede materialer og dele holdes adskilt og bliver identificeret på en måde, som forhindrer installering i det færdige produkt

5)

at materialer og dele, som er tilbageholdt på grund af afvigelser fra konstruktionsdata eller specifikationer, og som skal tages op til overvejelse med henblik på installering i det færdige produkt, bliver underkastet en godkendt teknisk og forarbejdningsmæssig undersøgelsesprocedure. De materialer og dele, som ved denne procedure fastslås at være funktionsdygtige, skal behørigt identificeres og på ny kontrolleres, hvis ændring eller reparation er nødvendig. Materialer og dele, der frasorteres ved denne procedure, skal mærkes og bortskaffes for at sikre, at de ikke indarbejdes i det endelige produkt

6)

at dokumentation, som er udarbejdet ifølge produktionsinspektionssystemet opretholdes, identificeres med det færdigbyggede produkt eller den færdigbyggede del, hvor det er praktisk muligt, og af producenten opbevares for at stille de fornødne informationer til rådighed til sikring af produktets vedvarende luftdygtighed.

21.A.127.   Afprøvninger: luftfartøj

a)

Enhver producent af et luftfartøj, som er fremstillet i henhold til denne subpart, skal udarbejde dels en godkendt procedure for produktionsafprøvning på jorden og under flyvning dels kontrollister og skal i overensstemmelse med disse lister afprøve hvert produceret luftfartøj som et middel til at fastslå de relevante aspekter af overensstemmelsen med punkt 21.A.125A, litra a).

b)

Hver produktionsafprøvningsprocedure skal som minimum omfatte:

1)

kontrol af styreegenskaber

2)

kontrol af flyvepræstation (ved anvendelse af normale luftfartøjsinstrumenter)

3)

kontrol af, at alt luftfartøjsudstyr og alle luftfartøjssystemer fungerer efter hensigten

4)

fastlæggelse af, at alle instrumenter er behørigt mærket, og af, at alle skilte og påkrævede flyvehåndbøger er installeret efter prøveflyvningen

5)

kontrol af luftfartøjets operationelle egenskaber på jorden

6)

kontrol af eventuelle andre punkter, som er særegne for det luftfartøj, der afprøves.

21.A.128.   Afprøvninger: motorer og propeller

Enhver producent af motorer eller af propeller, som er fremstillet i henhold til denne subpart, skal påse, at enhver motor eller enhver indstillelig propel som anført i typecertifikatindehaverens dokumentation underkastes en funktionsprøve, som kan godkendes, for at fastslå, om den pågældende motor eller propel fungerer tilfredsstillende i hele det operationsområde, hvortil den er typecertificeret, som et middel til at fastslå de relevante aspekter af overensstemmelsen med punkt 21.A.125A, litra a).

21.A.129.   Producentens forpligtelser

Enhver producent af et materiel, en del eller et apparatur, der fremstilles i henhold til denne subpart, skal:

a)

stille hvert materiel, hver del eller hvert apparatur til rådighed for den kompetente myndighed med henblik på inspektion

b)

på fabrikationsstedet opbevare de tekniske data og tegninger, som er nødvendige, for at kunne fastslå, hvorvidt produktet er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata

c)

opretholde et produktionsinspektionssystem, som sikrer, at hvert produkt er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata og er i driftssikker stand

d)

yde støtte til indehaveren af typecertifikatet, af det begrænsede typecertifikat eller af konstruktionsgodkendelsen ved behandling af eventuelle vedvarende luftdygtighedsforanstaltninger, som er forbundet med det materiel, de dele eller det apparatur, der er blevet produceret

e)

af sikkerhedshensyn etablere og opretholde et internt hændelsesrapporteringssystem, for at muliggøre indsamling og vurdering af hændelsesrapportering for at afdække negative tendenser eller afhjælpe mangler, og for at uddrage indberetningspligtige hændelser. Dette system skal omfatte vurdering af relevante oplysninger om hændelser og offentliggørelse af de hertil relaterede oplysninger

f)

1)

til indehaveren af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat eller konstruktionsgodkendelsen indberette alle tilfælde, hvor materiel, dele eller apparatur er blevet frigivet af producenten og efterfølgende identificeret som afvigende fra de gældende konstruktionsdata, og sammen med indehaveren af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat eller konstruktionsgodkendelsen foretage en undersøgelse for at identificere de afvigelser, som kunne medføre betingelser, der ikke frembyder den fornødne sikkerhed

2)

til agenturet og medlemsstatens kompetente myndighed indberette de afvigelser, der kunne medføre et usikkert forhold i henhold til nr. 1). Sådanne indberetninger skal foretages i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet i henhold til punkt 21.A.3, litra b), nr. 2), eller godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed

3)

hvor producenten fungerer som leverandør til en anden produktionsorganisation, skal der til denne organisation også indberettes alle tilfælde, hvor den pågældende har frigivet materiel, dele eller apparatur til denne organisation og efterfølgende har identificeret dem som havende mulige afvigelser fra de gældende konstruktionsdata.

21.A.130.   Overensstemmelseserklæring

a)

Enhver producent af et materiel, en del eller et apparatur, der er fremstillet i henhold til denne subpart, skal tilvejebringe en overensstemmelseserklæring, en EASA-formular 52 (se tillæg VIII), for hele luftfartøjer, eller en EASA-formular 1 for andre former for materiel, dele eller apparaturer (se tillæg I). Denne erklæring skal underskrives af en bemyndiget person, som bestrider en ansvarshavende stilling inden for produktionsorganisationen.

b)

En overensstemmelseserklæring skal indeholde:

1)

for hvert materiel, hver del eller hvert apparatur en erklæring om, at materiellet, delen eller apparaturet er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er i driftssikker stand

2)

for hvert luftfartøj en erklæring om, at luftfartøjet er blevet kontrolleret på jorden og under flyvning i overensstemmelse med punkt 21.A.127, litra a), og

3)

for hver motor eller indstillelig propel, en erklæring om at motoren eller propellen af producenten har været underlagt en afsluttende funktionsprøve i overensstemmelse med punkt 21.A.128, og ydermere, i tilfælde af motorer, fastslås det på baggrund af de af indehaveren af motortypecertifikatet tilvejebragte data, at hver færdiggjort motor er i overensstemmelse med de emissionskrav, der er gældende på datoen for fremstilling af motoren.

c)

Enhver producent af et sådant materiel, en sådan del eller et sådant apparatur skal:

1)

ved sin første overdragelse af ejerskabet til et sådant materiel, en sådan del eller et sådant apparatur, eller

2)

ved indgivelse af ansøgning om den første udstedelse af et luftdygtighedsbevis for et luftfartøj, eller

3)

ved indgivelse af ansøgning om den første udstedelse af et luftdygtighedsfrigivelsesbevis for en motor, en propel, en del eller et apparatur

fremlægge en gyldig overensstemmelseserklæring for den kompetente myndighed til godkendelse.

d)

Den kompetente myndighed skal godkende overensstemmelseserklæringen ved medunderskrift, hvis den efter inspektion konstaterer, at materiellet, delen eller apparaturet er i overensstemmelse med gældende konstruktionsdata og er i driftssikker stand.

SUBPART G —   PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.131.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger:

a)

procedurerne for udstedelse af en produktionsorganisationsgodkendelse for en produktionsorganisation, der viser, at materiel, dele og apparatur er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata

b)

bestemmelserne, der regulerer rettigheder og forpligtelser for ansøgere og indehavere af sådanne godkendelser.

21.A.133.   Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person (»organisation«) kan ansøge om godkendelse i henhold til denne subpart. Ansøgeren skal:

a)

godtgøre, at en sådan godkendelse, inden for et defineret arbejdsomfang, er relevant med det formål at påvise overensstemmelse med en bestemt konstruktion, og

b)

være i besiddelse af eller have ansøgt om en godkendelse af den specifikke konstruktion, eller

c)

have sikret tilfredsstillende koordinering mellem produktion og konstruktion gennem behørige foranstaltninger med ansøgeren til eller indehaveren af en godkendelse af den bestemte konstruktion.

21.A.134.   Ansøgning

Enhver ansøgning om en produktionsorganisationsgodkendelse skal indgives til den kompetente myndighed i en form og på en måde, som er fastlagt af denne myndighed, og skal omfatte en oversigt over de oplysninger, som kræves ifølge punkt 21.A.143, og de godkendelsesbetingelser, der kræves udstedt i henhold til punkt 21.A.151.

21.A.135.   Udstedelse af produktionsorganisationsgodkendelse

En organisation skal være berettiget til at få udstedt en produktionsorganisationsgodkendelse af den kompetente myndighed, når den har godtgjort overensstemmelse med de gældende krav i henhold til denne subpart.

21.A.139.   Kvalitetssystem

a)

Produktionsorganisationen skal påvise, at den har oprettet og er i stand til at opretholde et kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skal være dokumenteret. Dette kvalitetssystem skal være sådan, at det sætter organisationen i stand til at sikre, at hvert materiel, hver del eller hvert apparatur, der er fremstillet af organisationen eller dennes partnere, eller er leveret fra eller givet i underentreprise til eksterne parter, er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata og er i driftssikker stand og således benytter de rettigheder, der er anført i punkt 21.A.163.

b)

Kvalitetssystemet skal indeholde følgende:

1)

Hvor det er relevant inden for omfanget af godkendelsen, kontrolprocedurer for:

i)

udstedelse, godkendelse eller ændring af dokumenter

ii)

vurdering, audit og kontrol af leverandør og underleverandør

iii)

kontrol af, at tilgangsprodukter, -dele, -materialer og -udstyr, herunder elementer, som leveres nye eller brugte af købere af produkter, er som angivet i de gældende konstruktionsdata

iv)

identifikation og sporbarhed

v)

fremstillingsprocesser

vi)

inspektion og afprøvning, herunder produktionsprøveflyvninger

vii)

kalibrering af værktøjer, emneholdere og afprøvningsudstyr

viii)

kontrol af ikke-konforme elementer

ix)

koordinering af luftdygtigheden med ansøgeren til eller indehaveren af konstruktionsgodkendelsen

x)

udarbejdelse og opbevaring af dokumentation

xi)

personalets kompetence og kvalifikationer

xii)

udstedelse af luftdygtighedsfrigivelsesdokumenter

xiii)

håndtering, oplagring og emballering

xiv)

interne kvalitetskontroller og de heraf følgende afhjælpende foranstaltninger

xv)

arbejde, der er udført i henhold til godkendelsesbetingelserne på et hvilket som helst sted, som ikke er de godkendte faciliteter

xvi)

arbejde, der er udført efter afslutningen af produktionen, men forud for leveringen med henblik på at holde luftfartøjet i driftssikker stand

xvii)

udstedelse af flyvetilladelse og godkendelse af de tilknyttede flyvebetingelser.

Kontrolprocedurerne skal omfatte særlige bestemmelser for alle kritiske dele.

2)

En uafhængig kvalitetssikringsfunktion til at overvåge overensstemmelsen med og tilstrækkeligheden af kvalitetssystemets dokumenterede procedurer. Denne overvågning skal omfatte et system for tilbagemelding til den eller de personer, der er anført i punkt 21.A.145, litra c), nr. 2), og i sidste instans til den leder, der er angivet i punkt 21.A.145, litra c), nr. 1), for om fornødent at sikre afhjælpende foranstaltninger.

21.A.143.   Redegørelse

a)

Organisationen skal forsyne den kompetente myndighed med produktionsorganisationens redegørelse, der indeholder følgende information:

1)

en erklæring underskrevet af den teknisk/økonomisk ansvarlige person, der bekræfter, at redegørelsen for produktionsorganisationen og tilhørende håndbøger, som fastslår den autoriserede organisations overholdelse af denne subpart, til enhver tid vil blive overholdt

2)

titel (titler) og navne på de ledere, der er godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med punkt 21.A.145, litra c), nr. 2)

3)

pligter og ansvarsområder for den eller de ansvarlige personer, som kræves i punkt 21.A.145, litra c), nr. 2), herunder forhold, hvorom de kan forhandle direkte med den kompetente myndighed på vegne af organisationen

4)

en organisationsplan, der viser tilhørende kommandoveje for de ansvarlige personer, som kræves i punkt 21.A.145, litra c), nr. 1) og 2)

5)

en fortegnelse over certificeringspersonale som nævnt i punkt 21.A.145, litra d)

6)

en generel beskrivelse af mandskabsressourcer

7)

en generel beskrivelse af de faciliteter, som findes på hver adresse, der er angivet i produktionsorganisationens autorisationsbevis

8)

en generel beskrivelse af de af produktionsorganisationens arbejdsområder, som er relevante for godkendelsesbetingelserne

9)

proceduren for anmeldelse af organisatoriske ændringer til den kompetente myndighed

10)

proceduren for ændring af produktionsorganisationens redegørelse

11)

en beskrivelse af kvalitetssystemet og procedurerne som krævet i punkt 21.A.139, litra b), nr. 1)

12)

en fortegnelse over de eksterne parter, der henvises til i punkt 21.A.139, litra a).

b)

Produktionsorganisationsredegørelsen skal i fornødent omfang ændres for til stadighed at være en ajourført beskrivelse af organisationen, og kopier af ændringer skal leveres til den kompetente myndighed.

21.A.145.   Godkendelseskrav

Produktionsorganisationen skal på grundlag af de informationer, der fremsendes i overensstemmelse med punkt 21.A.143, påvise:

a)

at faciliteterne, arbejdsvilkårene, udstyret og værktøjet, processerne og de hermed forbundne materialer, antallet af medarbejdere og kompetencen og den overordnede organisation, med hensyn til de generelle godkendelseskrav, er tilstrækkelige til at opfylde forpligtelserne i henhold til punkt 21.A.165

b)

med hensyn til alle nødvendige data vedrørende luftdygtighed, støj, brændstofluftning og udstødningsemission:

1)

at produktionsorganisationen modtager sådanne data fra agenturet og fra indehaveren af eller ansøgeren til godkendelsen af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat eller konstruktionsgodkendelsen med henblik på at fastslå overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata

2)

at produktionsorganisationen har fastlagt en procedure til at sikre, at data vedrørende luftdygtighed, støj, brændstofluftning og udstødningsemissioner bliver korrekt indarbejdet i dens produktionsdata

3)

at ovenstående data ajourføres og stilles til rådighed for alt personale, som har behov for adgang til sådanne data for at udføre sit arbejde.

c)

med hensyn til ledelsen og personalet:

1)

at en leder er blevet udpeget af produktionsorganisationen og er ansvarlig over for den kompetente myndighed. Han eller hun har inden for organisationen ansvaret for at sikre, at al produktion udføres ifølge de krævede standarder, og at produktionsorganisationen til stadighed er i overensstemmelse med de data og procedurer, der er anført i redegørelsen, der er nævnt i punkt 21.A.143

2)

at der er blevet udnævnt en person eller en gruppe af personer af produktionsorganisationen til at sikre, at organisationen er i overensstemmelse med kravene i dette bilag I (del 21), og er identificeret, og omfanget af deres beføjelser fastlagt. Denne person eller disse personer skal virke under direkte myndighed af den teknisk/økonomisk ansvarlige person, der er nævnt i nr. 1). De udnævnte personer skal kunne påvise, at de er i besiddelse af den viden, baggrund og erfaring, som er nødvendig for at kunne opfylde deres forpligtelser

3)

at ansatte på alle niveauer har fået tildelt tilstrækkelige beføjelser til at kunne opfylde deres pålagte forpligtelser, og at der inden for produktionsorganisationen pågår en fyldestgørende og effektiv koordinering i anliggender, der vedrører luftdygtighed, støj, brændstofluftning og udstødningsemissionsdata.

d)

med hensyn til certificeringspersonalet, der af produktionsorganisationen er blevet bemyndiget til at underskrive de dokumenter, der udstedes i henhold til punkt 21.A.163 i medfør af godkendelsens omfang eller betingelser:

1)

at certificeringspersonalets viden, baggrund (herunder andre funktioner i organisationen) og erfaring er tilstrækkelig til, at dette personale kan opfylde alle sine pålagte forpligtelser

2)

at produktionsorganisationen fører et register over alt certificeringspersonale, som skal indeholde detaljerede oplysninger om omfanget af deres beføjelser

3)

at certificeringspersonalet skal forsynes med dokumentation for omfanget af den enkeltes beføjelser.

21.A.147.   Ændringer af den godkendte produktionsorganisation

a)

Efter udstedelse af en produktionsorganisationsgodkendelse skal enhver ændring af den godkendte produktionsorganisation, som er af betydning for påvisning af materiellets, delens eller apparaturets overensstemmelse, egenskaber for støj, brændstofluftning og udstødningsemissioner eller luftdygtighed, især ændringer af kvalitetssystemet, godkendes af den kompetente myndighed. En ansøgning om godkendelse skal indgives skriftligt til den kompetente myndighed, og organisationen skal inden gennemførelsen af ændringen over for den kompetente myndighed godtgøre, at den fortsat vil overholde kravene i denne subpart.

b)

Den kompetente myndighed skal fastsætte de betingelser, i henhold til hvilke en produktionsorganisation godkendt i henhold til denne subpart kan operere under sådanne ændringer, medmindre den kompetente myndighed bestemmer, at godkendelsen skal inddrages.

21.A.148.   Ændring af beliggenhed

En ændring af beliggenheden af den godkendte produktionsorganisations fremstillingsfaciliteter skal betragtes som væsentlig og skal derfor være i overensstemmelse med punkt 21.A.147.

21.A.149.   Overdragelse

Bortset fra en sådan ændring i ejerskab, der betragtes som væsentlig i forhold til punkt 21.A.147, kan en produktionsorganisationsgodkendelse ikke overdrages.

21.A.151.   Godkendelsesbetingelser

Godkendelsesbetingelserne skal identificere arbejdets omfang, de produkter og/eller kategorier af dele og apparatur, hvortil indehaveren har ret til at udøve de rettigheder, der er fastsat i punkt 21.A.163.

Disse betingelser skal udstedes som en del af en produktionsorganisationsgodkendelse.

21.A.153.   Ændringer af godkendelsesbetingelserne

Enhver ændring af godkendelsesbetingelserne skal godkendes af den kompetente myndighed. En ansøgning om ændring af godkendelsesbetingelserne skal indgives i en form og på en måde, som er fastlagt af den kompetente myndighed. Ansøgeren skal overholde de i denne subpart gældende krav.

21.A.157.   Undersøgelser

En produktionsorganisation skal træffe foranstaltninger, der sætter den kompetente myndighed i stand til at udføre enhver undersøgelse, herunder undersøgelser af partnere og underleverandører, der er nødvendig for at fastslå, at de gældende bestemmelser i denne subpart overholdes og fortsat vil blive overholdt.

21.A.158.   Resultater

a)

Hvis der findes objektivt bevis for, at indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse ikke opfylder de gældende krav i dette bilag I (del 21), skal dette resultat klassificeres som følger:

1)

Et niveau 1-resultat er enhver manglende overholdelse af dette bilag I (del 21), der kunne føre til ukontrolleret, manglende overholdelse af de gældende konstruktionsdata, og som kunne påvirke luftfartøjets sikkerhed.

2)

Et niveau 2-resultat er enhver manglende overensstemmelse med dette bilag I (del 21), der ikke er klassificeret som niveau 1.

b)

Et niveau 3-resultat er, når der objektivt påvises genstande med potentielle problemer, som kunne føre til manglende overensstemmelse i henhold til litra a).

c)

Efter modtagelse af meddelelsen om undersøgelsesresultaterne i overensstemmelse med punkt 21.B.225:

1)

I tilfælde af et niveau 1-resultat skal indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen over for den kompetente myndighed påvise gennemførelse af tilstrækkelige, afhjælpende foranstaltninger senest 21 arbejdsdage efter skriftlig bekræftelse af resultatet.

2)

I tilfælde af niveau 2-resultater skal perioden, der af den kompetente myndighed bevilges til afhjælpende foranstaltninger, være tilpasset arten af resultaterne, men må under ingen omstændigheder første gang overstige tre måneder. Under visse omstændigheder og afhængigt af arten af resultaterne kan den kompetente myndighed forlænge 3-månedersperioden under forudsætning af, at der forelægges en tilfredsstillende plan for afhjælpende foranstaltninger, som er godkendt af den kompetente myndighed.

3)

Et niveau 3-resultat kræver ikke øjeblikkelig handling af indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen.

d)

I tilfælde af et niveau 1- eller niveau 2-resultat kan produktionsorganisationsgodkendelsen blive gjort til genstand for en delvis eller fuldstændig begrænsning, inddragelse eller tilbagekaldelse i henhold til punkt 21.B.245. Indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen skal rettidigt bekræfte modtagelsen af meddelelsen om begrænsning, inddragelse eller tilbagekaldelse af den skriftlige aftale.

21.A.159.   Varighed og fortsat gyldighed

a)

En produktionsorganisationsgodkendelse skal have ubegrænset varighed. Godkendelsen forbliver gyldig, medmindre:

1)

produktionsorganisationen ikke påviser overensstemmelse med de gældende krav i denne subpart, eller

2)

den kompetente myndighed af indehaveren eller enhver af den pågældende partnere eller underleverandører forhindres i at udføre undersøgelserne i overensstemmelse med punkt 21.A.157, eller

3)

det kan påvises, at produktionsorganisationen ikke kan opretholde tilfredsstillende kontrol med fremstillingen af materiel, dele eller apparatur i henhold til godkendelsen, eller

4)

produktionsorganisationen ikke længere opfylder kravene i punkt 21.A.133, eller

5)

certifikatet er blevet overdraget eller tilbagekaldt i henhold til punkt 21.B.245.

b)

Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal certifikatet tilbagesendes til den kompetente myndighed.

21.A.163.   Rettigheder

I henhold til godkendelsesbetingelserne i punkt 21.A.135 kan indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse:

a)

udføre produktionsaktiviteter i henhold til bilag I (del 21)

b)

i tilfælde af færdiggjort luftfartøj og efter fremlæggelse af en overensstemmelseserklæring (EASA-formular 52) i henhold til punkt 21.A.174, opnå et luftdygtighedsbevis og et støjcertifikat for et luftfartøj uden yderligere fremvisning

c)

i tilfælde af andre former for materiel, dele eller apparatur udstede autoriserede frigivelsesbeviser (EASA-formular 1) uden yderligere fremvisning

d)

vedligeholde et nyt luftfartøj, som vedkommende har fremstillet, og udstede et certifikat om frigivelse til tjeneste (EASA-formular 53) for så vidt angår den pågældende vedligeholdelse

e)

i henhold til procedurer, der er fastlagt i samarbejde med den kompetente produktionsmyndighed, for et luftfartøj, som det har fremstillet, og under forudsætning af, at selve produktionsorganisationen styrer luftfartøjets konfiguration i henhold til produktionsorganisationsgodkendelsen og bekræfter overensstemmelsen med de konstruktionsbetingelser, der er godkendt for flyvningen, udstede flyvetilladelser i overensstemmelse med punkt 21.A.711, litra c), herunder godkendelse af flyvebetingelserne i overensstemmelse med punkt 21.A.710, litra b).

21.A.165.   Indehaverens forpligtelser

Indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse skal:

a)

sikre, at produktionsorganisationsredegørelsen, der er fremlagt i overensstemmelse med punkt 21.A.143, og de dokumenter, hvortil den henviser, anvendes som grundlæggende arbejdsdokumenter inden for organisationen

b)

opretholde produktionsorganisationen i overensstemmelse med de for produktionsorganisationsgodkendelsen godkendte data og procedurer

c)

1)

fastslå, at hvert færdiggjort luftfartøj er i overensstemmelse med typekonstruktionen og er i driftssikker stand, inden der indgives en overensstemmelseserklæring til den kompetente myndighed, eller

2)

fastslå, at andre former for materiel, dele eller apparatur er komplette og er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er i driftssikker stand, inden udstedelse af EASA-formular 1 til certificering af overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og betingelser for driftssikker stand og ydermere, i tilfælde af motorer, på baggrund af de af indehaveren af motortypecertifikatet tilvejebragte data, at hver færdiggjort motor er i overensstemmelse med de i punkt 21.A.18, litra b), definerede emissionskrav, der er gældende på datoen for fremstillingen af motoren, for at certificere emissionsoverensstemmelse, eller

3)

fastslå, at andet materiel, andre dele eller andet apparatur er i overensstemmelse med gældende data inden udstedelse af en EASA-formular 1 som et overensstemmelsesbevis.

d)

i enkeltheder registrere alle udførte arbejder

e)

af sikkerhedshensyn etablere og opretholde et internt hændelsesrapporteringssystem for at muliggøre indsamling og vurdering af hændelsesrapportering for at afdække negative tendenser eller afhjælpe mangler, og for at uddrage indberetningspligtige hændelser. Dette system skal omfatte vurdering af relevante oplysninger om hændelser og offentliggørelse af de hertil relaterede oplysninger

f)

1)

til indehaveren af typecertifikatet eller konstruktionsgodkendelsen indberette alle tilfælde, hvor materiel, dele eller apparatur er blevet frigivet af produktionsorganisationen og efterfølgende identificeret som havende mulige afvigelser fra de gældende konstruktionsdata, og sammen med indehaveren af typecertifikatet eller konstruktionsgodkendelsen foretage en undersøgelse for at identificere de afvigelser, som kunne medføre usikre forhold

2)

til agenturet og medlemsstatens kompetente myndighed indberette de afvigelser, der kunne medføre et usikkert forhold i henhold til nr. 1). Sådanne indberetninger skal foretages i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet i henhold til punkt 21.A.3, litra b), nr. 2), eller som er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed

3)

hvor indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen fungerer som leverandør til en anden produktionsorganisation, skal der til denne organisation også indberettes alle tilfælde, hvor denne har frigivet materiel, dele eller apparatur til denne organisation og efterfølgende har identificeret dem som havende mulige afvigelser fra de gældende konstruktionsdata.

g)

yde støtte til indehaveren af typecertifikatet eller konstruktionsgodkendelsen ved behandling af eventuelle vedvarende luftdygtighedsforanstaltninger, som er forbundet med materiel, dele eller apparatur, der er blevet produceret

h)

oprette et arkivsystem med indarbejdelse af krav til sine partnere, leverandører og underleverandører og sikre bevarelse af de data, der godtgør materiellets, delenes eller apparaturets overensstemmelse. Disse data skal være tilgængelige for den kompetente myndighed og skal opbevares for at kunne tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige til sikring af materiellets, delenes eller apparaturets vedvarende luftdygtighed

i)

hvor denne indehaver i henhold til sine godkendelsesbetingelser udsteder et certifikat om frigørelse til tjeneste, sikre, at hvert færdiggjort luftfartøj har været underkastet den nødvendige vedligeholdelse og er i driftsikker stand, inden certifikatet udstedes

j)

hvor det er relevant i henhold til rettigheden i punkt 21.A.163, litra e), fastsætte de betingelser, hvorefter der kan udstedes en flyvetilladelse

k)

hvor det er relevant i henhold til rettighederne i punkt 21.A.163, litra e), kontrollere, at punkt 21.A.711, litra c) og e), er overholdt, inden der udstedes flyvetilladelser til luftfartøjer.

SUBPART H —   LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21.A.171.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for udstedelse af luftdygtighedsbeviser.

21.A.172.   Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, i hvis navn et luftfartøj er registreret eller vil blive registreret i en medlemsstat (»registreringsmedlemsstat«), eller dennes repræsentant, er i henhold til denne subpart berettiget til at ansøge om et luftdygtighedsbevis for det pågældende luftfartøj.

21.A.173.   Klassifikation

Luftdygtighedsbeviser skal klassificeres som følger:

a)

Der udstedes et luftdygtighedsbevis til luftfartøjer, der er i overensstemmelse med et typecertifikat, der er blevet udstedt i henhold til dette bilag I (del 21).

b)

Der udstedes et begrænset luftdygtighedsbevis til luftfartøjer:

1)

der er i overensstemmelse med begrænsede typecertifikater, der er udstedt i henhold til dette bilag I (del 21), eller

2)

der over for agenturet er påvist at være i overensstemmelse med specifikke luftdygtighedsspecifikationer til sikring af tilstrækkelig sikkerhed.

21.A.174.   Ansøgning

a)

I henhold til punkt 21.A.172 skal en ansøgning om et luftdygtighedsbevis udformes i en form og på en måde, der er fastlagt af den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten.

b)

Enhver ansøgning om et luftdygtighedsbevis eller begrænset luftdygtighedsbevis skal indeholde:

1)

den type luftdygtighedsbevis, der ansøges om

2)

for så vidt angår nye luftfartøjer:

i)

en overensstemmelseserklæring:

udstedt i henhold til punkt 21.A.163, litra b), eller

udstedt i henhold til punkt 21.A.130 og godkendt af den kompetente myndighed eller

for et importeret luftfartøj, en erklæring underskrevet af den eksporterende myndighed om, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en af agenturet godkendt konstruktion

ii)

en vægt- og balancerapport med en lastningsplan

iii)

flyvehåndbogen, når det foreskrives i de gældende luftdygtighedsbestemmelser for det pågældende luftfartøj

3)

for så vidt angår brugte luftfartøjer:

i)

der stammer fra en medlemsstat, et luftdygtighedseftersynsbevis, der er udstedt i overensstemmelse med del M

ii)

der stammer fra en ikke-medlemsstat:

en erklæring fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor luftfartøjet er eller var registreret, der afspejler luftfartøjets luftdygtighedsstatus ifølge registreringen på overdragelsestidspunktet

en vægt- og balancerapport med en lastningsplan

flyvehåndbogen, når dette materiale er påkrævet i henhold til de gældende certificeringsbestemmelser for det pågældende luftfartøj

historiske data til at fastslå luftfartøjets eller produktets produktions-, modifikations- og vedligeholdelsesstandard, herunder alle tilhørende begrænsninger i henhold til punkt 21.B.327, litra c)

en henstilling om udstedelse af et luftdygtighedsbevis eller begrænset luftdygtighedsbevis og et luftdygtighedseftersynsbevis på baggrund af et luftdygtighedseftersynsbevis, der er udstedt i overensstemmelse med del M.

c)

Medmindre andet er aftalt, skal de erklæringer, der er nævnt i litra b), nr. 2 i), og litra b), nr. 3 ii), udstedes senest 60 dage, inden luftfartøjet præsenteres for registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

21.A.175.   Sprog

Håndbøger, skilte, fortegnelser og instrumentmarkeringer og anden nødvendig information, som foreskrives i de gældende certificeringsspecifikationer, skal udformes på et eller flere af Unionens officielle sprog, som kan godkendes af den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten.

21.A.177.   Ændring eller modifikation

Et luftdygtighedsbevis kan kun ændres eller modificeres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

21.A.179.   Overdragelse og genudstedelse inden for medlemsstater

a)

Hvis ejerskabet af et luftfartøj ændres:

1)

hvis det forbliver i samme register, skal luftdygtighedsbeviset eller det begrænsede luftdygtighedsbevis, der kun er i overensstemmelse med et begrænset typecertifikat, overdrages sammen med luftfartøjet

2)

hvis luftfartøjet er registreret i en anden medlemsstat, skal luftdygtighedsbeviset eller det begrænsede luftdygtighedsbevis, der kun er i overensstemmelse med et begrænset typecertifikat, udstedes:

i)

efter præsentation af det tidligere luftdygtighedsbevis og et gyldigt luftdygtighedseftersynsbevis, der er udstedt i henhold til del M, og

ii)

når det opfylder bestemmelserne i punkt 21.A.175.

b)

Hvis ejerskabet af et luftfartøj ændres, og luftfartøjet har et begrænset luftdygtighedsbevis, der ikke er i overensstemmelse med et begrænset typecertifikat, skal disse luftdygtighedsbeviser overdrages sammen med luftfartøjet, under forudsætning af at luftfartøjet forbliver i samme register eller kun har fået udstedt dette efter formel aftale med den kompetente myndighed i den registreringsmedlemsstat, hvortil det overdrages.

21.A.180.   Inspektioner

Indehaveren af luftdygtighedsbeviset skal efter anmodning fra registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed give adgang til det luftfartøj, som luftdygtighedsbeviset er udstedt for.

21.A.181.   Varighed og fortsat gyldighed

a)

Et luftdygtighedsbevis skal have ubegrænset varighed. Beviset forbliver gyldigt under forudsætning af:

1)

at de gældende krav til typekonstruktion og vedvarende luftdygtighed overholdes, og

2)

at luftfartøjet forbliver i samme register, og

3)

at typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat, under hvilket det er udstedt, ikke tidligere er blevet gjort ugyldigt i henhold til punkt 21.A.51, og

4)

at certifikatet ikke er blevet overdraget eller tilbagekaldt i henhold til punkt 21.B.330.

b)

Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal certifikatet tilbagesendes til den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten.

21.A.182.   Luftfartøjsidentifikation

Enhver ansøger af et luftdygtighedsbevis i henhold til denne subpart skal påvise, at vedkommendes luftfartøj er identificeret i overensstemmelse med subpart Q.

SUBPART I —   STØJCERTIFIKATER

21.A.201.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for udstedelse af støjcertifikater.

21.A.203.   Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, i hvis navn et luftfartøj er registreret eller vil blive registreret i en medlemsstat (registreringsmedlemsstat), eller dennes repræsentant skal i henhold til denne subpart være berettiget til at ansøge om et støjcertifikat for det pågældende luftfartøj i henhold til denne subpart.

21.A.204.   Ansøgning

a)

I henhold til punkt 21.A.203 skal en ansøgning om et støjcertifikat udarbejdes i en form og på en måde, der er fastlagt af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

b)

Hver ansøgning skal indeholde:

1)

for så vidt angår nye luftfartøjer:

i)

en overensstemmelseserklæring:

udstedt i henhold til punkt 21.A.163, litra b), eller

udstedt i henhold til punkt 21.A.130 og godkendt af den kompetente myndighed, eller

for et importeret luftfartøj, en underskrevet erklæring fra den eksporterende myndighed om, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en af agenturet godkendt konstruktion, og

ii)

støjinformationen, der er fastlagt i overensstemmelse med de gældende støjkrav

2)

for så vidt angår brugte luftfartøjer:

i)

støjinformationen, der er fastlagt i overensstemmelse med de gældende støjkrav, og

ii)

historiske data til at dokumentere luftfartøjets produktions-, modifikations- og vedligeholdelsesstandard.

c)

Medmindre andet er aftalt, skal de erklæringer, der er nævnt i litra b), nr. 1), udstedes senest 60 dage, inden luftfartøjet præsenteres for registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

21.A.207.   Ændring eller modifikation

Et støjcertifikat kan kun ændres eller modificeres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

21.A.209.   Overdragelse og genudstedelse inden for medlemsstater

Hvis ejerskabet af et luftfartøj ændres:

a)

hvis luftfartøjet forbliver i samme register, skal støjcertifikatet overdrages sammen med luftfartøjet, eller

b)

hvis luftfartøjet overføres til registeret i en anden medlemsstat, skal støjcertifikatet udstedes efter fremlæggelse af det tidligere støjcertifikat.

21.A.210.   Inspektioner

Indehaveren af støjcertifikatet skal efter anmodning om inspektion fra registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed eller fra agenturet give adgang til det luftfartøj, som støjcertifikatet er udstedt for.

21.A.211.   Varighed og fortsat gyldighed

a)

Et støjcertifikat skal udstedes med ubegrænset varighed. Certifikatet forbliver gyldigt under forudsætning af:

1)

at de gældende krav til typekonstruktion, miljøbeskyttelse og vedvarende luftdygtighed er overholdt, og

2)

at luftfartøjet forbliver i samme register, og

3)

at typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat, under hvilket det er udstedt, ikke tidligere er blevet gjort ugyldigt i henhold til punkt 21.A.51, og

4)

at certifikatet ikke er blevet overdraget eller tilbagekaldt i henhold til punkt 21.B.430.

b)

Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal certifikatet tilbagesendes til den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten.

SUBPART J —   KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.231.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af konstruktionsorganisationer samt de bestemmelser, der fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser.

21.A.233.   Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person (»organisation«) skal være berettiget til at ansøge om en godkendelse i henhold til denne subpart

a)

i overensstemmelse med punkt 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B eller punkt 21.A.602B, eller

b)

til godkendelse af mindre ændringer eller mindre reparationskonstruktioner, når det er krævet med henblik på opnåelse af rettighederne i henhold til punkt 21.A.263.

21.A.234.   Ansøgning

Enhver ansøgning om en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal indgives i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet, og skal omfatte en oversigt over de oplysninger, som kræves ifølge punkt 21.A.243, og de godkendelsesbetingelser, der kræves udstedt i henhold til punkt 21.A.251.

21.A.235.   Udstedelse af konstruktionsorganisationsgodkendelse

En organisation skal være berettiget til at få udstedt en konstruktionsorganisationsgodkendelse af agenturet, når den har godtgjort overensstemmelse med de gældende krav i henhold til denne subpart.

21.A.239.   Konstruktionssikringssystem

a)

Konstruktionsorganisationen skal dokumentere, at den har etableret og kan vedligeholde et konstruktionssikringssystem til kontrol og tilsyn med konstruktion af og konstruktionsændringer til det materiel, de dele og det apparatur, som ansøgningen omfatter. Dette konstruktionssikringssystem skal sætte organisationen i stand til:

1)

at sikre, at materiellets, delenes og apparaturets konstruktion eller konstruktionsændring er i overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav, og

2)

at sikre, at den opfylder alle sine forpligtelser i overensstemmelse med:

i)

de gældende bestemmelser i bilag I (del 21), og

ii)

godkendelsesbetingelserne udstedt i henhold til punkt 21.A.251.

3)

uafhængigt at overvåge overensstemmelsen med og tilstrækkeligheden af systemets dokumenterede procedurer. Denne overvågning skal omfatte et feedback-system til en person eller en gruppe af personer, der er ansvarlige for at sikre afhjælpende foranstaltninger.

b)

Konstruktionssikringssystemet skal omfatte en uafhængig kontrolfunktion til påvisninger af overensstemmelse, på grundlag af hvilken organisationen fremsender overensstemmelseserklæringer og hermed forbunden dokumentation til agenturet.

c)

Konstruktionsorganisationen skal tydeligt angive, på hvilken måde konstruktionssikringssystemet redegør for godkendelsen af de konstruerede dele eller apparatur, eller de opgaver, der er udført af partnere eller underleverandører i overensstemmelse med fremgangsmåder, der er genstand for skriftlige procedurer.

21.A.243.   Data

a)

Konstruktionsorganisationen skal for agenturet fremlægge en håndbog, der, enten direkte eller ved krydshenvisninger, beskriver organisationen, de relevante procedurer og de produkter eller ændringer af produkter, der skal konstrueres.

b)

Såfremt en given del eller et givent apparatur eller ændringer af produkterne er udført af ansøgerens partnerorganisationer eller underleverandører, skal håndbogen omfatte en erklæring om, hvordan konstruktionsorganisationen vil være i stand til for alle dele og alt apparatur at yde sikkerhed for overensstemmelse med punkt 21.A.239, litra b), og skal enten direkte eller ved krydshenvisninger indeholde beskrivelser og oplysninger om disse partneres eller underleverandørers konstruktionsaktiviteter og organisation i det omfang, det er nødvendigt for at udarbejde denne erklæring.

c)

Håndbogen skal efter behov ændres for til stadighed at være en ajourført beskrivelse af organisationen, og agenturet skal have tilsendt kopier af ændringerne.

d)

Konstruktionsorganisationen skal fremlægge en erklæring om de kvalifikationer og erfaringer, der besiddes af det ledende personale og andre personer, som inden for organisationen er ansvarlige for at træffe beslutninger, der påvirker luftdygtighed og miljøbeskyttelse.

21.A.245.   Godkendelseskrav

Konstruktionsorganisationen skal på grundlag af de informationer, der fremsendes i overensstemmelse med punkt 21.A.243, og ud over overensstemmelse med punkt 21.A.239 påvise, at:

a)

personalet i alle tekniske afdelinger er tilstrækkeligt i antal og har tilstrækkelig erfaring og fået tildelt behørige beføjelser til at opfylde deres pålagte forpligtelser, og at disse sammen med lokaleforhold, faciliteter og udstyr er egnede til, at personalet kan opfylde målsætningerne for produktets luftdygtighed og miljøbeskyttelse

b)

der pågår en fyldestgørende og effektiv koordinering mellem og inden for afdelingerne vedrørende luftdygtighed og miljøbeskyttelse.

21.A.247.   Ændringer i konstruktionssikringssystemet

Efter udstedelsen af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal enhver ændring af konstruktionssikringssystemet, som er væsentlig for påvisningen af overensstemmelse eller for produktets luftdygtighed og miljøbeskyttelse, godkendes af agenturet. En ansøgning om godkendelse skal indgives skriftligt til agenturet, og konstruktionsorganisationen skal på baggrund af fremsendelse af foreslåede ændringer til håndbogen forud for gennemførelsen af disse ændringer godtgøre, at den til stadighed vil overholde denne subpart efter gennemførelsen.

21.A.249.   Overdragelse

Bortset fra en sådan ændring i ejerskab, der betragtes som væsentlig i forhold til punkt 21.A.247, kan en konstruktionsorganisationsgodkendelse ikke overdrages.

21.A.251.   Godkendelsesbetingelser

Godkendelsesbetingelserne skal identificere de typer konstruktionsarbejde og de kategorier af materiel, dele og apparatur, som konstruktionsorganisationen har en konstruktionsorganisationsgodkendelse for, samt de funktioner og opgaver, som organisationen er godkendt til at udføre vedrørende produkternes luftdygtighed og egenskaber for støj, brændstofudluftning og udstødningsemissioner. For konstruktionsorganisationsgodkendelser, der dækker typecertificering eller ETSO-godkendelse af hjælpemotorer (APU'er), skal godkendelsesbetingelserne desuden indeholde oversigten over produkter eller APU'er. Disse betingelser skal udstedes som en del af en konstruktionsorganisationsgodkendelse.

21.A.253.   Ændringer af godkendelsesbetingelserne

Enhver ændring af godkendelsesbetingelserne skal godkendes af agenturet. En ansøgning om ændring af godkendelsesbetingelserne skal indgives i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet. Konstruktionsorganisationen skal overholde de i denne subpart gældende krav.

21.A.257.   Undersøgelser

a)

En konstruktionsorganisation skal træffe foranstaltninger, der sætter agenturet i stand til at udføre enhver undersøgelse, herunder undersøgelser af partnere og underleverandører, der er nødvendig for at fastslå, at de gældende bestemmelser i denne subpart overholdes og fortsat vil blive overholdt.

b)

Konstruktionsorganisationen skal give agenturet tilladelse til at gennemse enhver rapport og udføre enhver inspektion og udføre eller overvære enhver prøveflyvning og afprøvning på jorden, som er nødvendig for at kontrollere gyldigheden af de overensstemmelseserklæringer, der er indgivet af ansøgeren i henhold til punkt 21.A.239, litra b).

21.A.258.   Resultater

a)

Hvis der findes objektivt bevis for, at indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse ikke opfylder de gældende krav i dette bilag I (del 21), skal resultatet klassificeres som følger:

1)

Et niveau 1-resultat er enhver manglende overholdelse af dette bilag I (del 21), der kunne føre til ukontrolleret manglende overholdelse af de gældende krav og som kunne påvirke luftfartøjets sikkerhed.

2)

Et niveau 2-resultat er enhver manglende overensstemmelse med dette bilag I (del 21), der ikke er klassificeret som niveau 1.

b)

Et niveau 3-resultat er, når der objektivt påvises genstande med potentielle problemer, som kunne føre til manglende overensstemmelse i henhold til litra a).

c)

Efter modtagelse af meddelelsen om undersøgelsesresultaterne i henhold til de gældende administrative procedurer, som er fastsat af agenturet:

1)

I tilfælde af et niveau 1-resultat skal indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen påvise gennemførelse af tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger til agenturets tilfredshed senest 21 arbejdsdage efter skriftlig bekræftelse af resultatet

2)

I tilfælde af niveau 2-resultater skal perioden, der af agenturet bevilges til afhjælpende foranstaltninger, være tilpasset arten af resultaterne, men må under ingen omstændigheder første gang overstige tre måneder. Under visse omstændigheder og afhængigt af arten af resultaterne kan agenturet forlænge 3-månedersperioden under forudsætning af, at der forelægges en tilfredsstillende plan for afhjælpende foranstaltninger, som er godkendt af agenturet

3)

Et niveau 3-resultat kræver ikke øjeblikkelig handling af indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen.

d)

I tilfælde af niveau 1- eller niveau 2-resultater kan konstruktionsorganisationsgodkendelsen blive gjort til genstand for delvis eller fuldstændig inddragelse eller tilbagekaldelse i henhold til de gældende administrative procedurer, som agenturet har fastlagt. Indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen skal rettidigt bekræfte modtagelsen af meddelelsen om inddragelse eller tilbagekaldelse af konstruktionsorganisationsgodkendelsen.

21.A.259.   Varighed og fortsat gyldighed

a)

En konstruktionsorganisationsgodkendelse skal have ubegrænset varighed. Den forbliver gyldig, medmindre:

1)

konstruktionsorganisationen ikke påviser overensstemmelse med de gældende krav i denne subpart, eller

2)

agenturet af indehaveren eller enhver af dennes partnere eller underleverandører forhindres i at udføre undersøgelserne i overensstemmelse med punkt 21.A.257, eller

3)

det kan påvises, at konstruktionsorganisationen ikke kan opretholde tilfredsstillende kontrol med og overvågning af konstruktionen af produkter eller ændringer af disse i henhold til godkendelsen, eller

4)

certifikatet er blevet overdraget eller tilbagekaldt i henhold til de gældende administrative procedurer, som agenturet har fastlagt.

b)

Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal certifikatet tilbagesendes til agenturet.

21.A.263.   Rettigheder

a)

Indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal være berettiget til at udføre konstruktionsaktiviteter i henhold til dette bilag I (del 21) og inden for omfanget af godkendelsen.

b)

Med forbehold af punkt 21.A.257, litra b), skal agenturet uden yderligere efterprøvning godkende overensstemmelsesdokumenter, der er indgivet af ansøgeren med det formål at opnå:

1.

en godkendelse af de flyvebetingelser, der er en forudsætning for en flyvetilladelse, eller

2.

et typecertifikat for eller en godkendelse af en større ændring af en typekonstruktion, eller

3.

et supplerende typecertifikat, eller

4.

en ETSO-godkendelse i henhold til punkt 21.A.602B, litra b), nr. 1), eller

5.

en konstruktionsgodkendelse af større reparationer.

c)

Indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal, inden for dennes godkendelsesbetingelser og i henhold til konstruktionssikringssystemets relevante procedurer, være berettiget til at:

1)

klassificere ændringer i typekonstruktioner og reparationer som »større« eller »mindre«

2)

godkende mindre ændringer i typekonstruktioner og mindre reparationer

3)

udstede information eller instruktioner indeholdende følgende erklæring: »Det tekniske indhold af dette dokument er godkendt i henhold til DOA-myndighed nr. EASA.21J.[XXXX]«

4)

godkende mindre revisioner af flyvehåndbogen og tillæg og udstede sådanne revisioner indeholdende følgende erklæring: »Revisionsnr. [YY] til AFM (eller tillæg) ref. [ZZ] er godkendt i henhold til DOA-myndighed nr. EASA.21J.[XXXX].«

5)

godkende konstruktion af større reparationer af produkter eller hjælpemotorer (APU'er), for hvilke denne er indehaver af typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller ETSO-godkendelsen

6)

godkende de betingelser, hvorefter en flyvetilladelse kan udstedes i overensstemmelse med punkt 21.A.710, litra a), nr. 2), undtagen for så vidt angår flyvetilladelser, der skal udstedes med henblik på punkt 21.A.701, litra a), nr. 15)

7)

udstede flyvetilladelser i overensstemmelse med punkt 21.A.711, litra b), til luftfartøjer, som indehaveren har konstrueret eller ændret, eller for hvilke han efter punkt 21.A.263, litra c), nr. 6), har godkendt de betingelser, hvorefter flyvetilladelsen kan udstedes, samt hvis selve konstruktionsorganisationen i henhold til sin konstruktionsorganisationsgodkendelse kontrollerer luftfartøjets konfiguration og påviser, at det er i overensstemmelse med de konstruktionsbetingelser, der er godkendt for flyvningen.

21.A.265.   Indehaverens forpligtelser

Indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal:

a)

ajourføre håndbogen i overensstemmelse med konstruktionssikringssystemet

b)

sikre, at denne håndbog anvendes som et grundlæggende arbejdsdokument inden for organisationen

c)

fastslå, at konstruktionen af produkter eller ændringer eller reparationer deraf, hvor det er relevant, er i overensstemmelse med de gældende krav og ikke besidder usikre egenskaber

d)

bortset fra mindre ændringer eller reparationer, der er godkendt i henhold til rettigheden i punkt 21.A.263, forsyne agenturet med erklæringer og tilknyttet dokumentation, der bekræfter overensstemmelse med litra c)

e)

forsyne agenturet med information eller instruktioner, der vedrører påkrævede foranstaltninger i henhold til punkt 21.A.3B

f)

hvor det er relevant i henhold til rettigheden i punkt 21.A.263, litra c), nr. 6), fastsætte de betingelser, hvorefter der kan udstedes en flyvetilladelse

g)

hvor det er relevant i henhold til rettighederne i punkt 21.A.263, litra c), nr. 7), kontrollere, at punkt 21.A.711, litra b) og e), er overholdt, inden der udstedes flyvetilladelser til luftfartøjer.

SUBPART K —   DELE OG APPARATUR

21.A.301.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af dele og apparatur.

21.A.303.   Overholdelse af gældende krav

Påvisning af overensstemmelse med dele og apparatur, der skal installeres i et typecertificeret produkt, skal ske:

a)

i forbindelse med typecertificeringsprocedurerne i subpart B, D eller E for det produkt, i hvilket det skal installeres, eller

b)

hvor det er relevant, i henhold til ETSO-godkendelsesprocedurerne i subpart O, eller

c)

hvor det drejer sig om standarddele, i overensstemmelse med officielt anerkendte standarder.

21.A.305.   Godkendelse af dele og apparatur

I alle tilfælde, hvor Unionsretten eller agenturets foranstaltninger udtrykkeligt kræver godkendelse af en del eller et apparatur, skal delen eller apparaturet være i overensstemmelse med den gældende ETSO eller med de specifikationer, der af agenturet anerkendes som tilsvarende i det pågældende tilfælde.

21.A.307.   Frigivelse af dele og apparatur til installation

Dele og apparatur skal være egnet til installation i et typecertificeret produkt, når det er i driftssikker stand, og det:

a)

ledsages af et autoriseret frigivelsesbevis (EASA-formular 1), der certificerer, at genstanden blev fremstillet i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er mærket i overensstemmelse med subpart Q, eller

b)

er en standarddel, eller

c)

en del eller apparatur på et ELA1- eller ELA2-luftfartøj, som:

1)

ikke har begrænset levetid, ikke er en del af den primære konstruktion og ikke er en del af styregrejet

2)

er fremstillet i overensstemmelse med gældende konstruktion

3)

er mærket i overensstemmelse med subpart Q

4)

er udpeget til installation i det specifikke luftfartøj

5)

vil skulle installeres i et luftfartøj, for hvilket ejeren har verificeret, at betingelse 1 til og med 4 er opfyldt, og accepteret ansvaret for denne overensstemmelse.

(SUBPART L — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M —   REPARATIONER

21.A.431A.   Anvendelsesområde

a)

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af reparationskonstruktioner og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne til og indehaverne af disse godkendelser.

b)

Denne subpart fastlægger standardreparationer, der ikke er underlagt en godkendelsesproces i henhold til denne subpart.

c)

Ved »reparation« forstås udbedring af skader og/eller retablering af luftdygtighed efter producentens første frigivelse til tjeneste af ethvert produkt, enhver del eller ethvert apparatur.

d)

Udbedring af skader ved udskiftning af dele eller apparatur uden behov for konstruktionsaktiviteter skal betragtes som en vedligeholdelsesopgave og kræver derfor ikke nogen godkendelse i henhold til dette bilag.

e)

En reparation af en ETSO-artikel bortset fra en hjælpemotor (APU) skal behandles som en ændring af ETSO-konstruktionen og skal behandles i overensstemmelse med punkt 21.A.611.

21.A.431B.   Standardreparationer

a)

Standardreparationer er reparationer:

1)

vedrørende:

i)

flyvemaskiner med en maksimal startmasse (MTOM) på højst 5 700 kg

ii)

rotorfly med MTOM på højst 3 175 kg

iii)

svævefly og motorsvævefly, balloner og luftskibe som defineret i ELA1 eller ELA2.

2)

der er i overensstemmelse med konstruktionsdata, der er anført i certificeringsspecifikationer, som agenturet har udstedt, og som indeholder acceptable metoder, teknikker og fremgangsmåder, der bruges i forbindelse med gennemførelse og udpegning af standardreparationer, herunder de tilknyttede instruktioner om vedvarende luftdygtighed, og

3)

som ikke er i strid med typecertificeringshavernes data.

b)

Punkt 21.A.432A til og med 21.A.451 gælder ikke for standardreparationer.

21.A.432A.   Berettigelse

a)

Enhver fysisk eller juridisk person, som har påvist eller er i færd med at påvise sin kompetence efter punkt 21.A.432B, er berettiget til at ansøge om en godkendelse af større reparationskonstruktioner i henhold til bestemmelserne i denne subpart.

b)

Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til at ansøge om godkendelse af en mindre reparationskonstruktion.

21.A.432B.   Påvisning af kompetence

a)

En ansøger, der ansøger om godkendelse af en større konstruktionsreparation, skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.

b)

Uanset litra a) kan en ansøger som alternativ procedure til påvisning af sin kompetence søge at opnå aftale med agenturet med henblik på anvendelse af procedurer, der fastsætter særlig konstruktionspraksis, ressourcer og aktivitetsrækkefølge, der er nødvendig for overensstemmelse med denne subpart.

c)

Uanset litra a) og b) kan en ansøger ansøge om agenturets godkendelse af et certificeringsprogram, der fastsætter særlig konstruktionspraksis, ressourcer og aktivitetsrækkefølge, der er nødvendig for overensstemmelse med dette bilag I (del 21) med hensyn til reparation af et produkt, der er defineret i punkt 21.A.14, litra c).

21.A.433.   Reparationskonstruktion

a)

Ansøgeren til godkendelsen af en reparationskonstruktion skal:

1)

påvise overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og de miljøbeskyttelseskrav, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet eller det supplerende typecertifikat eller en ETSO-godkendelse for en hjælpemotor, hvor det er relevant, eller de certifikater, der er gældende på ansøgningsdatoen (for konstruktionsreparationsgodkendelser), samt enhver ændring i disse certificeringsspecifikationer eller særlige betingelser, som agenturet finder nødvendige for at fastlægge et sikkerhedsniveau, der svarer til det, som blev fastlagt ud fra typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller en ETSO-godkendelse for en hjælpemotor

2)

indgive alle nødvendige uddybende oplysninger, når agenturet anmoder derom

3)

erklære overensstemmelse med certificeringsspecifikationerne og miljøbeskyttelseskravene i litra a), nr. 1).

b)

Når ansøgeren ikke er indehaveren af typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller en ETSO-godkendelse for en hjælpemotor, hvor det er relevant, kan ansøgeren overholde kravene i litra a) gennem brug af egne ressourcer eller gennem foranstaltninger med indehaveren af typecertifikatet eller, i givet fald, det supplerende typecertifikat eller en ETSO-godkendelse for en hjælpemotor.

21.A.435.   Klassificering af reparationer

a)

En reparation kan være »større« eller »mindre«. Klassifikationen skal ske i overensstemmelse med kriterierne i punkt 21.A.91 for ændringer i typekonstruktionen.

b)

En reparation skal klassificeres som enten »større« eller »mindre« i henhold til litra a) af enten:

1)

agenturet, eller

2)

en behørigt godkendt konstruktionsorganisation i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet.

21.A.437.   Udstedelse af en reparationskonstruktionsgodkendelse

Når det er blevet erklæret og påvist, at reparationskonstruktionen overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav i punkt 21.A.433, litra a), nr. 1), skal den godkendes:

a)

af agenturet, eller

b)

af en behørigt godkendt organisation, som samtidig er indehaver af typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller en ETSO-godkendelse for en hjælpemotor, i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet, eller

c)

i tilfælde af mindre reparationer, af en behørigt godkendt konstruktionsorganisation i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet.

21.A.439.   Fremstilling af reparationsdele

Dele og apparatur til brug ved reparationer skal fremstilles i overensstemmelse med produktionsdata, som er baseret på alle de nødvendige konstruktionsdata således som fremlagt af indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen:

a)

i henhold til subpart F, eller

b)

af en organisation, der er behørigt godkendt i overensstemmelse med subpart G, eller

c)

af en behørigt godkendt vedligeholdelsesorganisation.

21.A.441.   Reparationsudførelse

a)

Udførelsen af en reparation skal foretages i overensstemmelse med del M eller del 145 eller af en produktionsorganisation, der er behørigt godkendt i overensstemmelse med subpart G, i henhold til rettigheden i punkt 21.A.163, litra d).

b)

Konstruktionsorganisationen skal forsyne den organisation, der udfører reparationen, med alle de nødvendige installationsinstruktioner.

21.A.443.   Begrænsninger

En reparationskonstruktion kan godkendes med forbehold for begrænsninger, og godkendelsen af reparationskonstruktionen skal i så tilfælde indeholde alle nødvendige instruktioner og begrænsninger. Indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen skal fremsende disse instruktioner og begrænsninger til foretagendet i overensstemmelse med en procedure, der er aftalt med agenturet.

21.A.445.   Ikke-reparerede skader

a)

Hvis beskadiget materiel, dele eller apparatur ikke repareres og ikke er omfattet af tidligere godkendte data, kan vurderingen af skadevirkningen for dets luftdygtighed kun foretages af:

1)

agenturet, eller

2)

en behørigt godkendt konstruktionsorganisation i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet.

Enhver nødvendig begrænsning skal behandles i overensstemmelse med procedurerne i punkt 21.A.443.

b)

Hvis organisationen, der evaluerer skaden i henhold til litra a), hverken er agenturet eller indehaveren af typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller en ETSO-godkendelse for en hjælpemotor, skal denne organisation godtgøre, at den information, som evalueringen baseres på, er tilstrækkelig, enten fra denne organisations egne ressourcer eller gennem en ordning med indehaveren af typecertifikatet, det supplerende typecertifikat eller en ETSO-godkendelse for en hjælpemotor eller i givet fald producenten.

21.A.447.   Opbevaring af dokumentation

For hver reparation skal al relevant konstruktionsinformation, alle tegninger, prøverapporter, instruktioner og begrænsninger, der er udstedt i overensstemmelse med punkt 21.A.443, samt godtgørelse for klassifikation og bevis for konstruktionsgodkendelsen:

a)

opbevares af indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen og være til rådighed for agenturet, og

b)

opbevares af indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen for at kunne tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige til sikring af den vedvarende luftdygtighed af det materiel, de dele eller det apparatur, der er repareret.

21.A.449.   Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

a)

Indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen skal som minimum fremlægge et fyldestgørende sæt af de ændringer til instruktionerne for vedvarende luftdygtighed, der følger af reparationskonstruktionen, der består af beskrivende data og arbejdsbeskrivelser, udarbejdet i overensstemmelse med de gældende krav, til hver luftfartsforetagende, der skal udføre reparationen. Det materiel, den del eller det apparatur, der er blevet repareret, kan frigives til tjeneste, før ændringerne til disse instruktioner er færdiggjort, men kun for en begrænset periode og efter aftale med agenturet. Sådanne ændringer til instruktionerne skal efter anmodning stilles til rådighed for enhver anden person, som skal overholde enhver af betingelserne i disse ændringer til instruktionerne. Tilgængeligheden af en håndbog eller del af ændringerne i instruktionerne for vedvarende luftdygtighed, der vedrører eftersyn eller andre former for omfattende vedligeholdelse, kan udskydes til efter ibrugtagningen af produktet, men skal være tilgængelig for ethvert af produkterne, før deres relevante alder eller antal flyvetimer/-cyklusser er nået.

b)

Hvis indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen udsteder opdateringer af disse ændringer til instruktionerne for vedvarende luftdygtighed, efter at reparationen er blevet godkendt, skal disse opdateringer forelægges hvert luftfartsforetagende og efter anmodning stilles til rådighed for alle øvrige personer, som skal overholde betingelserne i disse instruktioner. Et program, der viser, hvorledes opdateringerne af ændringerne til instruktionerne til vedvarende luftdygtighed fordeles, skal indgives til agenturet.

21.A.451.   Forpligtelser og EPA-mærkning

a)

Enhver indehaver af en godkendelse af en større reparationskonstruktion skal:

1)

påtage sig de forpligtelser:

i)

der er fastlagt i punkt 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 og 21.A.449

ii)

som indirekte er omfattet af samarbejdet med indehaveren af typecertifikatet, af det supplerende typecertifikat eller en ETSO-godkendelse for en hjælpemotor i givet fald i henhold til punkt 21.A.443, litra b).

2)

angive mærkningen, herunder EPA, i overensstemmelse med punkt 21.A.804, litra a).

b)

Bortset fra indehavere af typecertifikater eller en ETSO-godkendelse for en hjælpemotor, på hvilke punkt 21.A.44 finder anvendelse, skal indehaveren af en godkendelse af en mindre reparationskonstruktion:

1)

påtage sig de forpligtelser, der er fastlagt i punkt 21.A.4, 21.A.447 og punkt 21.A.449, og

2)

angive mærkningen, herunder EPA-bogstaverne, i overensstemmelse med punkt 21.A.804, litra a).

(SUBPART N — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O —   EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER GODKENDELSER

21.A.601.   Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for udstedelse af ETSO-godkendelser, der fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser.

21.A.602A.   Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller eller forbereder fremstillingen af en ETSO-artikel, og som har påvist eller er i færd med at påvise sin kompetence i henhold til punkt 21.A.602B, er berettiget til at ansøge om en ETSO-godkendelse.

21.A.602B.   Påvisning af kompetence

Enhver ansøger til en ETSO-godkendelse skal påvise sin kompetence som følger:

a)

for produktion, ved at have opnået en produktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt i overensstemmelse med subpart G, eller i overensstemmelse med procedurerne i subpart F, og

b)

for konstruktion:

1)

for en hjælpemotor, ved at have en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J

2)

for alle andre artikler, ved hjælp af procedurer, der fastlægger specifik konstruktionspraksis samt ressourcer og den aktivitetsrækkefølge, der er nødvendig for at overholde bestemmelserne i dette bilag I (del 21).

21.A.603.   Ansøgning

a)

En ansøgning om ETSO-godkendelse skal indgives i en form og på en måde, som kan godkendes af agenturet, og skal omfatte en oversigt over de oplysninger, som kræves ifølge punkt 21.A.605.

b)

Når der påregnes en række mindre ændringer i overensstemmelse med punkt 21.A.611, kan ansøgeren i sin ansøgning anføre artiklens grundlæggende modelnummer og delenes hertil knyttede numre med tomme parenteser efter sig for at vise, at der undertiden vil blive tilføjet efterfølgende ændringer af bogstaver eller tal (eller kombinationer af disse).

21.A.604.   ETSO-godkendelse for en hjælpemotor (APU)

For så vidt angår ETSO-godkendelse for en hjælpemotor:

a)

skal punkt 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33og 21.A.44 være gældende uanset punkt 21.A.603, 21,A.606, litra c), 21.A.610 og 21.A.615, bortset fra, at en ETSO-godkendelse skal udstedes i overensstemmelse med punkt 21.A.606 i stedet for typecertifikatet

b)

subpart D eller subpart E i denne del 21 er gældende for godkendelse af konstruktionsændringer, uanset punkt 21.A.611. Når subpart E benyttes, skal der udstedes en separat ETSO-godkendelse i stedet for et supplerende typecertifikat.

c)

Subpart M finder anvendelse for konstruktionsreparationsgodkendelser.

21.A.605.   Datakrav

Ansøgeren skal til agenturet indgive følgende dokumenter:

a)

en overensstemmelseserklæring, som bekræfter, at ansøgeren har opfyldt kravene i denne subpart

b)

en konstruktions- og præstationserklæring (DDP)

c)

et eksemplar af de tekniske data, der foreskrives i den gældende ETSO

d)

redegørelsen (eller en henvisning til redegørelsen), som er omhandlet i punkt 21.A.143, med det formål at opnå en relevant produktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart G eller den i punkt 21.A.125A, litra b) omhandlede håndbog (eller en henvisning til håndbogen) med henblik på produktion i henhold til subpart F uden produktionsorganisationsgodkendelse

e)

for en APU, den håndbog (eller en henvisning til håndbogen), som er omhandlet i punkt 21.A.243, med det formål at opnå en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart J

f)

for alle andre artikler, de procedurer, der er omhandlet i punkt 21.A.602B, litra b), nr. 2).

21.A.606.   Udstedelse af ETSO-godkendelse

Ansøgeren er berettiget til at få en ETSO-godkendelse udstedt af agenturet efter:

a)

at have påvist sin kompetence i overensstemmelse med punkt 21.A.602B, og

b)

at have påvist, at artiklen er i overensstemmelse med de tekniske betingelser i den gældende ETSO, og have indgivet den relevante overensstemmelseserklæring

c)

udtrykkeligt at have erklæret, at vedkommende er parat til at overholde punkt 21.A.609.

21.A.607.   ETSO-godkendelsesrettigheder

Indehaveren af en ETSO-godkendelse har ret til at producere og mærke en artikel med det relevante ETSO-mærke.

21.A.608.   Konstruktions- og præstationserklæring (DDP)

a)

En DDP skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1)

oplysninger, der svarer til punkt 21.A.31, litra a) og b), der identificerer artiklen og dens konstruktions- og afprøvningsstandard

2)

artiklens nominelle præstationer, efter behov, enten beregnet direkte eller med henvisning til andre supplerende dokumenter

3)

en overensstemmelseserklæring, som bekræfter, at artiklen har opfyldt den gældende ETSO

4)

en henvisning til relevante afprøvningsrapporter

5)

en henvisning til de gældende vedligeholdelses-, eftersyns- og reparationshåndbøger

6)

overensstemmelsesniveauerne, hvor forskellige niveauer af overensstemmelse tillades af ETSO

7)

en afvigelsesliste, der er godkendt i overensstemmelse med punkt 21.A.610.

b)

En DDP skal dateres og undertegnes af indehaveren af ETSO-godkendelsen eller dennes autoriserede repræsentant.

21.A.609.   Forpligtelser, der påhviler indehavere af ETSO-godkendelser

Indehaveren af en ETSO-godkendelse i henhold til denne subpart skal:

a)

fremstille hver artikel i overensstemmelse med subpart G eller subpart F, der sikrer, at hver færdiggjort artikel er i overensstemmelse med dens konstruktionsdata og er sikker til installation

b)

for hver model af hver artikel, for hvilken der er udstedt en ETSO-godkendelse, udarbejde og ajourføre et løbende register over fyldestgørende tekniske data og dokumentation i overensstemmelse med punkt 21.A.613

c)

udarbejde, opretholde og ajourføre originaleksemplarer af alle håndbøger, som foreskrives i de gældende certificeringsspecifikationer for artiklen

d)

efter anmodning stille vedligeholdelses-, eftersyns- og reparationshåndbøgerne, der er nødvendige for brugen og vedligeholdelsen af artiklen, samt ændringer af disse håndbøger, til rådighed for brugere og for agenturet

e)

mærke hver artikel i overensstemmelse med punkt 21.A.807

f)

overholde punkt 21.A.3, 21.A.3B og punkt 21.A.4 og

g)

fortsat overholde kvalifikationskravene i punkt 21.A.602B.

21.A.610.   Afvigelsesgodkendelse

a)

Enhver producent, der anmoder om godkendelse til at afvige fra en given ETSO-præstationsnorm, skal påvise, at normerne, fra hvilke der ansøges om en afvigelse, opvejes af faktorer eller konstruktionsegenskaber, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau.

b)

Anmodningen om godkendelse af afvigelsen skal sammen med alle relevante data indgives til agenturet.

21.A.611.   Konstruktionsændringer

a)

Indehaveren af ETSO-godkendelsen kan udføre mindre konstruktionsændringer (alle andre ændringer end en større ændring) uden yderligere godkendelse fra agenturet. I dette tilfælde bevarer den ændrede artikel det originale modelnummer (ændringer eller rettelser i komponentnumre skal anvendes til at identificere mindre ændringer), og indehaveren skal til agenturet fremsende alle reviderede data, der er nødvendige for at påvise overensstemmelse med punkt 21.A.603, litra b).

b)

Enhver konstruktionsændring foretaget af indehaveren af ETSO-godkendelsen, der er tilstrækkelig omfattende til at kræve en i det væsentlige fuldstændig undersøgelse for at fastslå overensstemmelse med en ETSO, er en større ændring. Forud for gennemførelsen af en sådan ændring skal indehaveren tildele artiklen en ny type- eller modelbetegnelse og ansøge om en ny godkendelse i henhold til punkt 21.A.603.

c)

Ingen konstruktionsændring, som er foretaget af en anden fysisk eller juridisk person end den indehaver af ETSO-godkendelsen, som indgav overensstemmelseserklæringen for artiklen, kan godkendes i henhold til subpart O, medmindre den person, der søger om godkendelse, indgiver ansøgning i henhold til punkt 21.A.603 om en særskilt ETSO-godkendelse.

21.A.613.   Opbevaring af dokumentation

Ud over kravene til opbevaring af dokumentation, der vedrører eller er forbundet med kvalitetssystemet, skal alle relevante konstruktionsoplysninger, tegninger og afprøvningsrapporter, herunder inspektionsrapporter om den afprøvede artikel, opbevares tilgængeligt for agenturet og skal opbevares for at kunne stille de fornødne informationer til rådighed til at sikre den vedvarende luftdygtighed af artiklen og af det typecertificerede produkt, hvori den er monteret.

21.A.615.   Inspektion foretaget af agenturet

Efter agenturets anmodning skal enhver ansøger eller indehaver af en ETSO-godkendelse af en artikel tillade agenturet at:

a)

overvære enhver afprøvning

b)

besigtige de tekniske datafiler, som vedrører den pågældende artikel.

21.A.619.   Varighed og fortsat gyldighed

a)

En ETSO-godkendelse skal have ubegrænset varighed. Den forbliver gyldig, medmindre:

1)

de betingelser, der krævedes opfyldt, da ETSO-godkendelsen blev givet, ikke længere overholdes, eller

2)

indehaverens forpligtelser, som er angivet i punkt 21.A.609, ikke længere opfyldes, eller

3)

artiklen har vist sig at give anledning til uacceptable risici i brug, eller

4)

godkendelsen er blevet overdraget eller tilbagekaldt i henhold til de gældende administrative procedurer, som agenturet har fastlagt.

b)

Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal certifikatet tilbagesendes til agenturet.

21.A.621.   Overdragelse

Medmindre ejerskabet overgår til en ny indehaver, hvilket anses for at være en væsentlig ændring og hvilket derfor skal ske i overensstemmelse med punkt 21.A.147 og punkt 21.A.247, hvis det er relevant, kan en ETSO-godkendelse udstedt i henhold til dette bilag ikke overdrages.

SUBPART P —   FLYVETILLADELSE

21.A.701.   Anvendelsesområde

a)

Der udstedes en flyvetilladelse i overensstemmelse med denne subpart til luftfartøjer, der ikke overholder, eller for hvilke det ikke er påvist, at de overholder, gældende krav til luftdygtighed, men er i stand til sikker flyvning under definerede forhold og i forbindelse med følgende formål:

1)

udvikling

2)

påvisning af overholdelse af forskrifter eller certificeringsspecifikationer

3)

undervisning af besætningen inden for konstruktionsorganisationerne eller produktionsorganisationerne

4)

produktionsprøveflyvninger af nye produktionsluftfartøjer

5)

flyvning af luftfartøjer, der er under produktion, mellem produktionsanlæg

6)

flyvning af luftfartøjet med henblik på kundegodkendelse

7)

levering eller eksport af luftfartøjet

8)

flyvning af luftfartøjet med henblik på myndighedsgodkendelse

9)

markedsundersøgelse, herunder undervisning af kundens besætning

10)

udstilling og flyveopvisning

11)

flyvning af luftfartøjet til et sted, hvor der skal foretages vedligeholdelses- eller luftdygtighedseftersyn, eller til et oplagringssted

12)

flyvning af et luftfartøj med en vægt, der overstiger luftfartøjets maksimalvægt i henhold til luftdygtighedsbeviset, uden for det sædvanlige område over vand eller over landområder, hvor der ikke findes passende landingsanlæg eller egnet brændstof

13)

rekordforsøg, kapflyvning eller tilsvarende konkurrencer

14)

flyvning af luftfartøjer, der overholder de gældende krav til luftdygtighed, inden der er konstateret overensstemmelse med miljøkravene

15)

ikke-erhvervsmæssig flyvning med individuelle, ikke-komplekse luftfartøjer eller typer, hvorom det gælder, at det ikke er passende med et luftdygtighedsbevis eller et begrænset luftdygtighedsbevis.

b)

Denne subpart fastlægger proceduren for udstedelse af flyvetilladelser og godkendelse af de tilknyttede flyvebetingelser og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse tilladelser og godkendelser af flyvebetingelser.

21.A.703.   Berettigelse

a)

Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til at ansøge om en flyvetilladelse, undtagen om en flyvetilladelse, hvorom der anmodes med henblik på punkt 21.A.701, litra a), nr. 15), hvor ansøgeren skal være indehaveren

b)

enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til at ansøge om godkendelse af flyvebetingelserne.

21.A.705.   Kompetent myndighed

I denne subpart forstås ved »kompetent myndighed« uanset punkt 21.1 i dette bilag I (del 21):

a)

den myndighed, der er udpeget af registreringsmedlemsstaten, eller

b)

for uregistrerede luftfartøjer den myndighed, der er udpeget af den medlemsstat, som foreskrev identifikationsmærkerne.

21.A.707.   Ansøgning om flyvetilladelse

a)

I henhold til punkt 21.A.703, og hvis ansøgeren ikke har fået tildelt rettighed til at udstede en flyvetilladelse, skal en ansøgning om en flyvetilladelse indgives til den kompetente myndighed i en form og på den måde, der er fastlagt af denne myndighed.

b)

Enhver ansøgning om flyvetilladelse skal indeholde:

1)

formålet med flyvningen eller flyvningerne i overensstemmelse med punkt 21.A.701

2)

måderne, hvorpå luftfartøjet ikke stemmer overens med de gældende krav til luftdygtighed

3)

flyvebetingelserne, der er godkendt i overensstemmelse med punkt 21.A.710.

c)

Hvis flyvebetingelserne ikke er godkendt på tidspunktet for ansøgningen om flyvetilladelse, indgives der en ansøgning om godkendelse af flyvebetingelserne i overensstemmelse med punkt 21.A.709.

21.A.708.   Flyvebetingelser

Flyvebetingelserne omfatter:

a)

konfigurationer(ne), som den pågældende flyvetilladelse vedrører

b)

ethvert forhold eller enhver begrænsning, som er nødvendig for sikker drift af luftfartøjet, herunder:

1)

forhold eller begrænsninger, der vedrører ruteangivelse eller luftrum eller begge dele, og som er nødvendige i forbindelse med flyvningen eller flyvningerne

2)

forhold eller begrænsninger, der vedrører den flyvebesætning, der skal operere luftfartøjet

3)

begrænsninger for befordring af andre personer end flyvebesætningen

4)

driftsegenskaberne, særlige procedurer eller tekniske betingelser, der skal opfyldes

5)

det særlige prøveflyvningsprogram (hvis det er relevant)

6)

det særlige krav til vedvarende luftdygtighed, herunder vedligeholdelsesinstruktioner og ordninger for deres udførelse.

c)

dokumentation for, at luftfartøjet er i stand til sikker flyvning under de forhold eller begrænsninger, der er angivet i litra b)

d)

metoden, der anvendes til kontrol af luftfartøjets konfiguration for at sikre, at de fastlagte betingelser overholdes.

21.A.709.   Ansøgning om godkendelse af flyvebetingelser

a)

I henhold til punkt 21.A.707, litra c), og hvis ansøgeren ikke har fået tildelt rettighed til at godkende flyvebetingelserne, skal en ansøgning om godkendelse af flyvebetingelserne indgives:

1)

hvis godkendelsen af flyvebetingelserne vedrører konstruktionens sikkerhed, til agenturet i en form og på den måde, der er fastlagt af agenturet, eller

2)

hvis godkendelsen af flyvebetingelserne ikke vedrører konstruktionens sikkerhed, til den kompetente myndighed i en form og på den måde, der er fastlagt af denne myndighed.

b)

Enhver ansøgning om godkendelse af flyvebetingelserne skal indeholde:

1)

de foreslåede flyvebetingelser

2)

dokumentation til støtte for disse betingelser og

3)

en erklæring om, at luftfartøjet er i stand til sikker flyvning under de forhold eller begrænsninger, der er angivet i punkt 21.A.708, litra b).

21.A.710.   Godkendelse af flyvebetingelser

a)

Hvis godkendelsen af flyvebetingelserne vedrører konstruktionens sikkerhed, godkendes flyvebetingelserne af:

1)

agenturet, eller

2)

af en behørigt godkendt konstruktionsorganisation i henhold til rettigheden i punkt 21.A.263, litra c), nr. 6).

b)

Hvis godkendelsen af flyvebetingelserne ikke vedrører konstruktionens sikkerhed, godkendes flyvebetingelserne af den kompetente myndighed eller den behørigt godkendte organisation, der ligeledes udsteder flyvetilladelsen.

c)

Inden godkendelsen af flyvebetingelserne skal agenturet, den kompetente myndighed eller den godkendte organisation finde det godtgjort, at luftfartøjet er i stand til sikker flyvning under de angivne forhold og begrænsninger. Agenturet eller den kompetente myndighed kan i denne forbindelse foretage, eller kræve, at ansøgeren foretager, enhver nødvendig inspektion eller prøvning.

21.A.711.   Udstedelse af en flyvetilladelse

a)

Den kompetente myndighed kan udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20a, se tillæg III) på de betingelser, der er omhandlet i punkt 21.B.525.

b)

En behørigt godkendt konstruktionsorganisation kan udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20b, se tillæg IV) i henhold til den rettighed, der er tildelt i henhold til punkt 21.A.263, litra c), nr. 7), hvor flyvebetingelserne i punkt 21.A.708 er blevet godkendt i overensstemmelse med punkt 21.A.710.

c)

En behørigt godkendt produktionsorganisation kan udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20b, se tillæg IV) i henhold til den rettighed, der er tildelt i henhold til punkt 21.A.163, litra e), hvor flyvebetingelserne i punkt 21.A.708 er blevet godkendt i overensstemmelse med punkt 21.A.710.

d)

En behørigt godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed kan udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20b, se tillæg IV) i henhold til den rettighed, der er tildelt i henhold til punkt M.A.711 i bilag I (del M) til Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 (1), hvor betingelserne i punkt 21.A.708 er blevet godkendt i overensstemmelse med punkt 21.A.710.

e)

Flyvetilladelsen skal indeholde angivelse af formålet eller formålene og ethvert forhold og enhver begrænsning, der er blevet godkendt i overensstemmelse med punkt 21.A.710.

f)

For så vidt angår tilladelser, der udstedes i henhold til litra b), c) eller d), fremsendes en kopi af flyvetilladelsen og de tilknyttede flyvebetingelser til den kompetente myndighed hurtigst muligt, men ikke senere end 3 dage.

g)

Hvis der findes bevis for, at et af de i punkt 21.A.723, litra a), angivne forhold ikke er overholdt for en flyvetilladelse, som en organisation har udstedt i henhold til litra b), c) eller d), skal denne organisation øjeblikkeligt tilbagekalde denne flyvetilladelse og straks informere den kompetente myndighed herom.

21.A.713.   Ændringer

a)

Enhver ændring, der medfører ugyldiggørelse af flyvebetingelserne eller tilhørende dokumentation for flyvetilladelsen, skal godkendes i overensstemmelse med punkt 21.A.710. Hvor det er relevant, indgives en ansøgning i overensstemmelse med punkt 21.A.709.

b)

Ændringer, der påvirker flyvetilladelsens indhold, forudsætter udstedelse af en ny flyvetilladelse i overensstemmelse med punkt 21.A.711.

21.A.715.   Sprog

Håndbøger, skilte, fortegnelser og instrumentmarkeringer og anden nødvendig information, som foreskrives i de gældende certificeringsspecifikationer, skal udformes på et eller flere af Unionens officielle sprog, som kan godkendes af den kompetente myndighed.

21.A.719.   Overdragelse

a)

En flyvetilladelse kan ikke overdrages.

b)

Uanset litra a) skal en flyvetilladelse, der udstedes som følge af punkt 21.A.701, litra a), nr. 15), hvis ejerskabet af et luftfartøj ændres, overdrages sammen med luftfartøjet, under forudsætning af at luftfartøjet forbliver i samme register eller kun har fået udstedt tilladelsen efter aftale med den kompetente myndighed i den registreringsmedlemsstat, hvortil det overdrages.

21.A.721.   Inspektioner

Indehaveren af eller ansøgeren til flyvetilladelser skal efter anmodning fra den kompetente myndighed give adgang til det pågældende luftfartøj.

21.A.723.   Varighed og fortsat gyldighed

a)

En flyvetilladelse udstedes med en varighed på højst 12 måneder og forbliver gyldig under forudsætning af:

1)

at betingelserne og begrænsningerne i punkt 21.A.711, litra e), som vedrører flyvetilladelsen, overholdes

2)

at flyvetilladelsen ikke overdrages eller tilbagekaldes

3)

at luftfartøjet forbliver i samme register.

b)

Uanset litra a) kan en flyvetilladelse, der er udstedt med henblik på punkt 21.A.701, litra a), nr. 15), udstedes med ubegrænset varighed.

c)

Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal flyvetilladelsen tilbagesendes til den kompetente myndighed.

21.A.725.   Fornyelse af flyvetilladelse

Fornyelse af flyvetilladelser skal behandles som en ændring i overensstemmelse med punkt 21.A.713.

21.A.727.   Forpligtelser, der påhviler indehaveren af en flyvetilladelse

Indehaveren af en flyvetilladelse skal sikre, at alle forhold og begrænsninger, der er forbundet med flyvetilladelsen, er overholdt og vedligeholdt.

21.A.729.   Opbevaring af dokumentation

a)

Alle dokumenter, der er fremlagt med henblik på fastlæggelse og begrundelse af flyvebetingelserne, skal af indehaveren af godkendelsen af flyvebetingelserne opbevares tilgængeligt for agenturet og den kompetente myndighed og skal opbevares for at kunne stille de fornødne informationer til rådighed til sikring af luftfartøjets vedvarende luftdygtighed.

b)

Alle dokumenter, der vedrører udstedelsen af flyvetilladelser i henhold til godkendte organisationers rettighed, herunder inspektionsrapporter, dokumenter til støtte for godkendelsen af flyvebetingelser og selve flyvetilladelsen, skal af den relevante godkendte organisation opbevares tilgængeligt for agenturet eller den kompetente myndighed og skal opbevares for at kunne stille de fornødne informationer til rådighed til sikring af produktets vedvarende luftdygtighed.

SUBPART Q —   IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

21.A.801.   Identifikation af materiel

a)

Materielidentifikationen skal indeholde følgende oplysninger:

1)

producentens navn

2)

en materielangivelse

3)

producentens serienummer

4)

alle andre oplysninger, som agenturet finder relevante.

b)

Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et luftfartøj eller en motor i henhold til subpart G eller subpart F, skal identificere dette luftfartøj eller denne motor ved hjælp af en brandsikker plade, der har de i litra a) specificerede oplysninger markeret på sig ved hjælp af ætsning, stempling, gravering eller en anden godkendt metode til brandsikker mærkning. Identifikationspladen skal fastgøres på en sådan måde, at den er tilgængelig og læselig, og så der ikke foreligger sandsynlighed for, at den ødelægges eller fjernes under normal drift eller tabes eller tilintetgøres ved havari.

c)

Enhver fysisk eller juridisk person, der fremstiller en propel, et propelblad eller et propelnav i henhold til subpart G eller subpart F, skal identificere denne/dette ved hjælp af en plade, med stempling, gravering, ætsning eller en anden godkendt metode til brandsikker identifikation, der er placeret på en ikke-kritisk flade, som indeholder de i litra a) anførte oplysninger, og hvor der ikke foreligger sandsynlighed for, at den ødelægges eller fjernes under normal drift eller tabes eller tilintetgøres ved havari.

d)

Ved bemandede balloner skal identifikationspladen, som foreskrives i litra b), fastgøres til ballonhylstret og skal, hvor det er praktisk muligt, anbringes, hvor den er let læselig for operatøren, når ballonen er oppustet. Desuden skal kurven, lastbærende konstruktion og ethvert varmeaggregat være varigt og læseligt mærket med producentens navn, komponentnummer (eller tilsvarende) og serienummer (eller tilsvarende).

21.A.803.   Håndtering af identifikationsdata

a)

Det er ikke tilladt at fjerne, ændre eller anbringe de i punkt 21.A.801, litra a), anførte identifikationsoplysninger på et luftfartøj, en motor, propel, propelblad eller propelnav eller de i punkt 21.A.807, litra a), anførte identifikationsoplysninger på en hjælpemotor (APU) uden agenturets godkendelse.

b)

Det er ikke tilladt at fjerne eller installere en i punkt 21.A.801 eller, for en APU, punkt 21.A.807 anført identifikationsplade uden agenturets godkendelse.

c)

Uanset litra a) og b) kan enhver fysisk eller juridisk person, der udfører vedligeholdelsesarbejde i henhold til de gældende gennemførelsesbestemmelser, i overensstemmelse med metoder, teknikker og praksis, der er fastlagt af agenturet:

1)

fjerne, ændre eller anbringe de i punkt 21.A.801, litra a), anførte identifikationsoplysninger på et luftfartøj, en motor, propel, propelblad eller propelnav eller de i punkt 21.A.807, litra a), anførte identifikationsoplysninger på en APU, eller

2)

fjerne en identifikationsplade, der er nævnt i punkt 21.A.801 eller, for en APU, punkt 21.A.807, når det er nødvendigt under vedligeholdelsesaktiviteter.

d)

Det er ikke tilladt at montere en identifikationsplade, der er fjernet i overensstemmelse med litra c), nr. 2), på et andet luftfartøj, en anden motor, propel, et andet propelblad eller propelnav end den eller det, hvorfra den blev fjernet.

21.A.804.   Identifikation af dele og apparatur

a)

Hver del eller hvert apparatur skal mærkes varigt og læseligt med:

1)

et navn, varemærke eller symbol, der identificerer producenten på en måde som angivet i de gældende konstruktionsdata, og

2)

komponentnummeret, som angivet i de gældende konstruktionsdata, og

3)

bogstaverne »EPA« for dele og apparatur, der er fremstillet i overensstemmelse med godkendte konstruktionsdata, der ikke tilhører indehaveren af typecertifikatet for det pågældende produkt, undtagen for ETSO-artikler.

b)

Uanset litra a), hvis agenturet er indforstået med, at en del eller et apparatur er for lille, eller at det på anden måde er upraktisk at mærke en del eller et apparatur med enhver af de oplysninger, som kræves ifølge litra a), skal det autoriserede frigivelsesbevis, der ledsager delen eller apparaturet eller transportkassen, omfatte de oplysninger, der ikke kunne markeres på selve delen.

21.A.805.   Identifikation af kritiske dele

Ud over kravene i punkt 21.A.804 skal enhver producent af en del, der skal monteres i et typecertificeret produkt, der er blevet identificeret som en kritisk del, varigt og læseligt mærke denne del med et komponentnummer og et serienummer.

21.A.807.   Identifikation af ETSO-artikler

a)

Enhver indehaver af en ETSO-godkendelse i henhold til subpart O skal varigt og læseligt mærke hver artikel med følgende oplysninger:

1)

producentens navn og adresse

2)

artiklens navn, type, komponentnummer eller modelbetegnelse

3)

artiklens serienummer eller fremstillingsdato eller begge dele, og

4)

det gældende ETSO-nummer.

b)

Uanset litra a), hvis agenturet er indforstået med, at en del er for lille, eller at det på anden måde er upraktisk at mærke en del med enhver af de oplysninger, som kræves ifølge litra a), skal det autoriserede frigivelsesbevis, der ledsager delen eller dens transportkasse, omfatte de oplysninger, der ikke kunne markeres på selve delen.

c)

Enhver person, der fremstiller en APU i henhold til subpart G eller subpart F, skal identificere APU'en ved hjælp af en brandsikker plade, der har de i litra a) specificerede oplysninger markeret på sig ved hjælp af ætsning, stempling, gravering eller en anden godkendt metode til brandsikker mærkning. Identifikationspladen skal fastgøres på en sådan måde, at den er tilgængelig og læselig, og så der ikke foreligger sandsynlighed for, at den ødelægges eller fjernes under normal drift eller tabes eller tilintetgøres ved havari.

SEKTION B

PROCEDURER FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

SUBPART A —   GENERELLE BESTEMMELSER

21.B.5.   Anvendelsesområde

a)

Denne sektion fastlægger den procedure, som medlemsstatens kompetente myndighed skal følge, når denne udfører sine opgaver og påtager sig ansvaret for udstedelse, fortsættelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikater, godkendelser og tilladelser, der er nævnt i dette bilag I (del 21).

b)

Agenturet skal i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 216/2008 udarbejde certificeringsspecifikationer og vejledende materiale til støtte for medlemsstaterne ved gennemførelsen af denne sektion.

21.B.20.   Den kompetente myndigheds forpligtelser

En medlemsstats kompetente myndighed er kun ansvarlig for gennemførelsen af sektion A, subpart F, G, H, I og P for ansøgere eller indehavere, hvis hovedforretningssted er beliggende inden for den pågældende medlemsstats område.

21.B.25.   Krav til den kompetente myndigheds organisation

a)

Generelt:

Medlemsstaten skal udpege en kompetent myndighed, som tildeles ansvaret for gennemførelsen af sektion A, subpart F, G, H, I og P med dokumenterede procedurer, organisationsstrukturer og personale.

b)

Ressourcer:

1)

antallet af medarbejdere skal være tilstrækkeligt til at udføre de tildelte opgaver

2)

medlemsstatens kompetente myndighed skal udpege en eller flere ledere, der er ansvarlige for udførelsen af myndighedens opgave eller opgaver, herunder kommunikation med agenturet og øvrige nationale myndigheder efter behov.

c)

Kvalifikationer og uddannelse:

Alle medarbejderne skal være behørigt kvalificerede og besidde den nødvendige viden, erfaring og uddannelse til at udføre deres tildelte opgaver.

21.B.30.   Dokumenterede procedurer

a)

Medlemsstatens kompetente myndighed skal fastlægge dokumenterede procedurer til at beskrive sin organisation samt midlerne og metoderne til at opfylde kravene i dette bilag I (del 21). Procedurerne skal holdes ajour og fungere som grundlæggende arbejdsdokumenter inden for denne myndighed for alle tilknyttede aktiviteter.

b)

En kopi af procedurerne og ændringerne hertil skal stilles til rådighed for agenturet.

21.B.35.   Ændringer i organisation og procedurer

a)

Medlemsstatens kompetente myndighed skal underrette agenturet om enhver væsentlig ændring i sin organisation eller i de dokumenterede procedurer.

b)

Medlemsstatens kompetente myndighed skal rettidigt opdatere sine dokumenterede procedurer, der vedrører ændringer af bestemmelserne, for at sikre en effektiv gennemførelse af disse.

21.B.40.   Løsning af tvister

a)

Medlemsstatens kompetente myndighed skal fastlægge en fremgangsmåde til løsning af tvister i organisationens dokumenterede procedurer.

b)

Hvis der opstår en uløselig tvist mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, er det ledernes ansvar, som angivet i punkt 21.B.25, litra b), nr. 2), at bringe sagen for agenturet med henblik på mægling.

21.B.45.   Indberetning/koordinering

a)

Medlemsstatens kompetente myndighed skal sikre den nødvendige koordinering med andre tilknyttede certificerings-, undersøgelses-, godkendelses- eller autoriseringsgrupper hos denne myndighed, andre medlemsstater og agenturet, for at sikre effektiv udveksling af information, der vedrører sikkerheden for materiel, dele og apparatur.

b)

Medlemsstatens kompetente myndighed skal underrette agenturet om enhver vanskelighed ved implementeringen af dette bilag I (del 21).

21.B.55.   Opbevaring af dokumentation

Medlemsstatens kompetente myndighed skal opbevare eller sikre adgang til den relevante dokumentation vedrørende de certifikater, godkendelser og tilladelser, den har udstedt i overensstemmelse med de respektive nationale bestemmelser, og for hvilke ansvaret er overdraget til agenturet, så længe disse dokumenter ikke er blevet overført til agenturet.

21.B.60.   Luftdygtighedsdirektiver

Når en medlemsstats kompetente myndighed modtager et luftdygtighedsdirektiv fra den kompetente myndighed i en ikke-medlemsstat, skal dette luftdygtighedsdirektiv overdrages til agenturet med henblik på udbredelse i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 216/2008.

SUBPART B —   TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

De administrative procedurer fastsat af agenturet finder anvendelse.

(SUBPART C — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D —   ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

De administrative procedurer fastsat af agenturet finder anvendelse.

SUBPART E —   SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

De administrative procedurer fastsat af agenturet finder anvendelse.

SUBPART F —   PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.B.120.   Undersøgelser

a)

Den kompetente myndighed skal for hver enkelt ansøger eller indehaver af et godkendelsesbrev udpege en undersøgelsesgruppe, som skal varetage alle relevante opgaver vedrørende dette godkendelsesbrev, bestående af en gruppeleder, der skal administrere og lede undersøgelsesgruppen og, efter behov, en eller flere gruppemedlemmer. Gruppelederen refererer til den leder, der er ansvarlig for aktiviteten, som defineret i punkt 21.B.25, litra b), nr. 2).

b)

Den kompetente myndighed skal i forbindelse med en ansøger eller indehaver af et godkendelsesbrev gennemføre tilstrækkelige undersøgelsesaktiviteter til at kunne godtgøre henstillinger om udstedelse, fortsættelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af godkendelsesbrevet.

c)

Den kompetente myndighed skal udarbejde procedurer for undersøgelsen af ansøgere eller indehavere af et godkendelsesbrev som led i de dokumenterede procedurer, der mindst omfatter følgende elementer:

1)

evaluering af de modtagne ansøgninger

2)

udpegelse af en undersøgelsesgruppe

3)

forberedelse og planlægning af undersøgelsen

4)

evaluering af dokumentationen (håndbog, procedurer osv.)

5)

audit og inspektion

6)

opfølgning på afhjælpende foranstaltninger, og

7)

henstillinger om udstedelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af godkendelsesbrevet.

21.B.125.   Resultater

a)

Hvis den kompetente myndighed under audits eller på anden måde finder objektivt bevis for, at indehaveren af et godkendelsesbrev ikke overholder de gældende krav i dette bilags sektion A, skal dette resultat klassificeres i overensstemmelse med punkt 21.A.125B, litra a).

b)

Den kompetente myndighed træffer følgende foranstaltninger:

1.

I tilfælde af niveau 1-resultater skal den kompetente myndighed umiddelbart iværksætte foranstaltninger for helt eller delvist, afhængig af omfanget af resultatet, at begrænse, inddrage eller tilbagekalde godkendelsesbrevet, indtil organisationen har afhjulpet manglen med et vellykket resultat.

2.

I tilfælde af niveau 2-resultater skal den kompetente myndighed sætte en frist for afhjælpning af manglen, der er hensigtsmæssig i forhold til manglens omfang, og denne frist må ikke overstige 3 måneder. Under visse omstændigheder kan den kompetente myndighed ved slutningen af den periode forlænge denne periode på 3 måneder afhængigt af manglens omfang, hvis der foreligger en tilfredsstillende plan for afhjælpning af manglen.

c)

Den kompetente myndighed skal foranstalte hel eller delvis inddragelse af godkendelsesbrevet, hvis organisationen ikke overholder den frist, som den kompetente myndighed har sat.

21.B.130.   Udstedelse af et godkendelsesbrev

a)

Når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at producenten opfylder de gældende krav i sektion A, subpart F, skal den kompetente myndighed uden unødig forsinkelse udstede et godkendelsesbrev, der bekræfter enkeltprodukter, enkeltdele eller enkeltapparaturs overensstemmelse (EASA-formular 65, se tillæg XI).

b)

Godkendelsesbrevet skal indeholde aftalens omfang, udløbsdato og, i givet fald, de relevante begrænsninger for godkendelsen.

c)

Godkendelsesbrevet må ikke være gyldigt i mere end et år.

21.B.135.   Opretholdelse af et godkendelsesbrev

Den kompetente myndighed skal opretholde godkendelsesbrevet, så længe:

a)

producenten anvender EASA-formular 52 korrekt (se tillæg VIII) som en overensstemmelseserklæring for hele luftfartøjer, og EASA-formular 1 (se tillæg I) for andre produkter end hele luftfartøjer samt for dele eller apparatur, og

b)

inspektionerne, der blev udført af den kompetente myndighed før validering af EASA-formular 52 (se tillæg VIII) eller EASA-formular 1 (se tillæg I) i henhold til punkt 21.A.130, litra c), ikke afslørede manglende opfyldelse af kravene eller procedurerne som beskrevet i håndbogen, der er tilvejebragt af producenten, eller manglende overholdelse i forbindelse med de respektive former for materiel, dele eller apparatur. Disse inspektioner skal som minimum kontrollere, at:

1)

aftalen dækker det materiel, den del eller det apparatur, der skal valideres, og bevarer sin gyldighed

2)

håndbogen, der er nævnt i punkt 21.A.125A, litra b), og dens ændringsstatus, der er nævnt i godkendelsesbrevet, af producenten anvendes som grundlæggende arbejdsdokument. Ellers må inspektionen ikke fortsættes, og frigivelsesbeviset må derfor ikke valideres

3)

produktionen er blevet udført i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i godkendelsesbrevet, og på en tilfredsstillende måde

4)

inspektioner og prøvninger (herunder i givet fald prøveflyvninger) i henhold til punkt 21.A.130, litra b), nr. 2), og/eller litra b), nr. 3), er blevet gennemført i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i godkendelsesbrevet, og på en tilfredsstillende måde

5)

den kompetente myndigheds inspektioner, der er beskrevet og behandlet i godkendelsesbrevet, er blevet udført og fundet acceptable

6)

overensstemmelseserklæringen er i overensstemmelse med punkt 21.A.130, og at den indeholdte information ikke forhindrer validering af den, og

c)

ingen af godkendelsesbrevets udløbsdatoer er nået.

21.B.140.   Ændring af et godkendelsesbrev

a)

Den kompetente myndighed skal, efter behov og i henhold til punkt 21.B.120, undersøge enhver ændring af godkendelsesbrevet.

b)

Når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at kravene i sektion A, subpart F, stadig er opfyldt, skal den ændre godkendelsesbrevet i overensstemmelse hermed.

21.B.145.   Begrænsning, inddragelse og tilbagekaldelse af et godkendelsesbrev

a)

Begrænsningen, inddragelsen eller tilbagekaldelsen af godkendelsesbrevet skal meddeles indehaveren af godkendelsesbrevet skriftligt. Den kompetente myndighed skal anføre begrundelsen for begrænsningen, inddragelsen eller tilbagekaldelsen og underrette indehaveren af godkendelsesbrevet om vedkommendes ret til at klage.

b)

Hvis et godkendelsesbrev er blevet inddraget, kan det først genudstedes, når kravene i sektion A, subpart F, på ny overholdes.

21.B.150.   Opbevaring af dokumentation

a)

Den kompetente myndighed skal oprette et system til opbevaring af dokumentation, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen det enkelte godkendelsesbrev befinder sig med hensyn til udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

b)

Dokumentationen skal mindst omfatte:

1)

de dokumenter, der er indgivet af ansøgeren eller indehaveren af et godkendelsesbrev

2)

de dokumenter, der er udarbejdet ved undersøgelse og inspektion, i hvilke aktiviteterne og de endelige resultater af de i punkt 21.B.120 definerede elementer er fastsat

3)

godkendelsesbrevet, herunder ændringer, og

4)

referater af møderne med producenten.

c)

Dokumenterne skal opbevares i mindst 6 år efter godkendelsesbrevets udløb.

d)

Den kompetente myndighed skal også føre fortegnelser over alle de overensstemmelseserklæringer (EASA-formular 52, se tillæg VIII) og autoriserede frigivelsesbeviser (EASA-formular 1, se tillæg I), som myndigheden har valideret.

SUBPART G —   PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.B.220.   Undersøgelser

a)

Den kompetente myndighed skal for hver ansøger eller indehaver af en produktionsorganisationsgodkendelse udpege en produktionsorganisationsgodkendelsesgruppe, som skal varetage alle relevante opgaver, der vedrører denne produktionsorganisationsgodkendelse, bestående af en gruppeleder, der skal administrere og lede godkendelsesgruppen og, efter behov, en eller flere gruppemedlemmer. Gruppelederen refererer til den leder, der er ansvarlig for aktiviteten, som defineret i punkt 21.B.25, litra b), nr. 2).

b)

Den kompetente myndighed skal i forbindelse med en ansøger eller indehaver af en produktionsorganisationsgodkendelse gennemføre tilstrækkelige undersøgelsesaktiviteter til at kunne godtgøre henstillinger om udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af godkendelsen.

c)

Den kompetente myndighed skal udarbejde procedurer for undersøgelse af en produktionsorganisationsgodkendelse som led i de dokumenterede procedurer, der mindst omfatter følgende elementer:

1)

evaluering af de modtagne ansøgninger

2)

nedsættelse af produktionsorganisationsgodkendelsesgruppen

3)

forberedelse og planlægning af undersøgelsen

4)

evaluering af dokumentationen (produktionsorganisationens redegørelse, procedurer osv.)

5)

audit

6)

opfølgning på afhjælpende foranstaltninger

7)

henstillinger om udstedelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af produktionsorganisationsgodkendelse

8)

løbende tilsyn.

21.B.225.   Resultater

a)

Hvis den kompetente myndighed under audits eller på anden måde finder objektivt bevis for, at indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse ikke overholder de gældende krav i sektion A, skal dette resultat klassificeres i overensstemmelse med punkt 21.A.158, litra a).

b)

Den kompetente myndighed træffer følgende foranstaltninger:

1)

I tilfælde af niveau 1-resultater skal den kompetente myndighed umiddelbart iværksætte foranstaltninger for helt eller delvist, afhængig af omfanget af resultatet, at begrænse, inddrage eller tilbagekalde produktionsorganisationsgodkendelsen, indtil organisationen har afhjulpet manglen med et vellykket resultat.

2)

I tilfælde af niveau 2-resultater skal den kompetente myndighed sætte en frist for afhjælpning af manglen, der er hensigtsmæssig i forhold til manglens omfang, og denne frist må ikke overstige 3 måneder. Under visse omstændigheder kan den kompetente myndighed ved slutningen af den periode forlænge denne periode på 3 måneder afhængigt af manglens omfang, hvis der foreligger en tilfredsstillende plan for afhjælpning af manglen.

c)

Manglende overholdelse af den tidsfrist, der er godkendt af den kompetente myndighed, medfører, at organisationens godkendelse midlertidigt skal inddrages helt eller delvist.

21.B.230.   Udstedelse af certifikat

a)

Når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at produktionsorganisationen opfylder de gældende krav i sektion A, subpart G, skal den kompetente myndighed uden unødig forsinkelse udstede en produktionsorganisationsgodkendelse (EASA-formular 55, se tillæg X).

b)

Referencenummeret skal medtages på EASA-formular 55 på en måde, som er angivet af agenturet.

21.B.235.   Løbende tilsyn

a)

Den kompetente myndighed skal for at godtgøre opretholdelsen af produktionsorganisationsgodkendelsen løbende føre tilsyn:

1)

for at verificere, at det kvalitetssystem, som indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen anvender, er i overensstemmelse med sektion A, subpart G, i dette bilag

2)

for at verificere, at den organisation, som indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen har, er i overensstemmelse med produktionsorganisationens redegørelse

3)

for at verificere effektiviteten af produktionsorganisationens redegørelsesprocedurer, og

4)

for ved stikprøve at overvåge standarderne for materiel, dele og apparatur.

b)

Løbende tilsyn skal udføres i overensstemmelse med punkt 21.B.220.

c)

Den kompetente myndighed skal i en periode på 24 måneder gennem planlagt løbende tilsyn sørge for at gennemgå produktionsorganisationsgodkendelsen i sin helhed for at sikre, at den er i overensstemmelse med dette bilag I (del 21). Løbende tilsyn kan bestå af flere undersøgelsesaktiviteter i løbet af denne periode. Antallet af audits kan variere afhængigt af organisationens kompleksitet, antallet af anlæg og produktionens kritikalitet. Indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse skal som et minimum være underlagt den kompetente myndighed løbende tilsynsaktivitet mindst en gang om året.

21.B.240.   Ændring af en produktionsorganisationsgodkendelse

a)

Den kompetente myndighed skal overvåge enhver mindre ændring gennem de løbende tilsynsaktiviter.

b)

Den kompetente myndighed skal efter behov og i overensstemmelse med punkt 21.B.220 undersøge enhver væsentlig ændring af en produktionsorganisationsgodkendelse eller ansøgning fra indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse om en ændring af omfanget af og betingelserne for godkendelse.

c)

Når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at kravene i sektion A, subpart G, stadig er overholdt, skal den ændre produktionsorganisationsgodkendelsen i overensstemmelse hermed.

21.B.245.   Inddragelse og tilbagekaldelse af en produktionsorganisationsgodkendelse

a)

I tilfælde af et niveau 1- eller niveau 2-resultat skal den kompetente myndighed helt eller delvist begrænse, inddrage eller tilbagekalde en produktionsorganisationsgodkendelse i følgende tilfælde:

1)

I tilfælde af et niveau 1-resultat skal produktionsorganisationsgodkendelsen straks begrænses eller inddrages. Hvis indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen undlader at påvise overholdelse af punkt 21.A.158, litra c), nr. 1), skal produktionsorganisationsgodkendelsen tilbagekaldes.

2)

I tilfælde af et niveau 2-resultat skal den kompetente myndighed træffe afgørelse om en eventuel begrænsning af godkendelsens omfang ved midlertidig inddragelse af produktionsorganisationsgodkendelsen eller dele heraf. Hvis indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen undlader at påvise overholdelse af punkt 21.A.158, litra c), nr. 2), skal produktionsorganisationsgodkendelsen tilbagekaldes.

b)

Begrænsningen, inddragelsen eller tilbagekaldelsen skal meddeles indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen skriftligt. Den kompetente myndighed skal anføre begrundelsen for inddragelsen eller tilbagekaldelsen og underrette indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen om den pågældendes ret til at klage.

c)

Hvis en produktionsorganisationsgodkendelse er blevet inddraget, kan den først genudstedes, når kravene i sektion A, subpart G, på ny overholdes.

21.B.260.   Opbevaring af dokumentation

a)

Den kompetente myndighed skal oprette et system til opbevaring af dokumentation, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen den enkelte produktionsorganisationsgodkendelse befinder sig med hensyn til udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse

b)

Dokumentationen skal mindst omfatte:

1)

de dokumenter, der er leveret af ansøgeren eller indehaveren af et produktionsorganisationsgodkendelsesbevis

2)

de dokumenter, der er udarbejdet i løbet af undersøgelsen, i hvilke aktiviteterne og de endelige resultater af de i punkt 21.B.220 definerede elementer er fastsat, herunder de fastslåede resultater i overensstemmelse med punkt 21.B.225

3)

det løbende tilsynsprogram, herunder dokumentation af udførte undersøgelser

4)

produktionsorganisationsgodkendelsesbeviset, herunder ændringer

5)

referater af møderne med indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen.

c)

Dokumenterne skal opbevares i mindst 6 år.

SUBPART H —   LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21.B.320.   Undersøgelser

a)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal i forbindelse med en ansøger eller indehaver af et luftdygtighedsbevis gennemføre tilstrækkelige undersøgelsesaktiviteter til at kunne godtgøre udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af beviset eller tilladelsen.

b)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal udarbejde evalueringsprocedurer, der som minimum omfatter følgende elementer:

1)

en evaluering af ansøgerens egnethed

2)

en evaluering af ansøgningens egnethed

3)

en klassifikation af luftdygtighedsbeviser

4)

en evaluering af den dokumentation, der blev modtaget med ansøgningen

5)

luftfartøjsinspektion

6)

bestemmelse af nødvendige betingelser, restriktioner eller begrænsninger for luftdygtighedsbeviser.

21.B.325.   Udstedelse af luftdygtighedsbeviser

a)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal uden unødig forsinkelse udstede eller ændre et luftdygtighedsbevis (EASA-formular 25, se tillæg VI), når myndigheden finder det godtgjort, at kravene i punkt 21.B.326 og de gældende krav i sektion A, subpart H, i dette bilag I (del 21) er opfyldt.

b)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal uden unødig forsinkelse udstede eller ændre et begrænset luftdygtighedsbevis (EASA-formular 24, se tillæg V), når myndigheden finder det godtgjort, at kravene i punkt 21.B.327 og de gældende krav i sektion A, subpart H, i dette bilag I (del 21) er opfyldt.

c)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal, ud over det relevante luftdygtighedsbevis, jf. litra a) eller b), for et nyt luftfartøj eller et brugt luftfartøj med oprindelse i en ikke-medlemsstat, udstede et indledende luftdygtighedseftersynsbevis (EASA-formular 15a, se tillæg II).

21.B.326.   Luftdygtighedsbevis

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal udstede et luftdygtighedsbevis for:

a)

nye luftfartøjer:

1)

ved fremlæggelse af den i punkt 21.A.174, litra b), nr. 2), krævede dokumentation

2)

når registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en godkendt konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed

b)

brugte luftfartøjer:

1)

ved fremlæggelse af den i punkt 21.A.174, litra b), nr. 3), krævede dokumentation, der påviser at:

i)

luftfartøjet er i overensstemmelse med en typekonstruktion, der er godkendt ifølge et typecertifikat og ethvert supplerende typecertifikat, enhver ændring eller reparation, der er godkendt i henhold til dette bilag I (del 21), og

ii)

de gældende luftdygtighedsdirektiver er blevet overholdt, og

iii)

luftfartøjet er blevet inspiceret i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i bilag I (del M) til [forordning (EF) nr. 2042/2003].

2)

når registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en godkendt konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

21.B.327.   Begrænset luftdygtighedsbevis

a)

Registreringsstatens kompetente myndighed skal udstede et begrænset luftdygtighedsbevis for:

1)

nye luftfartøjer:

i)

ved fremlæggelse af den i punkt 21.A.174, litra b), nr. 2), krævede dokumentation

ii)

når registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en konstruktion, der er godkendt af agenturet i henhold til et begrænset typecertifikat eller i overensstemmelse med særlige luftdygtighedsspecifikationer, og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed

2)

brugte luftfartøjer:

i)

ved fremlæggelse af den i punkt 21.A.174, litra b), nr. 3), krævede dokumentation, der påviser, at:

A)

luftfartøjet er i overensstemmelse med en konstruktion, der er godkendt af agenturet i henhold til et begrænset typecertifikat eller i overensstemmelse med særlige luftdygtighedsspecifikationer og ethvert supplerende typecertifikat, enhver ændring eller reparation, der er godkendt i henhold til dette bilag I (del 21), og

B)

de gældende luftdygtighedsdirektiver er blevet overholdt, og

C)

luftfartøjet er blevet inspiceret i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i bilag I (del M) til [forordning (EF) nr. 2042/2003].

ii)

når registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med den godkendte konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

b)

For luftfartøjer, som ikke overholder de væsentlige krav i forordning (EF) nr. 216/2008, og som ikke er berettiget til et begrænset typecertifikat, skal agenturet om nødvendigt for at tage højde for afvigelser fra disse væsentlige krav:

1)

udstede og kontrollere overensstemmelse med særlige luftdygtighedsspecifikationer for at sikre tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til påtænkt brug, og

2)

angive begrænsninger for brugen af dette luftfartøj.

c)

Begrænsninger for brugen vil være forbundet med begrænsede luftdygtighedsbeviser, herunder i givet fald luftrumsrestriktioner, for at tage hensyn til fravigelser fra væsentlige luftdygtighedskrav i forordning (EF) nr. 216/2008.

21.B.330.   Inddragelse og tilbagekaldelse af luftdygtighedsbeviser og begrænsede luftdygtighedsbeviser

a)

Hvis der findes bevis for, at et af de i punkt 21.A.181, litra a), angivne forhold ikke er overholdt, skal registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed inddrage eller tilbagekalde et luftdygtighedsbevis.

b)

Ved afgivelse af meddelelsen om inddragelse eller tilbagekaldelse af et luftdygtighedsbevis eller begrænset luftdygtighedsbevis skal registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed angive begrundelsen for inddragelsen eller tilbagekaldelsen og underrette indehaveren af beviset om dennes ret til at klage.

21.B.345.   Opbevaring af dokumentation

a)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal oprette et system til opbevaring af dokumentation, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen det enkelte luftdygtighedsbevis befinder sig med hensyn til udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

b)

Dokumentationen skal mindst omfatte:

1)

de dokumenter, der er leveret af ansøgeren

2)

de dokumenter, der er udarbejdet i løbet af undersøgelsen, i hvilke aktiviteterne og de endelige resultater af de i punkt 21.B.320, litra b), definerede elementer er fastsat, og

3)

en kopi af beviset, herunder ændringer.

c)

Dokumenterne skal opbevares i mindst 6 år efter, at de er udgået fra det nationale register.

SUBPART I —   STØJCERTIFIKATER

21.B.420.   Undersøgelser

a)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal i forbindelse med en ansøger eller indehaver af et støjcertifikat gennemføre tilstrækkelige undersøgelsesaktiviteter til at kunne godtgøre udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikatet.

b)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal som led i de dokumenterede procedurer udarbejde evalueringsprocedurer, der som minimum omfatter følgende elementer:

1)

evaluering af berettigelse

2)

evaluering af den dokumentation, der blev modtaget med ansøgningen

3)

luftfartøjsinspektion.

21.B.425.   Udstedelse af støjcertifikater

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal, hvor det er relevant, uden unødig forsinkelse udstede eller ændre støjcertifikater (EASA-formular 45, se tillæg VII), når den finder det godtgjort, at de gældende krav i sektion A, subpart I, er overholdt.

21.B.430.   Inddragelse og tilbagekaldelse af støjcertifikater

a)

Hvis der findes bevis for, at nogle af de i punkt 21.A.211, litra a), angivne forhold ikke er overholdt, skal registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed inddrage eller tilbagekalde et støjcertifikat.

b)

Ved meddelelsen om inddragelse eller tilbagekaldelse af et støjcertifikat skal registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed angive begrundelsen for inddragelsen eller tilbagekaldelsen og underrette indehaveren af certifikatet om dennes ret til at klage.

21.B.445.   Opbevaring af dokumentation

a)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal oprette et system til opbevaring af dokumentation med minimumskriterier for opbevaringstid, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen det enkelte støjcertifikat befinder sig med hensyn til udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

b)

Dokumentationen skal mindst omfatte:

1)

de dokumenter, der er leveret af ansøgeren

2)

de dokumenter, der er udarbejdet i løbet af undersøgelsen, i hvilke aktiviteterne og de endelige resultater af de i punkt 21.B.420, litra b), definerede elementer er fastsat, og

3)

en kopi af certifikatet, herunder ændringer.

c)

Dokumenterne skal opbevares i mindst 6 år efter, at de er udgået fra det nationale register.

SUBPART J —   KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

De administrative procedurer fastlagt af agenturet finder anvendelse.

SUBPART K —   DELE OG APPARATUR

De administrative procedurer fastlagt af agenturet finder anvendelse.

(SUBPART L — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M —   REPARATIONER

De administrative procedurer fastlagt af agenturet finder anvendelse.

(SUBPART N — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O —   ETSO-GODKENDELSER (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

De administrative procedurer fastlagt af agenturet finder anvendelse.

SUBPART P —   FLYVETILLADELSE

21.B.520.   Undersøgelser

a)

Den kompetente myndighed skal gennemføre tilstrækkelige undersøgelsesaktiviteter til at kunne godtgøre udstedelse eller tilbagekaldelse af flyvetilladelsen.

b)

Den kompetente myndighed skal udarbejde evalueringsprocedurer, der som minimum omfatter følgende elementer:

1)

en evaluering af ansøgerens egnethed

2)

en evaluering af ansøgningens egnethed

3)

en evaluering af den dokumentation, der er vedlagt ansøgningen

4)

luftfartøjsinspektion

5)

godkendelse af flyvebetingelser i overensstemmelse med punkt 21.A.710, litra b).

21.B.525.   Udstedelse af flyvetilladelser

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal uden unødig forsinkelse udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20a, se tillæg III):

a)

ved forevisning af de oplysninger, der kræves i punkt 21.A.707, og

b)

når betingelserne i punkt 21.A.708 er blevet godkendt i overensstemmelse med punkt 21.A.710, og

c)

når den kompetente myndighed i kraft af sine egne undersøgelser, der kan omfatte inspektioner, eller i kraft af procedurer, der er aftalt med ansøgeren, har fundet det godtgjort, at luftfartøjet inden flyvningen er i overensstemmelse med den konstruktion, der er defineret i punkt 21.A.708.

21.B.530.   Tilbagekaldelse af flyvetilladelser

a)

Hvis der findes bevis for, at et af de i punkt 21.A.723, litra a), angivne forhold ikke er overholdt for en flyvetilladelse, som den kompetente myndighed har udstedt, skal den kompetente myndighed tilbagekalde denne flyvetilladelse.

b)

Ved afgivelse af meddelelsen om tilbagekaldelse af en flyvetilladelse skal den kompetente myndighed angive begrundelsen for tilbagekaldelsen og underrette indehaveren af flyvetilladelsen om dennes ret til at klage.

21.B.545.   Opbevaring af dokumentation

a)

Den kompetente myndighed skal anvende et system til opbevaring af dokumentation, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen den enkelte flyvetilladelse befinder sig med hensyn til udstedelse og tilbagekaldelse.

b)

Dokumentationen skal mindst omfatte:

1)

de dokumenter, der er leveret af ansøgeren

2)

de dokumenter, der er udarbejdet i løbet af undersøgelsen, i hvilke aktiviteterne og de endelige resultater af de i punkt 21.B.520, litra b), definerede elementer er fastsat, og

3)

en kopi af flyvetilladelsen.

c)

Dokumenterne skal opbevares i mindst seks år efter udløbet af tilladelsens gyldighed.

SUBPART Q —   IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

De administrative procedurer fastlagt af agenturet finder anvendelse.


(1)  EUT L 315 af 28.11.2003, s. 1.

Tillæg

EASA-FORMULARER

Hvis formularerne i dette bilag udstedes på et andet sprog end engelsk skal de indeholde en engelsk oversættelse.

Det er obligatiorisk at anføre følgende oplysninger i EASA-formularerne (»Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur«) i tillæggene til denne del: Medlemsstaterne skal sikre, at de EASA-formularer, de udsteder, er genkendelige, og de er ansvarlige for trykningen af disse formularer.

Tillæg I— EASA-formular 1 Autoriseret frigivelsesbevis

Tillæg II— EASA-formular 15a Luftdygtighedseftersynsbevis

Tillæg III— EASA-formular 20a Flyvetilladelse

Tillæg IV— EASA-formular 20b Flyvetilladelse (udstedt af godkendte organisationer)

Tillæg V— EASA-formular 24 Begrænset luftdygtighedsbevis

Tillæg VI— EASA-formular 25 Luftdygtighedsbevis

Tillæg VII— EASA-formular 45 Støjcertifikat

Tillæg VIII— EASA-formular 52 Overensstemmelseserklæring for luftfartøj

Tillæg IX— EASA-formular 53 Certifikat om frigivelse til tjeneste

Tillæg X— EASA-formular 55 Produktionsorganisationsgodkendelsesbevis

Tillæg XI— EASA-formular 65 Godkendelsesbrev for produktion uden produktionsorganisationsgodkendelse

Tillæg I

Autoriseret frigivelsesbevis — EASA-formular 1 som omhandlet i bilag I (del 21)

Image

Instruktion i udfyldelse af EASA-formular 1

Disse instruktioner vedrører udelukkende anvendelse af EASA-formular 1 til produktionsformål. Opmærksomheden henledes på tillæg II til bilag I (del M) i [forordning (EF) nr. 2042/2003], som omfatter anvendelsen af EASA-formular 1 til vedligeholdelsesformål.

1.   FORMÅL OG ANVENDELSE

1.1.

Et af hovedformålene med beviset er at erklære nyt materiel, nye dele og nyt apparatur til luftfart (herefter benævnt »enhed« eller »enheder«) luftdygtigt/ luftdygtige.

1.2.

Der skal fastslås indbyrdes overensstemmelse mellem beviset og enheden/enhederne. Ophavsmanden skal opbevare beviset i en form, der gør det muligt at kontrollere de oprindelige data.

1.3.

Beviset godtages af en lang række luftdygtighedsmyndigheder, men kan underlægges bilaterale aftaler og/eller luftdygtighedsmyndighedens politik.

1.4.

Beviset er ikke en følgeseddel eller en ladeseddel.

1.5.

Luftfartøjer må ikke frigives ved anvendelse af beviset.

1.6.

Beviset giver ikke ret til at installere enheden i et bestemt luftfartøj eller en bestemt motor eller propel, men hjælper slutbrugeren med at fastlægge dens status med hensyn til luftdygtighedsgodkendelse.

1.7.

En blanding af enheder, der frigives fra produktion og vedligeholdelse, må ikke opføres på samme bevis.

1.8.

En blanding af enheder, der er certificeret i overensstemmelse med »godkendte data« og i overensstemmelse med »ikke-godkendte data«, må ikke opføres på samme bevis.

2.   ALMINDELIGT FORMAT

2.1.

Beviset skal være i overensstemmelse med det vedlagte format, herunder feltnumre og hvert enkelt felts placering. Hvert felts størrelse kan dog ændres, så det passer til den enkelte ansøgning, men ikke i et sådant omfang, at det gør beviset uigenkendeligt.

2.2.

Beviset skal præsenteres i liggende format, men den fulde størrelse kan øges eller formindskes betydeligt, så længe beviset forbliver genkendeligt og læseligt. I tvivlstilfælde kontaktes den kompetente myndighed.

2.3.

Erklæringen om bruger-/installatøransvar placeres enten på formularens forside eller bagside.

2.4.

Al tekst skal være trykt klart og tydeligt, så den er let læselig.

2.5.

Beviset kan enten være fortrykt eller computergenereret, men i begge tilfælde skal linjer og bogstaver være klare og læselige og svare til det fastsatte format.

2.6.

Beviset bør udfyldes på engelsk og på et eller flere andre sprog, hvis dette er relevant.

2.7.

Oplysningerne, som indskrives i beviset, kan være enten maskin- eller computerskrevne eller håndskrevne med blokbogstaver og skal være letlæselige.

2.8.

Forkortelser skal for overskuelighedens skyld begrænses til et minimum.

2.9.

Den plads, der er tilovers på bagsiden af beviset, kan bruges af ophavsmanden til yderligere oplysninger, men må ikke omfatte nogen certificeringserklæring. Hvis bevisets bagside anvendes, skal det fremgå af det relevante felt på bevisets forside.

3.   KOPIER

3.1.

Der sættes ingen begrænsning for antallet af kopier af beviset, der sendes til kunden eller opbevares af ophavsmanden.

4.   FEJL I BEVISET

4.1.

Hvis en slutbruger finder en eller flere fejl i et bevis, skal han underrette ophavsmanden skriftligt herom. Ophavsmanden kan udstede et nyt bevis, hvis det er muligt at bekræfte og korrigere fejlen eller fejlene.

4.2.

Det nye bevis skal forsynes med et nyt referencenummer og en ny underskrift.

4.3.

Det er muligt at imødekomme en anmodning om et nyt bevis, uden at enhedens eller enhedernes tilstand skal kontrolleres på ny. Det nye bevis er ikke en erklæring om den nuværende tilstand og bør indeholde følgende henvisning til det tidligere bevis i felt 12: »Dette bevis korrigerer fejlen/-ene i felt [angiv det eller de korrigerede felter] i bevis [angiv det oprindelige formularreferencenummer] af [angiv den oprindelige udstedelsesdato] og vedrører ikke enhedens eller enhedernes overensstemmelse/ tilstand/frigivelse til tjeneste«. Begge beviser opbevares i den periode, der gælder for opbevaring af det første bevis.

5.   OPHAVSMANDENS UDFYLDELSE AF BEVISET

Felt 1 —   Godkendende kompetent myndighed/land

Angiv navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af dette bevis, og det pågældende land. Når den kompetente myndighed er agenturet, skal der kun anføres »EASA«.

Felt 2 —   Overskriften til EASA-formular 1

»AUTORISERET FRIGIVELSESBEVIS EASA–FORMULAR 1«

Felt 3 —   Formularreferencenummer

Angiv det unikke nummer, der er tildelt via den i felt 4 nævnte organisations nummereringssystem eller procedure. Det kan bestå af både bogstaver og tal.

Felt 4 —   Organisationens navn og adresse

Angiv fulde navn og adresse på den produktionsorganisation (henvis til EASA-formular 55, ark A), som frigiver den eller de enheder, der er omfattet af dette bevis. Organisationens logo osv. er tilladt, hvis det kan være inden for feltet.

Felt 5 —   Arbejdsordre/kontrakt/faktura

Angiv nummeret på arbejdsordren, kontrakten eller fakturaen eller et lignende referencenummer, som gør det muligt for kunden at spore enheden eller enhederne.

Felt 6 —   Enhed

Oplys antallet af linjeenheder, når der er mere end en linjeenhed. Dette felt letter krydshenvisning til bemærkningerne i felt 12.

Felt 7 —   Beskrivelse

Angiv navnet på enheden, eller beskriv den. Det er fortrinsvis betegnelsen i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed eller vedligeholdelsesoplysningerne, der skal anvendes (f.eks. det illustrerede delkatalog, vedligeholdelseshåndbogen for luftfartøjet, servicebulletinen og vedligeholdelseshåndbogen for komponenterne).

Felt 8 —   Delnummer

Oplys det delnummer, der er angivet på enheden eller etiketten/emballagen. For motorer og propeller kan typebetegnelsen anføres.

Felt 9 —   Kvantitet

Angiv mængden af enheder.

Felt 10 —   Serienummer

Hvis der ifølge forskrifterne skal oplyses et serienummer, angives det her. Det er desuden muligt at angive et andet serienummer, selv om det ikke er foreskrevet. Hvis enheden ikke har et serienummer, skrives »N/A«.

Felt 11 —   Status/Arbejde

Angiv enten »PROTOTYPE« eller »NY«.

»PROTOTYPE« angives i forbindelse med:

i)

produktion af en ny enhed i overensstemmelse med ikke-godkendte konstruktionsdata

ii)

den i felt 4 nævnte organisations fornyede certificering af en enhed i det tidligere bevis efter ændrings- eller udbedringsarbejde på denne enhed og forud for ibrugtagningen (f.eks. efter foretagelse af en konstruktionsændring, udbedring af en fejl, inspektion eller afprøvning eller ved forlængelse af driftslevetiden). De nærmere oplysninger om den oprindelige frigivelse og ændrings- eller udbedringsarbejdet skal indføres i felt 12.

»NY« angives i forbindelse med:

i)

produktion af en ny enhed i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata

ii)

den i felt 4 nævnte organisations fornyede certificering af en enhed i det tidligere bevis efter ændrings- eller udbedringsarbejde på denne enhed og forud for ibrugtagningen (f.eks. efter foretagelse af en konstruktionsændring, udbedring af en fejl, inspektion eller afprøvning eller ved forlængelse af driftslevetiden). De nærmere oplysninger om den oprindelige frigivelse og ændrings- eller udbedringsarbejdet skal indføres i felt 12

iii)

producentens eller den i felt 4 nævnte organisations fornyede certificering af enheder i det tidligere bevis fra »prototype« (kun overensstemmelse med ikke-godkendte data) til »ny« (overensstemmelse med godkendte data og i driftssikker stand) efter godkendelse af de relevante konstruktionsdata, forudsat at konstruktionsdataene ikke er ændret. Der angives følgende i felt 12:

»FORNYET CERTIFICERING AF ENHEDER FRA »PROTOTYPE« TIL »NY«: DETTE DOKUMENT CERTIFICERER GODKENDELSEN AF DE KONSTRUKTIONSDATA [INDSÆT TC/STC-NUMMER, VERSION] AF [ANGIV DATO, HVIS DET ER NØDVENDIGT FOR AT OPLYSE VERSIONSSTATUS], SOM DENNE ENHED (DISSE ENHEDER) BLEV FREMSTILLET I HENHOLD TIL.«

Sæt kryds ved »godkendte konstruktionsdata og er i sikker driftstilstand« i felt 13a

iv)

undersøgelse af en tidligere frigivet ny enhed forud for ibrugtagningen i overensstemmelse med en kundespecificeret standard eller specifikation (idet de nærmere oplysninger om denne og den oprindelige frigivelse skal indføres i felt 12) eller for at fastslå luftdygtighed (en forklaring på grundlag af frigivelsen og de nærmere oplysninger om den oprindelige frigivelse skal indføres i felt 12).

Felt 12 —   Bemærkninger

Beskriv det arbejde, der er anført i felt 11, enten direkte eller ved henvisning til understøttende dokumentation, således at brugeren eller montøren kan vurdere enhedens eller enhedernes luftdygtighed i forhold til det arbejde, der certificeres. Der kan eventuelt anvendes et særskilt ark, som der henvises til i EASA-formular 1. For hver angivelse skal det klart tilkendegives, hvilken/hvilke enheder i felt 6, der henvises til. Hvis der ikke er nogen angivelse, skal der anføres »Ingen«.

Angiv begrundelsen for frigivelse ud fra ikke-godkendte konstruktionsdata i felt 12 (f.eks. i afventning af typecertifikat, udelukkende til afprøvning eller i afventning af godkendte data).

Udskrives dataene fra en elektronisk EASA-formular 1, skal data, der ikke kan henføres til andre felter, anføres i dette felt.

Felt 13a   Afkryds kun en af de to bokse:

1)

Sæt kryds ved »godkendte konstruktionsdata og er i sikker driftstilstand«, hvis enheden eller enhederne er fremstillet ved brug af godkendte konstruktionsdata og anses for at være i driftssikker stand.

2)

Sæt kryds ved »ikke-godkendte konstruktionsdata angivet i felt 12«, hvis enheden/enhederne er fremstillet ved brug af relevante, ikke-godkendte konstruktionsdata. Anfør dataene i felt 12 (f.eks. i afventning af typecertifikat, udelukkende til afprøvning eller i afventning af godkendte data).

En blanding af enheder, der er frigivet på grundlag af godkendte og ikke-godkendte konstruktionsdata, må ikke opføres på samme bevis.

Felt 13b —   Autoriseret underskrift

I dette felt skal den bemyndigede person sætte sin underskrift. Det er kun personer med en særlig bemyndigelse i henhold til den kompetente myndigheds regler og politikker, der har ret til at underskrive dette felt. Der kan tilføjes et unikt nummer, som identificerer den bemyndigede person, for at øge genkendeligheden.

Felt 13c —   Godkendelses-/autorisationsnr.

Angiv godkendelses-/autorisationsnummeret eller godkendelses-/autorisationsreferencen. Nummeret eller referencen tildeles af den kompetente myndighed.

Felt 13d —   Navn

Angiv navnet på den person, som underskriver i felt 13b, i læselig form.

Felt 13e —   Dato

Angiv den dato, hvor der skrives under i felt 13b, på følgende måde: dd. = to tal for dagen, mmm = de første tre bogstaver i måneden, åååå = fire tal for årstallet.

Felt 14a-14e —   Generelle krav vedrørende felt 14a-14e:

Anvendes ikke ved frigivelse efter produktion. Skraveres, gøres mørkere eller markeres på anden måde for at forhindre utilsigtet eller uautoriseret brug.

Bruger-/installatøransvar

Beviset skal indeholde følgende erklæring for at underrette slutbrugerne om, at de ikke fritages for deres ansvar i forbindelse med installering og anvendelse af den enhed, beviset gælder for:

»DETTE BEVIS GIVER IKKE AUTOMATISK AUTORISATION TIL AT INSTALLERE ENHEDEN.

HVIS BRUGEREN/INSTALLATØREN UDFØRER ARBEJDE I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSER UDSTEDT AF EN ANDEN LUFTDYGTIGHEDSMYNDIGHED END LUFTDYGTIGHEDSMYNDIGHEDEN I FELT 1, ER DET VIGTIGT, AT BRUGEREN/INSTALLATØREN SIKRER, AT HANS/HENDES LUFTDYGTIGHEDSMYNDIGHED GODKENDER, AT DER ANVENDES ENHEDER FRA DEN LUFTDYGTIGHEDSMYNDIGHED, DER ER ANGIVET I FELT 1.

ANGIVELSER I FELT 13a OG 14a UDGØR IKKE EN INSTALLATIONSCERTIFICERING. I ALLE TILFÆLDE SKAL LUFTFARTØJETS VEDLIGEHOLDELSESDOKUMENTATION INDEHOLDE EN INSTALLATIONSCERTIFICERING, DER AF BRUGEREN/INSTALLATØREN ER UDSTEDT I OVERENSSTEMMELSE MED DE NATIONALE BESTEMMELSER, FØR LUFTFARTØJET MÅ FLYVES.«

Tillæg II

Luftdygtighedseftersynsbevis — EASA-formular 15a

Image

Tillæg III

Image

Tillæg IV

Image

Tillæg V

Begrænset luftdygtighedsbevis — EASA-formular 24

Image

Tillæg VI

Luftdygtighedsbevis — EASA-formular 25

Image

Tillæg VII

Image

Tillæg VIII

Overensstemmelseserklæring for luftfartøj — EASA-formular 52

Image

Instruktion i udfyldelse af overensstemmelseserklæring for luftfartøjer — EASA-formular 52

1.   FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

1.1.

Anvendelsen af overensstemmelseserklæringen for luftfartøjer, som udstedes af en producent, der producerer i henhold til sektion A, subpart F, i del 21, beskrives under punkt 21.A.130 og de tilknyttede acceptable måder at overholde bestemmelserne på.

1.2.

Formålet med overensstemmelseserklæringen for luftfartøjer (EASA-formular 52), der udstedes i henhold til sektion A, subpart G, i del 21, er at sætte indehaveren af en relevant produktionsorganisationsgodkendelse i stand til at udøve retten til at opnå et luftdygtighedsbevis for et individuelt luftfartøj fra registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

2.   GENERELT

2.1.

Overensstemmelseserklæringen skal være i overensstemmelse med det vedlagte format, herunder feltnumre og hvert enkelt felts placering. Hvert felts størrelse kan dog ændres, så det passer til den enkelte ansøgning, men ikke i et sådant omfang, at det gør overensstemmelseserklæringen uigenkendelig. I tvivlstilfælde kontaktes den kompetente myndighed.

2.2.

Overensstemmelseserklæringen skal enten være fortrykt eller computergenereret, men i begge tilfælde skal linjer og bogstaver være klare og læselige. Fortrykt tekst er tilladt i overensstemmelse med den vedhæftede model, men ingen andre certificeringserklæringer er tilladt.

2.3.

Erklæringen kan udfyldes med maskinskrift eller computerudskrift eller skrives i hånden med blokbogstaver og skal være letlæselig. Engelsk og, hvor det er relevant, sproget/sprogene i den udstedende medlemsstat anerkendes.

2.4.

En genpart af erklæringen og alle bilag, som der henvises til, skal opbevares af den godkendte produktionsorganisation.

3.   OPHAVSMANDENS UDFYLDELSE AF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN

3.1.

Alle felter bør udfyldes, for at dokumentet kan udgøre en gyldig erklæring.

3.2.

Der kan ikke udstedes en overensstemmelseserklæring til registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed, medmindre luftfartøjets konstruktion og dets installerede materiel er godkendt.

3.3.

Oplysningerne i felt 9, 10, 11, 12, 13 og 14 kan afgives med henvisning til særskilte dokumenter, der findes i produktionsorganisationens arkiver, medmindre den kompetente myndighed træffer anden afgørelse.

3.4.

Denne overensstemmelseserklæring har ikke til formål at inddrage de udstyrsenheder, som kan kræves monteret med henblik på at opfylde de gældende operationelle regler. Men nogle af disse individuelle enheder kan anføres i felt 10 eller i den godkendte typekonstruktion. Operatørerne gøres derfor opmærksom på, at de bærer ansvaret for at sikre overholdelsen af de operationelle regler, der gælder for deres egen specifikke operation.

Felt 1

Angiv produktionsstaten.

Felt 2

Den kompetente myndighed, på hvis myndighed overensstemmelseserklæringen er udstedt.

Felt 3

Et unikt serienummer bør fortrykkes i dette felt af hensyn til kontrol og sporbarhed af erklæringen. I tilfælde af et computergenereret dokument behøver nummeret ikke at være fortrykt, hvis computeren er programmeret til at frembringe og trykke et unikt nummer.

Felt 4

Det fulde navn og adressen på den organisation, der udsteder erklæringen. Dette felt kan være fortrykt. Logoer osv. er tilladt, hvis logoet kan være inden for feltet.

Felt 5

Luftfartøjets typemodel som angivet på typecertifikatet og dets tilhørende specifikationsblad.

Felt 6

Typecertifikatets referencenumre og udgave for det pågældende luftfartøj.

Felt 7

Hvis luftfartøjet er registreret, angives dets registreringsmærke. Er luftfartøjet ikke registreret, angives et mærke, der godkendes af medlemsstatens kompetente myndighed og, i relevante tilfælde, af et tredjelands kompetente myndighed.

Felt 8

Identifikationsnummer, som er tildelt af en producent af hensyn til kontrol og sporbarhed samt produktservice. Dette omtales til tider som producentens serienummer eller konstruktørens nr.

Felt 9

Motorens og propellens typemodel(ler) som angivet på det relevante typecertifikat og dets tilhørende specifikationsblad. Producentens identifikationsnummer for disse og tilhørende adresse bør også angives.

Felt 10

Godkendte konstruktionsændringer af luftfartøjsdefinitionen.

Felt 11

En liste over alle gældende luftdygtighedsdirektiver (eller tilsvarende) og en overensstemmelseserklæring tillige med en beskrivelse af den metode, med hvilken det er godtgjort, at det pågældende individuelle luftfartøj og herunder materiel og monterede dele, apparatur og udstyr opfylder forskrifterne. Eventuelle fremtidige terminer for godtgørelse af overensstemmelse med krav bør angives.

Felt 12

Godkendte, utilsigtede afvigelser fra den godkendte typekonstruktion, der til tider omtales som specialtilladelser, divergenser eller afvigelser.

Felt 13

I dette felt kan der alene angives aftalte dispensationer, fritagelser eller fravigelser.

Felt 14

Bemærkninger. Eventuelle erklæringer, oplysninger, særlige data eller begrænsninger, som kunne påvirke luftfartøjets luftdygtighed. Foreligger der ikke sådanne oplysninger eller data, angives »INGEN«.

Felt 15

Angiv med »Luftdygtighedsbevis« eller »Begrænset luftdygtighedsbevis«, hvilket luftdygtighedsbevis der anmodes om.

Felt 16

Yderligere krav, f.eks. krav, der anmeldes af et importland, bør anføres i dette felt.

Felt 17

Denne overensstemmelseserklærings gyldighed afhænger af, at alle formularens felter er udfyldt. En genpart af prøveflyvningsrapporten tillige med eventuelle registrerede mangler og nærmere oplysninger om afhjælpning bør arkiveres hos indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen. Det relevante certificeringspersonale og et medlem af flybesætningen, f.eks. testpiloten eller testflyvningsingeniør, bør med deres underskrift bevidne, at rapporten er tilfredsstillende. De udførte prøveflyvninger defineres under kontrol af kvalitetssystemet som fastlagt i punkt 21.A.139, navnlig punkt 21.A.139, litra b), nr. 1) vi), for at sikre, at luftfartøjet er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata og betingelserne for driftssikker stand.

En liste over enheder, der er leveret (eller stillet til rådighed) for at opfylde denne erklærings aspekter vedrørende driftssikker stand, bør arkiveres hos indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen.

Felt 18

Overensstemmelseserklæringen kan underskrives af den person, der er bemyndiget til dette af indehaveren af produktionsgodkendelsen i overensstemmelse med punkt 21.A.145, litra d). Der bør ikke anvendes gummistempel som underskrift.

Felt 19

Navnet på den person, der underskriver beviset, bør skrives eller trykkes i læselig form.

Felt 20

Datoen for underskrivelse af overensstemmelseserklæringen bør angives.

Felt 21

Der bør henvises til den kompetente myndigheds godkendelsesreference.

Tillæg IX

Image

CERTIFIKAT OM FRIGIVELSE TIL TJENESTE — EASA-FORMULAR 53

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE AFSLUTNING

Feltet KORT BESKRIVELSE AF DET UDFØRTE ARBEJDE som forekommer i EASA-FORMULAR 53, skal indeholde en henvisning til de godekendte data, som er anvendt ved udførelsen af arbejdet.

Feltet STED, som forekommer i EASA-FORMULAR 53, henviser til det sted, hvor vedligeholdelsen er blevet udført, og ikke til beliggenheden af organisationens faciliteter (hvis forskellig herfra).

Tillæg X

Produktionsorganisationsgodkendelsesbeviser som omhandlet i subpart G i bilag I (del 21) — EASA-formular 55

Image

Image

Tillæg XI

Godkendelsesbrev — EASA-formular 65 som omhandlet i subpart F i bilag I (del 21)

Image


BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003

(EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2005

(EUT L 61 af 8.3.2005, s. 3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 706/2006

(EUT 122 af 9.5.2006, s. 16)

Kommissionens forordning (EF) nr. 335/2007

(EUT L 88 af 29.3.2007, s. 40)

Kommissionens forordning (EF) nr. 375/2007

(EUT L 94 af 4.4.2007, s. 3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 287/2008

(EUT L 87 af 29.3.2008, s. 3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2008

(EUT L 283 af 28.10.2008, s. 30)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1194/2009

(EUT L 321 af 8.12.2009, s. 5)


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1702/2003

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2, litra a) til h)

Artikel 1, stk. 2, litra i) og j)

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2a, stk. 1, indledning

Artikel 3, stk.1, indledning

Artikel 2a, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 3, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 2a, stk. 1, litra c) og d)

Artikel 2a, stk. 2 til 5

Artikel 3, stk. 2 til 5

Artikel 2b

Artikel 4

Artikel 2c, stk. 1

Artikel 5

Artikel 2c, stk. 2 og 3

Artikel 2d

Artikel 6

Artikel 2e, første afsnit

Artikel 7

Artikel 2e, andet afsnit

Artikel 3, stk. 1, 2 og stk. 3, første punktum

Artikel 8, stk. 1, 2 og 3

Artikel 3, stk. 3, andet punktum, og stk. 4 og 5

Artikel 3, stk. 6

Artikel 4, stk. 1, 2 og stk. 3, første punktum

Artikel 9, stk. 1, 2 og 3

Artikel 4, stk. 3, andet punktum, og stk. 4, 5 og 6

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 5, stk.1

Artikel 12

Artikel 5, stk. 2 til 5

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III