7.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 607/2012

af 6. juli 2012

om de nærmere regler for due diligence-ordningen samt hyppigheden og arten af det tilsyn med overvågningsorganer, der skal føres i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EØS-relevant tekst)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (1) særlig artikel 6, stk. 2, og artikel 8, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) 995/2010 pålægger virksomhederne at anvende et sæt procedurer og foranstaltninger (i det følgende benævnt due diligence-ordningen) for at minimere risikoen for, at ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf bringes i omsætning på det indre marked.

(2)

Det er nødvendigt at tydeliggøre, i hvilke tilfælde der skal foreligge oplysninger om træartens fulde videnskabelige betegnelse, den region i landet, hvor træet er blevet fældet, samt hugstrettighederne.

(3)

Det er nødvendigt at præcisere hyppigheden og arten af det tilsyn med overvågningsorganerne, som de kompetente myndigheder skal føre.

(4)

Beskyttelse af fysiske personer, hvad angår behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning, særligt hvad angår behandling af oplysninger, der er indhentet i forbindelse med tilsyn, er omfattet af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og –organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes de nærmere regler for due diligence-ordningen samt hyppigheden og arten af tilsynet med overvågningsorganerne.

Artikel 2

Anvendelse af due diligence-ordningen

1.   Virksomhederne skal anvende due diligence-ordningen på hver enkelt type træ eller træprodukt, der leveres af en bestemt leverandør inden for en periode på højst 12 måneder, forudsat at træarten, hugstlandet eller -landene, eller, hvor det er relevant, hugstregionen eller -regionerne i landet og hugstrettighederne forbliver uændrede.

2.   Stk. 1 berører ikke virksomhedens forpligtelse til at opretholde foranstaltninger og procedurer, der giver adgang til de oplysninger, der henvises til i forordning (EU) nr. 995/2010, artikel 6, stk. 1, litra a), vedrørende hver forsendelse af træ eller træprodukter, som virksomheden bringer i omsætning.

Artikel 3

Oplysninger vedrørende virksomhedens lager

1.   Oplysningerne om virksomhedens lager af træ og træprodukter, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 995/2010, skal forelægges i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4.

2.   Der skal oplyses om træartens fulde videnskabelige betegnelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), første led, i forordning (EU) 995/2010, i de tilfælde, hvor der opstår tvetydighed ved brug af den almindelige betegnelse.

3.   I tilfælde, hvor risikoen for ulovlig fældning varierer fra region til region, skal der gives oplysning om, i hvilken region træet er fældet, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), andet led, i forordning (EU) 995/2010.

4.   I tilfælde, hvor risikoen for ulovlig fældning varierer blandt hugstrettighederne i et land eller en region, skal der gives oplysning om hugstrettighederne, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), andet led, i forordning (EU) 995/2010.

For så vidt angår første afsnit skal enhver aftale om rettigheder til at fælde træ i et givet område betragtes som en hugstrettighed.

Artikel 4

Risikovurdering og -begrænsning

Der kan tages hensyn til certificering eller andre ordninger, der er kontrolleret af en ekstern part i risikovurderings- og -begrænsningsprocedurerne, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), andet afsnit, første led, samt i artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 995/2010, såfremt de opfylder følgende kriterier:

a)

de har opstillet et offentligt tilgængeligt regelsæt, der stilles til rådighed for tredjemand og som minimum omfatter alle de relevante krav i den gældende lovgivning

b)

de fastsætter, at en tredjepart fører passende tilsyn, herunder foretager kontrolbesøg på stedet, med jævne mellemrum af højst 12 måneders varighed for at sikre, at den gældende lovgivning overholdes

c)

de indeholder metoder, der er blevet efterprøvet af en tredjepart, til sporing af træ, der er blevet fældet i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt træprodukter, der er fremstillet af dette træ, på et hvilket som helst punkt i forsyningskæden, før træet eller træprodukterne bliver bragt i omsætning

d)

de indeholder kontrolredskaber, som er efterprøvet af en tredjepart, til at sikre, at træ og træprodukter af ukendt oprindelse eller træ og træprodukter, som ikke er blevet fældet i overensstemmelse med gældende lovgivning, ikke indgår i forsyningskæden.

Artikel 5

Virksomhedernes bogføring

1.   Oplysninger vedrørende virksomhedens lager, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 995/2010, og anvendelse af risikobegrænsningsprocedurer skal dokumenteres gennem tilstrækkelige optegnelser, der skal opbevares i 5 år og gøres tilgængelige for den kompetente myndighed.

2.   Ved hjælp af due diligence-ordningen skal virksomhederne være i stand til at påvise, hvordan de indsamlede oplysninger er blevet kontrolleret ud fra risikovurderingskriterierne, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 995/2010, hvordan der er taget beslutning om risikominimering, og hvordan virksomheden har vurderet niveauet af risikoen.

Artikel 6

Hyppigheden og arten af tilsynet med overvågningsorganerne

1.   De kompetente myndigheder sørger for, at de regelmæssige tilsyn i medfør af artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) nr. 995/2010 udføres mindst hvert andet år.

2.   De tilsyn, som er omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) nr. 995/2010, skal navnlig udføres i følgende tilfælde:

a)

hvor en kompetent myndighed i løbet af sit tilsyn med virksomhederne har konstateret mangler i disses effektivitet eller anvendelse af den due diligence-ordning, der er foranstaltet af et overvågningsorgan

b)

hvor Kommissionen har informeret den kompetente myndighed om, at der er sket efterfølgende forandringer i overvågningsorganet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (4).

3.   Tilsynene skal foretages uanmeldt, undtagen i tilfælde hvor det er nødvendigt at varsko overvågningsorganet af hensyn til undersøgelsens effektivitet.

4.   De kompetente myndigheder varetager tilsynsopgaverne i overensstemmelse med nærmere beskrevne procedurer.

5.   De kompetente myndigheder varetager tilsynsopgaverne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 995/2010, og tilsynet skal blandt andet, hvor det er relevant, omfatte følgende aktiviteter:

a)

stikprøver, herunder audits på stedet

b)

undersøgelse af overvågningsorganernes dokumentation og optegnelser

c)

samtaler med overvågningsorganets ledelse og personale

d)

samtaler med virksomheder og forhandlere og andre relevante personer

e)

undersøgelse af virksomhedernes dokumentation og optegnelser

f)

undersøgelse af lagerprøver fra virksomheder, der anvender det pågældende overvågningsorgans due diligence-ordning.

Artikel 7

Rapportering om tilsynet med overvågningsorganerne

1.   De kompetente myndigheder skal udarbejde rapporter om hver enkelt tilsyn, de har foretaget, og disse rapporter skal indeholde en beskrivelse af processen og de anvendte metoder samt resultater og konklusioner.

2.   De kompetente myndigheder skal forelægge overvågningsorganer, der har været genstand for tilsyn, de resultater og konklusioner, der fremgår af udkastet til rapporten. Overvågningsorganerne kan fremsætte bemærkninger til de kompetente myndigheder inden for en frist, der fastsættes af myndighederne.

3.   De kompetente myndigheder skal udarbejde rapporter i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 995/2010 artikel 8, stk. 4, på grundlag af rapporterne om de enkelte tilsyn.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft den tyvende dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23.

(2)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 115 af 27.4.2012, s. 12.