8.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 148/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 480/2012

af 7. juni 2012

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 10 00

(kodifikation)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2058/96 af 28. oktober 1996 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 10 (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Blandt ovennævnte indrømmelser figurerer et toldfrit toldkontingent på 1 000 tons brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00, der kan indføres hvert år til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode 1901 10 00.

(3)

Det bør anføres, at bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (4) anvendes i forbindelse med nærværende forordning.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (5) indeholder navnlig bestemmelser om ansøgninger, licensansøgere og udstedelse af licenser. Ifølge forordningen ophører licensernes gyldighedsperiode den sidste dag i kontingentperioden, og forordningen gælder uden, at de yderligere betingelser eller undtagelser, der fastsættes i forordninger for enkelte sektorer, berøres.

(5)

Af hensyn til en bedre forvaltning af det toldkontingent, der åbnes i henhold til denne forordning, er det nødvendigt fortsat at tillade ansøgere at indgive mere end én licensansøgning inden for samme kontingentperiode og således fravige bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006. Endvidere bør det for at opnå bedre kontrol med dette kontingent og en mere ensartet og enklere forvaltning heraf fastsættes, at ansøgninger om importlicenser indgives på ugebasis.

(6)

For at sikre en korrekt forvaltning af ovennævnte ordning bør der vedtages særlige bestemmelser for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af licenser. Disse bestemmelser enten supplerer eller fraviger bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6).

(7)

Det er nødvendigt at fastsætte særlige bestemmelser for at sikre, at indført brudris anvendes til de fastsatte mål. For at produkterne kan indføres toldfrit, bør importøren bl.a. afgive en erklæring om, at produkterne vil blive anvendt til det planlagte formål, og han skal stille en sikkerhed på størrelse med den ikke opkrævede importtold. Af hensyn til forvaltningen af ordningen bør der fastsættes en rimelig forarbejdningsfrist: Såfremt varerne forsendes, udstedes der i den medlemsstat, hvor produktet overgår til fri omsætning, et T5-kontroleksemplar, jf. bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (7), kontroleksemplaret udgør et passende bevis for, at produktet er forarbejdet. Hvis forarbejdningen sker i den medlemsstat, hvor produktet er overgået til fri omsætning, bevises forarbejdningen ved hjælp af et ligestillet nationalt dokument.

(8)

Selv om sikkerheden stilles for at garantere betaling af en eventuel toldskyld, bør der gælde en vis proportionalitet, for så vidt angår frigivelsen af denne sikkerhed.

(9)

For at sikre en effektiv forvaltning af ordningen bør det fastsættes, at sikkerheden for importlicenserne i forbindelse med nævnte ordning udgør 25 EUR/ton.

(10)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der åbnes ifølge bestemmelserne i denne forordning et årligt toldkontingent til nultold for 1 000 tons brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, som er bestemt til anvendelse til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00.

Kontingentet har løbenummer 09.4079.

Forordning (EF) nr. 1342/2003, (EF) nr. 1301/2006 og EF nr. 376/2008 finder anvendelse for det i stk. 1 omhandlede kontingent, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 2

1.   En ansøgning om importlicens skal vedrøre en mængde på mindst 5 tons og højst 500 tons.

I hver licensansøgning angives en mængde i kg og uden decimaler.

Ansøgningerne om importlicens indgives til medlemsstaternes myndigheder hver fredag senest kl. 13.00, Bruxelles-tid.

2.   Som undtagelse fra artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan ansøgeren indgive mere end én licensansøgning inden for samme kontingentperiode. Ansøgere kan dog kun indgive én licensansøgning om ugen.

3.   I rubrik 7 i licensansøgningen og importlicensen anføres afsendelseslandet, og der sættes kryds ud for »Ja«.

4.   I licensansøgningen og importlicensen skal følgende være anført:

a)

i rubrik 20 én af angivelserne i bilag I

b)

i rubrik 24 én af angivelserne i bilag II.

5.   Som undtagelse fra artikel 12 i forordning (EF) nr. 1342/2003 er sikkerheden for importlicenserne efter nærværende forordning på 25 EUR/ton.

Artikel 3

1.   Hvis de mængder, der er ansøgt om i løbet af en uge, overstiger den disponible kontingentmængde, fastsætter Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 senest den fjerde arbejdsdag efter den sidste frist for indgivelse af ansøgninger, jf. artikel 2, stk. 1, tredje afsnit, i nærværende forordning, tildelingskoefficienten for de mængder, der blev ansøgt om i den foregående uge, og suspenderer indgivelsen af nye ansøgninger om importlicenser indtil udgangen af kontingentperioden.

Ansøgninger, der indgives for indeværende uge, tages ikke i betragtning.

Medlemsstaterne accepterer, at de erhvervsdrivende senest to arbejdsdage efter den dag, hvor gennemførelses forordningen om fastsættelse af tildelingskoefficienten offentliggøres, trækker de licensansøgninger tilbage, for hvilke den mængde, der skal tildeles licens for, er på under 20 tons.

2.   Importlicensen udstedes den ottende arbejdsdag efter den dag, der er sidste frist for indgivelse af ansøgninger.

Artikel 4

Medlemsstaterne sender Kommissionen følgende elektronisk:

a)

senest kl. 18.00, Bruxelles-tid, den første mandag efter den uge, hvor licensansøgningerne blev indgivet, oplysninger om de samlede mængder, der er ansøgt om licens for, jf. artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1301/2006

b)

senest den anden arbejdsdag efter udstedelsen af importlicenserne oplysninger om de samlede mængder, der er udstedt importlicenser for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, samt om de mængder, som licensansøgningerne blev trukket tilbage for i henhold til artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, i nærværende forordning

c)

senest den sidste dag i hver måned oplysninger om de samlede mængder, der faktisk overgik til fri omsætning i medfør af det pågældende kontingent i løbet af måneden før den foregående måned. Hvis ingen mængder overgik til fri omsætning i løbet af en af disse måneder, fremsendes beskeden »intet«. En sådan meddelelse er dog ikke påkrævet den tredje måned efter den dag, hvor licensernes gyldighedsperiode udløber.

Artikel 5

1.   For at en vare kan fritages for importtold, skal importøren:

a)

ved varens overgang til fri omsætning afgive en skriftlig erklæring om, at hele den angivne mængde vare vil blive forarbejdet i overensstemmelse med oplysningerne i licensens rubrik nr. 20 senest seks måneder efter datoen for antagelsen af angivelsen med henblik på overgang til fri omsætning

b)

ved varens overgang til fri omsætning stille en sikkerhed på samme beløb som tolden for brudris i artikel 140 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (8).

2.   Ved varens overgang til fri omsætning skal importøren som forarbejdningssted angive enten navnet på en forarbejdningsvirksomhed og en medlemsstat eller højst fem forskellige forarbejdningsfabrikker. For varernes forsendelse skal der i afsendelsesmedlemsstaten udstedes et T5-kontroleksemplar, jf. forordning (EØF) nr. 2454/93, der også tjener som bevis for forarbejdning.

Finder forarbejdningen sted i den medlemsstat, hvor overgangen til fri omsætning sker, kan beviset for forarbejdning fremlægges i form af et ligestillet nationalt dokument.

3.   T5-kontroleksemplaret skal indeholde følgende:

a)

i rubrik 104 én af angivelserne i bilag III

b)

i rubrik 107 én af angivelserne i bilag IV.

4.   Medmindre der er tale om force majeure, frigives den i stk. 1, litra b), omhandlede sikkerhed, når importøren over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor varerne er overgået til fri omsætning, fører bevis for, at hele den mængde, der er overgået til fri omsætning, er blevet forarbejdet til det produkt, der er anført i importlicensen. Denne forarbejdning anses at have fundet sted, når produktet inden for den i stk. 1, litra a), nævnte frist er blevet anvendt til fremstilling enten i en eller flere af de forarbejdningsfabrikker, som tilhører den i stk. 2, nævnte virksomhed, og som ligger i den angivne medlemsstat, eller i den eller de forarbejdningsfabrikker, der er nævnt i pågældende stykke.

For varer, der er overgået til fri omsætning, og som ikke er blevet forarbejdet inden udløbet af ovennævnte frist, nedsættes den sikkerhed, der skal frigives, med 2 % pr. dag, hvormed fristen overskrides.

5.   Beviset for forarbejdning skal forelægges myndighederne senest seks måneder efter udløbet af forarbejdningsfristen.

Hvis beviset ikke fremlægges inden udløbet af den i nærværende stykke nævnte frist, nedsættes den i stk. 1, litra b), nævnte sikkerhed, eventuelt reduceret med den i stk. 4, andet afsnit, nævnte procent, med 2 % pr. dag, hvormed fristen overskrides.

Det garantibeløb, der ikke frigives, inddrages som told.

Artikel 6

Som undtagelse fra artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 376/2008 må den mængde, der overgår til fri omsætning, ikke være større end den mængde, der er angivet i importlicensens rubrik nr. 17 og 18. Med henblik herpå anføres tallet »0« i licensens rubrik nr. 19.

Artikel 7

Forordning (EF) nr. 2058/96 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EFT L 276 af 29.10.1996, s. 7.

(3)  Se bilag V.

(4)  EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(6)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(7)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(8)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.


BILAG I

Angivelser omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra a)

:

på bulgarsk

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

på spansk

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

på tjekkisk

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

på dansk

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

på tysk

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

på estisk

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

på græsk

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

på engelsk

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

på fransk

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

på italiensk

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

på lettisk

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

på litauisk

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

på ungarsk

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

på maltesisk

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

på nederlandsk

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

på polsk

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

på portugisisk

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

på rumænsk

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

på slovakisk

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

på slovensk

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

på finsk

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

på svensk

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


BILAG II

Angivelser omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra b)

:

på bulgarsk

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

på spansk

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

på tjekkisk

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

på dansk

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

på tysk

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

på estisk

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

på græsk

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

på engelsk

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

på fransk

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

på italiensk

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

på lettisk

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

på litauisk

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

på ungarsk

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

på maltesisk

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

på nederlandsk

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

på polsk

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

på portugisisk

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

på rumænsk

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

på slovakisk

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

på slovensk

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

på finsk

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

på svensk

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


BILAG III

Angivelser omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a)

:

på bulgarsk

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

på spansk

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

på tjekkisk

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

på dansk

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

på tysk

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

på estisk

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

på græsk

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

på engelsk

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

på fransk

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

på italiensk

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

på lettisk

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

på litauisk

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

på ungarsk

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

på maltesisk

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

på nederlandsk

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

på polsk

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

på portugisisk

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

på rumænsk

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

på slovakisk

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

på slovensk

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

på finsk

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

på svensk

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


BILAG IV

Angivelser omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b)

:

på bulgarsk

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

på spansk

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

på tjekkisk

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

på dansk

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

på tysk

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

på estisk

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

på græsk

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

på engelsk

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

på fransk

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

på italiensk

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

på lettisk

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

på litauisk

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

på ungarsk

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

på maltesisk

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

på nederlandsk

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

på polsk

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

på portugisisk

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

på rumænsk

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

på slovakisk

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

på slovensk

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

på finsk

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

på svensk

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


BILAG V

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 2058/96

(EFT L 276 af 29.10.1996, s. 7)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/2005

(EUT L 312 af 29.11.2005, s. 18)

Alene artikel 5 og Bilag IV

Kommissionens forordning (EF) nr. 1996/2006

(EUT L 398 af 30.12.2006, s. 1)

Alene artikel 7 og Bilag VI

Kommissionens forordning (EF) nr. 2019/2006

(EUT L 384 af 29.12.2006, s. 48)

Alene artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 1456/2007

(EUT L 325 af 11.12.2007, s. 76)

Alene artikel 1


BILAG VI

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2058/96

Nærværende forordning

Artikel 1 til 5

Artikel 1 til 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bilag I til IV

Bilag I til IV

Bilag V

Bilag VI