23.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 428/2012

af 22. maj 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, stk. 1, litra m), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Amerikas Forenede Stater har i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om handel med vin (2) anmodet om, at dets navn optages i bilag XV, del B, til Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 (3) i kolonnen over lande, der må benytte navnet på en persningsdruesort, der kan anføres ved mærkningen af vin i henhold til artikel 62, stk. 4, i samme forordning. Amerikas Forenede Stater bør, efter at det er fundet, at betingelserne i artikel 62, stk. 1, litra b), og artikel 62, stk. 4, i nævnte forordning er overholdt, indsættes i den relevante kolonne i nævnte bilag for navnet på den druesort, som anmodningen vedrører.

(2)

Forordning (EF) nr. 607/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XV, del B, linje 58, til forordning (EF) nr. 607/2009 affattes således:

»58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italien, Australien, Amerikas Forenede Stater«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 87 af 24.3.2006, s. 2.

(3)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60.