31.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 286/2012

af 27. januar 2012

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning for at optage et nyt tekstilfibernavn og af bilag VIII og IX til samme forordning for at tilpasse dem til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 af 27. september 2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og 2008/121/EF (1), særlig artikel 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) nr. 1007/2011 fastlægges regler for etikettering eller mærkning af produkter for så vidt angår deres tekstilfiberindhold, der skal sikre, at forbrugernes interesser beskyttes. Tekstilprodukter kan kun gøres tilgængelige på EU-markedet, hvis de er i overensstemmelse med nævnte forordnings bestemmelser.

(2)

Forordning (EU) nr. 1007/2011 kræver, at mærkningen angiver tekstilprodukters fibersammensætning, og at der foretages kontrol ved analyse af disse produkters overensstemmelse med angivelserne på etiketten.

(3)

For at tilpasse forordning (EU) nr. 1007/2011 til den tekniske udvikling er det nødvendigt, at tilføje fiberen polypropylen/polyamid-bikomponentfiber til listerne over tekstilfiberbetegnelser i bilag I og IX til nævnte forordning.

(4)

Ensartede metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger er fastsat i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1007/2011.

(5)

Derfor er det nødvendigt at definere ensartede undersøgelsesmetoder for polypropylen/polyamid-bikomponentfiber.

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF (2), som ændret ved Kommissionens direktiv 2011/74/EU (3), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF (4), som ændret ved Kommissionens direktiv 2011/73/EU (5), omfatter tekstilfiberbetegnelsen polypropylen/polyamid-bikomponent. Da direktiv 96/73/EF og 2008/121/EF ophæves ved forordning (EU) nr. 1007/2011 med virkning fra den 8. maj 2012, er det nødvendigt at medtage denne tekstilfiberbetegnelse i forordning (EU) nr. 1007/2011 med virkning fra nævnte dato.

(7)

Forordning (EU) nr. 1007/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, VIII og IX til forordning (EF) nr. 1007/2011 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. maj 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 272 af 18.10.2011, s. 1.

(2)  EFT L 32 af 3.2.1997, s. 1.

(3)  EUT L 198 af 30.7.2011, s. 32.

(4)  EUT L 19 af 23.1.2009, s. 29.

(5)  EUT L 198 af 30.7.2011, s. 30.


BILAG

I bilag I, VIII og IX til forordning (EU) nr. 1007/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I tilføjes følgende nr. 49:

»49

Polypropylen/polyamid bikomponentfiber

en bikomponentfiber opbygget af mellem 10 og 25 vægtprocent polyamidfibriller indlagt i polypropylenmatrix«

2)

I bilag VIII, kapitel 2, foretages følgende ændringer:

a)

Oversigtstabellen affattes således:

»Oversigtstabel

Metode

Anvendelsesområde (1)

Reagens

Opløselig bestanddel

Uopløselig bestanddel

1.

Acetat

Visse andre fibre

Acetone

2.

Visse proteinfibre

Visse andre fibre

Hypochlorit

3.

Viskose, cupro eller visse typer af modal

Visse andre fibre

Myresyre og zinkchlorid

4.

Polyamid eller nylon

Visse andre fibre

80 % myresyre (m/m)

5.

Acetat

Visse andre fibre

Benzylalkohol

6.

Triacetat eller polylactid

Visse andre fibre

Dichlormethan

7.

Visse cellulosefibre

Visse andre fibre

75 % svovlsyre (m/m)

8.

Polyacrylfibre, visse modacrylfibre eller visse polychloridfibre

Visse andre fibre

Dimethylformamid

9.

Visse polychloridfibre

Visse andre fibre

Kuldisulfid/acetone 55,5/44,5 % v/v

10.

Acetat

Visse andre fibre

Iseddikesyre

11.

Silke, polyamid eller nylon

Visse andre fibre

75 % svovlsyre (m/m)

12.

Jute

Visse fibre af animalsk oprindelse

Kvælstofbestemmelsesmetode

13.

Polypropylen

Visse andre fibre

Xylen

14.

Visse fibre

Visse andre fibre

Koncentreret svovlsyre

15.

Polychloridfibre, visse modacryltyper, visse elasthantyper, acetat, triacetat

Visse andre fibre

Cyclohexanon

16.

Melamin

Visse andre fibre

90 % myresyre (m/m), varm

b)

Punkt 2 under metode nr. 1, punkt 1, affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), hør (7), hamp (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), kokos (12), gyvel (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), regenererede proteinfibre (23), viskose (25), polyacryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).

Denne metode finder under ingen omstændigheder anvendelse på overfladeacetylerede acetatfibre.«

c)

Punkt 2 under metode nr. 2, punkt 1, affattes således:

»2.

bomuld (5), cupro (21), viskose (25), polyacryl (26), polychloridfibre (27), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), elasthan (43), glasfibre (44), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).

Er der tale om flere typer af proteinfibre, giver metoden disses totalmængde, men ikke de procentvise andele.«

d)

I metode nr. 3 foretages følgende ændringer:

i)

Titlen affattes således:

»VISKOSE, CUPRO ELLER VISSE TYPER AF MODAL OG VISSE ANDRE FIBRE

(metode med anvendelse af myresyre og zinkchlorid)«

ii)

Punkt 2, under punkt 1, affattes således:

»2.

bomuld (5), polypropylen (37), elastolefin (46) og melamin (47).

Konstateres tilstedeværelsen af modalfibre, skal der udføres et forforsøg for at undersøge, om de er opløselige i reagenset.

Denne metode kan ikke anvendes for blandinger, i hvilke bomulden er forandret ved et for stærkt kemisk angreb, eller såfremt viskose- eller cuprofibrene ikke mere er fuldt opløselige på grund af tilstedeværelsen af visse farvestoffer eller appreturmidler, der ikke har kunnet fjernes fuldstændigt.«

iii)

Punkt 5, under punkt 1,affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 1,00, undtagen for bomuld, hvor værdien »d« = 1,02, og for melamin, hvor værdien »d« = 1,01.«

e)

I metode nr. 5 foretages følgende ændringer:

i)

Titlen affattes således:

»ACETATFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE

(Benzylalkoholmetode)«

ii)

Punkt 2, under punkt 1, affattes således:

»2.

triacetat (24), polypropylen (37), elastolefin (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).«

f)

I metode nr. 6 foretages følgende ændringer:

i)

Titlen affattes således:

»TRIACET- eller POLYAKTIDFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE

(Dichlormethanmetode)«

ii)

Punkt 2, under punkt 1, affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyacryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), glasfibre (44), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).

Bemærkning:

Triacetatfibre, der som følge af en speciel efterbehandling er delvis forsæbede, er ikke fuldt opløselige i reagenset. I så fald kan metoden ikke anvendes.«

g)

I metode nr. 7 foretages følgende ændringer:

i)

Titlen affattes således:

»VISSE CELLULOSEFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE

(Metode med 75 % (m/m) svovlsyre)«

ii)

Punkt 2, under punkt 1, affattes således:

»2.

polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).«

iii)

Punkt 5, under punkt 1, affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 1,00 undtagen for polypropylen/polyamid-bikomponentfiber, hvor værdien »d« udgør 1,01.«

h)

Punkt 2 under metode nr. 8, punkt 1, affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).

Den gælder desuden for polyacryl- og visse modacrylfibre, der er behandlet med præmetalliserede farvestoffer (komplexfarvestoffer), dog ikke med efterchromerede farvestoffer.«

i)

Punkt 2 under metode nr. 9, punkt 1, affattes således:

»2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyacryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), glasfibre (44), elastomultiester (45), melamin (47) og polypropylen/polyamid bikomponentfiber (49).

Er uld- eller silkeindholdet over 25 %, anvendes metode nr. 2.

Er indholdet af polyamid eller nylon større end 25 % i blandingen, anvendes metode nr. 4.«

j)

I metode nr. 10 foretages følgende ændringer:

i)

Titlen affattes således:

»ACETATFIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE

(Iseddikesyremetode)«

ii)

Punkt 2, under punkt 1, affattes således:

»2

visse polychloridfibre (27), dvs. polyvinylchloridfibre, også efterchlorerede, polypropylen (37), elastolefin (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).«

k)

I metode nr. 11 foretages følgende ændringer:

i)

Titlen affattes således:

»SILKE ELLER POLYAMID OG VISSE ANDRE FIBRE

(Metode med 75 % (m/m) svovlsyre)«

ii)

Punkt 1 affattes således:

»1.   ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger af:

1.

silke (4) eller polyamid eller nylon (30)

med

2.

uld (1), dyrehår (2 og 3), polypropylen (37), elastolefin (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).«

iii)

Punkt 2 affattes således:

»2.   PRINCIP

Silken eller polyamid- eller nylonfibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af 75 % (m/m) svovlsyre (2).

Restproduktet samles, vaskes, tørres og vejes. Dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens tørvægt. Andelen af tør silke eller polyamid eller nylon beregnes som differencen.

iv)

Punkt 4 affattes således:

»4.   ANALYSEMETODE

De i den almindelige del givne anvisninger følges ved anvendelse af følgende fremgangsmåde:

Prøven, der er anbragt i en mindst 200 ml-Erlenmeyerkolbe med indslebet glasprop, tilsættes 100 ml 75 % (m/m) svovlsyre pr. gram prøve, og proppen sættes i. Kolben lukkes, rystes kraftigt og henstår i 30 minutter ved stuetemperatur. Derefter rystes den igen og henstår i 30 minutter. Kolben rystes en sidste gang, og kolbens indhold overføres til den tarerede glasfilterdigel. Eventuelt tilbageblevne fibre i kolben skylles ud med 75 % svovlsyre. Restproduktet udvaskes i filterdigelen successivt med 50 ml fortyndet svovlsyre, 50 ml vand og 50 ml fortyndet ammoniak. Fibrene skal forblive i kontakt med væsken i ca. ti minutter, før der suges. Til sidst skylles med vand, idet fibrene forbliver i vandet i ca. 30 minutter. Restvæsken fjernes ved sugning, og digel og restprodukt tørres, afkøles og vejes.

Hvis der er tale om binære blandinger af polyamid med polypropylen/polyamid-bikomponentfiber, vaskes restproduktet på filterdigelen to gange, hver gang med 50 ml reagens med 75 % svovlsyre, efter filtrering af fibrene gennem den tarerede filterdigel og før udførelse af den beskrevne vaskeprocedure.«

v)

Punkt 5 og 6 affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 1,00, undtagen for uld, hvor værdien »d« = 0,985, for polypropylen/polyamid-bikomponentfiber, hvor værdien »d« = 1,005, og for melamin, hvor værdien »d« = 1,01.

6.   NØJAGTIGHED

Ved homogene tekstilfiberblandinger er sikkerhedsgrænserne for de efter denne metode opnåede resultater maksimalt ± 1 ved en statistisk sikkerhed på 95 %, undtagen for binære blandinger af polyamid med polypropylen/polyamid-bikomponentfibre, hvor sikkerhedsgrænserne for resultaterne maksimalt er ± 2.«

l)

Metode nr. 14 ændres således:

i)

Titlen affattes således:

»VISSE FIBRE OG VISSE ANDRE FIBRE

(Metode med anvendelse af koncentreret svovlsyre)«

ii)

Punkt 2, under punkt 1,affattes således:

»2.

polychloridfibre (27) baseret på homopolymerer af vinylchlorid, også efterchlorerede, polypropylen (37), elastolefin (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (49).

De modacryler, der kan komme på tale, er dem, som giver en klar opløsning ved nedsænkning i koncentreret svovlsyre (relativ massefylde 1,84 ved 20 °C).

Denne metode kan anvendes i stedet for metode 8 og 9.«

iii)

Punkt 2 affattes således:

»2.   PRINCIP

Den andel, der består af andre komponenter end polychloridfibre, polypropylen, elastolefin, melamin eller polypropylen/polyamid-bikomponentfiber (dvs. de fibre, der er nævnt i punkt 1.1), fjernes fra en kendt tørvægt af blandingen ved opløsning i koncentreret svovlsyre (relativ massefylde 1,84 ved 20 °C). Restproduktet, der består af polychloridfibre, polypropylen, elastolefin, melamin eller polypropylen/polyamid-bikomponentfiber, opsamles, vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i procent af blandingens tørvægt. Den andel, der udgøres af en anden komponent, beregnes som differencen.«

iv)

Punkt 5 affattes således:

»5.   BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Beregn resultaterne som beskrevet i de almindelige anvisninger. Værdien »d« udgør 1,00 undtagen for melamin og polypropylen/polyamid-bikomponentfiber, hvor værdien »d« udgør 1,01.«

m)

Metode nr. 16 ændres således:

i)

Titlen affattes således:

»MELAMIN OG VISSE ANDRE FIBRE

(Metode, der indebærer anvendelse af varm myresyre)«

ii)

Punkt 2, under punkt 1, affattes således:

»2.

bomuld (5), aramid (31) og polypropylen (37).«

3)

I bilag IX tilføjes følgende nr. 49:

»49

Polypropylen/polyamid-bikomponentfiber

1,00«.


(1)  Detaljeret liste over fibre for hver metode.«

(2)  Vild silke, f.eks. tussahsilke, er ikke fuldstændigt opløselig i 75 % (m/m) svovlsyre.«