30.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 258/2012

af 14. marts 2012

om gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (»FN's våbenprotokol«), og om fastsættelse af udførselstilladelse og indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2001/748/EF af 16. oktober 2001 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der er knyttet som bilag til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (2), undertegnede Kommissionen denne protokol (i det følgende benævnt »FN's våbenprotokol«) på Fællesskabets vegne den 16. januar 2002.

(2)

FN's våbenprotokol, der har til formål at fremme, lette og styrke samarbejdet mellem de kontraherende parter for at forebygge, bekæmpe og udrydde ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, trådte i kraft den 3. juli 2005.

(3)

For at lette sporingen af skydevåben og effektivt bekæmpe ulovlig handel med skydevåben samt dele, væsentlige komponenter og ammunition hertil er det nødvendigt at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne, navnlig gennem bedre udnyttelse af eksisterende kommunikationskanaler.

(4)

Personoplysninger skal behandles i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3) og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).

(5)

Kommissionen anførte i sin meddelelse af 18. juli 2005 om foranstaltninger til at skabe større sikkerhed med hensyn til sprængstoffer, detonatorer, udstyr til fremstilling af bomber og våben (5), at den agtede at gennemføre artikel 10 i FN's våbenprotokol som led i de foranstaltninger, der skal træffes, for at Unionen kan blive i stand til at indgå protokollen.

(6)

FN's våbenprotokol kræver, at parterne indfører eller forbedrer administrative procedurer eller systemer til at udøve en effektiv kontrol over fremstilling, mærkning, indførsel og udførsel af skydevåben.

(7)

Efterlevelsen af FN's våbenprotokol forudsætter også, at ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, væsentlige komponenter og ammunition hertil anses for strafbare handlinger, og at der træffes foranstaltninger, således at sådanne ulovligt fremstillede eller handlede produkter kan konfiskeres.

(8)

Denne forordning bør ikke gælde for skydevåben og dele, væsentlige komponenter eller ammunition hertil, som specifikt er beregnet til militære formål. Foranstaltningerne til at imødekomme kravene i artikel 10 i FN's våbenprotokol bør tilpasses, så der bliver forenklede procedurer for skydevåben til civil brug. Derfor bør der sikres visse lempelser med hensyn til tilladelse til flerdobbelte forsendelser, transitforanstaltninger og midlertidig udførsel til lovlige formål.

(9)

Denne forordning påvirker ikke anvendelsen af artikel 346 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som henviser til væsentlige sikkerhedsinteresser for medlemsstaterne, og denne forordning har ingen indvirkning på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (6) eller på Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (7). Desuden finder FN's våbenprotokol, og som følge deraf denne forordning, ikke anvendelse på transaktioner mellem stater eller på statsoverførsler i de tilfælde, hvor anvendelsen af protokollen ville gribe ind i en kontraherende parts ret til at handle af hensyn til den nationale sikkerhed i overensstemmelse med FN's charter.

(10)

Direktiv 91/477/EØF omhandler overførsel af skydevåben til civil brug inden for Unionens område, hvorimod denne forordning fokuserer på foranstaltninger i forbindelse med udførsel fra Unionens toldområde til eller gennem tredjelande.

(11)

Skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil, som indføres fra tredjelande, er omfattet af EU-retten og navnlig af kravene i direktiv 91/477/EØF.

(12)

Det bør sikres, at der er overensstemmelse med gældende bestemmelser for registrering i henhold til EU-retten.

(13)

For at sikre, at denne forordning anvendes korrekt, bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger, der giver de kompetente myndigheder passende beføjelser.

(14)

For at kunne føre listen over skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil, som der kræves tilladelse til i henhold til denne forordning, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at tilpasse bilag I til denne forordning til bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (8) og til bilag I til direktiv 91/477/EØF. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(15)

Unionen har vedtaget en samling af toldregler, som er indeholdt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (9) og dens gennemførelsesbestemmelser som fastlagt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (10). Der bør også tages hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (11), hvis bestemmelser er gældende i forskellige faser i henhold til dennes artikel 188. Intet i nærværende forordning indskrænker de beføjelser, der gælder i henhold til og i kraft af EF-toldkodeksen og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

(16)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de gennemføres. Disse sanktioner bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

(17)

Denne forordning berører ikke Unionens ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (12).

(18)

Denne forordning er i overensstemmelse med de andre relevante bestemmelser om skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil til militær brug, sikkerhedsstrategier, ulovlig handel med håndvåben og lette våben og eksport af militærteknologi, herunder Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (13).

(19)

Kommissionen og medlemsstaterne bør underrette hinanden om foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og om andre relevante oplysninger, de har kendskab til i forbindelse med denne forordning.

(20)

Denne forordning forhindrer ikke medlemsstaterne i at anvende deres forfatningsmæssige bestemmelser vedrørende aktindsigt i offentlige dokumenter, under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (14)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

EMNE, DEFINITIONER OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

I denne forordning fastlægges regler for udførselstilladelse og for indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil med henblik på gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (»FN's våbenprotokol«).

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

1)   »skydevåben«: ethvert bærbart våben med løb, som udsender, er konstrueret til at udsende eller kan ombygges til at udsende et hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel, jf. bilag I.

En genstand anses for at kunne ombygges til at udsende et hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel, hvis den:

fremtræder som et skydevåben og

som følge af sin konstruktion eller det materiale, den er fremstillet af, kan ombygges hertil

2)   »dele»: ethvert element eller ethvert udskiftningselement, jf. bilag I, der er specifikt konstrueret til et skydevåben, og som er væsentligt for anvendelsen af det, herunder løb, ramme eller låsestol, slæde eller cylinder, bundstykke eller slagboltblokering og enhver anordning, der er konstrueret eller tilpasset til at dæmpe lyden ved affyring af et skydevåben

3)   »væsentlige komponenter«: et skydevåbens låsemekanisme, kammer og løb, dersom særskilte genstande hører ind under den tekniske kategori af skydevåben, i hvilken de er eller skal være en del

4)   »ammunition«: patronen i sin helhed eller komponenter heraf, herunder patronhylster, tændladning, drivladning, kugle eller projektiler, der anvendes i et skydevåben, jf. bilag I, forudsat at disse komponenter selv er underlagt krav om tilladelse i den relevante medlemsstat

5)   »deaktiverede skydevåben«: genstande, der på anden måde svarer til definitionen af et skydevåben, der er gjort definitivt uegnet til brug ved en deaktivering, der sikrer, at alle væsentlige dele af skydevåbnet er gjort definitivt ubrugelige og umulige at fjerne, udskifte eller ændre med henblik på reaktivering af skydevåbenet.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at lade disse deaktiveringsforanstaltninger kontrollere ved en kompetent myndighed. Medlemsstaterne sørger for, at der i forbindelse med denne kontrol udstedes en attest eller et dokument, der bekræfter skydevåbnets deaktivering, eller at der i dette øjemed påsættes skydevåbnet et klart synligt mærke

6)   »udførsel«:

a)

en udførselsprocedure som omhandlet i artikel 161 i forordning (EØF) nr. 2913/92

b)

en genudførsel som omhandlet i artikel 182 i forordning (EØF) nr. 2913/92, dog ikke varer, der forsendes under proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 91 i nævnte forordning, hvor formaliteterne for genudførsel som omhandlet i artikel 182, stk. 2, i nævnte forordning ikke er blevet opfyldt

7)   »person«: en fysisk person, en juridisk person og, hvis de gældende forskrifter giver mulighed herfor, en sammenslutning af personer, der anerkendes at kunne udføre retshandler, men som ikke har en juridisk persons retsstilling

8)   »eksportør«: en person, som er etableret i Unionen, og som foretager eller for hvis regning der foretages en udførselsangivelse, dvs. den person, der på det tidspunkt, hvor angivelsen antages, har kontrakten med modtageren i tredjelandet og har beføjelse til at beslutte, at produktet sendes ud af Unionens toldområde. Hvis der ikke er indgået nogen udførselskontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, betragtes den person, der har beføjelse til at beslutte, at produktet sendes ud af Unionens toldområde, som eksportør.

Når retten til at disponere over skydevåben og dele, væsentlige komponenter eller ammunition hertil, ifølge den kontrakt, i henhold til hvilken udførslen finder sted, tilskrives en person, der har hjemsted uden for Unionen, betragtes den kontrahent, der har hjemsted i Unionen, som eksportør

9)   »Unionens toldområde«: det område, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2913/92

10)   »udførselsangivelse«: den handling, ved hvilken en person i behørig form og efter de foreskrevne regler tilkendegiver at ville gøre skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil til genstand for en udførselsprocedure

11)   »midlertidig udførsel«: forsendelse ud af Unionens toldområde af skydevåben, som er bestemt til genindførsel inden for en periode, der ikke overskrider 24 måneder

12)   »transit«: transport af varer, der forlader Unionens toldområde og passerer gennem et eller flere tredjelandes område med et endeligt bestemmelsessted i et andet tredjeland

13)   »omladning«: transit, der omfatter den fysiske handling at aflæsse varer fra det transportmiddel, hvormed de indføres, og derpå genlæsse dem med henblik på genudførsel, normalt på et andet transportmiddel

14)   »udførselstilladelse«:

a)

en enkelt tilladelse eller licens, der udstedes til en bestemt eksportør til en enkelt forsendelse af et eller flere skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil til en identificeret slutmodtager eller modtager i et tredjeland, eller

b)

en flerdobbelt tilladelse eller licens, der udstedes til en bestemt eksportør til flerdobbelte forsendelser af et eller flere skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil til en identificeret slutmodtager eller modtager i et tredjeland, eller

c)

en global tilladelse eller licens, der udstedes til en bestemt eksportør til flerdobbelte forsendelser af et eller flere skydevåben og dele, væsentlige komponenter og ammunition hertil til flere identificerede slutmodtagere eller modtagere i et eller flere tredjelande

15)   »ulovlig handel«: indførsel, udførsel, salg, levering, forsendelse eller overførsel af skydevåben og dele, væsentlige komponenter eller ammunition hertil fra eller gennem en medlemsstats område til et tredjelandsområde, i tilfælde af at en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

16)   »sporing«: systematisk tilbagesporing af skydevåben og, hvor det er muligt, af dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil fra fabrikant til køber med henblik på at hjælpe de kompetente myndigheder i medlemsstaterne med at afsløre, undersøge og analysere ulovlig fremstilling og handel.

Artikel 3

1.   Denne forordning finder ikke anvendelse på

a)

transaktioner mellem stater eller statsoverførsler

b)

skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil, som er specielt konstrueret til militær anvendelse, og under ingen omstændigheder fuldautomatiske skydevåben

c)

skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil, som er beregnet til de væbnede styrker, politiet eller de offentlige myndigheder i medlemsstaterne

d)

samlere og institutter, der har kulturelt eller historisk sigte på området for skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, og som er anerkendt som sådanne ved anvendelse af denne forordning af den medlemsstat, på hvis område de har hjemsted, forudsat at der er sikret sporingsforanstaltninger

e)

deaktiverede skydevåben

f)

antikke skydevåben og efterligninger heraf som fastsat i henhold til national lovgivning, forudsat at de antikke skydevåben ikke omfatter skydevåben, der er fremstillet efter 1899.

2.   Denne forordning berører ikke forordning (EØF) nr. 2913/92 (EF-toldkodeksen), forordning (EØF) nr. 2454/93 (gennemførelsesbestemmelser af EF-toldkodeksen), forordning (EF) nr. 450/2008 (den moderniserede toldkodeks) og ordningen for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der blev indført ved forordning (EF) nr. 428/2009 (forordning om dobbelt anvendelse).

KAPITEL II

UDFØRSELSTILLADELSE, PROCEDURER OG KONTROLLER SAMT INDFØRSELS- OG TRANSITFORANSTALTNINGER

Artikel 4

1.   Der kræves udførselstilladelse udarbejdet i overensstemmelse med formularen i bilag II for udførsel af skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil, som er opført i bilag I. En sådan tilladelse gives af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, og udarbejdes og udstedes skriftligt eller elektronisk.

2.   Når udførsel af skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil kræver en udførselstilladelse i henhold til denne forordning, og denne udførsel ligeledes er underlagt krav om tilladelse i overensstemmelse med fælles holdning 2008/944/FUSP, kan medlemsstaterne anvende en enkelt procedure til gennemførelse af de forpligtelser, der pålægges dem ved denne forordning og ved den pågældende fælles holdning.

3.   Hvis skydevåbnene og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil befinder sig i en eller flere medlemsstater foruden den medlemsstat, hvor ansøgningen om udførselstilladelse er indgivet, skal dette fremgå af ansøgningen. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor ansøgningen om udførselstilladelse er indgivet, skal straks høre de kompetente myndigheder i den eller de pågældende medlemsstater og give dem alle relevante oplysninger. Den eller de medlemsstater, der høres, tilkendegiver inden for en frist på ti arbejdsdage deres eventuelle indsigelser mod udstedelsen af tilladelsen, og disse er bindende for den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet.

Artikel 5

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6 med henblik på ændring af bilag I på grundlag af ændringer til bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 og på grundlag af ændringer til bilag I til direktiv 91/477/EØF.

Artikel 6

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel anførte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage de delegerede retsakter, jf. artikel 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3.   Den i artikel 5 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 7

1.   Før en medlemsstat udsteder en udførselstilladelse for skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil, kontrollerer den, at:

a)

indførselstredjelandet har givet tilladelse til den relevante indførsel, og

b)

eventuelle transittredjelande senest inden forsendelsen har givet skriftlig meddelelse om, at de ingen indvendinger har mod transitten. Denne bestemmelse gælder ikke:

for forsendelser ad sø- eller luftvejen og gennem havne eller lufthavne i tredjelande, forudsat at der ikke foretages omladning eller ændring af transportmiddel

i tilfælde af midlertidig udførsel til kontrollerbare lovlige formål, herunder jagt, konkurrenceskydning, vurdering, udstillinger uden salg samt reparation.

2.   Medlemsstaterne kan beslutte, at i tilfælde, hvor der ikke er kommet indvendinger mod transitten senest 20 arbejdsdage fra den dag, hvor den skriftlige anmodning om ikke at få indvendinger mod transitten er indgivet af eksportøren, anses det hørte transittredjeland for ikke at have nogen indvendinger mod transitten.

3.   Eksportøren giver den kompetente myndighed i den medlemsstat, som er ansvarlig for udstedelsen af udførselstilladelsen, de dokumenter, der er nødvendige for at kunne bevise, at indførselstredjelandet har givet tilladelse til indførslen, og at transittredjelandet ikke har indvendinger mod transitten.

4.   Medlemsstaterne behandler ansøgninger om udførselstilladelser inden for en periode, der fastsættes i medfør af national lov eller praksis, og som ikke må overskride 60 arbejdsdage fra den dato, hvor alle de nødvendige oplysninger er blevet indgivet til de kompetente myndigheder. Under særlige omstændigheder og af behørigt begrundede årsager kan denne periode forlænges til 90 arbejdsdage.

5.   Gyldigheden af en udførselstilladelse må ikke overskride indførselstilladelsens gyldighedsperiode. Præciseres der ikke en gyldighedsperiode i indførselstilladelsen, skal gyldighedsperioden i udførselstilladelsen, undtagen under særlige omstændigheder og af behørigt begrundede årsager, være mindst ni måneder.

6.   Medlemsstaterne kan beslutte at benytte elektroniske dokumenter til behandling af ansøgninger om udførselstilladelser.

Artikel 8

1.   Med henblik på sporing skal udførselstilladelsen og den af indførselstredjelandet udstedte indførselslicens eller -tilladelse samt ledsagende dokumentation tilsammen indeholde oplysninger om:

a)

datoerne for udstedelse og udløb

b)

stedet for udstedelse

c)

udførselslandet

d)

indførselslandet

e)

i givet fald transittredjelandet eller -landene

f)

modtageren

g)

slutmodtageren, hvis denne kendes på tidspunktet for forsendelsen

h)

nødvendige oplysninger til identifikation af skydevåbnene og dele, væsentlige komponenter samt ammunitionen hertil samt mængden heraf, herunder, senest inden forsendelsen, om mærkning på skydevåbnene.

2.   De oplysninger, der henvises til i stk. 1, skal, hvis de er indeholdt i indførselslicensen eller -tilladelsen, indleveres på forhånd af eksportøren til transittredjelandene senest inden forsendelsen.

Artikel 9

1.   Forenklede procedurer for midlertidig udførsel og genudførsel af skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil finder anvendelse på følgende måde:

a)

Der kræves ikke udførselstilladelse for

i)

jægeres eller konkurrenceskytters midlertidige udførsel som del af deres ledsagede personlige ejendele under en rejse til et tredjeland, forudsat at de over for de kompetente myndigheder dokumenterer begrundelsen for rejsen, navnlig ved forelæggelse af en indbydelse eller andet bevis for deres jagt- eller konkurrenceskydningsaktiviteter i bestemmelsestredjelandet, af:

et eller flere skydevåben

disses væsentlige komponenter, hvis disse er mærkede, såvel som dele

tilhørende ammunition, begrænset til højst 800 patroner for jægere og højst 1 200 patroner for konkurrenceskytter

ii)

jægeres eller konkurrenceskytters genudførsel som del af deres ledsagede personlige ejendele efter midlertidig indførsel til jagt- eller konkurrenceskydningsaktiviteter, forudsat at skydevåbnene fortsat tilhører en person, der er etableret uden for Unionens toldområde, og at skydevåbnene genudføres til denne person.

b)

Når jægere eller konkurrenceskytter forlader Unionens toldområde via en anden medlemsstat end den, hvor de har deres bopæl, fremviser de et europæisk skydevåbenpas, jf. artikel 1 og 12 i direktiv 91/477/EØF, til de kompetente myndigheder. I tilfælde af rejse med fly skal det europæiske skydevåbenpas fremvises til de kompetente myndigheder, der hvor de relevante genstande overlades til luftfartsselskabet til transport ud af Unionens toldområde.

Når jægere og konkurrenceskytter forlader Unionens toldområde via den medlemsstat, hvor de har deres bopæl, kan de i stedet for det europæiske skydevåbenpas vælge at fremvise et andet dokument, som den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat betragter som værende gyldigt til dette formål.

c)

En medlemsstats kompetente myndigheder suspenderer i en periode på højst ti dage udførselsprocessen eller hindrer på anden vis, hvis dette er nødvendigt, at skydevåben og dele, væsentlige komponenter eller ammunition hertil forlader Unionens toldområde via den pågældende medlemsstat, når der er begrundet mistanke om, at de af jægere eller konkurrenceskytter dokumenterede grunde ikke er i overensstemmelse med de relevante betragtninger og de forpligtelser, der er fastsat i artikel 10. Under særlige omstændigheder og af behørigt begrundede årsager kan perioden i dette litra forlænges til 30 dage.

2.   Medlemsstaterne indfører i overensstemmelse med deres nationale lovgivning forenklede procedurer for:

a)

genudførsel af skydevåben efter midlertidig indførsel med henblik på vurdering eller udstilling uden salg, eller aktiv forædling til reparation, forudsat at skydevåbnene fortsat tilhører en person, der er etableret uden for Unionens toldområde, og at skydevåbnene genudføres til denne person

b)

genudførsel af skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil, hvis de opbevares midlertidigt fra det øjeblik, de indføres på Unionens toldområde, til de udføres fra dette

c)

midlertidig udførsel af skydevåben med henblik på vurdering og reparation og udstilling uden salg, forudsat at eksportøren dokumenterer den lovlige besiddelse af disse skydevåben og udfører dem under toldproceduren for passiv forædling eller midlertidig udførsel.

Artikel 10

1.   Når medlemsstaterne træffer beslutning om, hvorvidt de skal udstede en udførselstilladelse i henhold til denne forordning, tager de hensyn til alle relevante forhold, herunder i givet fald:

a)

deres forpligtelser og tilsagn som parter i relevante internationale udførselskontrolordninger eller relevante internationale traktater

b)

den nationale udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder hensyn, der er omfattet af fælles holdning 2008/944/FUSP

c)

den tiltænkte endelige anvendelse, modtageren, den identificerede slutmodtager og risikoen for omdirigering.

2.   Når medlemsstaterne behandler en ansøgning om en udførselstilladelse, tager de ud over de i stk. 1 omhandlede relevante forhold hensyn til, om eksportøren anvender midler og procedurer, der er egnede og står i rimeligt forhold til formålet, for at sikre, at denne forordnings bestemmelser og mål og tilladelsens vilkår og betingelser overholdes.

Når medlemsstaterne træffer beslutning om, hvorvidt de skal udstede en udførselstilladelse i henhold til denne forordning, overholder de deres forpligtelser med hensyn til sanktioner, der er pålagt ved afgørelser vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, navnlig hvad angår våbenembargo.

Artikel 11

1.   Medlemsstaterne

a)

afslår at udstede en udførselstilladelse, hvis ansøgeren ikke har en ren straffeattest på grund af adfærd, der udgør en lovovertrædelse som nævnt i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (15), eller på grund af enhver anden adfærd, der udgjorde en strafbar handling, der kan straffes med frihedsstraf af en maksimal varighed på mindst fire år eller en strengere straf

b)

annullerer, suspenderer, ændrer eller tilbagekalder en udførselstilladelse, hvis betingelserne for udstedelsen ikke eller ikke længere er til stede.

Dette stykke berører ikke strengere regler i henhold til national lovgivning.

2.   Når medlemsstaterne afslår, annullerer, suspenderer, ændrer eller tilbagekalder en udførselstilladelse, meddeler de de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater dette og giver dem relevante oplysninger herom. Såfremt en medlemsstats kompetente myndigheder har suspenderet en udførselstilladelse, skal deres endelige vurdering meddeles de øvrige medlemsstater ved suspensionens ophør.

3.   Inden en medlemsstats kompetente myndigheder udsteder en udførselstilladelse i henhold til denne forordning, skal de tage hensyn til alle gyldige afslag i medfør af denne forordning, som de har fået meddelelse om, for at kunne fastslå, om en tilladelse er blevet afslået af de kompetente myndigheder i en eller flere andre medlemsstater til en i alt væsentligt identisk transaktion (angående en genstand med hovedsageligt identiske parametre eller tekniske egenskaber og vedrørende samme importør eller modtager).

De kan først høre de kompetente myndigheder i den eller de medlemsstater, der har meddelt afslag, annulleringer, suspensioner, ændringer eller tilbagekaldelser i henhold til stk. 1 og 2. Hvis medlemsstatens kompetente myndigheder efter sådan høring beslutter at udstede en tilladelse, meddeler de det til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og fremlægger alle relevante oplysninger til at forklare afgørelsen.

4.   Alle oplysninger, der gives i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende artikel, skal overholde bestemmelserne i artikel 19, stk. 2, med hensyn til deres fortrolighed.

Artikel 12

Medlemsstaterne opbevarer i overensstemmelse med deres gældende nationale lovgivning eller praksis i mindst 20 år alle de oplysninger om skydevåben og, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil, som er nødvendige for at kunne spore og identificere disse skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil og for at kunne forebygge og afsløre ulovlig handel hermed. Disse oplysninger skal omfatte sted, udstedelses- og udløbsdato for udførselstilladelsen; udførselslandet; indførselslandet; i givet fald transittredjelande; modtageren; slutmodtageren, hvis denne kendes på tidspunktet for udførslen; og beskrivelsen og mængden af genstandene, herunder enhver mærkning af dem.

Denne artikel finder ikke anvendelse på udførsler, som er omhandlet i artikel 9.

Artikel 13

1.   Medlemsstaterne skal, i tilfælde af mistanke, anmode indførselstredjelandet om at bekræfte modtagelsen af den afsendte forsendelse af skydevåben og dele, væsentlige komponenter eller ammunition hertil.

2.   Efter anmodning fra et udførselstredjeland, der på tidspunktet for udførslen er part i FN's våbenprotokol, bekræfter medlemsstaterne modtagelsen i Unionens toldområde af den afsendte forsendelse af skydevåben og dele, væsentlige komponenter eller ammunition hertil, hvilket i princippet sker ved forelæggelse af de relevante tolddokumenter for indførsel.

3.   Medlemsstaterne efterkommer stk. 1 og 2 i overensstemmelse med deres gældende nationale love og praksis. Navnlig kan medlemsstatens kompetente myndighed i forbindelse med udførsel beslutte enten at henvende sig til eksportøren eller at kontakte indførselstredjelandet direkte.

Artikel 14

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at deres tilladelsesprocedurer er sikre, og at autenticiteten af tilladelsesdokumentet kan verificeres eller valideres.

Verifikation og validering kan også i givet fald sikres via diplomatiske kanaler.

Artikel 15

For at sikre, at denne forordning anvendes korrekt, træffer medlemsstaterne nødvendige og forholdsmæssige foranstaltninger for at gøre det muligt for deres kompetente myndigheder at:

a)

indsamle oplysninger om alle ordrer eller transaktioner vedrørende skydevåben og dele, væsentlige komponenter samt ammunition hertil og

b)

fastslå, om kontrolforanstaltningerne vedrørende udførsel anvendes korrekt, hvilket navnlig kan indebære adgang til forretningssteder, der anvendes af personer, der har interesse i en udførselstransaktion.

Artikel 16

Medlemsstaterne fastlægger regler om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen af disse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

KAPITEL III

TOLDFORMALITETER

Artikel 17

1.   Ved opfyldelsen af toldformaliteter vedrørende udførsel af skydevåben og dele, væsentlige komponenter eller ammunition hertil på udførselstoldstedet skal eksportøren føre bevis for, at der foreligger behørig udførselstilladelse.

2.   Det kan kræves af eksportøren, at denne fremlægger en oversættelse til et officielt sprog i den medlemsstat, hvor udførselsangivelsen indgives, af de dokumenter, der forelægges som bevis.

3.   Med forbehold af de beføjelser, som tilkommer dem i medfør af forordning (EØF) nr. 2913/92, udsætter medlemsstaterne i en periode, som ikke overstiger ti dage, udførselsprocessen fra deres område eller hindrer på anden vis, hvis dette er nødvendigt, at skydevåben og dele, væsentlige komponenter eller ammunition hertil, som er omfattet af en behørig udførselstilladelse, udføres fra Unionens toldområde via deres område, når de har begrundet mistanke om, at:

a)

relevante oplysninger ikke blev taget i betragtning, da tilladelsen blev udstedt, eller

b)

omstændighederne har ændret sig væsentligt, siden tilladelsen blev udstedt.

Under særlige omstændigheder og af behørigt dokumenterede årsager kan denne periode forlænges til 30 dage.

4.   Inden for den frist eller forlængede frist, der er angivet i stk. 3, skal medlemsstaten enten frigive skydevåbnene og delene, de væsentlige komponenter eller ammunitionen hertil eller træffe foranstaltninger i henhold til artikel 11, stk. 1, litra b).

Artikel 18

1.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at toldformaliteterne i forbindelse med udførsel af skydevåben og dele, væsentlige komponenter eller ammunition hertil kun kan udfyldes ved toldsteder, der er bemyndiget hertil.

2.   Når medlemsstaterne anvender den i stk. 1 omhandlede mulighed, underretter de Kommissionen om, hvilke toldsteder der har fået denne bemyndigelse, eller om efterfølgende ændringer heraf. Kommissionen offentliggør og ajourfører årligt disse oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

KAPITEL IV

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 19

1.   Medlemsstaterne træffer i samarbejde med Kommissionen og i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at etablere et direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder med henblik på at øge effektiviteten af de foranstaltninger, der fastlægges ved denne forordning. Disse oplysninger kan omfatte:

a)

nærmere oplysninger om eksportører, hvis ansøgning om en tilladelse er blevet afvist, eller vedrørende eksportører, som er genstand for beslutninger, der er truffet af medlemsstaterne i henhold til artikel 11

b)

oplysninger om modtagere eller andre aktører, der er involveret i mistænkelige aktiviteter og, hvis sådanne oplysninger er tilgængelige, anvendte ruter.

2.   Rådets forordning (EF) nr. 515/97 (16) om gensidig bistand, navnlig nævnte forordnings bestemmelser om oplysningernes fortrolighed, finder tilsvarende anvendelse på foranstaltningerne i denne artikel, jf. dog artikel 20 i nærværende forordning.

KAPITEL V

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

1.   Der nedsættes en Koordinationsgruppe for Udførsel af Skydevåben (»koordinationsgruppen«) med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til koordinationsgruppen.

Koordinationsgruppen undersøger alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat. Koordinationsgruppen er bundet af reglerne om fortrolighed i forordning (EF) nr. 515/97.

2.   Formanden for koordinationsgruppen eller koordinationsgruppen skal, hvis det er nødvendigt, høre de relevante parter, der berøres af denne forordning.

Artikel 21

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke love, forskrifter og administrative bestemmelser, de har vedtaget for at gennemføre denne forordning, herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 16.

2.   Senest den 19. april 2012 underretter hver medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvem der er de nationale myndigheder med kompetence til gennemførelse af artikel 7, 9, 11 og 17. Ud fra disse oplysninger offentliggør og ajourfører Kommissionen årligt en liste over disse myndigheder i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Senest den 19. april 2017 og herefter på anmodning af koordinationsgruppen, og under alle omstændigheder hvert tiende år, undersøger Kommissionen gennemførelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om anvendelsen heraf, eventuelt ledsaget af forslag til ændring heraf. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne beretning, herunder oplysninger om anvendelsen af den enkelte procedure, der er fastsat i artikel 4, stk. 2.

Artikel 22

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 30. september 2013.

Artikel 13, stk. 1 og 2, finder dog anvendelse fra tredivtedagen efter den dato, hvor FN's våbenprotokol træder i kraft i Den Europæiske Union efter indgåelsen heraf i medfør af artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. marts 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 13.10.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.3.2012.

(2)  EFT L 280 af 24.10.2001, s. 5.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(4)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(5)  KOM(2005) 329. I meddelelsen anføres tillige, at der gennemføres en teknisk ændring af direktiv 91/477/EØF for at integrere de hensigtsmæssige bestemmelser, der kræves i henhold til protokollen vedrørende overførsler inden for Fællesskabet af de våben, der er omfattet af direktivet, som ændret endeligt ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF (EUT L 179 af 8.7.2008, s. 5).

(6)  EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1.

(7)  EFT L 256 af 13.9.1991, s. 51.

(8)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(9)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(10)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(11)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1.

(12)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.

(13)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

(14)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(15)  EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1.

(16)  Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1).


BILAG I (1)

Liste over skydevåben og dele, væsentlige komponenter og ammunition hertil

 

Beskrivelse

KN-kode (2)

1

Korte skydevåben, halvautomatiske eller med repetermekanisme.

ex 9302 00 00

2

Korte enkeltladerskydevåben med centralantændelse ved fænghætte.

ex 9302 00 00

3

Korte enkeltladerskydevåben med randantændelse ved fænghætte med en samlet længde på under 28 cm.

ex 9302 00 00

4

Lange halvautomatiske skydevåben, hvis magasin og kammer kan indeholde over tre patroner.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

5

Lange halvautomatiske skydevåben, hvis magasin og kammer ikke kan indeholde over tre patroner, uden indbygget ladeskinne, eller for hvilke der ikke er sikkerhed for, at de ikke ved hjælp af almindeligt værktøj kan ændres til våben, hvis magasin og kammer kan indeholde over tre patroner.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

6

Lange skydevåben med repetermekanisme og lange halvautomatiske skydevåben med glat løb, hvis løb højst måler 60 cm.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

7

Halvautomatiske civile skydevåben, som ligner automatiske skydevåben.

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

8

Lange skydevåben med repetermekanisme, der ikke er omfattet af punkt 6.

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

9

Lange enkeltladerskydevåben med riflet løb.

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

10

Halvautomatiske lange skydevåben, der ikke er omfattet af punkt 4 til 7.

ex 9303 90 00

11

Korte enkeltladerskydevåben med randantændelse ved perkussion, og med en samlet længde på mindst 28 cm.

ex 9302 00 00

12

Lange glatløbede enkeltladerskydevåben.

9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

13

Dele, der er specifikt beregnet til et skydevåben, og som er væsentlig for anvendelsen af det, herunder løb, ramme eller låsestol, slæde eller cylinder, bundstykke eller slagboltblokering og enhver anordning, der er beregnet eller tilpasset til at dæmpe lyden ved affyring af et skydevåben.

Væsentlige komponenter til disse skydevåben: låsemekanismen, kammeret og løbet på skydevåben, der som særskilte genstande hører ind under den kategori, i hvilken det skydevåben, som de er eller skal være en del af, er klassificeret.

ex 9305 10 00

ex 9305 21 00

ex 9305 29 00

ex 9305 99 00

14

Ammunition: patronen i sin helhed eller komponenter heraf, herunder patronhylstre, tændladning, drivladning, kugler eller projektiler, der anvendes i et skydevåben, forudsat at disse komponenter selv er underlagt krav om tilladelse i den relevante medlemsstat.

ex 3601 00 00

ex 3603 00 90

ex 9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

ex 9306 30 90

ex 9306 90 90

15

Samlinger og samlerobjekter af historisk interesse.

Antikviteter, der er over 100 år gamle.

ex 9705 00 00

ex 9706 00 00

I dette bilag forstås ved:

a)   »korte skydevåben«: et skydevåben, hvis løb måler højst 30 centimeter, eller hvis samlede længde er højst 60 centimeter

b)   »lange skydevåben«: ethvert andet skydevåben end korte skydevåben

c)   »automatisk skydevåben«: et skydevåben, som efter affyring af et skud automatisk genlader, og som kan affyre flere skud, ved at aftrækkeren påvirkes én gang

d)   »halvautomatisk skydevåben«: et skydevåben, der efter affyring af et skud automatisk genlader, og som kun kan affyre ét skud, ved at aftrækkeren påvirkes én gang

e)   »repetervåben«: et skydevåben, hvor der efter affyring af et skud genlades fra et magasin eller en cylinder ved hjælp af en håndbetjent mekanisme

f)   »enkeltladervåben«: et skydevåben uden magasin, der før hvert skud skal lades med hånden ved at placere ammunition i patronlageret eller et ladekammer.


(1)  Baseret på den kombinerede varenomenklatur indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

(2)  I de tilfælde, hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges anvendelsesområdet ved anvendelse af KN-koden sammen med den tilsvarende varebeskrivelse.


BILAG II

(model for formularer for udførselstilladelse)

(jf. artikel 4)

Medlemsstaterne bestræber sig ved meddelelse af udførselstilladelser på at sikre, at det klart fremgår af formularen, hvilken form for tilladelse der er tale om.

Denne udførselstilladelse er gyldig i alle Den Europæiske Unions medlemsstater indtil dens udløbsdato.

Image

Image

Image