24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 54/2012

af 23. januar 2012

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 961/2010 af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 25. oktober 2010 forordning (EU) nr. 961/2010.

(2)

Den 1. december 2011 gentog Rådet sin alvorlige og stadig dybere bekymring over Irans atomprograms karakter og særlig over oplysningerne om Irans aktiviteter inden for udvikling af militær nuklear teknologi, jf. den seneste rapport fra Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA). Rådet har i lyset af disse bekymringer og i overensstemmelse med Det Europæiske Råds erklæring af 23. oktober 2011 besluttet at udvide de gældende sanktioner.

(3)

Den 9. december 2011 støttede Det Europæiske Råd Rådets konklusioner af 1. december 2011 og opfordrede Rådet til fortsat at prioritere arbejdet med at udvide anvendelsesområdet for EU's restriktive foranstaltninger over for Iran.

(4)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/35/FUSP af 23. januar 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (2) bør der opføres yderligere personer og enheder på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2011. Desuden bør angivelserne for visse personer og enheder, der er opført på listen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010, ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De personer og enheder, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, tilføjes på listen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010.

2.   Den enhed, der er nævnt i bilag II til denne forordning, udgår af listen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010.

3.   Angivelserne i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010 ændres som angivet i bilag III til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 281 af 27.10.2010, s. 1.

(2)  Se side 22 i denne EUT.


BILAG I

Liste over de personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1

I.   Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller aktiviteter vedrørende ballistiske missiler

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato foropførelse på listen

1.

Irans centralbank (alias Den Islamiske Republik Irans centralbank)

Adresse: Mirdamad Blvd., NO.144, Teheran, Den Islamiske Republik Iran

Postboks: 15875/7177

Tlf. (omstilling): +98 21 299 51

Telegram: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT: BMJIIRTH

Websted: www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Medvirken i aktiviteter med henblik på at omgå sanktionerne

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Adresse: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

Postboks: 11365 – 5416, Teheran

Tlf.: 88826690

Telex: 226641 TJTA IR

Fax: 88893641

Websted: www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat er en statsejet bank. Den har direkte lettet Irans nukleare bestræbelser. Bank Tejarat lettede for eksempel i 2011 over-førslen af et tocifret millionbeløb i dollar for at bistå den FN-udpegede Irans Atomenergiorgani-sation (AEOI) i dennes fortsatte bestræbelser på at erhverve sig yellowcake-uran. AEOI er den vigtigste iranske organisation for forskning og udvikling inden for nuklear teknologi og forvalter programmerne for fremstilling af fissilt materiale

Bank Tejarat har desuden bistået udpegede iranske banker med at omgå internationale sanktioner, for eksempel ved at deltage i forretninger, der inddrager FN-udpegede dækfirmaer i Shahid Hemmat Industrial Group

Bank Tejarat har endvidere gennem sine finansielle tjenesteydelser til den EU-udpegede Bank Mellat og Export Development Bank of Iran (EDBI) i de seneste par år støttet aktiviteterne i afdelinger og underordnede enheder i Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC), den FN-udpegede Defence Industries Organisation og det FN-udpegede MODAFL

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Adresse: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af IRGC

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Adresse: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Brugt som dækvirksomhed af Iran Aircraft Industries (IACI), der er udpeget, til hemmelige offentlige indkøb

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

Postboks 1584864813 Teheran, Iran

Brugt som dækvirksomhed af Defence Industries Organization (DIO), der er udpeget. Medvirker i over-førsel af våben til Syrien. Virksomhedens medvirken konstateredes også i forbindelse med ulovlig overførsel af våben om bord på M/V Monchegorsk

23.1.2012

6.

Rosmachin

Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

Postboks 1584864813 Teheran, Iran

Dækvirksomhed for Sad Export Import Company. Medvirkede i ulovlig over-førsel af våben om bord på M/V Monchgorsk

23.1.2012

II.   Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC)

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC-næstkommanderende, chef for IRGC's politiske kontor

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi eller Saeedi

 

Repræsentant for den øverste leder af IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC-chef for luftvåbenet, brigadegeneral

23.1.2012


B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Adresse: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Sendte i maj 2007 to containere med forskellige typer skydevåben fra Iran til Syrien, hvilket er en overtrædelse af punkt 5 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1747 (2007)

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

BIIS Maritime Limited

Adresse: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Ejes eller kontrolleres af Irano Hind, der er udpeget

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines eller Darya-ye Khazar Shipping Company eller Khazar Shipping Co. eller KSSL eller Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. eller Darya-e-khazar shipping Co.)

Adresse:M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Ejes eller kontrolleres af IRISL

23.1.2012


BILAG II

Den enhed, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

Syracuse S.L


BILAG III

De enheder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Adresse: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland; Opp 7th Alley, Zarafshan St., Eivanak St., Qods Township; HTTS GmbH

Kontrolleres af og/eller handler på vegne af IRISL. HTTS er registreret på samme adresse som IRISL Europe GmbH i Hamburg, og dets leder Naser Baseni var tidligere ansat i IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Adresse: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai, De Forende Arabiske Emirater; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, postboks 5562, Dubai, De Forende Arabiske Emirater; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, De Forende Arabiske Emirater, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), postboks 4840, Sharjah, De Forende Arabiske Emirater

Handlede på vegne af IRISL i De Forenede Arabiske Emirater. Er blevet erstattet af Good Luck Shipping Company, som også er udpeget for at handle på vegne af IRISL

23.1.2012