18.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/18


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV 2012/51/EU

af 10. oktober 2012

om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2011/65/EU forbyder anvendelse af cadmium i elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning.

(2)

Substitution af cadmium i fotoresistorer til optokoblere, der anvendes i professionelt lydudstyr, er stadig ikke teknisk gennemførligt. Anvendelse af cadmium i sådanne fotoresistorer bør derfor undtages fra forbuddet. En sådan undtagelse bør dog være tidsbegrænset, da der stadig forskes i cadmiumfri teknologi, og der muligvis bliver erstatninger til rådighed ved udgangen af 2013.

(3)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 2. januar 2013. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU indsættes følgende punkt 40:

»40

Cadmium i fotoresistorer til optokoblere, der anvendes i professionelt lydudstyr

Udløber 31. december 2013«