20.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/54


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU

af 19. november 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekørt (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I lyset af de nye køretøjskategorier, der blev indført med direktiv 2006/126/EF, skal koderne og underkoderne i bilag I til direktiv 2006/126/EF ajourføres, idet de tekniske egenskaber deri er forskellige fra dem, der gælder i Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort (2). I den forbindelse bør enhver førerret, der er tildelt, inden direktiv 2006/126/EF anvendes den 19. januar 2013, bevares.

(2)

Indholdet af køreprøver for kategori C1-køretøjer bør tilpasses de forskellige egenskaber ved de køretøjer, der hører under denne kategori. I modsætning til kategori C, som omfatter køretøjer til erhvervsmæssig transport af varer, er kategori C1-køretøjer heterogene og omfatter en bred vifte af køretøjer, såsom fritids- eller privatbiler, udryknings- eller brandslukningskøretøjer eller erhvervskøretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig brug, men hvor kørsel ikke er førerens hovedbeskæftigelse. For førere af sådanne køretøjer bør det ikke kræves, at de under køreprøven skal demonstrere deres viden om regler eller udstyr, som kun er relevant for førere, der er omfattet af lovgivningen i forbindelse med den erhvervsmæssige transportsektor, f.eks. Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (3) og Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (4). En sådan tilpasning af de eksisterende regler vil nedbringe risikoen for, at førere kører med overbelastede kategori B-køretøjer for at undgå omkostningerne ved at uddanne sig og tage køreprøven for kategori C eller C1 køretøjer, og dermed forbedre færdselssikkerheden. Det vil ligeledes nedbringe den administrative og økonomiske byrde på de små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder, der anvender sådanne erhvervskøretøjer i forbindelse med deres virksomhed.

(3)

Kravene i forbindelse med motorcykler af kategori A1, A2 og A, der anvendes til den praktiske prøve, bør revideres i lyset af den tekniske udvikling, især udviklingen og den bredere anvendelse af elektriske motorcykler. Prøvekøretøjernes tekniske specifikationer bør ligeledes tilpasses for at sikre, at kørekortansøgere prøves i køretøjer, der er repræsentative for den kategori, som kørekortet udstedes for.

(4)

Mindstekravene til prøvekøretøjer og indholdet af den praktiske prøve for kategori C- og D-køretøjer bør ændres i betragtning af den tekniske udvikling, især for at tage højde for transportindustriens øgede udvikling og anvendelse af mere moderne, sikrere og mindre forurenende køretøjer, der er udstyret med en bred vifte af halvautomatiske eller hybride transmissionssystemer. Førernes kompetencer bør prøves på deres evne til at bruge køretøjernes transmissionssystemer på en sikker, økonomisk og miljøvenlig måde. En forenkling af de nuværende begrænsninger for at køre automatiske køretøjer vil også kunne nedbringe den administrative og økonomiske byrde på de små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder, der arbejder inden for vejtransport.

(5)

Eftersom direktiv 2006/126/EF vil skulle anvendes i fuldt omfang fra den 19. januar 2013, bør nærværende direktiv træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(6)

Direktiv 2006/126/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Kørekortudvalget —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 2006/126/EF ændres som angivet i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2013. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18.

(2)  EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.

(4)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.


BILAG

I.

I bilag I til direktiv 2006/126/EF, punkt 3, vedrørende kørekortets side 2, foretages i litra a), nr. 12, følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som kode 46:

»46.

Kun trehjulede motorcykler«

2)

Kode 72 udgår

3)

Kode 73 affattes således:

»73.

Begrænset til kategori B-køretøjer, quadricykler med motor (B1)«

4)

Kode 74-77 udgår

5)

Kode 79 affattes således:

»79.

(…) Begrænset til køretøjer, som opfylder de i parentes anførte specifikationer i forbindelse med anvendelse af artikel 13 i dette direktiv.

79.01.

Begrænset til tohjulede køretøjer med eller uden sidevogn

79.02.

Begrænset til kategori AM-køretøjer, trehjulede og lette quadricykler

79.03.

Begrænset til trehjulede motorcykler

79.04.

Begrænset til trehjulede motorcykler, hvortil der kobles et påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på ikke over 750 kg

79.05.

Kategori A1-motorcykler med et forhold mellem effekt og vægt på over 0,1 kW/kg

79.06.

Kategori BE-køretøjer, hvor påhængskøretøjets tilladte totalmasse overstiger 3 500 kg«

6)

Følgende kode 80 og 81 indsættes:

»80

Begrænset til indehavere af kørekort til kategori A-køretøjer, trehjulede motorcykler, der endnu ikke er fyldt 24 år

81.

Begrænset til indehavere af kørekort til kategori A-køretøjer, tohjulede motorcykler, der endnu ikke er fyldt 21 år«

7)

Følgende indsættes som kode 90:

»90.

Koder anvendt i kombination med koder for tilpasning af køretøjet«

8)

Kode 96 affattes således:

»96.

Kategori B-køretøjer, hvortil er koblet et påhængskøretøj, hvis tilladte totalmasse overstiger 750 kg, hvor den tilladte totalmasse af en sådan kombination overstiger 3 500 kg, men ikke overstiger 4 250 kg«

9)

Følgende indsættes som kode 97:

»97.

Ikke godkendt til at føre et kategori C1-køretøj, der falder inden for anvendelsesområdet for Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (1).

II.

I bilag II til direktiv 2006/126/EF foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 4.1.1 affattes således:

»4.1.1.

Regler om køre- og hviletid som fastlagt i Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport (2) samt om anvendelse af kontrolapparat som fastlagt i forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport.

2)

Følgende indsættes som punkt 4.1a:

»4.1a.

Medlemsstaterne kan fritage ansøgere om kørekort til kategori C1- eller C1E-køretøjer, der falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 3821/85, for at demonstrere viden om de emner, der er anført i punkt 4.1.1. til 4.1.3.«

3)

Punkt 5.1 affattes således:

»5.1.   Køretøjets gearkasse

5.1.1.   Kørsel med et køretøj med manuelt gear er betinget af en bestået praktisk prøve i et køretøj med manuelt gear.

Ved et »køretøj med manuelt gear« forstås et køretøj, der indeholder en koblingspedal (eller et håndtag, der betjenes manuelt, for kategori A, A2 og A1), som skal betjenes af føreren, når bilen skal starte eller stoppe, og når der skiftes gear.

5.1.2.   Køretøjer, der ikke overholder kriterierne i punkt 5.1.1., vil blive betragtet som værende med automatgear.

Består ansøgeren den praktiske prøve i et køretøj med automatgear, jf. dog punkt 5.1.3., anføres dette på det kørekort, som udstedes på grundlag af prøven. Kørekort, der indeholder denne angivelse, kan kun benyttes til kørsel med køretøjer med automatgear.

5.1.3.   Særlige bestemmelser for køretøjer i kategori C, CE, D og DE

Hvis ansøgeren allerede har kørekort til et køretøj med manuelt gear i mindst én af følgende kategorier: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 eller D1E og under den praktiske prøve er blevet prøvet i de færdigheder, der er omhandlet i punkt 8.4., kan medlemsstaterne beslutte, at der ikke skal anføres begrænsninger på kørekortet for kategori C-, CE-, D- eller DE-køretøjer indeholdende automatgear som beskrevet i punkt 5.1.2.«

4)

I punkt 5.2 foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»5.2.

Køretøjer, der anvendes til praktiske prøver, skal opfylde nedenstående mindstekrav. Medlemsstaterne kan fastsætte strengere krav eller tilføje flere. Medlemsstaterne kan for kategori A1-, A2- og A-køretøjer, der anvendes til praktiske prøver, anvende en tolerance på 5 cm3 slagvolumen under den mindste påkrævede slagvolumen.«

b)

Bestemmelserne vedrørende Kategori A1, Kategori A2 og Kategori A affattes således:

»Kategori A1

Motorcykel af kategori A1 uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 11 kW og med et forhold mellem effekt og vægt på ikke over 0,1 kW/kg, og som kan opnå en hastighed på mindst 90 km/t.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbrændingsmotor, skal dens slagvolumen være på mindst 120 cm3.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og vægt være mindst 0,08 kW/kg.

Kategori A2

Motorcykel uden sidevogn med en motoreffekt på mindst 20 kW, men ikke over 35 kW, og med et forhold mellem effekt og vægt på ikke over 0,2 kW/kg.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbrændingsmotor, skal dens slagvolumen være på mindst 400 cm3.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og vægt være mindst 0,15 kW/kg.

Kategori A

Motorcykel uden sidevogn med en ubelastet masse på over 180 kg, som har en motoreffekt på mindst 50 kW. En tolerance på 5 kg under den mindste påkrævede masse kan godkendes af medlemsstaten.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbrændingsmotor, skal dens slagvolumen være på mindst 600 cm3.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og vægt være mindst 0,25 kW/kg.«

c)

Bestemmelserne vedrørende Kategori C og Kategori CE affattes således:

»Kategori C

Køretøj af kategori C med en tilladt totalmasse på mindst 12 000 kg, en længde på mindst 8 m og en bredde på mindst 2,4 m, som kan opnå en hastighed på mindst 80 km/t; med ABS-bremser og med et transmissionssystem, der tillader føreren at vælge gear manuelt, og fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85; lastrummet skal være en lukket vognkasse, som er mindst lige så høj og bred som førerhuset; køretøjet skal have en faktisk totalmasse på mindst 10 000 kg.

Kategori CE

Enten et leddelt køretøj eller en enhed bestående af et kategori C-prøvekøretøj og et påhængskøretøj, som er mindst 7,5 m lang; både det leddelte køretøj og enheden skal have en tilladt totalmasse på mindst 20 000 kg, en længde på mindst 14 m og en bredde på mindst 2,4 m og skal kunne opnå en hastighed på mindst 80 km/t samt have ABS-bremser og et transmissionssystem, der tillader føreren at vælge gear manuelt, og fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85; lastrummet skal være en lukket vognkasse, som er mindst lige så høj og bred som førerhuset; både det leddelte køretøj og enheden skal have en faktisk totalmasse på mindst 15 000 kg.«

5)

Punkt 8.1.4 affattes således:

»8.1.4.

Kontrol af servobremse og servostyring; kontrollere tilstanden af hjul, hjulbolte, stænklapper, forrude, vinduer og vinduesviskere, væsker (f.eks. motorolie, kølervæske og sprinklervæske); kontrollere og anvende instrumentbræt, herunder fartskriverudstyr i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85. Sidstnævnte krav gælder ikke for ansøgere om kørekort til et kategori C1- eller C1E-køretøj, der ikke hører under anvendelsesområdet for dette forordning.«

6)

Følgende indsættes som punkt 8.4:

»8.4.   Sikker og energieffektiv kørsel

8.4.1.

Kørsel på en måde, som er sikker, og som mindsker brændstofforbruget og emissionen under acceleration, deceleration, kørsel op og ned ad bakke, ved når det er nødvendigt manuelt at vælge gear.«

7)

Punkt 9.3.2 affattes således:

»9.3.2.

Økonomisk, sikker og energieffektiv kørsel under hensyntagen til omdrejningstallet, gearskift, bremsning og acceleration (kun kategori B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E).«


(1)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8

(2)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1