24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/11/EU

af 19. april 2012

om ændring af direktiv 2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 153, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF (3) udtrykte berørte parter, navnlig i de medicinske kredse, alvorlige betænkeligheder ved de virkninger, gennemførelsen af nævnte direktiv kunne have for anvendelsen af medicinske procedurer baseret på medicinsk billeddannelse samt ved dets virkninger for visse industrielle aktiviteter.

(2)

Kommissionen undersøgte de berørte parters argumenter og besluttede at tage nogle af bestemmelserne i direktiv 2004/40/EF op til fornyet overvejelse på grundlag af nye videnskabelige oplysninger.

(3)

Fristen for gennemførelse af direktiv 2004/40/EF blev forlænget ved direktiv 2008/46/EF (4) til den 30. april 2012 for at gøre det muligt at vedtage et nyt direktiv på grundlag af de nyeste oplysninger inden den dato.

(4)

Den 14. juni 2011 vedtog Kommissionen et forslag til et nyt direktiv til afløsning af direktiv 2004/40/EF. Målet med det nye direktiv er at sikre et højt niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed samt kontinuitet i og videreudvikling af de medicinske og andre industrielle aktiviteter, der anvender elektromagnetiske felter. I afventning af vedtagelsen af det nye direktiv inden den 30. april 2012 har flertallet af medlemsstaterne derfor ikke gennemført direktiv 2004/40/EF.

(5)

På grund af emnets tekniske kompleksitet er det imidlertid usandsynligt, at det nye direktiv vil blive vedtaget inden den 30. april 2012.

(6)

Fristen den 30. april 2012 bør derfor forlænges. Det er derfor nødvendigt, at nærværende direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 13, stk. 1, i direktiv 2004/40/EF ændres datoen »30. april 2012« til »31. oktober 2013«.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 19. april 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

M. BØDSKOV

Formand


(1)  Udtalelse af 22.2.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 29.3.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 11.4.2012.

(3)  EUT L 159 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 88.