8.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/80


DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

af 22. november 2012

om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

(2012/758/EU)

DET EUROPÆISKE RÅD HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 283, stk. 2,

under henvisning til protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.2,

under henvisning til henstilling fra Rådet for Den Europæiske Union (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Mandatet for José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO, medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion, udløb den 31. maj 2012, og det er derfor nødvendigt at udnævne et nyt medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion.

(2)

Det Europæiske Råd agter at udnævne Yves MERSCH, der efter dets opfattelse opfylder alle kravene i traktatens artikel 283, stk. 2 –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Yves MERSCH udnævnes hermed til medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion for en periode på otte år fra den 15. december 2012.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2012.

På Det Europæiske Råds vegne

H. VAN ROMPUY

Formand


(1)  EUT C 215 af 21.7.2012, s. 4.

(2)  Udtalelse af 25.10.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 218 af 24.7.2012, s. 3.