27.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 22. november 2012

om tilladelse til markedsføring af dihydrocapsiat som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer C(2012) 8391)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2012/726/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ajinomoto Co. Inc., Japan, indgav den 6. august 2010 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige om tilladelse til at markedsføre dihydrocapsiat som en ny levnedsmiddelingrediens.

(2)

Det kompetente britiske fødevarevurderingsorgan afgav den 10. marts 2011 den første vurderingsrapport. I denne rapport konkluderedes det, at dihydrocapsiat ikke vil udgøre en sundhedsrisiko for forbrugerne.

(3)

Kommissionen fremsendte denne første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 13. april 2011.

(4)

Inden for det tidsrum på 60 dage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97, blev der fremsat begrundede indsigelser i henhold til denne bestemmelse.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev derfor hørt den 9. november 2011.

(6)

EFSA konkluderede den 28. juni 2012 i sin videnskabelige udtalelse om dihydrocapsiat (2), at dihydrocapsiat er sikkert under de foreslåede anvendelsesformål og anvendelsesniveauer.

(7)

Dihydrocapsiat er i overensstemmelse med kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Dihydrocapsiat, jf. bilag I, kan markedsføres som en ny levnedsmiddelingrediens til de anvendelsesformål og på de betingelser, der er anført i bilag II, jf. dog bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 (3), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF (4) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EØF (5).

Artikel 2

Den nye levnedsmiddelingrediens, der godkendes ved denne afgørelse, betegnes »dihydrocapsiat« på mærkningen af den fødevare, der indeholder det.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Ajinomoto Co. Inc., 15-1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokyo, Japan.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2012.

På Kommissionens vegne

Maroš ŠEFČOVIČ

Næstformand


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7):2812.

(3)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.

(4)  EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21.

(5)  EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45.


BILAG I

SPECIFIKATIONER FOR DIHYDROCAPSIAT

Definition

Dihydrocapsiat syntetiseres ved enzymkatalyseret forestring af vanillylalkohol og 8-methylnonansyre. Efter forestringen ekstraheres dihydrocapsiat med n-hexan.

Enzymet Lipozyme 435 er godkendt af Fødevarestyrelsen i Danmark.

Beskrivelse: Tyktflydende farveløs til gul væske

Kemisk formel: C18H28O4

Strukturformel:

Image

CAS-nr.: 205687-03-2

Fysisk-kemiske egenskaber ved dihydrocapsiat

Dihydrocapsiat

over 94 %

8-Methylnonansyre

under 6 %

Vanillylalkohol

under 1 %

Synteserelaterede stoffer

under 2 %


BILAG II

ANVENDELSESFORMÅL FOR DIHYDROCAPSIAT

Fødevarekategori

Maksimale anvendelsesniveauer

Kornbaserede snackstænger

9 mg/100 g

Biskuitter, småkager og kiks

9 mg/100 g

Snacks på basis af ris

12 mg/100 g

Sodavand, fortyndbare drikkevarer, drikkevarer på basis af frugtsaft

1,5 mg/100 ml

Grøntsagsdrikke

2 mg/100 ml

Drikkevarer på basis af kaffe, drikkevarer på basis af te

1,5 mg/100 ml

Aromatiseret vand uden kulsyre

1 mg/100 ml

Forkogt havregrød

2,5 mg/100 g

Andre cerealier

4,5 mg/100 g

Konsumis og frosne mejeriprodukter (desserter)

4 mg/100 g

Buddingblandinger (spiseklare)

2 mg/100 g

Produkter på basis af yoghurt

2 mg/100 g

Chokoladevarer

7,5 mg/100 g

Bolsjer

27 mg/100 g

Sukkerfrit tyggegummi

115 mg/100 g

Flødeerstatning (»whitener/creamer«)

40 mg/100 g

Sødestoffer

200 mg/100 g

Suppe (spiseklar)

1,1 mg/100 g

Salatdressing

16 mg/100 g

Vegetabilsk protein

5 mg/100 g

Erstatningsmåltider

3 mg/måltid

Drikkevarer til måltidserstatning

1 mg/100 ml