18.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 251/49


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. september 2012

om Eurostat

(2012/504/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (1) udgør retsgrundlaget for europæiske statistikker. I den forordning betegnes Kommissionen (Eurostat) som Unionens statistikmyndighed med ansvar for udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker.

(2)

Europæiske statistikker bør udvikles, udarbejdes og formidles af Eurostat i overensstemmelse med de statistiske principper, der er beskrevet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i forordning (EF) nr. 223/2009 og videreudviklet i adfærdskodeksen for europæiske statistikker som revideret og ajourført af Udvalget for det Europæiske Statistiske System den 28. september 2011.

(3)

Forordning (EF) nr. 223/2009 indeholder også bestemmelser om beskyttelse af fortrolige data, som udelukkende bør anvendes til statistiske formål.

(4)

Kommissionen har forpligtet sig til at styrke den statistiske styring i Unionen og overholde ovennævnte statistiske principper (2). Dette tilsagn blev bekræftet og yderligere udbygget i meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 15. april 2011— Effektiv kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker (3). Nærværende afgørelse bør betragtes som et fornyet tilsagn fra Kommissionen, for så vidt angår europæiske statistikker udviklet, udarbejdet og formidlet af Eurostat.

(5)

Den nylige udvikling inden for Unionens ramme for økonomisk styring har haft en indvirkning på det statistiske område og bør tages i betragtning. Dette gælder navnlig statistisk uafhængighed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 16. november 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (4).

(6)

I den forbindelse bør Kommissionens beføjelser som ansættelsesmyndighed, for så vidt angår ansættelse, forflyttelse og afskedigelse af Eurostats generaldirektør, udøves i overensstemmelse med personalevedtægterne, under behørig hensyntagen til behovet for at sikre uafhængighed, objektivitet og effektivitet i udøvelsen af hans eller hendes arbejde og efter en gennemsigtig procedure, der udelukkende baseres på faglige kriterier.

(7)

Desuden er Eurostat blevet pålagt specifikke opgaver ved Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (5).

(8)

Endvidere bør Eurostat, jf. meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om produktionsmetoden for EU-statistikker: en vision for det kommende årti (6), tilbyde en udvidet statistisk service ved også at styrke forbindelserne til EU-organerne for at være forberedt på de statistiske behov og øge brugen af eksisterende statistikker. Dette indebærer også at knytte tættere forbindelser med andre tjenestegrene i Kommissionen.

(9)

Statistikker bør defineres med henvisning til forordning (EF) nr. 223/2009. I denne afgørelse bør der sondres mellem europæiske statistikker og andre statistikker.

(10)

Opstilling af politikmål og fastlæggelse af, hvilke oplysninger der er nødvendige for at nå disse mål, overlades til politiske beslutningstagere. Disse aktiviteter bør derfor falde ind under Kommissionens berørte tjenestegrenes mandat og ansvarsområde, mens Eurostat bør varetage programmering af aktiviteter vedrørende europæiske statistikker under hensyntagen til brugerbehov, relevante politikudviklinger og ressourcebegrænsninger.

(11)

Kommissionens aktiviteter vedrørende andre statistikker bør være genstand for planlægning og koordinering med henblik på at sikre konsoliderede oplysninger om disse aktiviteter. Denne planlægning og koordinering bør styres af Eurostat, og dens omfang begrænses til emner, som der er enighed om de berørte tjenestegrene i Kommissionen og Eurostat imellem.

(12)

Europæiske statistikker fastsættes i det europæiske statistiske program og det årlige arbejdsprogram.

(13)

For at sikre offentlighedens tillid til europæiske statistikker og fremme statistikker af høj kvalitet, der udvikles, udarbejdes og formidles af Eurostat, bør der udvikles og anvendes en procedure for mærkning af europæiske statistikker.

(14)

Eurostats generaldirektør, der er chefstatistiker, bør sikre udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker af høj kvalitet. Hans eller hendes opgaver bør desuden omfatte koordinering af Kommissionens statistiske aktiviteter med henblik på at sikre kvaliteten og mindske indberetningsbyrden. Derfor bør chefstatistikeren også høres om udvikling og udarbejdelse af andre statistikker.

(15)

Et nært samarbejde mellem Eurostat og andre tjenestegrene i Kommissionen om statistiske aktiviteter og en passende koordinering af disse aktiviteter fra chefstatistikerens side bør sikre sammenhæng og sammenlignelighed i forbindelse med europæiske statistikker og et bedre svar på de fremtidige udfordringer, navnlig behovet for at begrænse indberetningsbyrden og den administrative byrde. Af samme grund bør der gives adgang til administrative datakilder i Kommissionen i det omfang, det er nødvendigt og omkostningseffektivt med henblik på udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker.

(16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (7) finder anvendelse, i det omfang Eurostat behandler personoplysninger. Desuden bør europæiske statistikker, der er udarbejdet på grundlag af personoplysninger, være kønsopdelte, når dette er relevant.

(17)

Det er derfor nødvendigt yderligere at definere og præcisere Eurostats rolle og ansvarsområder i Kommissionen.

(18)

Kommissionens afgørelse 97/281/EF af 21. april 1997 om Eurostats rolle ved udarbejdelse af EF-statistikker (8) bør ophæves —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Genstand

Denne afgørelse definerer den rolle og det ansvar, der påhviler Eurostat i Kommissionens interne organisation, for så vidt angår udvikling, udarbejdelse og formidling af statistikker.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1.   »statistik«: statistik som defineret i artikel 3, nr. 1), i forordning (EF) nr. 223/2009. Det drejer sig enten om europæiske statistikker eller andre statistikker

2.   »europæiske statistikker«: statistikker som omhandlet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 og som fastlagt i det årlige arbejdsprogram for europæiske statistikker

3.   »andre statistikker«: statistikker, der ikke er europæiske statistikker, og som fastlægges gennem den planlægnings- og koordineringsøvelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

Artikel 3

Eurostat

Eurostat er Unionens statistiske myndighed som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009. Det er en tjenestegren i Kommissionen, ledet af en generaldirektør.

Artikel 4

Principper for statistikker

Eurostat udvikler, udarbejder og formidler europæiske statistikker i overensstemmelse med principperne for statistikker om faglig uafhængighed, upartiskhed, objektivitet, pålidelighed, statistisk fortrolighed og omkostningseffektivitet som defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 og som yderligere præciseret i adfærdskodeksen for europæiske statistikker.

Artikel 5

Planlægning og programmering

1.   Aktiviteter vedrørende europæiske statistikker fastlægges i det europæiske statistiske program, der er omhandlet i artikel 13 i forordning (EF) nr. 223/2009, og i det årlige arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 17 i samme forordning.

2.   Aktiviteter vedrørende andre statistikker er omfattet af og fastlægges gennem en planlægnings- og koordineringsøvelse, der styres af Eurostat. Omfanget af denne øvelse begrænses til emner, som der er enighed om de berørte tjenestegrene i Kommissionen og Eurostat imellem.

3.   Der kan indgås særlige tværtjenstlige aftaler mellem Eurostat og Kommissionens øvrige tjenestegrene i forbindelse med disse aktiviteter, der også omfatter aktiviteter vedrørende administrative registre.

Artikel 6

Eurostats opgaver

1.   Eurostat står for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker.

I den forbindelse er det navnlig Eurostats opgave at:

a)

indsamle og aggregere de statistiske oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde europæiske statistikker

b)

udvikle og fremme statistiske standarder, metoder og procedurer

c)

styre det europæiske statistiske system, styrke samarbejdet mellem dets partnere og sikre dets ledende rolle i officielle statistikker på verdensplan

d)

samarbejde med internationale organisationer og tredjelande med henblik på at fremme sammenligneligheden af europæiske statistikker med statistikker, der er udarbejdet i andre statistiske systemer, og, når det er relevant, bistå tredjelande med at forbedre deres statistiske systemer.

2.   Eurostat sikrer, at europæiske statistikker gøres tilgængelige for alle brugere i overensstemmelse med de statistiske principper, navnlig principperne om faglig uafhængighed, upartiskhed og statistisk fortrolighed.

I den forbindelse giver Eurostat den tekniske forklaring og yder den støtte, som er påkrævet for at anvende europæiske statistikker, og kan benytte egnede kommunikationskanaler til statistiske pressemeddelelser.

3.   Eurostat sikrer samarbejde og regelmæssig konstruktiv dialog med andre tjenestegrene i Kommissionen og om nødvendigt med dataleverandører med henblik på at inddrage brugerbehov, relevante politikudviklinger og andre initiativer. I den forbindelse orienteres og inddrages de tjenestegrene i Kommissionen, som er potentielle brugere af specifikke europæiske statistikker, i en tidlig fase af udviklingen af nye eller ændrede statistikker, bl.a. for at forstå de mulige politiske konsekvenser af nye eller ændrede statistiske metoder, standarder og definitioner.

4.   Eurostat koordinerer udvikling og udarbejdelse af andre statistikker. I den forbindelse har det navnlig til opgave at:

a)

optimere anvendelsen af eksisterende oplysninger, der kan bruges til statistiske formål, for at sikre kvaliteten og mindske byrden for respondenterne; Eurostat indbyder enhver berørt tjenestegren i Kommissionen til at bidrage til dette formål

b)

holde sig underrettet af alle Kommissionens tjenestegrene om dækningen og kvaliteten af statistikker udarbejdet af dem, om væsentlige ændringer i metodologien for udarbejdelse af statistikker og om planlagte nye dataindsamlinger

c)

sørge for den vejledning, uddannelse og ekspertbistand til andre tjenestegrene i Kommissionen, der er nødvendig for udvikling og udarbejdelse af andre statistikker, hvis de nødvendige midler er til rådighed.

Artikel 7

Eurostats generaldirektør

1.   For så vidt angår europæiske statistikker, har generaldirektøren for Eurostat alene ansvaret for at fastlægge processer, statistiske metoder, standarder og procedurer samt indholdet af statistikkerne og tidspunkterne for deres offentliggørelse i overensstemmelse med det europæiske statistiske program og det årlige arbejdsprogram. Ved varetagelsen af disse statistiske opgaver handler Eurostats generaldirektør uafhængigt; han eller hun må hverken søge eller modtage instrukser fra EU-institutionerne eller -organerne, nogen medlemsstats regering eller nogen anden institution, noget andet organ, kontor eller nogen anden enhed.

2.   Eurostats generaldirektør er anvisningsberettiget, for så vidt angår de bevillinger, der er tildelt Eurostat.

Artikel 8

Chefstatistiker

1.   Generaldirektøren for Eurostat betragtes som chefstatistiker.

2.   Chefstatistikeren:

a)

står for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker i Kommissionen

b)

er ansvarlig for koordineringen af udvikling og udarbejdelse af andre statistikker, jf. artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 4

c)

repræsenterer Kommissionen i internationale statistiske fora, navnlig med henblik på at koordinere statistiske aktiviteter i Unionens institutioner og organer, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 223/2009

d)

er formand for Udvalget for det Europæiske Statistiske System, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 223/2009

e)

udarbejder de programmer, der er omhandlet i nærværende afgørelses artikel 5, stk. 1, i nært samarbejde med andre tjenestegrene i Kommissionen og inddrager så vidt muligt brugerbehov og anden relevant udvikling

f)

fungerer som forbindelsesled mellem det europæiske statistiske system (ESS) og Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan på alle områder, der vedrører gennemførelsen af adfærdskodeksen for europæiske statistikker inden for ESS som helhed.

3.   Enhver tjenestegren, der har til hensigt at iværksætte aktiviteter, som omfatter udarbejdelse af statistikker, rådfører sig med chefstatistikeren på et tidligt stadium i forberedelsen af de pågældende aktiviteter. Chefstatistikeren kan fremsætte henstillinger i den forbindelse. Initiativer, som ikke vedrører udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, især i tilfælde af særlige tværtjenstlige aftaler, falder udelukkende ind under den berørte tjenestegrens ansvarsområde.

Artikel 9

Adgang til administrative registre

1.   For at lette byrden for respondenterne har Eurostat ret til adgang til administrative data i Kommissionens tjenestegrene, i henhold til de regler om tavshedspligt, der er fastsat i EU-lovgivningen, og til at integrere disse administrative data i statistikkerne, i det omfang disse data er relevante for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

2.   Eurostat høres om og kan inddrages i den indledende udformning, efterfølgende udvikling og afskaffelse af administrative registre og databaser, der er opbygget og vedligeholdt af andre af tjenestegrene i Kommissionen, for at fremme yderligere brug af oplysningerne i disse registre og databaser i forbindelse med europæiske statistikker. Med henblik herpå har Eurostat ret til at foreslå standardiseringsaktiviteter vedrørende administrative registre, der er relevante for udarbejdelsen af europæiske statistikker.

3.   For at gøre bestemmelserne i denne artikel mere effektive sikrer hver tjenestegren i Kommissionen Eurostat adgang til administrative data efter anmodning, i det omfang det er nødvendigt for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker, i overensstemmelse med de regler om tavshedspligt, der er fastsat i EU-lovgivningen.

Artikel 10

Adfærdskodeks for europæiske statistikker

1.   I henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 223/2009 udvikles, udarbejdes og formidles europæiske statistikker af Eurostat i overensstemmelse med adfærdskodeksen for europæiske statistikker som revideret og ajourført af Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

2.   Eurostat inddrager Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan i alle aktiviteter vedrørende adfærdskodeksen for europæiske statistikker i overensstemmelse med organets mandat.

3.   Eurostat overvåger, at de nationale statistiske myndigheder gennemfører adfærdskodeksen for europæiske statistikker effektivt.

Artikel 11

Kvalitetssikring og mærkning

1.   Eurostat sikrer kvalitetsstyringen af europæiske statistikker. I den forbindelse og på grundlag af fastlagte kvalitetskriterier påhviler det — for at tage højde for brugernes behov for statistikker med forskellige kvalitetsprofiler — Eurostat at:

a)

overvåge og vurdere kvaliteten af de data, Eurostat indsamler eller modtager, og rapportere om kvaliteten af de europæiske statistikker, Eurostat formidler

b)

fremme og anvende en mærkningsproces for europæiske statistikker

c)

kontrollere de data, der henhører under Eurostats ansvarsområde, som led i Unionens øgede økonomiske styring og anvende alle de specifikke beføjelser, som Eurostat har fået tildelt i forbindelse med de relevante procedurer.

2.   Eurostat fastlægger en ramme for kvalitetssikring, som afspejler de foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes for at sikre en korrekt gennemførelse af adfærdskodeksen for europæiske statistikker.

Artikel 12

Anvendelse af fortrolige data

1.   Generaldirektøren for Eurostat træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at statistisk fortrolighed overholdes.

2.   Data, der betragtes som fortrolige i henhold til artikel 3, stk. 7, i forordning (EF) nr. 223/2009, er i henhold til kapitel V i samme forordning kun tilgængelige for tjenestemænd og andre ansatte i Eurostat og andre fysiske personer, som arbejder for Eurostat på kontrakt, når disse oplysninger er nødvendige for udarbejdelsen af europæiske statistikker og inden for deres specifikke arbejdsområde.

3.   Generaldirektøren for Eurostat træffer desuden alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte data, hvis videregivelse ville skade Unionens interesser eller interesserne i den medlemsstat, som de vedrører.

Artikel 13

Ophævelse

Kommissionens afgørelse 97/281/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede afgørelse betragtes som henvisninger til nærværende afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(2)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed ((KOM)2005 217 endelig).

(3)  KOM(2011) 211 endelig.

(4)  EUT L 306 af 23.11.2011, s. 12.

(5)  EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1.

(6)  KOM(2009) 404 endelig.

(7)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(8)  EFT L 112 af 29.4.1997, s. 56.