23.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 21. august 2012

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om, hvorvidt Den Østlige Republik Uruguay yder en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med automatisk behandling af personoplysninger

(meddelt under nummer C(2012) 5704)

(EØS-relevant tekst)

(2012/484/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1), særlig artikel 25, stk. 6,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne skal i henhold til direktiv 95/46/EF fastsætte bestemmelser om, at videregivelse af personoplysninger til et tredjeland kun må finde sted, hvis det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og medlemsstaternes love til gennemførelse af direktivets øvrige bestemmelser overholdes inden videregivelsen.

(2)

Kommissionen kan fastslå, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. I så fald kan der videregives personoplysninger fra medlemsstaterne, uden at yderligere garantier er påkrævet.

(3)

Vurderingen af, om beskyttelsesniveauet for personoplysninger er tilstrækkeligt, skal i henhold til direktiv 95/46/EF ske på grundlag af samtlige de forhold, der har indflydelse på en videregivelse eller en type videregivelse af oplysninger og under hensyntagen til en række faktorer som anført i direktivets artikel 25, der er relevante for den pågældende videregivelse.

(4)

Vurderingen af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, og vedtagelsen og gennemførelsen af afgørelser i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF skal på grund af tredjelandenes forskellige opfattelser af begrebet beskyttelse af personoplysninger foretages ud fra en række kriterier, der skal sikre, at der ikke vilkårligt eller uberettiget diskrimineres mod eller mellem tredjelande, hvor lignende forhold gør sig gældende, eller skabes skjulte handelshindringer under hensyntagen til Den Europæiske Unions nuværende internationale forpligtelser.

(5)

Den Østlige Republik Uruguays politiske forfatning, der blev vedtaget i 1967, omfatter ikke en udtrykkelig anerkendelse af retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Fortegnelsen over de grundlæggende rettigheder udgør imidlertid ikke en lukket liste, da det i forfatningens artikel 72 fastsættes, at de i forfatningen anførte rettigheder, forpligtelser og garantier ikke udelukker andre, som er affødt af den menneskelige personlighed, eller som afledes fra den republikanske regeringsform. I artikel 1 i lov nr. 18.331 af 11. august 2008 om beskyttelse af personoplysninger og »habeas data«-retsmidlet (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de »Habeas Data«) fastsættes det udtrykkeligt, at retten til beskyttelse af personoplysninger er iboende i mennesket, så denne er omfattet af artikel 72 i republikkens forfatning. I forfatningens artikel 332 fastsættes det, at de bestemmelser i forfatningen, som anerkender fysiske personers rettigheder, og de bestemmelser, der giver offentlige myndigheder rettigheder og pålægger dem forpligtelser, også finder anvendelse, selv om der ikke findes en specifik gennemførelsesforordning; i så tilfælde finder de bagved liggende principper i lignende love, de generelle retsprincipper og generelt accepterede doktriner anvendelse.

(6)

Retsreglerne for beskyttelse af personoplysninger i Den Østlige Republik Uruguay er i vid udstrækning baseret på reglerne i direktiv 95/46/EF og er fastsat i lov nr. 18.331 af 11. august 2008 om beskyttelse af personoplysninger og »habeas data«-retsmidlet (Ley No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de »Habeas Data«). De omfatter fysiske og juridiske personer.

(7)

Loven suppleres desuden af dekret nr. 414/009 af 31. august 2009, der blev vedtaget for at præcisere en række aspekter af loven og fastsætte detaljerede regler for datatilsynsmyndighedens organisation, beføjelser og funktion. I dekretets præambel fastsættes det, at det nationale retssystem på dette område bør tilpasses det mest accepterede, sammenlignelige retssystem, dvs. grundlæggende det niveau, der er indført i de europæiske lande med Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF.

(8)

Bestemmelserne om databeskyttelse er også indeholdt i en række særlove om oprettelse og regulering af databaser, nemlig love om regulering af visse offentlige registre (offentlige dokumenter, industriel ejendomsret og varemærker, personlige dokumenter, fast ejendom, minedrift eller kreditoplysninger). Lov nr. 18.331 finder desuden anvendelse på disse dokumenter i forbindelse med forhold, der ikke er reguleret ved disse specifikke retsinstrumenter, jf. forfatningens artikel 332.

(9)

De gældende retsregler om databeskyttelse i Den Østlige Republik Uruguay indeholder alle de grundlæggende principper, der er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for fysiske personer, og de indeholder også en række undtagelser og begrænsninger med henblik på at beskytte vigtige offentlige interesser. Disse retsregler om databeskyttelse og undtagelserne afspejler de principper, der er fastsat i direktiv 95/46/EF.

(10)

Anvendelsen af disse retsregler om databeskyttelse sikres gennem adgangen til domstolsprøvelse og administrative klagemuligheder, navnlig »habeas data«-retsmidlet, som giver den registrerede mulighed for at indbringe den registeransvarlige for retten for at håndhæve førstnævntes ret til indsigt i og berigtigelse og sletning af oplysninger, og ved den uafhængige kontrol, der foretages af tilsynsmyndigheden, enheden for regulering af og tilsyn med personoplysninger (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)), som har både undersøgelses- og interventionsbeføjelser i overensstemmelse med artikel 28 i direktiv 95/46/EF, og som fungerer i fuld uafhængighed. Desuden har enhver berørt part ret til at indgive søgsmål til domstolene med henblik på skadeserstatning som følge af ulovlig behandling af den pågældendes personoplysninger.

(11)

Databeskyttelsesmyndighederne i Uruguay har afgivet forklaringer og forsikringer med hensyn til fortolkningen af loven i Uruguay og har meddelt, at de uruguayske bestemmelser om databeskyttelse anvendes i overensstemmelse med denne fortolkning. Databeskyttelsesmyndighederne i Uruguay har bl.a. forklaret, at i henhold til forfatningens artikel 332 finder lov nr. 18.331 anvendelse i tillæg til særlove om oprettelse og regulering af særlige databaser med hensyn til de forhold, der ikke er reguleret af disse særlige retsinstrumenter. De har endvidere præciseret, at hvad angår de fortegnelser, som der henvises til i artikel 9, litra C), i lov nr. 18.331, og som ikke kræver den registreredes samtykke, for at der kan foretages databehandling, finder loven, nemlig proportionalitets- og finalitetsprincippet, også anvendelse på de registreredes rettigheder, og at de er omfattet af databeskyttelsesmyndighedens kontrol. Hvad angår princippet om gennemsigtighed har databeskyttelsesmyndighederne i Uruguay meddelt, at den registrerede i alle tilfælde skal have de nødvendige oplysninger. Hvad angår retten til aktindsigt, har databeskyttelsesmyndigheden præciseret, at det er tilstrækkeligt, at den registrerede på anmodning fremviser dokumentation for sin identitet. Databeskyttelsesmyndighederne i Uruguay har præciseret, at undtagelserne i forbindelse med princippet om internationale videregivelser af oplysninger som fastsat i artikel 23, stk. 1, i lov nr. 18.331 ikke kan tolkes således, at det finder bredere anvendelse end artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF.

(12)

I denne afgørelse tages der hensyn til disse forklaringer og forsikringer, og afgørelsen er baseret på dem.

(13)

Den Østlige Republik Uruguay er også part i den amerikanske menneskerettighedskonvention af 22. november 1969 (»San José de Costa Rica-pagten«), som trådte i kraft den 18. juli 1978 (3). I denne konventions artikel 11 fastsættes retten til privatlivets fred, og i artikel 30 fastsættes det, at de begrænsninger, der i henhold til konventionen kan indføres i nydelsen eller udøvelsen af de rettigheder eller friheder, der anerkendes i konventionen, ikke kan finde anvendelse undtagen i henhold til love, der vedtages af almene hensyn og i overensstemmelse med formålet med indførelsen af begrænsningerne (artikel 30). Den Østlige Republik Uruguay har desuden accepteret Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstols jurisdiktion. På det 1118. møde i Europarådets viceministerudvalg den 6. juli 2011 opfordrede viceministrene desuden Den Østlige Republik Uruguay til at tiltræde konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (ETS nr. 108) og tillægsprotokollen hertil (ETS nr. 118), efter at det relevante rådgivende udvalg havde afgivet en positiv udtalelse herom (4).

(14)

Den Østlige Republik Uruguay bør derfor betragtes som værende i stand til at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til direktiv 95/46/EF.

(15)

Denne afgørelse vedrører tilstrækkeligheden af den beskyttelse, som Den Østlige Republik Uruguay kan give med henblik på at opfylde kravene i artikel 25, stk. 1, i direktiv 95/46/EF. Den har ingen indvirkning på andre betingelser eller begrænsninger, der finder anvendelse ved gennemførelsen af andre bestemmelser i dette direktiv om behandling af personoplysninger i medlemsstaterne.

(16)

Af hensyn til åbenheden og for at sikre medlemsstaternes ansvarlige myndigheders beføjelser til at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger er det nødvendigt at specificere, under hvilke særlige omstændigheder det kan være berettiget at suspendere specifik videregivelse af personoplysninger, uanset om det konstateres, at beskyttelsen er tilstrækkelig.

(17)

Kommissionen bør overvåge, hvordan afgørelsen fungerer, og rapportere alle relevante resultater til det udvalg, der er oprettet i henhold til artikel 31 i direktiv 95/46/EF. Denne overvågning bør bl.a. omfatte Den Østlige Republik Uruguays ordning for videregivelse af oplysninger inden for rammerne af internationale traktater.

(18)

Gruppen vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, har afgivet positiv udtalelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, som er taget i betragtning ved gennemførelsen af denne afgørelse (5).

(19)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 31, stk. 1, i direktiv 95/46/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   For så vidt angår artikel 25, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, anses Den Østlige Republik Uruguay for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der videregives fra Den Europæiske Union.

2.   Den ansvarlige tilsynsmyndighed, der i Den Østlige Republik Uruguay har ansvaret for anvendelsen af retsreglerne om databeskyttelse i Den Østlige Republik Uruguay, er anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   De ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne kan, uden at dette berører deres beføjelser til at træffe foranstaltninger for at sikre overensstemmelse med nationale bestemmelser, der er udstedt i henhold til andre bestemmelser end artikel 25 i direktiv 95/46/EF, gøre brug af deres beføjelser til at suspendere den fortsatte videregivelse af oplysninger til en modtager i Den Østlige Republik Uruguay for at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger,

a)

når en ansvarlig myndighed i Uruguay fastslår, at den pågældende modtager overtræder de gældende beskyttelsesprincipper, eller

b)

når der er væsentlig sandsynlighed for, at beskyttelsesnormerne overtrædes; når der er grund til at antage, at den ansvarlige myndighed i Uruguay ikke tager eller ikke agter at tage passende og rettidige skridt for at bringe forholdet i orden; når en videre overførsel af personoplysninger vil kunne skabe overhængende risiko for alvorlig skade for de registrerede; og når de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne, forholdene taget i betragtning, på passende vis har søgt at underrette den person, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne i Den Østlige Republik Uruguay, og give vedkommende mulighed for at svare.

2.   Suspenderingen ophæves, når beskyttelsesprincipperne overholdes, og den ansvarlige myndighed i de berørte medlemsstater underrettes herom.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis der træffes foranstaltninger i henhold til artikel 2.

2.   Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor de organer, som er ansvarlige for håndhævelsen af beskyttelsesnormerne i Den Østlige Republik Uruguay, ikke sikrer denne overholdelse.

3.   Fremgår det af de oplysninger, der indhentes i medfør af artikel 2, og stk. 1 og 2 i denne artikel, at et organ, der har ansvaret for at sikre, at beskyttelsesnormerne i Den Østlige Republik Uruguay overholdes, ikke varetager sin opgave korrekt, underretter Kommissionen den ansvarlige myndighed i Uruguay herom og forelægger om nødvendigt et udkast til foranstaltninger på grundlag af proceduren i artikel 31, stk. 2, i direktiv 95/46/EF med henblik på at ophæve eller suspendere nærværende afgørelse eller begrænse dens anvendelsesområde.

Artikel 4

Kommissionen foretager en evaluering af anvendelsen af denne afgørelse og fremsender alt relevant materiale til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 31 i direktiv 95/46/EF, herunder materiale, der kan påvirke den vurdering, der foretages i henhold til artikel 1 i denne afgørelse, om, at beskyttelsen i Den Østlige Republik Uruguay er tilstrækkelig i henhold til artikel 25 i direktiv 95/46/EF, samt materiale, der viser, at afgørelsen gennemføres på diskriminerende måde.

Artikel 5

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse senest tre måneder efter at have fået meddelelse herom.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. august 2012.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Næstformand


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(2)  Brev af 31.8.2011.

(3)  Organisationen af amerikanske stater (O.A.S), Treaty Series, No 36, 1144 U.N.T.S. 123. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html/

(4)  Europarådet: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1118/10.3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864/

(5)  Udtalelse nr. 6/2010 om databeskyttelsesniveauet i Den Østlige Republik Uruguay. Kan ses på: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp177_en.pdf/


BILAG

Den ansvarlige tilsynsmyndighed, der henvises til i artikel 1, stk. 2, i denne afgørelse

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)

Andes 1365, Piso 8

Tel: +598 2901 2929 Int. 1352

11.100 Montevideo

URUGUAY

E-mail: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx

Onlineklager: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx

Websted: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx