27.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 200/17


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE EUCAP SAHEL NIGER/1/2012

af 17. juli 2012

om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP SAHEL Niger)

(2012/436/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38, stk. 3,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/392/FUSP af 16. juli 2012 om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (1) (EUCAP SAHEL Niger), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har i medfør af artikel 9, stk. 1, i afgørelse 2012/392/FUSP bemyndiget Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til i overensstemmelse med traktatens artikel 38 at træffe de relevante afgørelser med henblik på den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af missionen EUCAP SAHEL Niger, herunder at træffe afgørelse om udnævnelse af en missionschef.

(2)

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har indstillet oberst Francisco ESPINOSA NAVAS til missionschef for EUCAP SAHEL Niger –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oberst Francisco ESPINOSA NAVAS udnævnes herved til chef for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP SAHEL Niger) i en periode på 12 måneder.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2012.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

O. SKOOG

Formand


(1)  EUT L 187 af 17.7.2012, s. 48.