30.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 281/2012/EU

af 29. marts 2012

om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 78, stk. 2, litra g),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Da der oprettes et fælles EU-genbosættelsesprogram, der har til formål at forøge virkningen af Unionens genbosættelsesindsats ved at yde beskyttelse til flygtninge og maksimere den strategiske virkning af genbosættelse ved i højere grad at rette indsatsen mod de personer, der har mest behov for genbosættelse, bør der på EU-plan fastsættes fælles prioriteter for genbosættelse.

(2)

I artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er det fastlagt, at de EU-politikker, der er omhandlet i kapitlet om grænsekontrol, asyl og indvandring, samt gennemførelsen heraf er underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter, og at EU-retsakter vedtaget i henhold til dette kapitel, når det er nødvendigt, skal indeholde passende bestemmelser vedrørende anvendelsen af dette princip.

(3)

Med henblik herpå er der i det bilag, der tilføjes til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF (2) ved denne afgørelse, fastsat en liste over specifikke fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013 på grundlag af to generelle kategorier, hvoraf den første bør omfatte personer, der tilhører en specifik kategori, der er omfattet af de genbosættelseskriterier, der er opstillet af FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), mens den anden bør omfatte personer fra et land eller en region, der er identificeret i UNHCR's årlige prognose for behovet for genbosættelse, og hvor fælles EU-foranstaltninger vil bidrage væsentligt til at opfylde beskyttelsesbehovene.

(4)

I betragtning af de genbosættelsesbehov, der fastsættes i det bilag, der tilføjes til beslutning nr. 573/2007/EF ved denne afgørelse, og som opregner de specifikke fælles EU-prioriteter for genbosættelse, er det også nødvendigt at yde yderligere finansiel støtte til genbosættelse af personer for så vidt angår specifikke geografiske regioner og nationaliteter og specifikke kategorier af flygtninge, der skal genbosættes, når genbosættelse betragtes som den mest hensigtsmæssige løsning på deres særlige behov.

(5)

På grund af vigtigheden af en strategisk brug af genbosættelse af personer fra lande eller regioner, der er udpeget til gennemførelse af regionale beskyttelsesprogrammer, er det nødvendigt at yde supplerende finansiel støtte til genbosættelse af personer fra Tanzania, Østeuropa (Hviderusland, Republikken Moldova og Ukraine), Afrikas Horn (Djibouti, Kenya og Yemen) og Nordafrika (Egypten, Libyen og Tunesien), og fra eventuelle andre lande eller regioner, som vil blive udpeget i fremtiden.

(6)

Med henblik på at tilskynde flere medlemsstater til at involvere sig i genbosættelsesforanstaltninger er det ligeledes nødvendigt at yde yderligere finansiel støtte til de medlemsstater, der beslutter at genbosætte personer for første gang.

(7)

Det er også nødvendigt at fastsætte reglerne for støtteberettigelse for så vidt angår yderligere finansiel støtte til genbosættelse.

(8)

I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(9)

I medfør af artikel 1, 2 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(10)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning nr. 573/2007/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13 ændres som følger:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Medlemsstaterne modtager et fast beløb, jf. stk. 3a, for hver person, som genbosættes på grundlag af en eller flere af følgende prioriteter:

a)

personer fra et land eller en region, der er udpeget til gennemførelse af et regionalt beskyttelsesprogram

b)

personer, der tilhører en eller flere af følgende sårbare grupper:

børn og kvinder, der er i fare

uledsagede mindreårige

personer, der har overlevet vold og/eller tortur

personer med et alvorligt behov for lægehjælp, som kun kan dækkes, hvis de genbosættes

personer, der har behov for genbosættelse i nødsituationer eller for omgående genbosættelse af juridiske årsager og/eller fysiske beskyttelseshensyn

c)

de specifikke fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013, jf. listen i bilaget til denne beslutning.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Medlemsstaterne modtager et fast beløb på 4 000 EUR for hver person, der genbosættes på grundlag af prioriteterne i stk. 3.

I de tilfælde, der er anført nedenfor, øges det fastsatte beløb som følger:

6 000 EUR pr. genbosat person for de medlemsstater, der modtager det faste genbosættelsesbeløb fra fonden for første gang

5 000 EUR pr. genbosat person for de medlemsstater, der allerede har modtaget det faste genbosættelsesbeløb fra fonden én gang i løbet af de foregående år, hvor fonden har fungeret.«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Når en medlemsstat genbosætter en person på grundlag af mere end en af EU-prioriteterne for genbosættelse i stk. 3, modtager den kun én gang et fast beløb for denne person.«

d)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Medlemsstaterne meddeler senest den 1. maj 2012 Kommissionen et skøn over antallet af personer, som de forventer at genbosætte på grundlag af prioriteterne i stk. 3 i løbet af det følgende kalenderår, herunder en opdeling i de forskellige kategorier, der er omhandlet i samme stykke. Kommissionen meddeler det i artikel 52 omhandlede udvalg disse oplysninger.«

e)

Følgende stykke tilføjes:

»7.   Resultaterne og virkningerne af det finansielle incitament til genbosættelsesforanstaltninger på grundlag af prioriteterne i stk. 3 meddeles af medlemsstaterne i den rapport, der er nævnt i artikel 50, stk. 2, og af Kommissionen i den rapport, der er nævnt i artikel 50, stk. 3.«

2)

I artikel 35 tilføjes følgende stykke:

»5.   Det faste beløb, der tildeles medlemsstaterne for hver genbosat person, udbetales som et engangsbeløb for hver faktisk genbosat person.«

3)

Teksten i bilaget til denne afgørelse tilføjes som et bilag til beslutning nr. 573/2007/EF.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 18.5.2010 (EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 161) og Rådets førstebehandlingsholdning af 8.3.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 29.3.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 144 af 6.6.2007, s. 1.


BILAG

»BILAG

Liste over specifikke fælles EU-prioriteter for genbosættelse for 2013

1)

Congolesiske flygtninge i De Store Søers Område (Burundi, Malawi, Rwanda og Zambia)

2)

Flygtninge fra Irak i Tyrkiet, Syrien, Libanon og Jordan

3)

Afghanske flygtninge i Tyrkiet, Pakistan og Iran

4)

Somaliske flygtninge i Etiopien

5)

Burmesiske flygtninge i Bangladesh, Malaysia og Thailand

6)

Eritreiske flygtninge i Østsudan.«.