9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 7. maj 2012

om fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner

(meddelt under nummer C(2012) 2948)

(EØS-relevant tekst)

(2012/249/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (1), særlig artikel 41, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2010/75/EU fastsætter ikke opstarts- og nedlukningsperioder, til trods for at disse perioder vedrører flere bestemmelser i direktivet.

(2)

For fyringsanlæg, som er omfattet af kapitel III i direktiv 2010/75/EU, er det nødvendigt at fastsætte opstarts- og nedlukningsperioderne, således at det kan vurderes, om emissionsgrænseværdierne, som anført i bilag V til direktiv 2010/75/EU, under hensyntagen til del 4 i samme bilag er overholdt, og fyringsanlæggenes driftstimeantal fastsættes i de tilfælde, hvor det er relevant for gennemførelsen af direktivet.

(3)

I artikel 14, stk. 1, litra f), i direktiv 2010/75/EU kræves det, at godkendelsen skal omfatte foranstaltninger, som vedrører andre vilkår end normale driftsvilkår som f.eks. opstart og nedlukning. Sådanne foranstaltninger kan indgå i almindelige bindende forskrifter, jf. direktiv 2010/75/EU, artikel 6.

(4)

Emissionerne fra fyringsanlæg har som regel en højere koncentration i opstarts- og nedlukningsperioderne end under normale driftsforhold. I betragtning af at målet for direktiv 2010/75/EU er at forebygge emissioner, bør disse perioder være så korte som muligt.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 75 i direktiv 2010/75/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne afgørelse indeholder regler for fastsættelse af de opstarts- og nedlukningsperioder, som er omhandlet i artikel 3, nr. 27), og i bilag V, del 4, nr. 1, til direktiv 2010/75/EU.

Denne afgørelse gælder for fyringsanlæg, som er omfattet af kapitel III i direktiv 2010/75/EU.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »minimumsopstartsbelastning for normal produktion«: den minimumsopstartsbelastning, som kræves for at drive de fyringsanlæg, der producerer elektricitet efter igangsættelsen af opstarten, hvorefter anlægget er i stand til sikkert og pålideligt at levere output til et forsyningsnet, en varmeakkumulator eller et industrianlæg

2)   »minimumsnedlukningsbelastning for normal produktion«: den minimumsbelastning, hvorved anlægget ikke længere sikkert og pålideligt kan levere output til et forsyningsnet, en varmeakkumulator eller et industrianlæg, og anses for at være ved at lukke ned.

Artikel 3

Generelle regler for fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder

For fastsættelse af slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden gælder følgende regler:

1)

De kriterier eller parametre, som anvendes til fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder, skal være gennemsigtige og eksternt kontrollerbare.

2)

Fastsættelsen af opstarts- og nedlukningsperioder baseres på forhold, som tillader stabil drift, og hvor der samtidig er taget højde for sundhed og sikkerhed.

3)

De perioder, hvor et fyringsanlæg efter opstarten drives stabilt og sikkert med brændstofforsyning, men uden eksport af varme, elektricitet eller mekanisk energi, er ikke omfattet af opstarts- og nedlukningsperioderne.

Artikel 4

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder i godkendelsen

1.   For så vidt angår fastsættelsen af opstarts- og nedlukningsperioder i godkendelsen af anlæg og dertil hørende fyringsanlæg skal de foranstaltninger, der er anført i artikel 14, stk. 1, litra f), i direktiv 2010/75/EU, omfatte:

a)

mindst én af følgende

i)

slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden, der angives i tærskelværdier for belastning jf. artikel 6-8, ud fra den betragtning at minimumsnedlukningsbelastningen for normal produktion kan være mindre end minimumsopstartsbelastningen for normal produktion, idet fyringsanlægget eventuelt kan fungere normalt ved en mindre belastning, når det ved brug har nået en tilstrækkelig temperatur

ii)

adskilte processer eller tærskler for operationelle parametre, som er forbundet med slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden, og som er tydelige, lette at kontrollere og kan bruges på den anvendte teknologi, jf. artikel 9

b)

foranstaltninger, som sikrer, at opstarts- og nedlukningsperioderne er så korte som muligt

c)

foranstaltninger, som sikrer, at alt kontroludstyr anvendes så hurtigt som teknisk muligt

Med henblik på første afsnit skal der tages hensyn til fyringsanlæggets tekniske og driftsmæssige egenskaber, dets enheder og de tekniske krav til de installerede reduktionsteknikker.

2.   Hvis nogen af aspekterne ved fyringsanlægget, som har indflydelse på opstarts- og nedlukningsperioderne, ændres, herunder det installerede udstyr, brændselstype, anlæggets rolle i systemet og de installerede reduktionsteknikker, skal godkendelsesvilkårene for opstarts- og nedlukningsperioderne tages op til fornyet overvejelse og om nødvendigt opdateres af den kompetente myndighed.

Artikel 5

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder for fyringsanlæg bestående af to eller flere enheder

1.   Til beregningen af de gennemsnitlige emissionsværdier, jf. bilag V, del 4, nr. 1, i direktiv 2010/75/EU, gælder følgende regler for fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder for fyringsanlæg bestående af to eller flere enheder:

a)

Der ses bort fra de værdier, som måles under opstartsperioden for den første enhed, der starter, og under nedlukningsperioden for den sidste forbrændingsenhed, der lukker ned.

b)

Der ses kun bort fra de værdier, som fastslås under øvrige individuelle forbrændingsenheders opstarts- og nedlukningsperioder, hvis de bliver målt, eller i de tilfælde, hvor måling ikke er teknisk eller økonomisk muligt, beregnet for hver enkelt af de pågældende enheder.

2.   I forbindelse med artikel 3, nr. 27, i direktiv 2010/75/EU omfatter opstarts- og nedlukningsperioderne for fyringsanlæg bestående af to eller flere enheder kun opstartsperioden for den første forbrændingsenhed, der starter op, og nedlukningsperioden for den sidste enhed, der lukker ned.

For fyringsanlæg, hvor del 1, punkt 2, 4 og 6, i bilag V til direktiv 2010/75/EU tillader anvendelse af en emissionsgrænseværdi for en del af anlægget, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, kan opstarts- og nedlukningsperioderne fastsættes separat for hver af sådanne dele af anlægget. Opstarts- og nedlukningsperioderne for en del af anlægget består følgelig i opstartsperioden for den første forbrændingsenhed, der starter i den del af anlægget, og nedlukningsperioden for den sidste forbrændingsenhed, der lukker ned i den del af anlægget.

Artikel 6

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder for fyringsanlæg, som producerer elektricitet eller leverer strøm til mekaniske drivsystemer, ved hjælp af tærskelværdier for belastning

1.   For fyringsanlæg, som producerer elektricitet, og for fyringsanlæg, som producerer mekanisk energi, anses opstartsperioden for at slutte, når anlægget når minimumsopstartsbelastningen for normal produktion.

2.   Nedlukningsperioden anses for at begynde, når afslutningen af brændselstilførslen er igangsat, efter at minimumsnedlukningsbelastningen for normal produktion er nået, og der ikke længere leveres elektricitet til forsyningsnettet, eller den producerede mekaniske energi ikke længere kan bruges i den mekaniske belastning.

3.   De tærskler for belastning, der anvendes til at fastsætte slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden for elektricitetsproducerende fyringsanlæg og angives i anlæggets godkendelse, skal være en fast procentdel af fyringsanlæggets nominelle effekt.

4.   De tærskler for belastning, der anvendes til at fastsætte slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden for fyringsanlæg, der producerer mekanisk energi og angives i anlæggets tilladelse, skal være en fast procentdel af fyringsanlæggets mekaniske effekt.

Artikel 7

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder for varmeproducerende fyringsanlæg ved hjælp af tærskelværdier for belastning

1.   For varmeproducerende fyringsanlæg anses opstartsperioden for at starte, når anlægget når minimumsopstartsbelastningen for normal produktion, og varme sikkert og pålideligt kan leveres til distributionsnettet, en varmeakkumulator eller direkte til et lokalt industrianlæg.

2.   Nedlukningsperioden anses for at begynde, når minimumsnedlukningsbelastningen for normal produktion er nået, og varme ikke længere sikkert og pålideligt kan leveres til distributionsnettet, en varmeakkumulator eller bruges direkte af et lokalt industrianlæg.

3.   De tærskler for belastning, der anvendes til at fastsætte slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden for varmeproducerende fyringsanlæg, og angives i anlæggets godkendelse skal være en fast procentdel af fyringsanlæggets varmeeffekt.

4.   De perioder, hvor varmeproducerende anlæg opvarmer en akkumulator eller et reservoir uden at eksportere varme, betragtes som driftstid og ikke som opstarts- eller nedlukningsperioder.

Artikel 8

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder for varme- og elektricitetsproducerende fyringsanlæg ved hjælp af tærskelværdier for belastning

For fyringsanlæg, der producerer elektricitet og varme, fastsættes opstarts- og nedlukningsperioderne som angivet i artikel 6 og 7, idet der tages hensyn til den producerede elektricitet såvel som den producerede varme.

Artikel 9

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder ved hjælp af operationelle parametre eller adskilte processer

For at fastsætte minimumsopstartsbelastning og minimumsnedlukningsbelastning for normal produktion defineres der mindst tre kriterier, så slutningen på opstartsperioden eller starten på nedlukningsperioden anses for at være nået, når mindst to af kriterierne er opfyldt.

Disse kriterier vælges blandt følgende:

1)

adskilte processer, der er anført i bilaget, eller lignende processer, som passer til anlæggets tekniske egenskaber

2)

tærskler for de operationelle parametre, der er anført i bilaget, eller lignende operationelle parametre, som passer til anlæggets tekniske egenskaber.

Artikel 10

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2012.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.


BILAG

ADSKILTE PROCESSER OG OPERATIONELLE PARAMETRE, SOM ER FORBUNDET MED OPSTARTS- OG NEDLUKNINGSPERIODER

1.   Adskilte processer, som er forbundet med minimumsopstartsbelastningen for normal produktion

1.1.

For kedler, der bruger fast brændsel: den komplette overgang fra at bruge støttebrændere eller supplerende brændere til kun at bruge normalt brændsel.

1.2.

For kedler, der bruger flydende brændsel: opstarten af hovedbrændselspumpen samt stabilisering af brænderens olietryk, hvor brændstoftilførslen kan bruges som indikator.

1.3.

For gasturbiner: det punkt, hvor forbrændingstilstanden skifter til forblandet, stationær forbrændingstilstand eller »tomgang«.

2.   Operationelle parametre

2.1.

Røggassers iltindhold.

2.2.

Røggastemperatur.

2.3.

Damptryk.

2.4.

For varmeproducerende anlæg: entalpi og andel af varmeoverførselsvæske.

2.5.

For anlæg, der bruger flydende brændstof og gas: brændstoftilførsel, angivet som brændstoftilførselshastighed i procent.

2.6.

For dampkedelanlæg: temperaturen af den damp, der kommer ud af kedelen.