30.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/26


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. marts 2012

om tilladelse til Rumænien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2012/181/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionen den 30. august 2011 anmodede Rumænien om tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, som fraviger artikel 287, nr. 18), i direktiv 2006/112/EF, for at fritage afgiftspligtige personer, hvis årsomsætning ikke overstiger modværdien i national valuta af 65 000 EUR efter omregningskursen på dagen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. Foranstaltningen vil fritage disse afgiftspligtige personer for nogle af eller alle de forpligtelser vedrørende merværdiafgift (moms), der er omhandlet i afsnit XI, kapitel 2-6, i direktiv 2006/112/EF.

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF underrettede Kommissionen ved brev af 8. november 2011 de øvrige medlemsstater om Rumæniens anmodning. Ved brev af 9. november 2011 meddelte Kommissionen Rumænien, at den rådede over alle nødvendige oplysninger for at kunne vurdere anmodningen.

(3)

Medlemsstaterne kan i forvejen gøre brug af en særlig ordning for små virksomheder i henhold til afsnit XII i direktiv 2006/112/EF. Foranstaltningen fraviger kun afsnit XII i direktiv 2006/112/EF, i det omfang at tærsklen for den afgiftspligtige persons årlige omsætning overstiger den, der gælder for Rumænien i følge artikel 287, nr. 18), i direktiv 2006/112/EF, og som er på 35 000 EUR.

(4)

En højere tærskel for den særlige ordning for små virksomheder er en forenklingsforanstaltning, da den kan mindske de mindste virksomheders momsforpligtelser markant, og da ordningen samtidig er frivillig for afgiftspligtige personer. Overordnet set forventes det, at denne foranstaltning vil forbedre overholdelsen af momsregler generelt.

(5)

Kommissionens forslag til et direktiv om forenkling af de momsmæssige forpligtelser fra 29. oktober 2004 indeholder bestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte en årlig øvre grænse for momsfritagelsesordningen på 100 000 EUR eller modværdien heraf i national valuta, med mulighed for årlig regulering. Anmodningen fra Rumænien er i tråd med dette forslag.

(6)

Undtagelsen får ingen indflydelse på Unionens egne indtægter hidrørende fra moms og vil kun få ubetydelig indvirkning på det samlede beløb, der opkræves i afgifter af medlemsstaten i det endelige forbrugsled —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ved fravigelse af artikel 287, nr. 18), i direktiv 2006/112/EF gives Rumænien tilladelse til at give afgiftspligtige personer momsfritagelse, hvis deres omsætning ikke overstiger modværdien i national valuta af 65 000 EUR efter omregningskursen på den dato, hvor landet tiltrådte Den Europæiske Union.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Denne afgørelse finder anvendelse indtil datoen for ikrafttrædelsen af et direktiv om ændring af de øvre årsomsætningsgrænser, under hvilke afgiftspligtige personer kan momsfritages, eller indtil den 31. december 2014, alt efter hvilken dato der ligger først.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Rumænien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2012.

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.