1.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/3


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 2. marts 2011

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Australiens regering om samarbejde om brug af kerneenergi til fredelige formål

(2012/55/Euratom)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til Rådets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

Aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Australiens regering om samarbejde om brug af kerneenergi til fredelige formål bør indgås —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Australiens regering om samarbejde om brug af kerneenergi til fredelige formål godkendes herved på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne. Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Kommissionens formand eller det kommissionsmedlem, der er ansvarligt for energi, bemyndiges hermed til at undertegne aftalen og tage alle nødvendige skridt i forbindelse med ikrafttrædelsen af denne aftale, der indgås på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2011.

På Kommissionens vegne

Günther OETTINGER

Medlem af Kommissionen