15.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/14


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 26. april 2012

om ændring af afgørelse ECB/2011/8 om procedurerne for miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse af produktionen af eurosedler

(ECB/2012/8)

(2012/259/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 16,

under henvisning til afgørelse ECB/2011/8 af 21. juni 2011 om procedurerne for miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse af produktionen af eurosedler (1), særlig artikel 2, stk. 3, artikel 6 og artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Beføjelsen til at træffe beslutninger om godkendelse i henhold til artikel 2, stk. 3, i afgørelse ECB/2011/8 er blevet delegeret til Direktionen af Styrelsesrådet i overensstemmelse med artikel 12.1, andet afsnit, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

(2)

Proceduren for at tildele og forny miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelser, som er fastsat i afgørelse ECB/2011/8, bør ændres for at muliggøre en hurtigere behandling af ansøgninger om godkendelse, for derved at sikre en rettidig tildeling eller fornyelse af godkendelserne, og for at lette den administrative byrde for Den Europæiske Centralbanks (ECB) Direktion.

(3)

Med henblik herpå bør det gøres muligt for Direktionen at videredelegere beføjelsen til at træffe beslutninger om rutinemæssige godkendelser til et eller flere af sine medlemmer. Denne videredelegering vil imidlertid ikke omfatte beføjelsen til at tildele dispensationer, nægte ansøgninger om godkendelse, suspendere eller inddrage godkendelser.

(4)

Afgørelse ECB/2011/8 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring

Artikel 2, stk. 3, i afgørelse ECB/2011/8 erstattes af følgende:

»3.   Direktionen har beføjelse til at træffe alle afgørelser vedrørende en producents miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse, under hensyntagen til Seddelkomiteens synspunkter, og skal underrette Styrelsesrådet herom. Direktionen kan træffe beslutning om at videredelegere beføjelsen til at tildele og forny miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelser i henhold til artikel 6 og artikel 8 til et eller flere af sine medlemmer.«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. april 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 176 af 5.7.2011, s. 52.