9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/1


UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN

af 7. marts 2012

om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SPIRAL-2 kernekraftværket i Frankrig, indberettet i henhold til artikel 37 i Euratomtraktaten

(Kun den franske udgave er autentisk)

2012/C 71/01

Nedenstående vurdering foretages i henhold til Euratomtraktatens bestemmelser, uden at dette berører eventuelle yderligere vurderinger, der skal foretages i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, samt de forpligtelser, der følger heraf og af afledt ret.

Den 15. september 2011 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Euratomtraktatens artikel 37 almindelige oplysninger fra den franske regering om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SPIRAL-2 kernekraftværket i Frankrig.

På grundlag af disse oplysninger og efter høring af ekspertgruppen har Kommissionen udfærdiget følgende udtalelse:

1)

Afstanden mellem anlægget og det nærmeste punkt på en anden medlemsstats område, i dette tilfælde Det Forenede Kongerige, er 170 km.

2)

Under normale driftsforhold vil der ikke være sandsynlighed for, at radioaktive væske- og gasformige udslip vil give anledning til en sundhedsskadelig eksponering af betydning af befolkningen i andre medlemsstater.

3)

Fast radioaktivt affald lagres midlertidigt på stedet, før det overføres til godkendte behandlings- eller bortskaffelsesanlæg i Frankrig.

4)

Skulle der ske utilsigtede radioaktive udslip som følge af en ulykke af den type og størrelse, der er beskrevet i de almindelige oplysninger, vil de doser, som befolkningen i andre medlemsstater vil kunne blive udsat for, ikke være af sundhedsmæssig betydning.

Kommissionen konkluderer, at iværksættelsen af planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SPIRAL-2 kernekraftværket i Frankrig, ikke - hverken under normal drift eller i tilfælde af en ulykke af den art og det omfang, der er beskrevet i de almindelige oplysninger - kan antages at ville forårsage nogen sundhedsskadelig radioaktiv kontaminering af betydning af en anden medlemsstats vande, jord eller luftrum.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2012.

På Kommissionens vegne

Günther OETTINGER

Medlem af Kommissionen