22.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1368/2011

af 21. december 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1121/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår de støtteordninger for landbrugere, der er fastsat i afsnit IV og V, og forordning (EF) nr. 1122/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (1), særlig artikel 142, litra c), l) og n), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grundlag af de indhøstede erfaringer og navnlig forbedringerne af de støtteordninger, som de nationale forvaltninger anvender ved gennemførelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2009 (2) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 (3), bør disse to forordninger forbedres og forenkles hvad angår forvaltningen af de direkte betalinger og de dermed forbundne kontroller.

(2)

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1122/2009 benytte data i den elektroniske database for identifikation og registrering af kvæg som grundlag for en ansøgning om støtte til kvæg. Det bør i de tilfælde, hvor medlemsstaterne har gjort brug af denne mulighed, præciseres, hvornår den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften, jf. artikel 61 i forordning (EF) nr. 1121/2009, begynder. Af forenklingshensyn bør disse medlemsstater desuden have mulighed for at indgive en erklæring om deltagelse i stedet for en ansøgning som omhandlet i artikel 62 i nævnte forordning. Forordning (EF) nr. 1121/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Nogle af definitionerne i forordning (EF) nr. 1122/2009 bør ajourføres. Desuden vil den særskilte betaling for bærfrugt, der er fastsat i artikel 129 i forordning (EF) nr. 73/2009, blive indført fra 2012. Definitionen på en arealrelateret støtteordning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed, og der bør fastsættes en hensigtsmæssig ansøgningsprocedure.

(4)

Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1122/2009 fastsætte fristen for indgivelse af enkeltansøgningen. Efter indgivelsen af enkeltansøgningen har landbrugerne mulighed for at ændre deres ansøgning inden for de frister, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1122/2009. Den administrative kontrol og kontrollen på stedet afhænger af medlemsstaternes modtagelse af den endelige ansøgning. De medlemsstater, der fastsætter en frist for indgivelse af ansøgninger, der ligger før de frister, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1122/2009, bør kunne indlede og afslutte deres kontrol tidligere. Disse medlemsstater bør derfor have lov til at fastsætte en frist for ændring af enkeltansøgningen, der ligger før den frist, der er fastsat i artikel 14, stk. 2. For at give landbrugerne tid nok til at meddele eventuelle ændringer bør denne frist dog tidligst fastsættes til 15 dage efter den dato, som medlemsstaten har fastsat som sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen.

(5)

Den stedlige kontrol er som følge af indførelsen af den produktionsafkoblede arealrelaterede støtte i mange tilfælde begrænset til en kontrol af det pågældende areals størrelse og støtteberettigelse. Disse kontroller foretages overvejende ved hjælp af telemåling. Samtidig ajourfører medlemsstaterne regelmæssigt deres system til identifikation af landbrugsparceller. Den metode, der anvendes til sådanne ajourføringer, er i nogle tilfælde næsten identisk med gennemførelsen af en stedlig kontrol ved hjælp af telemåling. Af forenklingshensyn og for at reducere de administrative omkostninger bør de medlemsstater, der foretager en systematisk ajourføring af systemet til identifikation af landbrugsparceller, derfor have lov til at anvende resultaterne heraf som en erstatning for en del af den traditionelle kontrol på stedet. For at undgå at skabe yderligere risiko for uretmæssige betalinger bør der fastsættes kriterier for de forvaltnings- og kontrolsystemer, som medlemsstater, der benytter denne mulighed, skal opfylde. Disse kriterier bør navnlig vedrøre de intervaller, hvormed der foretages en ajourføring, hvor omfattende ajourføringen skal være, krav til de anvendte ortofotos, kvalitetskrav til systemet for identifikation af landbrugsparceller og den maksimale årlige fejlprocent.

(6)

Kravet om, at kvæghold på en bedrift skal ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (4), kontrolleres ved hjælp af kontrol på stedet, som gennemføres inden for rammerne af krydsoverensstemmelsesordningen. I forbindelse med kontrollen af, om betingelserne for direkte betalinger er opfyldt, er der ligeledes på nuværende tidspunkt pligt til at kontrollere dyr, som der ikke er indgivet støtteansøgning for. Denne supplerende kontrol foretages kun i de medlemsstater, der har valgt fortsat at udbetale direkte koblede betalinger for kvæg. For at have en ensartet kontrolbyrde i alle medlemsstaterne og forenkle kontrollen på stedet for landbrugerne og de nationale myndigheder bør den kontrol af dyr, der ikke er omfattet af en støtteansøgning, som foretages inden for rammerne af støtteberettigelseskontrollen, afskaffes, medmindre medlemsstaterne gør brug af muligheden i artikel 16, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1122/2009.

(7)

Landbrugerne skal i henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1122/2009 underrette de ansvarlige myndigheder, hvis et dyr i løbet af den periode, hvor det pågældende dyr skal holdes på bedriften, flyttes et andet sted hen. For at undgå, at betalingen reduceres uforholdsmæssigt meget, bør der fastsættes regler for, hvilke dyr der berettiger til betalinger, for de tilfælde, hvor der ikke er givet meddelelse om flytning af dyr, men hvor de pågældende dyr straks kan identificeres på den berørte landbrugers bedrift ved en kontrol på stedet.

(8)

Reglerne for ordningen for identifikation og registrering af dyr bør navnlig sikre, at dyrene kan spores. Hvis kvæg mister begge øremærker og får eller geder mister et øremærke, betyder det, at de ikke længere er støtteberettigede, og der vil blive foretaget nedsættelser i henhold til artikel 65 og 66 i forordning (EF) nr. 1122/2009. Der er dog tilfælde, hvor disse dyr kan identificeres på anden måde, og hvor sporbarheden for det enkelte dyr således kan sikres.

(9)

I artikel 63, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 1122/2009 er det fastsat, at hvis et kreatur, der er anmeldt med henblik på at opnå støtte, har mistet det ene øremærke, men klart og individuelt kan identificeres på anden måde ved hjælp af systemet for identifikation og registrering af kvæg, indgår dette dyr fortsat i det antal dyr, der er fastslået, og som dermed giver ret til betaling. Ordningen for identifikation og registrering af kvæg fungerer desuden generelt godt. Hvis et kreatur har mistet begge øremærker og dets identitet klart kan fastslås, bør det derfor også inkluderes i det antal dyr, der er fastslået, og som giver ret til betaling. Denne regel bør dog kun gælde, hvis landbrugeren har truffet foranstaltninger til at rette op på situationen, før han får meddelelse om stedlig kontrol, og den bør for at imødegå enhver risiko for uretmæssige betalinger være begrænset til ét enkelt dyr.

(10)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (5) er der indført en ny og bedre ordning for identifikation af får og geder, som nu er gennemført, og der bør derfor indføres en lignende bestemmelse for får og geder, der er anmeldt til betaling.

(11)

Medlemsstater, der gør brug af muligheden i artikel 16, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1122/2009 bør kunne fastsætte, at meddelelser, der sendes til den elektroniske database for identifikation og registrering af kvæg erstatter meddelelsen fra den pågældende landbruger i de tilfælde, hvor et dyr udskiftes i den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften. Alle medlemsstater bør have mulighed for at benytte denne mulighed.

(12)

Visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1122/2009 er desuden blevet forældede og bør ophæves.

(13)

Forordning (EF) nr. 1122/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter og Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1121/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 61 indsættes følgende stykke:

»Hvis en medlemsstat gør brug af muligheden i artikel 16, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1122/2009, skal den imidlertid fastsætte den dato, hvorpå den periode, der er omhandlet i stk. 1, begynder.«

2)

I artikel 62 indsættes som stk. 3:

»3.   Hvis en medlemsstat gør brug af muligheden i artikel 16, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1122/2009, kan ansøgningen om ammekopræmie indgives i form af en erklæring om deltagelse, som også skal opfylde kravene i stk. 1, første afsnit, litra a) og b). Medlemsstaten kan beslutte, at en erklæring om deltagelse, der er indgivet for et bestemt år, er gyldig i det eller de efterfølgende år, hvis oplysningerne i erklæringen om deltagelse fortsat er korrekte.«

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 1122/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 12) affattes således:

»(12)   »arealrelaterede støtteordninger«: enkeltbetalingsordningen, arealrelaterede betalinger inden for rammerne af den særlige støtte og alle de støtteordninger, der er fastlagt i afsnit IV og V i forordning (EF) nr. 73/2009, undtagen dem, der er fastlagt i afsnit IV, afdeling 7, 10 og 11, undtagen den særskilte sukkerbetaling, der er fastlagt i forordningens artikel 126, undtagen den særskilte frugt- og grøntsagsbetaling, der er fastlagt i forordningens artikel 127, og undtagen den særskilte betaling for bærfrugt, der er fastlagt i forordningens artikel 129«.

b)

Nr. 21) affattes således:

»(21)   »periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften«: den periode, hvor et dyr, som der er ansøgt om støtte for, skal holdes på bedriften, jf. artikel 35, stk. 3, og artikel 61, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2009 (6)

2)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, 3 og 4 ophæves.

b)

Stk. 6, første afsnit, affattes således:

»6.   Ved ansøgning om overgangsbetalinger for frugt og grøntsager, jf. afsnit IV, kapitel 1, afdeling 8, i forordning (EF) nr. 73/2009, skal enkeltansøgningen indeholde en kopi af forarbejdningskontrakten eller leveringstilsagnet, jf. artikel 32 i forordning (EF) nr. 1121/2009.«

c)

Stk. 8, første afsnit, affattes således:

»8.   Arealanvendelser som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009 og som anført i bilag VI til nævnte forordning og arealer, der er anmeldt til den særlige støtte i henhold til artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009, skal, hvis det ikke er nødvendigt at anmelde disse arealer i henhold til nærværende artikel, anmeldes under et særskilt punkt i enkeltansøgningen.«

3)

I artikel 14, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Uanset første afsnit kan medlemsstaterne fastsætte en tidligere frist for meddelelse af ændringer. Denne frist må imidlertid tidligst fastsættes til 15 kalenderdage efter den dato, der i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, er fastsat som sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen.«

4)

I del II, afsnit II, affattes overskriften på kapitel IV således:

» Støtte til sukkerroe- og sukkerrørproducenter, særskilt sukkerbetaling, særskilt frugt- og grøntsagsbetaling og særskilt betaling for bærfrugt «.

5)

I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»Krav til ansøgninger om støtte til sukkerroe- og sukkerrørproducenter, særskilt sukkerbetaling, særskilt frugt- og grøntsagsbetaling og særskilt betaling for bærfrugt«

b)

I stk. 1 affattes indledningen således:

»1.   Landbrugere, der ansøger om støtte til sukkerroe- og sukkerrørproducenter, jf. afsnit IV, kapitel 1, afdeling 7, i forordning (EF) nr. 73/2009, særskilt sukkerbetaling, jf. artikel 126 i samme forordning, særskilt frugt- og grøntsagsbetaling, jf. artikel 127 i samme forordning og særskilt betaling for bærfrugt, jf. artikel 129 i samme forordning, skal indgive en støtteansøgning, som indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå støtteberettigelsen, navnlig:«.

6)

Artikel 28, stk. 1, litra f), udgår.

7)

Som artikel 31a indsættes:

»Artikel 31a

Kombinerede kontroller på stedet

1.   Uanset artikel 31 kan medlemsstaterne på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, når det gælder enkeltbetalingsordningen og den generelle arealbetalingsordning, der er omhandlet i afsnit III og afsnit V, kapitel 2, i forordning (EF) nr. 73/2009, beslutte at erstatte kontrol af den stikprøve, der udvælges på grundlag af en risikoanalyse som omhandlet i artikel 31, stk. 1, første afsnit, i nærværende forordning, med kontrol på grundlag af de ortofotos, der anvendes til ajourføring af det system til identifikation af landbrugsparceller, der er omhandlet i artikel 6.

Den beslutning, der er nævnt i første afsnit, kan træffes på nationalt eller regionalt plan. En region består af hele det område, der dækkes af et eller flere selvstændige systemer til identifikation af landbrugsparceller.

Medlemsstaterne ajourfører systematisk systemet til identifikation af landbrugsparceller og kontrollerer alle landbrugere i hele det område, der er omfattet af systemet, inden for en periode på højst tre år, idet der hvert år kontrolleres mindst 25 % af de støtteberettigede hektar, der er registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller. Medlemsstater, som har mindre end 150 000 støtteberettigede hektar registreret i systemet til identifikation af landbrugsparceller, kan imidlertid dispensere fra kravet om, hvor mange procent af de støtteberettigede hektar der mindst skal kontrolleres på årsbasis.

Før de anvender denne artikel, skal medlemsstaterne inden for de foregående tre år have foretaget en fuldstændig ajourføring af deres system til identifikation af landbrugsparceller.

De ortofotos, der anvendes til ajourføringen, må ikke være mere end 15 måneder gamle på den dato, hvor de anvendes til ajourføringen af det system til identifikation af landbrugsparceller, der henvises til i første afsnit.

2.   Kvaliteten af systemet til identifikation af landbrugsparceller som vurderet i henhold til artikel 6, stk. 2, inden for en periode på to år forud for anvendelsen af nærværende artikel, skal være tilstrækkelig til at sikre en effektiv kontrol af støttebetingelserne.

3.   Fejlprocenten i den stikprøve, der er kontrolleret på stedet, må ikke overstige 2 % i de to år, der går forud for anvendelsen af nærværende artikel. Den må desuden heller ikke overstige 2 % i en periode på to på hinanden følende år under anvendelsen af nærværende artikel.

Fejlprocenten attesteres af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med den metode, der fastlægges på EU-niveau.

4.   Artikel 35, stk. 1, anvendes på kontroller udført i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3.«

8)

Artikel 33, stk. 1, første punktum, affattes således:

»Kontrollen på stedet skal omfatte alle de landbrugsparceller, som der er ansøgt om støtte for i henhold til støtteordningerne i bilag I til forordning (EF) nr. 73/2009.«

9)

Artikel 37 udgår.

10)

Artikel 41 affattes således:

»Artikel 41

Tidspunktet for kontrollen på stedet

1.   Mindst 60 % af den minimumskontrol på stedet, der er fastsat i artikel 30, stk. 2, litra b), andet afsnit, spredes over hele den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften ifølge den pågældende støtteordning. Den resterende del af kontrollen på stedet spredes over hele året.

Begynder den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften, imidlertid før støtteansøgningen er indsendt, eller hvis den ikke kan fastsættes på forhånd, spredes kontrollen på stedet, jf. artikel 30, stk. 2, litra b), andet afsnit, over hele året.

2.   Mindst 50 % af den minimumskontrol på stedet, der er fastsat i artikel 30, stk. 2, litra c), spredes over hele den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften. I medlemsstater, hvor den ordning, der ved forordning (EF) nr. 21/2004 blev indført for får og geder, ikke er gennemført og anvendes fuldt ud, navnlig hvad angår identifikation af dyr og korrekt registrering, skal minimumskontrollen på stedet dog gennemføres i sin helhed og spredes over hele den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften.«

11)

I artikel 42 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kontrollen på stedet skal omfatte en kontrol af, om alle støttebetingelser er opfyldt i henhold til de støtteordninger, der skal kontrolleres, og omfatte alle de dyr, som der er indgivet støtteansøgning for, herunder også dyr, der i medfør af artikel 64 udskiftes i løbet af den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften, og som stadig befinder sig på bedriften. Er der tale om kvægstøtteordninger, og medlemsstaten gør brug af muligheden i artikel 16, stk. 3, skal der også foretages en kontrol af potentielt støtteberettiget kvæg.

Kontrollen på stedet skal især omfatte kontrol af, at det antal dyr, der forefindes på bedriften, og som der er ansøgt om støtte for, og i givet fald antallet af potentielt støtteberettiget kvæg, svarer til det antal dyr, der er registreret, og, når det gælder kvæg, til det antal dyr, der er anmeldt til den elektroniske database for kvæg.«

b)

Stk. 2 ændres således:

a)

Litra c) udgår.

b)

Litra d) affattes således:

»d)

at alt kvæg er identificeret med øremærker og i givet fald har et dyrepas, og at disse dyr er registreret og korrekt meddelt til den elektroniske database for kvæg.

Den kontrol, der er nævnt i litra d), kan foretages på grundlag af en stikprøve.«

12)

Artikel 43 og 44 udgår.

13)

Artikel 45, stk. 2 og 3, udgår.

14)

I artikel 57 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   For støtteansøgninger i henhold til arealrelaterede støtteordninger beregnes støtten på grundlag af det anmeldte areal, hvis det fastslåede areal for en afgrødegruppe viser sig at være større end det areal, der er anmeldt i støtteansøgningen.«

b)

Stk. 3, første afsnit, affattes således:

»3.   For støtteansøgninger i henhold til arealrelaterede støtteordninger beregnes støtten, uden at det berører nedsættelser eller udelukkelser i henhold til artikel 58 og 60, på grundlag af det for afgrødegruppen fastslåede areal, hvis det anmeldte areal i en enkeltansøgning er større end det for afgrødegruppen fastslåede areal.«

15)

Artikel 58, stk. 1, affattes således:

»Hvis det areal, der for en afgrødegruppe er anmeldt med henblik på at opnå støtte under en arealrelateret støtteordning, overstiger det areal, der er fastslået i henhold til artikel 57, beregnes støtten på grundlag af det fastslåede areal med fradrag af det dobbelte af den konstaterede forskel, hvis forskellen enten er på over 3 % eller to hektar, men ikke udgør mere end 20 % af det fastslåede areal.«

16)

Artikel 59 og 61 udgår.

17)

I artikel 63 foretages følgende ændringer:

a)

Som stk. 3a indsættes:

»3a.   Hvis en landbruger ikke som krævet i henhold til artikel 16, stk. 1, andet afsnit, har meddelt de ansvarlige myndigheder, at dyr er blevet flyttet et andet sted hen i løbet af den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften, betragtes de pågældende dyr som fastslået, hvis det ved en kontrol på stedet var muligt straks at lokalisere dyrene på bedriften.«

b)

I stk. 4 indsættes som litra aa):

»aa)

hvis der på en bedrift er ét kreatur, der har mistet begge øremærker, betragtes det som fastslået, forudsat at dyret stadig kan identificeres ved hjælp af et register, et dyrepas, en database eller andre metoder som fastsat i forordning (EF) nr. 1760/2000, og forudsat at brugeren kan dokumentere, at han har truffet foranstaltninger til at rette op på situationen, før han fik meddelelse om kontrol på stedet«.

c)

Som stk. 5 indsættes:

»5.   Et får eller en ged, der har mistet et øremærke, betragtes som fastslået, forudsat at dyret fortsat kan identificeres ved hjælp af et første identifikationsmærke i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 21/2004, og forudsat at alle de øvrige krav i ordningen for identifikation og registrering af får og geder er opfyldt.«

18)

Artikel 64, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at meddelelserne til den elektroniske database for kvæg om, at et dyr har forladt bedriften, og et andet dyr er ankommet til bedriften, inden for de frister, der er fastsat i første afsnit, kan erstatte de oplysninger, der i henhold til første afsnit skal sendes til den ansvarlige myndighed. Hvis en medlemsstat ikke gør brug af muligheden i artikel 16, stk. 3, sikrer den ved benyttelse af enhver form for dokumentation, at der ikke er tvivl om, hvilke dyr der er omfattet af de støtteansøgninger, landbrugerne har indsendt.«

19)

Artikel 65, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»Anvendes artikel 16, stk. 3, andet afsnit, betragtes potentielt støtteberettigede dyr, som konstateres ukorrekt identificeret eller registreret ifølge ordningen for identifikation og registrering af kvæg, som dyr, i forbindelse med hvilke der er konstateret uregelmæssigheder.«

20)

Artikel 66, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvis der i forbindelse med støtteansøgninger i henhold til støtteordningen for får og geder konstateres en forskel mellem det anmeldte antal dyr og det antal dyr, der fastslås i henhold til artikel 63, stk. 3, anvendes artikel 63, stk. 3a og 5, og artikel 65, stk. 2, 3 og 4, tilsvarende fra og med det første dyr, som der konstateres uregelmæssigheder for.«

21)

Artikel 68 udgår.

22)

Artikel 78, stk. 2, første afsnit, litra d), affattes således:

»d)

medlemsstaten lægger de beløb sammen, der følger af anvendelsen af dette stykkes litra a), b) og c), i forbindelse med de støtteordninger, som der i henhold til artikel 51, stk. 2, artikel 69, stk. 3, artikel 123, stk. 1, og artikel 128, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009 er fastsat et budgetloft for eller i henhold til artikel 126, stk. 2, artikel 127, stk. 2, og artikel 129, stk. 2, i nævnte forordning anvendes et budgetloft for.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes på støtteansøgninger vedrørende produktionsår eller præmieperioder, der begynder den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 27.

(3)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 65.

(4)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.

(5)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8.

(6)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 27