30.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/44


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1343/2011

af 13. december 2011

om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Fællesskab tiltrådte aftalen om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (»GFCM-aftalen«) i henhold til Rådets afgørelse 98/416/EF af 16. juni 1998 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (3) (»GFCM«).

(2)

Med GFCM-aftalen er der skabt en passende ramme for multilateralt samarbejde med henblik på at fremme udvikling, bevarelse, rationel forvaltning og den bedst mulige udnyttelse af levende marine ressourcer i Middelhavet og Sortehavet i et omfang, der betragtes som bæredygtigt og giver lav risiko for sammenbrud.

(3)

Den Europæiske Union såvel som Bulgarien, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Malta, Rumænien og Slovenien er kontraherende parter i GFCM-aftalen.

(4)

Henstillinger vedtaget af GFCM er bindende for de kontraherende parter. Eftersom Unionen er kontraherende part i GFCM-aftalen, er sådanne henstillinger bindende for Unionen og bør derfor gennemføres i EU-retten, medmindre deres indhold allerede er omfattet heraf.

(5)

GFCM vedtog på sine årsmøder i 2005, 2006, 2007 og 2008 en række henstillinger og resolutioner for visse fiskerier i GFCM-aftaleområdet, som er blevet midlertidigt gennemført i EU-retten ved de årlige forordninger om fiskerimuligheder eller, for så vidt angår GFCM-henstilling 2005/1 og 2005/2, ved artikel 4, stk. 3, og artikel 24 i forordning (EF) nr. 1967/2006 (4).

(6)

Af klarheds-, forenklings- og retssikkerhedshensyn, og fordi henstillingernes permanente karakter også kræver et permanent juridisk instrument til deres gennemførelse i EU-retten, bør disse henstillinger gennemføres i EU-retten ved én lovgivningsmæssig retsakt, hvor fremtidige henstillinger kan tilføjes gennem ændring af den pågældende retsakt.

(7)

GFCM-henstillinger gælder for hele GFCM-aftaleområdet, dvs. Middelhavet og Sortehavet og tilstødende farvande, jf. definitionen i præamblen til GFCM-aftalen, og derfor bør sådanne henstillinger af klarheds- og retssikkerhedshensyn gennemføres ved én særskilt forordning i stedet for ved ændringer af forordning (EF) nr. 1967/2006, der kun vedrører Middelhavet.

(8)

Visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1967/2006 bør ikke kun gælde for Middelhavet, men for hele GFCM-området. Disse bestemmelser bør derfor udgå af forordning (EF) nr. 1967/2006 og optages i nærværende forordning. Endvidere bør visse bestemmelser vedrørende mindstemaskestørrelse, som er fastsat i nævnte forordning præciseres yderligere.

(9)

De »områder med fiskeribegrænsninger«, der er oprettet gennem GFCM-henstillinger om områdeforvaltningsforanstaltninger, har samme virkning som »områder, der er beskyttet mod fiskeri« som anvendt i forordning (EF) nr. 1967/2006.

(10)

GFCM vedtog på sit årsmøde den 23.-27. marts 2009 en henstilling om oprettelse af et område med fiskeribegrænsninger i Lionbugten på basis af videnskabelig rådgivning fra Den Rådgivende Videnskabelige Komité, jf. rapporten fra komitéens 11. møde (FAO-rapport nr. 890). Denne foranstaltning bør gennemføres ved hjælp af en fiskeriindsatsforvaltningsordning.

(11)

Der er grænser for, hvor selektive visse fiskeredskaber, der anvendes i blandet fiskeri i Middelhavet, kan gøres. Ud over den overordnede styring og begrænsning af fiskeriindsatsen er det af afgørende betydning at begrænse fiskeriindsatsen i områder, hvor der er stor forekomst af voksne fisk af vigtige bestande, for at sikre at risikoen for en reproduktionsnedgang er lav nok til at gøre det muligt, at bestandene udnyttes bæredygtigt. Det er derfor tilrådeligt med hensyn til det område, som Den Rådgivende Videnskabelige Komité har undersøgt, først at begrænse fiskeriindsatsen til det tidligere omfang og derefter ikke tillade nogen stigning i dette omfang.

(12)

Den rådgivning, som forvaltningsforanstaltningerne er baseret på, bør i sig selv bygge på videnskabelig anvendelse af relevante data om flådekapacitet og -aktivitet, om udnyttede ressourcers biologiske status og om de sociale og økonomiske forhold i fiskeriet. Sådanne data bør indsamles og indsendes tidsnok til, at GFCM's hjælpeorganer kan udarbejde deres rådgivning.

(13)

GFCM vedtog på sit årsmøde i 2008 en henstilling om en regional ordning for havnestatsforanstaltninger til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU) fiskeri i GFCM-området. Selv om Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (5), der har været anvendt siden den 1. januar 2010, generelt dækker indholdet i den pågældende henstilling, er der dog visse dele deraf, såsom hyppighed og omfang af og procedurer for inspektion i havn, som skal omhandles i nærværende forordning, så disse kan tilpasses til de specifikke forhold i GFCM-aftaleområdet.

(14)

Kommissionen bør tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordnings bestemmelser, hvad angår format og fremsendelse af rapporten om de fiskeriaktiviteter, der er udført i områder med fiskeribegrænsninger, anmodninger om overførsel af mistede dage på grund af dårligt vejr i den lukkede periode for guldmakrelfiskerier samt rapporten om denne overførsel, rapporten i forbindelse med indsamling af data om guldmakrelfiskerier, oplysninger om mindstemaskestørrelsen for net, der anvendes til trawlfiskeri efter demersale bestande i Sortehavet, og data om statistiske matrixer, samt hvad angår samarbejde og udveksling af oplysninger med GFCM's eksekutivsekretariat. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (6).

(15)

For at sikre, at Unionen stadig opfylder sine forpligtelser i henhold til GFCM-aftalen bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår gennemførelsen i EU-retten af de ændringer, der er blevet bindende for Unionen, i forhold til eksisterende GFCM-foranstaltninger, der allerede er blevet gennemført i EU-retten, hvad angår indsendelse af oplysninger om mindstemaskestørrelsen for net i Sortehavet til GFCM's eksekutivsekretariat, indsendelse af en liste over autoriserede fartøjer med henblik på GFCM-registeret til GFCM's eksekutivsekretariat, havnestatsforanstaltninger, samarbejde, oplysninger og rapportering, tabel, kort og geografiske koordinater for GFCM's geografiske underområder, havnestatsinspektionsprocedurer for fartøjer, og GFCM's statistiske matrixer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der regler for, hvordan Unionen skal anvende de bevarelses-, forvaltnings-, udnyttelses-, overvågnings-, afsætnings- og håndhævelsesforanstaltningerne for fiskevarer og akvakulturprodukter, som fastsættes af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (»GFCM«).

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for alle kommercielle fiskeri- og akvakulturaktiviteter, som EU-fiskerfartøjer og medlemsstaternes statsborgere udøver i GFCM-aftaleområdet.

Dens anvendelse berører ikke anvendelsen af forordning (EF) nr. 1967/2006.

2.   Uanset stk. 1 finder denne forordning ikke anvendelse på fiskeri, som udøves udelukkende med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres med tilladelse fra og under kontrol af den medlemsstat, hvis flag fartøjet fører, og som Kommissionen og den medlemsstat, i hvis farvande undersøgelserne foregår, på forhånd er blevet underrettet om. Medlemsstater, der fisker med henblik på videnskabelige undersøgelser, skal underrette Kommissionen, de medlemsstater, i hvis farvande undersøgelserne foregår, og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri om alle fangster ved sådant fiskeri.

Artikel 3

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (7) og artikel 2 i forordning (EF) nr. 1967/2006, forstås i denne forordning ved:

a)   »GFCM-aftaleområdet«: Middelhavet og Sortehavet og tilstødende farvande, jf. definitionen i GFCM-aftalen

b)   »fiskeriindsats«: produktet af multiplikationen af et fiskerfartøjs kapacitet udtrykt enten i kW eller GT (bruttotonnage) med aktiviteten udtrykt i antallet af havdage

c)   »havdag«: enhver kalenderdag, hvor et fartøj er ude af havn, uanset hvor meget tid i løbet af denne dag fartøjet tilbringer i et område

d)   »EU-flåderegisternummer«: EF-flåderegisternummeret defineret i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister (8).

AFSNIT II

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

KAPITEL I

Områder med fiskeribegrænsninger

Afdeling I

Område med fiskeribegrænsninger i Lionbugten

Artikel 4

Etablering af et område med fiskeribegrænsninger

Der etableres et område med fiskeribegrænsninger i den østlige del af Lionbugten som afgrænset af linjer, der forbinder følgende geografiske koordinater:

42° 40′ N, 4° 20′ Ø

42° 40′ N, 5° 00′ Ø

43° 00′ N, 4° 20′ Ø

43° 00′ N, 5° 00′ Ø.

Artikel 5

Fiskeriindsats

Fiskeriindsatsen for fartøjer, der fisker efter demersale bestande med trukne redskaber, langliner til bundfiskeri, flydeliner samt bundsatte garn i det område med fiskeribegrænsninger, der er omhandlet i artikel 4, må ikke overstige de enkelte medlemsstaters fiskeriindsats i det pågældende område i 2008.

Artikel 6

Dokumentation af fiskeri

Medlemsstaterne sender senest den 16. februar 2012 en liste over fartøjer, der fører deres flag, og for hvilke det er dokumenteret, at de i 2008 har fisket i det område, der er omhandlet i artikel 4, og i GFCM's geografiske underområde 7 som defineret i bilag I. Listen skal indeholde fartøjets navn og EU-flåderegisternummer samt angivelse af, i hvilken periode fartøjet havde tilladelse til at fiske i det område, der er omhandlet i artikel 4, og hvor mange dage hvert fartøj tilbragte i 2008 i geografisk underområde 7 og mere specifikt i det område, der er omhandlet i artikel 4.

Artikel 7

Fartøjer med tilladelse

1.   Fartøjer med tilladelse til at fiske i det område, der er omhandlet i artikel 4, skal af deres medlemsstat have udstedt en fiskeritilladelse, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (9).

2.   Fiskerfartøjer, der ikke kan dokumentere, at de før den 31. december 2008 har fisket i det område, der er omhandlet i artikel 4, må ikke påbegynde fiskeri i det pågældende område.

3.   Medlemsstaterne meddeler senest den 16. februar 2012 Kommissionen gældende national lovgivning pr. 31. december 2008 om:

a)

det maksimale antal timer pr. dag, som et fartøj må udøve fiskeri

b)

det maksimale antal dage pr. uge, som et fartøj må være ude af havn og

c)

den bindende tidsramme, som fiskerfartøjer har fra de forlader deres registreringshavn til at komme tilbage dertil.

Artikel 8

Beskyttelse af følsomme levesteder

Medlemsstaterne sørger for, at det område, der er omhandlet i artikel 4, beskyttes mod virkninger, der skyldes anden menneskelig aktivitet, som truer opretholdelsen af de karakteristika, der gør området til et gydeområde.

Artikel 9

Oplysninger

Medlemsstaterne sender hvert år inden den 1. februar elektronisk Kommissionen en rapport om fiskeriet i det område, der er omhandlet i artikel 4.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvad angår detaljerede regler for formatet og fremsendelsen af rapporten om sådant fiskeri. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

Afdeling II

Områder med fiskeribegrænsninger for at beskytte følsomme dybhavslevesteder

Artikel 10

Etablering af områder med fiskeribegrænsninger

Fiskeri med skrabere og bundtrawl er forbudt i følgende områder:

a)

dybhavsfiskeriområdet »Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca«, for hvilket der gælder fiskeribegrænsninger, og som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater:

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ Ø

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ Ø

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ Ø

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ Ø

b)

dybhavsfiskeriområdet »Nile delta area cold hydrocarbon seeps«, for hvilket der gælder fiskeribegrænsninger, og som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater:

31° 30,00′ N, 33° 10,00′ Ø

31° 30,00′ N, 34° 00,00′ Ø

32° 00,00′ N, 34° 00,00′ Ø

32° 00,00′ N, 33° 10,00′ Ø

c)

dybhavsfiskeriområdet »The Eratosthenes Seamount«, for hvilket der gælder fiskeribegrænsninger, og som afgrænses af linjer, der forbinder følgende koordinater:

33° 00,00′ N, 32° 00,00′ Ø

33° 00,00′ N, 33° 00,00′ Ø

34° 00,00′ N, 33° 00,00′ Ø

34° 00,00′ N, 32° 00,00′ Ø.

Artikel 11

Beskyttelse af følsomme levesteder

Medlemsstaterne sørger for, at deres kompetente myndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at beskytte de følsomme dybhavslevesteder, der er omhandlet i artikel 10, navnlig mod andre aktiviteter, som truer opretholdelsen af sådanne levesteders særlige karakteristika.

KAPITEL II

Indførelse af en lukket periode for guldmakrelsfiskerier, hvori der anvendes indretninger, der tiltrækker fisk

Artikel 12

Lukket periode

1.   Fiskerier efter guldmakrel (Coryphaena hippurus), hvori der anvendes indretninger, der tiltrækker fisk (»FAD'er«), er forbudt i perioden 1. januar-14. august hver år.

2.   Uanset stk. 1, kan en medlemsstat, som kan dokumentere, at fiskerfartøjer, som fører dens flag, ikke har kunnet udnytte deres normale fiskedage på grund af dårligt vejr, overføre dage, som dens fartøjer har mistet i FAD-fiskerier, indtil den 31. januar i det følgende år. I så fald sender medlemsstaterne før årets udgang Kommissionen en anmodning om det antal dage, som skal overføres.

3.   Stk. 1 og 2 gælder også i det forvaltningsområde, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1967/2006.

4.   Den anmodning, der er omhandlet i stk. 2, skal indeholde følgende:

a)

en rapport med nærmere oplysninger om indstillingen af det pågældende fiskeri, herunder relevant dokumentationsmateriale i form af meteorologiske data

b)

fartøjets navn og EU-flåderegisternummer.

5.   Kommissionen træffer afgørelse om anmodninger som omhandlet i stk. 2 senest seks uger fra datoen for modtagelsen af en anmodning og underretter medlemsstaten skriftligt om denne afgørelse.

6.   Kommissionen underretter GFCM's eksekutivsekretariat om alle afgørelser truffet efter stk. 5. Medlemsstaterne sender inden den 1. november hvert år Kommissionen en rapport om overførslen af dage mistet i det foregående år, jf. stk. 2.

7.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvad angår detaljerede regler om format og fremsendelse af anmodninger, jf. stk. 4, og af rapporten om en sådan overførsel, jf. stk. 6. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 13

Fiskeritilladelser

Fiskerfartøjer, der har tilladelse til at deltage i guldmakrelfiskeriet, får udstedt en fiskeritilladelse i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009, og opføres på en liste, som Kommissionen hvert år modtager fra den berørte medlemsstat, og som indeholder fartøjets navn og EU-flåderegisternummer. Fartøjer med en længde overalt på under 10 meter skal have en fiskeritilladelse.

Dette krav gælder også for det forvaltningsområde, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1967/2006.

Artikel 14

Dataindsamling

1.   Uden at det berører Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (10), opretter medlemsstaterne en passende ordning for indsamling og behandling af fangst- og fiskeriindsatsdata for fiskeriet.

2.   Medlemsstaterne aflægger senest den 15. januar hvert år rapport til Kommissionen om, hvor mange fartøjer der har deltaget i guldmakrelfiskeriet, og hvor store mængder guldmakrel de fartøjer, der fører deres flag, har landet og omladet i det foregående år i hvert geografisk underområde i GFCM-aftaleområdet, jf. bilag I.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvad angår detaljerede regler for formatet og fremsendelsen af disse rapporter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

3.   Kommissionen videresender oplysningerne fra medlemsstaterne til GFCM's eksekutivsekretariat.

KAPITEL III

Fiskeriredskaber

Artikel 15

Mindstemaskestørrelse i Sortehavet

1.   Mindstemaskestørrelsen for net, der anvendes til trawlfiskeri efter demersale bestande i Sortehavet, er 40 mm. Netpaneler med en maskestørrelse på under 40 mm må ikke anvendes eller medføres om bord.

2.   Inden den 1. februar 2012 erstattes net som omhandlet i stk. 1 af kvadratmaskenet med en maskestørrelse på 40 mm i fangstposen eller, ved behørigt begrundet anmodning fra fartøjsejeren, af diagonalmaskenet med en maskestørrelse på 50 mm, med en godkendt størrelsesselektivitet, der mindst er lig med selektiviteten i kvadratmaskenet med en maskestørrelse på 40 mm i fangstposen.

3.   Medlemsstater, hvis fiskerfartøjer driver trawlfiskeri efter demersale bestande i Sortehavet, sender første gang senest den 16. februar 2012 og derefter hver sjette måned Kommissionen en liste over deres fiskerfartøjer, der driver sådant fiskeri i Sortehavet, og som er udstyret med kvadratmaskenet med en maskestørrelse på mindst 40 mm i fangstposen eller diagonalmaskenet med en maskestørrelse på mindst 50 mm, samt hvor stor en procentdel sådanne fartøjer udgør af deres samlede nationale bundtrawlsflåde.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvad angår detaljerede regler for formatet og fremsendelsen af de oplysninger, der er omhandlet i dette stykke. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

4.   Kommissionen videresender oplysningerne omhandlet i stk. 3 til GFCM's eksekutivsekretariat.

Artikel 16

Anvendelse af skrabere og trawl

Det er forbudt at fiske med skrabere og trawl på vanddybder over 1 000 m.

AFSNIT III

KONTROLFORANSTALTNINGER

KAPITEL I

Fartøjsregister

Artikel 17

Register over fartøjer med tilladelse

1.   Hver medlemsstat sender inden den 1. december hvert år på sædvanlig elektronisk databærer Kommissionen en ajourført liste over de fartøjer med en længde overalt på over 15 m, der fører dens flag og er registreret på dens område, og som den giver tilladelse til at fiske i GFCM-aftaleområdet ved udstedelse en fiskeritilladelse.

2.   Listen omhandlet i stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

a)

fartøjets EU-flåderegisternummer og udvendige mærkning, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 26/2004

b)

for hvilken periode der er givet tilladelse til fiskeri og/eller omladning

c)

hvilke fiskeredskaber der anvendes.

3.   Kommissionen sender inden den 1. januar hvert år den ajourførte liste til GFCM's eksekutivsekretariat, så de pågældende fartøjer kan optages i det GFCM-register over fartøjer med en længde overalt på over 15 m, der har tilladelse til at fiske i GFCM-aftaleområdet (»GFCM-registeret«).

4.   Enhver ændring af listen omhandlet i stk. 1 meddeles Kommissionen med henblik på videresendelse til GFCM's eksekutivsekretariat på sædvanlig elektronisk databærer mindst 10 arbejdsdage før, at fartøjet påbegynder fiskeri i GFCM-aftaleområdet.

5.   EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på over 15 m, der ikke er opført på listen omhandlet i stk. 1, må ikke fiske efter, medføre, omlade eller lande nogen form for fisk eller skaldyr i GFCM-aftaleområdet.

6.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at:

a)

det kun er fartøjer, der fører deres flag, og som er opført på listen omhandlet i stk. 1, og som om bord medfører en fiskeritilladelse udstedt af medlemsstaterne, der under overholdelse af betingelserne i tilladelsen har lov til at fiske i GFCM-aftaleområdet

b)

der ikke udstedes fiskeritilladelse til fartøjer, der har udøvet ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri (»IUU-fiskeri«) i GFCM-aftaleområdet eller andre steder, medmindre de nye ejere fremlægger behørig dokumentation for, at de tidligere ejere og driftsansvarlige ikke længere har retlig, faktisk eller finansiel interesse i fartøjerne eller kontrol over disse, eller at deres fartøjer hverken deltager i eller har forbindelse med IUU-fiskeri

c)

det så vidt muligt i deres nationale lovgivning fastsættes, at ejere af og driftsansvarlige for fartøjer, der fører medlemsstaternes flag, og som er opført på listen omhandlet i stk. 1, ikke må deltage i eller have forbindelse med fiskeri i GFCM-aftaleområdet, der udøves af fiskerfartøjer, som ikke er optaget i GFCM-registeret

d)

det så vidt muligt i deres nationale lovgivning fastsættes, at ejerne af fartøjer, der fører deres flag, og som er opført på listen omhandlet i stk. 1, skal være statsborgere eller juridiske personer i flagmedlemsstaten

e)

deres fartøjer overholder alle relevante bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger vedtaget af GFCM.

7.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at forbyde fartøjer med en længde overalt på over 15 m, der ikke er optaget i GFCM-registeret, at fiske efter fisk og skaldyr i GFCM-aftaleområdet og at medføre, omlade og lande fisk og skaldyr fanget i GFCM-aftaleområdet.

8.   Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen eventuelle oplysninger, som viser, at der er alvorlig grund til at antage, at fartøjer med en længde overalt på over 15 m, som ikke er opført i GFCM-registeret, fisker efter eller omlader fisk og skaldyr i GFCM-aftaleområdet.

KAPITEL II

Havnestatsforanstaltninger

Artikel 18

Anvendelsesområde

Dette kapitel finder anvendelse på fiskerfartøjer fra tredjelande.

Artikel 19

Forhåndsmeddelelse

Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 er fristen for forhåndsmeddelelse mindst 72 timer før forventet ankomst i havn.

Artikel 20

Havneinspektioner

1.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 foretager medlemsstaterne inspektion i de havne, de har udpeget, af mindst 15 % af alle landinger og omladninger hvert år.

2.   Uanset artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1005/2008 foretages der altid inspektion af fiskerfartøjer, der anløber havn i medlemsstaterne uden forhåndstilladelse.

Artikel 21

Inspektionsprocedure

Havneinspektioner skal ud over kravene i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1005/2008 også opfylde kravene i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 22

Afslag på at benytte en havn

1.   Medlemsstaterne må ikke give et tredjelandsfartøj lov til at benytte deres havne til landing, omladning eller forarbejdning af fiskevarer fanget i GFCM-aftaleområdet, ligesom de skal nægte det adgang til at benytte deres havnefaciliteter, herunder bl.a. bunkrings- og andre forsyningstjenester, hvis fartøjet:

a)

ikke opfylder kravene i denne forordning

b)

er opført på en liste, som en regional fiskeriforvaltningsorganisation har opstillet over fartøjer, der har udøvet eller støttet IUU-fiskeri, eller

c)

ikke har en gyldig tilladelse til at fiske eller udøver fiskerirelaterede aktiviteter i GFCM-aftaleområdet.

Uanset første afsnit er der intet til hinder for, at medlemsstaterne i tilfælde af force majeure eller i nødsituationer, jf. artikel 18 i De Forenede Nationers havretskonvention (11), giver et tredjelandsfartøj adgang til at benytte deres havnefaciliteter for så vidt angår strengt nødvendige tjenester til afhjælpning af sådanne situationer.

2.   Stk. 1 anvendes foruden bestemmelserne om afslag på at benytte en havn, jf. artikel 4, stk. 2, og artikel 37, stk. 5 og 6, i forordning (EF) nr. 1005/2008.

3.   Hvis en medlemsstat har givet et tredjelandsfartøj afslag på at benytte dens havne, jf. stk. 1 og 2, underretter den straks fartøjsføreren, flagstaten, Kommissionen og GFCM's eksekutivsekretariat herom.

4.   Hvis årsagerne til, at der er givet afslag, jf. stk. 1 og 2, ikke længere består, trækker medlemsstaten sit afslag tilbage og underretter modtagerne i henhold til stk. 3 om tilbagetrækningen af afslaget.

AFSNIT IV

SAMARBEJDE, INFORMATION OG RAPPORTERING

Artikel 23

Samarbejde og oplysninger

1.   Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder og udveksler oplysninger med GFCM's eksekutivsekretariat især ved at:

a)

anmode om oplysninger fra og levere oplysninger til relevante databaser

b)

anmode om og tilbyde samarbejde med henblik på at fremme effektiv anvendelse af denne forordning.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale fiskerirelaterede informationssystemer giver mulighed for direkte elektronisk udveksling af oplysninger om havnestatsinspektioner, jf. afsnit III, mellem dem og GFCM's eksekutivsekretariat under behørig hensyntagen til passende fortrolighedskrav.

3.   Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til elektronisk udveksling af oplysninger mellem relevante nationale agenturer og til samordning af sådanne agenturers aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne i afsnit III, kapitel II.

4.   Med henblik på anvendelsen af denne forordning opstiller medlemsstaterne en liste over kontaktpunkter, som hurtigst muligt sendes elektronisk til Kommissionen, GFCM's eksekutivsekretariat og de kontraherende parter i GFCM.

5.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvad angår detaljerede regler for samarbejde og udveksling af oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 24

Rapportering af statistiske matrixer

1.   Medlemsstaterne indsender inden den 1. maj hvert år dataene om opgave 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5 i GFCM's statistiske matrix, jf. bilag III, afdeling C, til GFCM's eksekutivsekretariat.

2.   Ved indsendelse af de data, der er omhandlet i stk. 1, anvender medlemsstaterne GFCM's dataregistreringssystem eller en anden relevant standard og protokol for dataindsendelse, som GFCM's eksekutivsekretariat har fastlagt og stillet til rådighed på GFCM's websted.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke data de har indsendt efter denne artikel.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, hvad angår detaljerede regler for formatet og fremsendelsen af de data, der er omhandlet i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur, der er oprettet ved artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2371/2002. Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 26

Delegation af beføjelser

For så vidt det er nødvendigt for gennemførelsen af ændringer i EU-retten, som bliver bindende for Unionen, i forhold til eksisterende GFCM-foranstaltninger, der allerede er gennemført i EU-retten, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 for at ændre bestemmelserne i denne forordning vedrørende:

a)

levering af oplysninger i henhold til artikel 15, stk. 4, til GFCM's eksekutivsekretariat

b)

indsendelse af en liste over autoriserede fartøjer til GFCM's eksekutivsekretariat i henhold til artikel 17

c)

havnestatsforanstaltninger som fastsat i artikel 18-22

d)

samarbejde, oplysninger og rapportering som fastsat i artikel 23 og 24

e)

tabel, kort og geografiske koordinater for GFCM's geografiske underområder (GSA'er) som fastsat i bilag I

f)

havnestatsinspektionsprocedurer for fartøjer som fastsat i bilag II og

g)

GFCM's statistiske matrixer som fastsat i bilag III.

Artikel 27

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 26, tillægges Kommissionen for en periode på tre år fra den 19. januar 2012. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest seks måneder inden udløbet af perioden på tre år. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 26 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 26, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 28

Ændringer af forordning (EF) nr. 1967/2006

I forordning (EF) nr. 1967/2006 foretages herved følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 3, udgår.

2)

Artikel 9, stk. 3, affattes således:

»3.   For andre trukne netredskaber end dem, der er nævnt i stk. 4, er mindstemaskestørrelse:

a)

kvadratmaskenet med en maskestørrelse på 40 mm i fangstposen, eller

b)

på behørigt begrundet anmodning fra rederen diagonalmaskenet med en maskestørrelse på 50 mm, som skal have en godkendt størrelsesselektivitet, der mindst er lig med selektiviteten i de i litra a) omhandlede net.

Fiskerfartøjer kan kun få tilladelse til at anvende og opbevare én af disse to typer net om bord.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af dette stykke senest den 30. juni 2012 og fremsætter på grundlag af denne rapport og de oplysninger, som medlemsstaterne har indgivet inden den 31. december 2011, forslag om nødvendige ændringer, hvor det er relevant.«

3)

Artikel 24 udgår.

4)

Artikel 27, stk. 1 og 4, udgår.

Artikel 29

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. december 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. SZPUNAR

Formand


(1)  EUT C 354 af 28.12.2010, s. 71.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 8.3.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 20.10.2011. Europa-Parlamentets holdning af 13.12.2011.

(3)  EFT L 190 af 4.7.1998, s. 34.

(4)  EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11, som berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(5)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.

(6)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(7)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(8)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25.

(9)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(10)  EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1.

(11)  EFT L 179 af 23.6.1998, s. 3.


BILAG I

A)   Kort over GFCM’s GSA’er

FAO-UNDEROMRÅDE

FAO-STATISTIKOMRÅDE

GSA’er

DET VESTLIGE UNDER-OMRÅDE

1.1

BALEARERNE

1

Det nordlige Alboránhav

2

Isla de Alborán

3

Det sydlige Alboránhav

4

Algeriet

5

Balearerne

6

Nordspanien

11.1

Sardinien (vest)

1.2

LIONBUGTEN

7

Lionbugten

1.3

SARDINIEN

8

Korsika

9

Det Liguriske Hav og det nordlige Tyrrhenske Hav

10

Det sydlige Tyrrhenske Hav

11.2

Sardinien (øst)

12

Det nordlige Tunesien

DET CENTRALE UNDER-OMRÅDE

2.1

ADRIATERHAVET

17

Det nordlige Adriaterhav

18

Det sydlige Adriaterhav (delvis)

2.2

DET JONISKE HAV

13

Hammametbugten

14

Gabèsbugten

15

Malta

16

Det sydlige Sicilien

18

Det sydlige Adriaterhav (delvis)

19

Det vestlige Joniske Hav

20

Det østlige Joniske Hav

21

Det sydlige Joniske Hav

DET ØSTLIGE UNDER-OMRÅDE

3.1

DET ÆGÆISKE HAV

22

Det Ægæiske Hav

23

Kreta

3.2

LEVANTEN

24

Det nordlige Levanten

25

Cypern

26

Det sydlige Levanten

27

Levanten

SORTEHAVET

4.1

MARMARAHAVET

28

Marmarahavet

4.2

SORTEHAVET

29

Sortehavet

4.3

DET ASOVSKE HAV

30

Det Asovske Hav

B)   Kort over GFCM's GSA’er (GFCM, 2009)

Image

C)   Kort over de geografiske koordinater for GFCM’s GSA’er (GFCM, 2009)

GSA

AFGRÆNSNING

1

Kystlinje

36° N 5° 36′ V

36° N 3° 20′ V

36° 05′ N 3° 20′ V

36° 05′ N 2° 40′ V

36° N 2° 40′ V

36° N 1° 30′ V

36° 30′ N 1° 30′ V

36° 30′ N 1° V

37° 36′ N 1° V

2

36° 05′ N 3° 20′ V

36° 05′ N 2° 40′ V

35° 45′ N 3° 20′ V

35° 45′ N 2° 40′ V

3

Kystlinje

36° N 5° 36′ V

35° 49′ N 5° 36′ V

36° N 3° 20′ V

35° 45′ N 3° 20′ V

35° 45′ N 2° 40′ V

36° N 2°40′ V

36° N 1° 30′ V

Grænsen mellem Marokko og Algeriet

4

Kystlinje

36° N 2° 13′ V

36° N 1° 30′ V

36° 30′ N 1° 30′ V

36° 30′ N 1° V

37° N 1° V

37° N 0° 30′ Ø

38° N 0° 30′ Ø

38° N 8° 35′ Ø

Grænsen mellem Algeriet og Tunesien

Grænsen mellem Marokko og Algeriet

5

38° N 0° 30′ Ø

39°30′ N 0° 30′ Ø

39° 30′ N 1° 30′ V

40° N 1° 30′ Ø

40° N 2° Ø

40° 30′ N 2° Ø

40° 30′ N 6° Ø

38° N 6° Ø

6

Kystlinje

37° 36′ N 1° V

37° N 1° V

37° N 0° 30′ Ø

39° 30′ N 0° 30′ Ø

39°30′ N 1° 30′ V

40° N 1° 30′ Ø

40° N 2° Ø

40° 30′ N 2° Ø

40° 30′ N 6° Ø

41° 47′ N 6° Ø

42° 26′ N 3° 09′ Ø

7

Kystlinje

42° 26′ N 3° 09′ Ø

41° 20′ N 8° Ø

Grænsen mellem Frankrig og Italien

8

43° 15′ N 7° 38′ Ø

41° 18′ N 9° 45′ Ø

41° 18′ N 9° 45′ Ø

41° 20′ N 8° Ø

41° 18′ N 8° Ø

9

Kystlinje

Grænsen mellem Frankrig og Italien

43° 15′ N 7° 38′ Ø

43° 15′ N 9° 45′ Ø

41° 18′ N 9° 45′ Ø

41° 18′ N 13° Ø

10

Kystlinje (inkl. det nordlige Sicilien)

41° 18′ N 13° Ø

41° 18′ N 11° Ø

38° N 11° Ø

38° N 12° 30′ Ø

11

41° 47′ N 6° Ø

41° 18′ N 6° Ø

41° 18′ N 11° Ø

38° 30′ N 11° Ø

38° 30′ N 8° 30′ Ø

38° N 8° 30′ Ø

38° N 6° Ø

12

Kystlinje

Grænsen mellem Algeriet og Tunesien

38° N 8° 30′ Ø

38° 30′ N 8° 30′ Ø

38° 30′ N 11° Ø

38° N 11° Ø

37° N 12° Ø

37° N 11° 04′ Ø

13

Kystlinje

37° N 11° 04′ Ø

37° N 12° Ø

35° N 13° 30′ Ø

35° N 11° Ø

14

Kystlinje

35° N 11° Ø

35° N 15° 18′ Ø

Grænsen mellem Tunesien og Libyen

15

36°30′ N 13° 30′ Ø

35° N 13° 30′ Ø

35° N 15° 18′ Ø

36° 30′ N 15° 18′ Ø

16

Kystlinje

38° N 12° 30′ Ø

38° N 11° Ø

37° N 12° Ø

35° N 13° 30′ Ø

36° 30′ N 13° 30′ Ø

36° 30′ N 15° 18′ Ø

37° N 15° 18′ Ø

17

Kystlinje

41° 55′ N 15° 08′ Ø

Grænsen mellem Kroatien og Montenegro

18

Kystlinjer (begge sider)

41° 55′ N 15° 08′ Ø

40° 04′ N 18° 29′ Ø

Grænsen mellem Kroatien og Montenegro

Grænsen mellem Albanien og Grækenland

19

Kystlinje (inkl. det østlige Sicilien)

40° 04′ N 18° 29′ Ø

37° N 15° 18′ Ø

35° N 15° 18′ Ø

35° N 19° 10′ Ø

39° 58′ N 19° 10′ Ø

20

Kystlinje

Grænsen mellem Albanien og Grækenland

39° 58′ N 19° 10′ Ø

35° N 19° 10′ Ø

35° N 23° Ø

36° 30′ N 23° Ø

21

Kystlinje

Grænsen mellem Tunesien og Libyen

35° N 15°18′ Ø

35° N 23° Ø

34° N 23° Ø

34° N 25° 09′ Ø

Grænsen mellem Libyen og Egypten

22

Kystlinje

36° 30′ N 23° Ø

36° N 23° Ø

36° N 26° 30′ Ø

34° N 26° 30′ Ø

34° N 29° Ø

36° 43′ N 29° Ø

23

36° N 23° Ø

36° N 26° 30′ Ø

34° N 26° 30′ Ø

34° N 23° Ø

24

Kystlinje

36° 43′ N 29° Ø

34° N 29° Ø

34° N 32° Ø

35° 47′ N 32° Ø

35° 47′ N 35° Ø

Grænsen mellem Tyrkiet og Syrien

25

35° 47′ N 32° Ø

34° N 32° Ø

34° N 35° Ø

35° 47′ N 35° Ø

26

Kystlinje

Grænsen mellem Libyen og Egypten

34° N 25° 09′ Ø

34° N 34° 13′ Ø

Grænsen mellem Egypten og Gazastriben

27

Kystlinje

Grænsen mellem Egypten og Gazastriben

34° N 34° 13′ Ø

34° N 35° Ø

35° 47′ N 35° Ø

Grænsen mellem Tyrkiet og Syrien

28

 

29

 

30

 


BILAG II

Havnestatsinspektionsprocedurer for fartøjer

1.   Fartøjsidentifikation

Havnestatskontrollørerne:

a)

kontrollerer, at den officielle dokumentation om bord er gyldig, om nødvendigt, ved passende kontakter til flagstaten eller konsultation af internationale fartøjsregistre

b)

sørger om nødvendigt for en officiel oversættelse af dokumentationen

c)

kontrollerer, at fartøjets navn, flag, havnekendingsbogstaver og -nummer (og i givet fald Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) identifikationsnummer) samt det internationale radiokaldesignal er korrekte

d)

undersøger så vidt muligt, om fartøjet har ændret navn og/eller flag og anfører i givet fald eventuelle tidligere navn(e) og flag

e)

anfører registreringshavn, navn og adresse på ejeren (og fartøjets driftsansvarlige og retmæssige ejer, hvis denne ikke er den samme som fartøjets ejer), repræsentanten og fartøjsføreren, herunder i givet fald rederiets og den registrerede ejers identifikationsnummer, og

f)

anfører navn og adresse på eventuelle tidligere ejere i de foregående fem år.

2.   Tilladelser

Havnestatskontrollørerne undersøger, om tilladelserne til at fiske eller transportere fisk og fiskevarer stemmer overens med de oplysninger, der er indhentet i henhold til punkt 1, og undersøger tilladelsernes gyldighedsperiode samt deres gyldighed, hvad angår områder, arter og fiskeredskaber.

3.   Anden dokumentation

Havnestatskontrollørerne undersøger al relevant dokumentation, herunder dokumenter i elektronisk format. Relevant dokumentation kan omfatte logbøger, navnlig fiskerilogbogen, såvel som besætningslisten, stuveplaner og tegninger eller beskrivelser af lastrum, hvis sådanne foreligger. Det er tilladt at kontrollere sådanne lastrum eller områder for at kontrollere, om deres størrelse og indretning svarer til disse tegninger eller beskrivelser, og om fangsten er stuvet efter stuvningsplanerne. Denne dokumentation skal i givet fald også omfatte fangstdokumenter eller handelsdokumenter udstedt af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

4.   Fiskeredskaber

a)

Havnestatskontrollørerne kontrollerer, at de ombordværende fiskeredskaber opfylder betingelserne i tilladelsen. Fiskeredskaberne kan også kontrolleres for at sikre, at f.eks. maskestørrelse (og eventuelle anordninger), netlængde og krogstørrelse er i overensstemmelse med de gældende forskrifter, og at fiskeredskabernes identifikationsnumre svarer til dem, som det pågældende fartøj har tilladelse til at anvende.

b)

Havnestatskontrollørerne kan også undersøge fartøjet for eventuelle fiskeredskaber, der er stuvet af vejen ude af syne, og fiskeredskaber, der på anden måde er ulovlige.

5.   Fisk og fiskevarer

a)

Havnestatskontrollørerne skal så vidt muligt undersøge, om de fisk og fiskevarer, der opbevares om bord, er fanget i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i de gældende tilladelser. I denne forbindelse bør havnestatskontrollørerne gennemgå fiskerilogbogen og de indsendte rapporter, herunder dem, som fartøjet i givet fald har indsendt via fartøjsovervågningssystemet (FOS).

b)

For at kunne bestemme mængderne og arterne om bord kan havnestatskontrollørerne kontrollere lastrummets indhold af fisk eller fisk under landing. I forbindelse med denne kontrol kan havnestatskontrollørerne åbne kasser, der er pakket med fisk, og flytte fisk eller kasser for at sikre sig, at lastrummenes indhold er korrekt.

c)

Hvis fartøjet er ved at lande sin fangst, kan havnestatskontrollørerne kontrollere, hvilke arter og mængder der landes. En sådan kontrol kan omfatte produkttype, levende vægt (mængder i henhold til logbogen) og den omregningsfaktor, der er anvendt til at omregne forarbejdet vægt til levende vægt. Havnestatskontrollørerne kan også inspicere eventuelle mængder, der beholdes om bord.

d)

Havnestatskontrollørerne kan kontrollere mængden og sammensætningen af hele fangsten om bord, også ved hjælp af stikprøver.

6.   Kontrol af IUU-fiskeri

Artikel 11 i forordning (EF) nr. 1005/2008 anvendes.

7.   Rapport

Kontrolløren udarbejder ved inspektionens afslutning en skriftlig rapport, som han underskriver, og hvoraf fartøjsføreren får en kopi.

8.   Resultaterne af havnestatsinspektionen

Resultaterne af havnestatsinspektionen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

1)

Inspektionsreferencer

inspektionsmyndighed (navnet på inspektionsmyndigheden eller det organ, der er udpeget af inspektionsmyndigheden)

kontrollørens navn

dato og klokkeslæt for inspektion

inspektionshavn (havn, hvor fartøjet er inspiceret) og

dato (dato for inspektionsrapportens afslutning).

2)

Fartøjsidentifikation

fartøjets navn

fartøjstype

redskabstype

udvendig mærkning (fartøjets sidenummer) og eventuelt IMO-nummer eller andre eventuelle numre

internationalt radiokaldesignal

eventuelt MMS-identifikationsnummer (identifikationsnummer i den maritime mobiltjeneste — Maritime Mobile Service)

flagstat (den stat, hvor fartøjet er registreret)

eventuelle tidligere navne og flagstater

hjemstedshavn (den havn, hvor fartøjet er registreret) og eventuelle tidligere hjemstedshavne

fartøjsejer (navn, adresse og kontaktoplysninger)

fartøjets retmæssige ejer, hvis denne ikke er den samme som fartøjets ejer (navn, adresse og kontaktoplysninger)

fartøjets driftsansvarlige, hvis denne ikke er den samme som fartøjets ejer (navn, adresse og kontaktoplysninger)

fartøjsrepræsentant (navn, adresse og kontaktoplysninger)

eventuelle tidligere ejeres navn og adresse

fartøjsførerens og den fiskeriansvarliges navn, nationalitet og søfartskvalifikationer, og

besætningsliste.

3)

Fiskeritilladelser (licenser/tilladelser)

fartøjets tilladelser til at fiske eller transportere fisk og fiskevarer

stater, der har udstedt tilladelserne

tilladelsernes betingelser, herunder angivelse af områder og gyldighedsperiode

navnet på den relevante regionale fiskeriforvaltningsorganisation

tilladelsernes gyldighedsområde, anvendelsesområde og gyldighedsperiode

oplysninger om tildelinger — kvoter, fiskeriindsats eller andet

tilladte arter, bifangster og fiskeredskaber og

oplysninger og dokumentation vedrørende eventuel omladning.

4)

Oplysninger om fangstrejse

dato, klokkeslæt, fiskeriområde for aktuel fangstrejses begyndelse

områder, som fartøjet har været i (oplysninger om ind- og udsejling af de forskellige områder)

omladninger til havs (dato, arter, sted, omladede mængder)

sidste anløbshavn

dato og klokkeslæt for den aktuelle fangstrejses afslutning, og

næste forventede anløbshavn.

5)

Resultater af fangstinspektionen

dato og klokkeslæt for påbegyndelse og afslutning af losning

fiskearter

produkttype

levende vægt (mængden bestemmes på grundlag af logbogen)

anvendt omregningskoefficient

forarbejdet vægt (landede mængder fordelt på arter og behandlingsgrad)

ækvivalent levende vægt (landet mængde i ækvivalent levende vægt beregnet som »produktvægt x omregningskoefficient«)

planlagt bestemmelsessted for de fisk og fiskevarer, der er inspiceret, og

mængde og art af eventuelle fisk beholdt om bord.

6)

Resultater af redskabsinspektion

Nærmere oplysninger om redskabstyper.

7)

Konklusioner

Inspektionskonklusioner, herunder konstatering af formodede overtrædelser og henvisning til de relevante bestemmelser og foranstaltninger. Sådant bevismateriale vedlægges inspektionsrapporten.


BILAG III

A)   GFCM/SAC-fartøjskategori

Gruppe

< 6 m

6-12 m

12-12 m

Over 24 m

1.

Polyvalente mindre fartøjer uden motor

A

 

 

2.

Polyvalente mindre fartøjer med motor

B

C

 

 

3.

Trawlere

 

D

E

F

4.

Notfartøjer

 

G

H

5.

Langlinefartøjer

 

I

6.

Pelagiske trawlere

 

J

7.

Notfartøjer til tunfiskeri

 

 

K

8.

Skrabefartøjer

 

L

 

9.

Polyvalente fartøjer

 

 

M

Beskrivelse af kategorier

A   Polyvalente mindre fartøjer uden motor— Alle fartøjer med en længde overalt på under 12 m og uden motor (sejl mv.).

B   Polyvalente mindre fartøjer på under 6 m med motor— Alle fartøjer med en længde overalt på under 6 m og med motor.

C   Polyvalente mindre fartøjer på 6-12 m med motor— Alle fartøjer med en længde overalt på 6-12 m med motor, der anvender forskellige redskaber i løbet af året, uden klar overvægt i anvendelsen af en specifik type, eller som anvender redskaber, der ikke indgår i denne klassifikation.

D   Trawlere på under 12 m— Alle fartøjer med en længde overalt på under 12 m, som udøver over 50 % af deres indsats med bundtrawl.

E   Trawlere på 12-24 m— Alle fartøjer med en længde overalt på 12-24 m, som udøver over 50 % af deres indsats med bundtrawl.

F   Trawlere på over 24 m— Alle fartøjer med en længde overalt på over 24 m, som udøver over 50 % af deres indsats med bundtrawl.

G   Notfartøjer på 6-12 m— Alle fartøjer med en længde overalt på 6-12 m, som udøver over 50 % af deres indsats med not.

H   Notfartøjer på over 12 m— Alle fartøjer med en længde overalt på over 12 m, som udøver over 50 % af deres indsats med not, bortset fra notfartøjer, der anvender tunnot i løbet af året.

I   Langlinefartøjer på over 6 m— Alle fartøjer med en længde overalt på over 6 m, som udøver over 50 % af deres indsats med langliner.

J   Pelagiske trawlere på over 6 m— Alle fartøjer med en længde overalt på over 6 m, som udøver over 50 % af deres indsats med pelagisk trawl.

K   Notfartøjer til tunfiskeri— Alle fartøjer, der i løbet af året anvender tunnot, uanset hvor længe.

L   Skrabefartøjer på over 6 m— Alle fartøjer med en længde overalt på over 6 m, som udøver over 50 % af deres indsats med skaber.

M   Polyvalente fartøjer på over 12 m— Alle fartøjer med en længde overalt på over 12 m, der anvender forskellige redskaber i løbet af året, uden klar overvægt i anvendelsen af en specifik type, eller som anvender redskaber, der ikke indgår i denne klassifikation.

Bemærkning: Der kan anføres oplysninger i alle felter. De tomme felter i ovenstående skema skyldes, at der sandsynligvis ikke er ret mange fartøjer i disse fartøjskategorier. Oplysninger i et »tomt felt« bør i givet fald slås sammen med oplysninger i det nærmeste relevante »grå felt«.

B)   Skema til måling af nominel fiskeriindsats

Redskab

Antal og mål

Kapacitet

Aktivitet

Nominel indsats (1)

Skraber (til fiskeri efter bløddyr)

Åbningens bredde

GT

Fisketid

Skrabt havbundsareal (2)

Trawl (inkl. skrabere til fiskeri efter fladfisk)

Trawltype (pelagisk trawl eller bundtrawl)

GT og/eller BRT

Maskineffekt

Maskestørrelse

Netstørrelse (åbningens bredde)

Fart

GT

Klokkeslæt Fiskeri

GT × dage

GT × timer

kW × dage

Not

Nettets længde og højde

GT

Lysstyrke

Antal mindre fartøjer

GT

Nettets længde og højde

Sporingstid

Sæt

GT × sæt

Netlængde × sæt

Garn

Garntype (f.eks. toggergarn, gællegarn osv.)

Netlængde (jf. forordninger)

GT

Netareal

Maskestørrelse

Netlængde og -højde

Fisketid

Netlængde × dage

Areal × dage

Langliner

Antal kroge

GT

Antal langliner

Krogspecifikationer

Agn

Antal kroge

Antal langliner

Fisketid

Antal kroge × timer

Antal kroge × dage

Antal langliner × dage/timer

Fælder

GT

Antal fælder

Klokkeslæt Fisketid

Antal fælder × dage

Noter /FAD’er

Antal FAD’er

Antal FAD’er

Antal fangstrejser

Antal FAD’er × Antal fangstrejser

C)   GFCM's statistiske matrix for operationelle enheder

Image


(1)  Indsatsforanstaltninger, for hvilke der ikke er fastsat nogen specifik tidsbegrænsning, skal begrænses til et bestemt tidsrum (f.eks. år).

(2)  Bør gælde et specifikt område (angivelse af areal) med henblik på at anslå fiskeriintensiteten (indsats/km2) og sammenkoble indsatsen med de udnyttede populationer.