20.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1333/2011

af 19. december 2011

om handelsnormer for bananer, bestemmelser for kontrollen med, at disse handelsnormer overholdes og bestemmelser for så vidt angår meddelelser i banansektoren

(kodifikation)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1) særlig artikel 121, litra a) og artikel 194 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2257/94 af 16. september 1994 om kvalitetsnormer for bananer (2), Kommissionens forordning (EF) nr. 2898/95 af 15. december 1995 om bestemmelser for kontrollen med, om kvalitetsnormerne for bananer (3) overholdes og Kommissionens forordning (EF) nr. 239/2007 af 6. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår meddelelser i banansektoren (4) er blevet ændret væsentligt (5). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres og samles i én enkelt retsakt.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes der handelsnormer for bananer. Formålet med normerne er at sikre forsyning af markedet med ensartede produkter af tilfredsstillende kvalitet, især hvad angår bananer, der høstes i EU, hvis kvalitet stadig må søges forbedret.

(3)

På grund af de mange forskellige sorter, der afsættes i EU, og forskellig handelspraksis bør der fastsættes mindstenormer for umodne, grønne bananer, uden at dette er til hinder for, at der senere fastsættes normer for et andet afsætningsled; figenbananer bør på grund af deres kendetegn og afsætningsmåde ikke omfattes af EU-normerne.

(4)

På baggrund af de opstillede mål bør det tillades, at de bananproducerende medlemsstater anvender nationale normer på deres område udelukkende for de produktionsled, der ligger efter det stadium, hvor bananerne er umodne og grønne, hvis bestemmelserne ikke er uforenelige med EU-normer, og hvis de ikke udgør en hindring for den fri bananomsætning i EU.

(5)

Der bør tages højde for, at ugunstige produktionsbetingelser i Madeira, Azorerne, Algarve, Kreta, Lakonien og Cyprus som følge af vejrforholdene medfører, at bananerne ikke opnår den krævede minimumslængde. I disse tilfælde er det stadig tilladt at afsætte den pågældende produktion, men den skal placeres i klasse II.

(6)

Der bør fastsættes foranstaltninger for at sikre, at bestemmelser for handelsnormer for bananer anvendes ensartet, især med hensyn til kontrollen af, om produkterne er i overensstemmelse med normerne.

(7)

I betragtning af produktets fordærvelighed og handelens afsætnings- og kontrolpraksis bør det fastsættes, at kontrollen med, om normerne overholdes, i princippet skal foretages på det trin, som normerne gælder.

(8)

Et produkt, der har passeret kontrollen på dette trin, anses for at være i overensstemmelse med normerne. Denne vurdering kan dog følges op af uanmeldt kontrol i et senere afsætningsled indtil modneriet.

(9)

Der bør ikke foretages systematisk overensstemmelseskontrol, men derimod stikprøvekontrol af en prøve, der tilfældigt udtages af det kompetente organ, og som antages at være repræsentativ for partiet. De relevante bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (6), bør anvendes.

(10)

Bananhandelen er udsat for meget stor konkurrence. De erhvervsdrivende har selv indført strenge kontrolbestemmelser. Derfor bør erhvervsdrivende, der frembyder de fornødne garantier med hensyn til personale og håndteringsanlæg, og som kan garantere, at de bananer, som de afsætter i EU, er i overensstemmelse med normerne i EU, ikke underkastes kontrol i ovennævnte afsætningstrin. Dispensationen bør gives af den medlemsstat, på hvis område kontrollen i princippet skal gennemføres. Den bør trækkes tilbage, hvis normerne og betingelserne for dispensationen ikke overholdes.

(11)

De erhvervsdrivende bør give det kompetente organ oplysninger til brug for kontrollen.

(12)

Den overensstemmelsesattest, der udstedes efter kontrollen, skal ikke udgøre et ledsagedokument for bananer indtil det endelige afsætningsled, men et bevis på, at bananerne opfylder normerne i EU indtil levering til modneriet i overensstemmelse med normernes anvendelsesområde, og den fremlægges på den kompetente myndigheds anmodning. Det skal understreges, at bananer, som ikke er i overensstemmelse med normerne i nærværende forordning ikke må afsættes til konsum i frisk tilstand i EU.

(13)

Med henblik på at overvåge, hvordan bananmarkedet fungerer, er det nødvendigt for Kommissionen, at den modtager oplysninger om produktion og markedsføring af bananer produceret i Unionen. Der bør fastsættes bestemmelser for medlemsstaternes meddelelse af sådanne oplysninger.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

HANDELSNORMER

Artikel 1

Handelsnormerne for bananer henhørende under KN-kode 0803 00, undtagen melbananer, figenbananer og bananer til forarbejdning, er omhandlet i bilag I.

Disse handelsnormer gælder ved overgangen til fri omsætning for produkter med oprindelse i tredjelande, ved udskibningen i den første EU-havn for produkter med oprindelse i EU og ab pakkeri for bananer, der leveres i frisk tilstand til forbrugerne i produktionsområderne.

Artikel 2

De i artikel 1 omhandlede handelsnormer er ikke til hinder for, at der for senere afsætningsled kan anvendes nationale bestemmelser

a)

der ikke griber ind i den fri omsætning af produkter, der har oprindelse i tredjelande eller andre områder af EU, og som er i overensstemmelse med de i artikel 1 omhandlede handelsnormer, og

b)

som ikke er uforenelige med de i artikel 1 omhandlede handelsnormer.

KAPITEL 2

KONTROL MED HENBLIK PÅ VERIFIKATION AF HANDELSNORMER

Artikel 3

Medlemsstaterne fører kontrol med anvendelsen af handelsnormerne i artikel 1 for bananer henhørende under KN-kode 0803 00 undtagen melbananer, figenbananer og bananer til forarbejdning i henhold til nærværende kapitel.

Artikel 4

Bananer, der er produceret i EU, kontrolleres for, om de er i overensstemmelse med de i artikel 1 omhandlede handelsnormer, før de anbringes på et transportmiddel for at blive afsat i frisk tilstand. Kontrollen kan finde sted på pakkeriet.

Bananer, der afsættes uden for produktionsområdet, underkastes uanmeldt kontrol ved den første losning i den øvrige del af EU.

Den i første og andet stykke omhandlede kontrol foretages, jf. dog artikel 9.

Artikel 5

Bananer, der indføres i unionen fra tredjelande, kontrolleres før overgang til fri omsætning for, om de er i overensstemmelse med de i artikel 1 omhandlede EU-handelsnormer, i den EU-medlemsstat, hvor den første losning finder sted, jf. dog artikel 9.

Artikel 6

1.   Overensstemmelseskontrollen foretages i henhold til artikel 17, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011.

2.   For produkter, der af tekniske grunde ikke kan kontrolleres ved den første losning i EU, foretages kontrollen senest ved ankomsten til modneriet og i hvert fald for produkter, der indføres fra tredjelande, inden overgang til fri omsætning.

3.   Efter kontrollen udstedes der en kontrolattest som vist i bilag II for de produkter, der er i overensstemmelse med normerne.

Kontrolattesten for bananer med oprindelse i tredjelande forelægges toldmyndighederne med henblik på produkternes overgang til fri omsætning i EU.

4.   Er produkterne ikke i overensstemmelse med normerne, gælder punkt 2.7 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011.

5.   Har det kompetente organ ikke kontrolleret bestemte produkter, anbringer det sit stempel på den meddelelse, der er fastsat i artikel 7, eller underretter toldmyndighederne på enhver anden måde, hvis det drejer sig om indførte produkter.

6.   De erhvervsdrivende stiller alle fornødne faciliteter til rådighed for det kompetente organ til udførelsen af kontrollen i henhold til nærværende kapitel.

Artikel 7

Den erhvervsdrivende eller dennes repræsentant, der ikke har fået dispensation som fastsat i artikel 7, meddeler rettidigt det kompetente organ alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere partierne, og præcise oplysninger om, hvor bananer, der høstes i EU, pakkes og afsendes fra, hvor og hvornår varer fra tredjelande eller produktionsområder i EU forventes udskibet, samt oplysninger om leverancer til modnerier af bananer, der ikke kan kontrolleres ved den første losning i EU.

Artikel 8

1.   Overensstemmelseskontrollen forestås af tjenester eller organer, som de kompetente nationale myndigheder har udpeget. Tjenesterne og organerne skal frembyde behørige garantier for kontrollen, især med hensyn til udstyr, uddannelse og erfaring.

2.   De kompetente nationale myndigheder kan delegere ansvaret for overensstemmelseskontrollen til private dertil godkendte organer, som opfylder følgende betingelser:

a)

de råder over kontrollører, som har gennemgået en uddannelse anerkendt af de kompetente nationale myndigheder

b)

de råder over det materiel og de faciliteter, der er nødvendige for de undersøgelser og analyser, som kontrollen kræver

c)

de råder over passende udstyr til fremsendelse af oplysninger.

3.   De kompetente nationale myndigheder kontrollerer regelmæssigt, om overensstemmelseskontrollen udføres effektivt. De trækker godkendelsen tilbage, hvis de konstaterer afvigelser eller uregelmæssigheder, som vedrører overensstemmelseskontrollen, eller hvis betingelserne ikke længere er opfyldt.

Artikel 9

1.   Erhvervsdrivende, der afsætter bananer, som er høstet i EU, eller bananer, som er importeret fra tredjelande, kontrolleres ikke for, om bananerne er i overensstemmelse med handelsnormerne på de trin, som er nævnt i artikel 4 og 5, hvis de:

a)

råder over et erfarent personale med kendskab til handelsnormerne og over materiel til håndtering og kontrol af bananer

b)

fører register over de håndteringer, de foretager, og

c)

frembyder garantier for, at de bananer, som de afsætter, er i overensstemmelse med de i artikel 1 omhandlede handelsnormer.

Erhvervsdrivende, der er dispenseret fra kontrollen, tildeles en dispensationsattest som vist i bilag III.

2.   Dispensation fra kontrollen gives af de kontrolorganer eller -tjenester, der er udpeget af de kompetente nationale myndigheder enten i produktionsmedlemsstaten, for bananer, der afsættes i EU-produktionsområdet, eller i løsningsmedlemsstaten, for EU-bananer, der afsættes i den øvrige del af EU og bananer, som indføres fra tredjelande. Dispensation ydes for højst tre år og kan fornyes. Dispensationen gælder for hele EU for produkter, der losses i den medlemsstat, der har givet den.

Kontrolorganerne eller -tjenesterne trækker dispensationen tilbage, hvis de konstaterer afvigelser eller uregelmæssigheder med hensyn til bananernes overensstemmelse med de i artikel 1 omhandlede handelsnormer, eller hvis betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt. Dispensationen trækkes foreløbigt eller definitivt tilbage, alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er.

Medlemsstaterne opstiller et register over erhvervsdrivende, der er dispenseret fra kontrollen, tildeler dem et registreringsnummer og sørger for, at disse oplysninger formidles.

3.   De kompetente organer eller –tjenester i medlemsstaterne kontrollerer regelmæssigt kvaliteten af de bananer, som de erhvervsdrivende i stk. 1 afsætter, samt om betingelserne i samme stykke overholdes. De dispenserede erhvervsdrivende stiller alle fornødne faciliteter til rådighed for kontrollens gennemførelse.

De kompetente organer eller –tjenester i medlemsstaterne meddeler Kommissionen en liste over de dispenserede erhvervsdrivende og de tilfælde, hvor dispensationen er trukket tilbage.

Artikel 10

Denne forordnings bestemmelser anvendes uanset den uanmeldte stikprøvekontrol, der gennemføres i senere led indtil modneriet.

KAPITEL 3

MEDDELELSER

Artikel 11

1.   Medlemsstaterne meddeler for hver indberetningsperiode Kommissionen følgende:

a)

mængden af bananer produceret i Unionen, der markedsføres:

i)

i deres produktionsområde

ii)

uden for deres produktionsområde

b)

den gennemsnitlige salgspris på lokale markeder for grønne bananer produceret i Unionen, der markedsføres i deres produktionsområde

c)

den gennemsnitlige salgspris for grønne bananer på stadiet frit leveret første udskibningshavn (ulosset) for bananer produceret i Unionen, der markedsføres i Unionen uden for deres produktionsområde

d)

prognoser for de data, der omhandles i litra a), b) og c), for de to næste indberetningsperioder.

2.   Produktionsområderne er følgende:

a)

De Kanariske Øer

b)

Guadeloupe

c)

Martinique

d)

Madeira, Azorerne og Algarve

e)

Kreta og Lakonien

f)

Cypern.

3.   Indberetningsperioderne i et kalenderår er følgende:

a)

januar til og med april

b)

maj til og med august

c)

september til og med december.

Meddelelserne for hver indberetningsperiode indsendes senest på femtendedagen i den anden måned efter indberetningsperioden.

4.   De meddelelser, der er nævnt i nærværende kapitel, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (7).

Artikel 12

Forordningerne (EF) nr. 2257/94, (EF) nr. 2898/95 og (EF) nr. 239/2007 ophæves.

Henvisninger til de ophævede forordninger betragtes som henvisninger til denne forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 245 af 20.9.1994, s. 6.

(3)  EFT L 304 af 16.12.1995, s. 17.

(4)  EUT L 67 af 7.3.2007, s. 3.

(5)  Se bilag V.

(6)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

(7)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3.


BILAG I

Handelsnormer for Bananer

I.   DEFINITION

Normerne gælder for bananer af de sorter (kultivarer) af slægten Musa (AAA) spp, undergruppe Cavendish og Gros Michel, såvel som hybrider, der er nævnt i bilag IV, og som er bestemt til at blive leveret i frisk tilstand til forbrugerne efter klargøring og emballering, bortset fra melbananer og bananer til industriel forarbejdning samt figenbananer.

II.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normerne fastsætter de kvalitetskrav, som umodne, grønne bananer skal opfylde efter klargøring og emballering.

A.   Mindstekrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at bananerne skal være:

grønne og umodne

hele

faste

sunde; produkter, der er angrebet af råd, eller som er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum, udelukkes

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer

praktisk taget fri for skadedyr

praktisk taget fri for skadedyrsangreb

stilkenden hel, uden revner og svampeangreb og ikke udtørret

griflen fjernet

fri for misdannelser og unormal krumning

praktisk taget fri for pletter

praktisk taget fri for skader som følge af lave temperaturer

fri for unormal ydre fugtighed

fri for fremmed lugt og/eller smag.

Endvidere skal hænderne og klaserne (dele af hænder) have:

et tilstrækkeligt stort stykke krone af normal farve, der er sundt og uden svampeangreb

en krone, der er rent og lige afskåret uden spor af afrivning og uden rester fra stokken.

Bananernes udvikling og modenhed skal være således, at de kan:

tåle transport og håndtering,

og

ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand for at nå en passende modenhed efter modning.

B.   Klasseinddeling

Bananer inddeles i følgende tre klasser:

i)   klasse »Ekstra«

Bananerne i denne klasse skal være af fineste kvalitet. De skal være karakteriske for sorten og/eller handelstypen.

De enkelte frugter skal være fri for fejl bortset fra meget små overfladefejl, som tilsammen ikke må dække mere end 1 cm2 af den enkelte banans overflade, såfremt disse ikke forringer de enkelte hænders eller klasers generelle udseende, kvalitet, holdbarhed eller præsentation i emballagen

ii)   klasse I

Bananer i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal være karakteristiske for sorten og/eller handelstypen.

De enkelte frugter kan dog have følgende mindre fejl, såfremt disse ikke forringer de enkelte hænders eller klasers generelle udseende, kvalitet, holdbarhed eller præsentation i emballagen:

mindre fejl ved formen

lette overfladefejl, som skyldes gnav, og andre små overfladefejl, som tilsammen ikke må dække mere end 2 cm2 af den enkelte banans overflade.

De små fejl må under ingen omstændigheder berøre frugtkødet

iii)   klasse II

Denne klasse indbefatter bananer, som ikke kan placeres i de højere klasser, men som opfylder de ovenfor angivne mindstekrav.

Følgende fejl er tilladt, hvis bananerne opfylder de vigtigste krav med hensyn til kvalitet, holdbarhed og præsentation:

fejl ved formen

overfladefejl som følge af skrab, gnav eller andre årsager, som tilsammen ikke må dække mere end 4 cm2 af den enkelte banans overflade.

Fejlene må under ingen omstændigheder berøre frugtkødet.

III.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes af følgende:

frugtens længde udtrykt i centimeter og målt langs den konvekse flade fra det sted, hvor stilken er tilhæftet kronen, til spidsen

diameteren udtrykt i millimeter af et tværsnit af frugten lagt hen over dens midte vinkelret på længdeaksen.

Som referencefrugt til måling af længden og diameteren anvendes:

den midterste banan på håndens yderste række

den banan, der sidder ved siden af det snit, der blev lagt til afskæring af hånden, på klasens yderste række.

Minimumslængden og -diameteren fastsættes til henholdsvis 14 cm og 27 mm.

Som undtagelse fra tredje afsnit kan bananer på under 14 cm, der er produceret på Madeira, på Azorerne, i Algarve, på Kreta, i Lakonien og i Cypern, afsættes i EU, men de skal placeres i klasse II.

IV.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

Kvalitets- og størrelsestolerancer er tilladt i hver pakning for produkter, der ikke opfylder kravene til den angivne klasse.

A.   Kvalitetstolerancer

i)   klasse »Ekstra«

5 % af bananerne (baseret på antal eller vægt), der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse

ii)   klasse I

10 % af bananerne (baseret på antal eller vægt), der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse

iii)   klasse II

10 % af bananerne (baseret på antal eller vægt), der hverken opfylder kravene til klassen eller mindstekravene, dog bortset fra frugter, der er angrebet af råd eller på anden måde forringet, således at de er uegnede til konsum.

B.   Størrelsestolerancer

For alle klasser 10 % af antallet af bananer, der ikke opfylder størrelseskravene. De må dog højst være 1 cm kortere end minimumslængden på 14 cm.

V.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION

A.   Ensartethed

Indholdet af hver pakning skal være ensartet og må kun bestå af bananer af samme oprindelse, sort og/eller handelstype og kvalitet.

Den synlige del af pakningens indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

B.   Emballering

Bananer skal emballeres således, at produktet sikres passende beskyttelse.

Materialerne, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye og rene og af en kvalitet, der ikke kan fremkalde ydre eller indre forringelser af produkterne. Anvendelsen af materialer, herunder papir og klistermærker med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med giftfri sværte eller lim.

Pakningerne skal være fri for ethvert fremmedlegeme.

C.   Præsentation

Bananerne frembydes i hænder og klaser (dele af hænder) med mindst fire bananer. Bananerne kan også frembydes i enkelte frugter.

For hver pakning tolereres det, at hver klase mangler højst to bananer, såfremt stilkenden ikke er afrevet, men rent afskåret, uden at nabofrugterne er beskadiget.

I hvert lag tillades der højst én klase med tre bananer, der opfylder de samme krav som de øvrige bananer i pakningen.

Det er tilladt at afsætte bananer i hele frugtstande i produktionsområderne.

VI.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hver pakning skal være forsynet med følgende oplysninger, der er anbragt på samme side og anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:

A.   Identifikation

Pakker og/eller afsender

Navn og adresse eller et af en officiel myndighed udstedt eller anerkendt konventionelt mærke.

B.   Produktets art

»bananer«, hvis indholdet ikke er synligt udefra

sortens eller handelstypens navn.

C.   Produktets oprindelse

Oprindelsestredjeland og for EU-produkter:

produktionsområde, og

national, regional eller lokal betegnelse (valgfrit).

D.   Handelsmæssige oplysninger

klasse

nettovægt

størrelsessortering udtrykt ved minimumslængden og eventuelt maksimumslængden.

E.   Officielt kontrolmærke (valgfrit).


BILAG II

Image


BILAG III

Attest for dispensation fra kontrol af overholdelse af handelsnormerne for bananer

Image


BILAG IV

Liste over de vigtigste grupper, undergrupper og kultivarer af frugtbananer, der afsættes i EU

Gruppe

Undergruppe

Vigtigste kultivarer

(ikke udtømmende liste)

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valéry

Arvis

Gros Michel

Gros Michel (»Big Mike«)

Highgate

Hybrider

Flhorban 920

Pink figue

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Ceylon Pisang, Gorolo


BILAG V

Ophævede forordninger med oversigt over ændringer

Kommissions forordning (EF) nr. 2257/94

(EFT L 245 af 20.9.1994, s. 6)

 

Kommissions forordning (EF) nr. 1135/96

(EFT L 150 af 25.6.1996, s. 38)

Udelukkende Artikel 1

Kommissions forordning (EF) nr. 386/97

(EFT L 60 af 1.3.1997, s. 53)

Udelukkende Artikel 1

Kommissions forordning (EF) nr. 228/2006

(EUT L 39 af 10.2.2006, s. 7)

 

Kommissions forordning (EF) nr. 2898/95

(EFT L 304 af 16.12.1995, s. 17)

 

Kommissions forordning (EF) nr. 465/96

(EFT L af 65, 15.3.1996, s. 5)

 

Kommissions forordning (EF) nr. 1135/96

(EFT L 150 af 25.6.1996, s. 38)

Udelukkende Artikel 2

Kommissions forordning (EF) nr. 386/97

(EFT L 60 af 1.3.1997, s. 53)

Udelukkende Artikel 2

Kommissions forordning (EF) nr. 239/2007

(EUT L 67 af 7.3.2007, s. 3)

 

Kommissions forordning (EF) nr. 557/2010

(EUT L 159 af 25.6.2010, s. 13)

Udelukkende Artikel 6


BILAG VI

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 2257/94

Forordning (EF) nr. 2898/95

Forordning (EF) nr. 239/2007

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, indledning

Artikel 2, indledning

Artikel 2, første led

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, andet led

Artikel 2, litra b)

Artikel 3

Artikel 13

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag IV

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2

Artike 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Artikel 1

Artikel 11

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 12

Bilag V

Bilag VI