9.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1276/2011

af 8. december 2011

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår behandling for at dræbe levedygtige parasitter i fiskevarer til konsum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder. Det fastsættes blandt andet, at ledere af fødevarevirksomheder kun må markedsføre animalske produkter i Unionen, hvis de udelukkende er tilberedt og håndteret i virksomheder, der opfylder de relevante krav i bilag III til forordningen.

(2)

I henhold til afsnit VIII, kapitel III, del D, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal ledere af fødevarevirksomheder sikre, at visse fiskevarer, herunder fiskevarer, der skal spises rå eller næsten rå, frysebehandles for at dræbe levedygtige parasitter, der kan udgøre en risiko for forbrugernes sundhed.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) vedtog i april 2010 en videnskabelig udtalelse om risikovurdering af parasitter i fiskevarer (2). Udtalelsen indeholder oplysninger om de tilfælde, hvor fiskevarer kan udgøre en sundhedsfare med hensyn til forekomst af levedygtige parasitter. I EFSA's udtalelse analyseres endvidere virkningerne af diverse behandlinger for at dræbe sådanne parasitter i fiskevarer.

(4)

Skønt det i EFSA's udtalelse anføres, at det kan antages, at der for alle saltvands- og ferskvandsvildfisk er risiko for, at de indeholder levedygtige parasitter, der kan udgøre en fare for menneskers sundhed, hvis de pågældende produkter spises rå eller næsten rå, kan den kompetente myndighed, hvis epidemiologiske data viser, at fiskepladserne ikke frembyder sundhedsfare med hensyn til forekomst af parasitter, vedtage nationale foranstaltninger, der tillader en undtagelse fra den obligatoriske frysebehandling af fiskevarer af vildfisk. Kommissionen skal underrettes om sådanne nationale foranstaltninger.

(5)

Det konkluderes i EFSA's udtalelse, at hvis opdrættede laks holdes i flydende bure eller tanke på land og fodres med foderblandinger, som det ikke er sandsynligt indeholder levende parasitter, er risikoen for infektion med anisakislarver ubetydelig, medmindre der sker ændringer i driftspraksis. Selv om det konkluderes i udtalelsen, at der ikke foreligger tilstrækkelige overvågningsdata for andre opdrættede fisk, har EFSA opstillet kriterier for, hvornår akvakulturprodukter ikke anses for at udgøre en sundhedsfare med hensyn til forekomst af parasitter.

(6)

Hvis de samme opdrætsprocedurer baseret på disse kriterier følges, kan andre akvakulturprodukter end laks derfor anses for at indebære en ubetydelig risiko med hensyn til parasitter, der kan udgøre en sundhedsrisiko for forbrugerne. Sådanne akvakulturprodukter kan derfor også undtages fra kravet om frysning, samtidig med at det høje sundhedsbeskyttelsesniveau fortsat sikres.

(7)

Kravene i afsnit VIII, kapitel III, del D, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor ændres for at tage hensyn til visse elementer i den nye videnskabelige rådgivning i EFSA's udtalelse og til de praktiske erfaringer.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EFSA Journal 2010, 8(4):1543.


BILAG

I afsnit VIII, kapitel III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 affattes del D således:

»D.   BESTEMMELSER VEDRØRENDE PARASITTER

1.

Lederen af en fødevarevirksomhed, der markedsfører følgende fiskevarer fremstillet af fisk eller blæksprutter:

a)

fiskevarer, der skal spises rå eller

b)

marinerede, saltede eller på anden måde behandlede fiskevarer, når behandlingen ikke er tilstrækkelig til at dræbe levedygtige parasitter

skal sikre, at råvaren eller færdigvaren underkastes en frysebehandling med henblik på at dræbe levedygtige parasitter, der kan udgøre en risiko for forbrugernes sundhed.

2.

For andre parasitter end trematoder skal frysebehandlingen omfatte en temperatursænkning i alle dele af varen til mindst:

a)

– 20 °C i mindst 24 timer eller

b)

– 35 °C i mindst 15 timer.

3.

Lederen af en fødevarevirksomhed kan undlade at foretage den i punkt 1 foreskrevne frysebehandling af fiskevarer:

a)

der er blevet eller inden fortæring vil blive underkastet en varmebehandling, der dræber levedygtige parasitter. For andre parasitter end trematoder skal varen opvarmes til en kernetemperatur på mindst 60 °C i mindst 1 minut

b)

der er blevet konserveret som frosne fiskevarer i tilstrækkelig lang tid til at dræbe levedygtige parasitter

c)

fremstillet af vildtlevende arter, forudsat at:

i)

der foreligger epidemiologiske data, der viser, at oprindelsesfiskepladserne ikke frembyder sundhedsfare med hensyn til forekomst af parasitter, og

ii)

den kompetente myndighed giver tilladelse dertil

d)

der kommer fra opdrættet fisk, som fra embryostadiet har været i akvakulturbrug, og som udelukkende har fået foder, der ikke kan indeholde levedygtige parasitter, som udgør en sundhedsfare, samtidig med at et af følgende krav er opfyldt:

i)

de er udelukkende blevet opdrættet i et miljø, der er frit for levedygtige parasitter eller

ii)

lederen af en fødevarevirksomhed verificerer via procedurer, der er godkendt af den kompetente myndighed, at fiskevarerne ikke udgør en sundhedsfare med hensyn til forekomst af levedygtige parasitter.

4.

a)

De i punkt 1 omhandlede fiskevarer skal, når de markedsføres, undtagen når de leveres til den endelige forbruger, være ledsaget af et dokument, som er udfærdiget af den fødevarevirksomhedsleder, der foretager frysebehandlingen, og som angiver, hvilken type frysebehandling de har været underkastet.

b)

Inden markedsføring af fiskevarer omhandlet i punkt 3, litra c) og d), som ikke har været underkastet frysebehandling, eller som ikke inden fortæring vil blive underkastet en behandling, der dræber levedygtige parasitter, som udgør en sundhedsfare, skal lederen af en fødevarevirksomhed sikre, at de pågældende fiskevarer kommer fra en fiskeplads eller et akvakulturbrug, der opfylder de særlige betingelser i nævnte litra c) eller d). Dette krav kan opfyldes ved hjælp af oplysninger i handelsdokumentet eller andre oplysninger, der ledsager fiskevarerne.«