8.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/26


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1232/2011

af 16. november 2011

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning) (2) skal produkter med dobbelt anvendelse (herunder software og teknologi) underkastes effektiv kontrol, når de eksporteres fra eller passerer gennem Unionen eller leveres til et tredjeland som følge af mæglervirksomhed fra en mægler, der er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionen.

(2)

Der bør opnås en ensartet og konsekvent anvendelse af kontrollen i hele Unionen for at forhindre illoyal konkurrence mellem EU-eksportører, harmonisere omfanget af generelle EU-udførselstilladelser og betingelserne for brugen heraf mellem EU-eksportører og sikre effektiv sikkerhedskontrol i Unionen.

(3)

Kommissionen fremsatte i sin meddelelse af 18. december 2006 idéen om indførelse af nye generelle EU-udførselstilladelser for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne og skabe ensartede konkurrencevilkår for alle EU-eksportører, når de udfører visse specifikke produkter med dobbelt anvendelse til visse specifikke bestemmelsessteder, samtidig med at der sikres et højt sikkerhedsniveau og fuld opfyldelse af internationale forpligtelser.

(4)

Forordning (EF) nr. 428/2009 ophævede Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (3) med virkning fra den 27. august 2009. De relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1334/2000 gælder dog fortsat for ansøgninger om udførselstilladelser, der er indgivet før den nævnte dato.

(5)

For at indføre nye generelle EU-udførselstilladelser for udførsel af visse specifikke produkter med dobbelt anvendelse til visse specifikke bestemmelsessteder er det nødvendigt at ændre de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 428/2009 gennem tilføjelse af nye bilag.

(6)

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, bør have mulighed for at forbyde anvendelsen af de generelle EU-udførselstilladelser på de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 428/2009 som ændret ved nærværende forordning.

(7)

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden vedtages våbenembargoer i henhold til Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ved rådsafgørelser. Retsvirkningerne af fælles holdninger, der er vedtaget af Rådet på grundlag af afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union inden Lissabontraktatens ikrafttræden, bevares, så længe de ikke er ophævet, annulleret eller ændret i medfør af traktaterne, jf. artikel 9 i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser.

(8)

Forordning (EF) nr. 428/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 428/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 9), affattes således:

»9)   »generel EU-udførselstilladelse«: en udførselstilladelse, der udstedes til alle eksportører, som overholder betingelserne og kravene i forbindelse med anvendelsen i bilag IIa-IIf, for udførsel til visse bestemmelseslande«.

2)

I artikel 4, stk. 2, erstattes ordene »i henhold til en fælles holdning eller en fælles aktion« af ordene »i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning«.

3)

Artikel 9 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Med denne forordning indføres generelle EU-udførselstilladelser for visse udførsler, jf. bilag IIa-IIf til denne forordning.

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, kan forbyde eksportøren at anvende disse tilladelser, hvis der er begrundet mistanke om hans evne til at overholde en sådan tilladelse eller en bestemmelse i eksportkontrollovgivningen.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne udveksler oplysninger om eksportører, der er frataget retten til at anvende en generel EU-udførselstilladelse, medmindre de fastslår, at eksportøren ikke vil forsøge at udføre produkter med dobbelt anvendelse via en anden medlemsstat. Det system, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4, anvendes til dette formål.«

b)

Stk. 4, litra a), affattes således:

»a)

omfatter ikke produkter, der er opført på listen i bilag IIg«.

c)

I stk. 4, litra c), erstattes ordene »i henhold til en fælles holdning eller en fælles aktion« af ordene »i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning«.

4)

I artikel 11, stk. 1, første punktum, ændres henvisningen til »bilag II« til »bilag IIa«.

5)

I artikel 12, stk. 1, litra b), erstattes ordene »en fælles holdning eller en fælles aktion« af ordene »en afgørelse eller en fælles holdning«.

6)

Artikel 13, stk. 6, affattes således:

»6.   Alle meddelelser i henhold til denne artikel gives ved hjælp af sikre elektroniske medier, herunder ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4.«

7)

I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, litra a), erstattes ordene »generelle fællesskabsudførselstilladelser« af ordene »generelle EU-udførselstilladelser«.

b)

Stk. 4, affattes således:

»4.   Kommissionen opretter i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse nedsat i henhold til artikel 23 et sikkert og krypteret system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og om nødvendigt med Kommissionen. Europa-Parlamentet informeres om systemets budget, udvikling, foreløbige og endelige etablering og funktionsmåde og netværksudgifter.«

8)

I artikel 23 indsættes følgende stykke:

»3.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig beretning om de aktiviteter, undersøgelser og høringer, som Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse har foretaget; beretningen er omfattet af artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (4).

9)

Artikel 25 affattes således:

»Artikel 25

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke love, forskrifter og administrative bestemmelser de har vedtaget for at gennemføre denne forordning, herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 24. Kommissionen videregiver oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

2.   Hvert tredje år undersøger Kommissionen gennemførelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en beretning med en omfattende gennemførelses- og konsekvensanalyse, eventuelt ledsaget af forslag til ændring. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen.

3.   Særlige afsnit i beretningen skal behandle

a)

Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse og dens aktiviteter. Oplysninger, som Kommissionen giver om Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelses undersøgelser og høringer, behandles som fortrolige, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001. Under alle omstændigheder betragtes oplysninger som fortrolige, såfremt videregivelsen af dem vil kunne have betydelige negative følger for den, der har afgivet oplysningerne, eller som er ophavsmand til dem

b)

gennemførelsen af artikel 19, stk. 4, og oplyse om det stadie, der er nået i oprettelsen af et sikkert og krypteret system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen

c)

gennemførelsen af artikel 15, stk. 1

d)

gennemførelsen af artikel 15, stk. 2

e)

omfattende oplysninger om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne har truffet i henhold til artikel 24 og meddelt Kommissionen i henhold til nærværende artikels stk. 1.

4.   Senest den 31. december 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om gennemførelsen af denne forordning med særligt fokus på gennemførelsen af bilag IIb, generel EU-udførselstilladelse nr. EU002, eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag til ændring af denne forordning, navnlig med hensyn til spørgsmålet om forsendelser af ringe værdi.«

10)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 25a

Med forbehold af bestemmelserne om aftaler om gensidig administrativ bistand eller protokoller om toldspørgsmål, som Unionen har indgået med tredjelande, kan Rådet bemyndige Kommissionen til at føre forhandlinger med tredjelande om aftaler om gensidig anerkendelse af kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse, som er omfattet af denne forordning, og navnlig til at fjerne krav om tilladelse til genudførsel inden for Unionens område. Disse forhandlinger føres efter procedurerne i artikel 207, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab alt efter, hvad der er relevant.«

11)

Bilag II omnummereres til bilag IIa, og der foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU001

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1)

Udførsel til Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz, herunder Liechtenstein, og Amerikas Forenede Stater

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union«

b)

Del 1 affattes således:

»Del 1

Den generelle udførselstilladelse omfatter alle produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i bilag I til denne forordning, bortset fra produkter, der er opført i bilag IIg.«

c)

Del 2 udgår.

d)

Del 3 bliver til del 2, og der foretages følgende ændringer:

i)

i stk. 1 erstattes ordet »Fællesskabet« af ordet »Unionen«

ii)

ordet »Schweiz« erstattes af ordene »Schweiz, herunder Liechtenstein«

iii)

ordene »den generelle fællesskabsudførselstilladelse« og »denne generelle fællesskabsudførselstilladelse« erstattes af ordene »denne tilladelse«

iv)

ordene »i henhold til en fælles holdning eller en fælles aktion« erstattes af ordene »i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning«

12)

Bilag IIb-IIg, jf. bilaget til denne forordning, indsættes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredivtedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. november 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

W. SZCZUKA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 27.9.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.10.2011.

(2)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.

(3)  EFT L 159 af 30.6.2000, s. 1.

(4)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43


BILAG

»

BILAG IIb

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU002

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1)

Udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse til visse bestemmelsessteder

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 —   Produkter

Denne generelle udførselstilladelse omfatter følgende produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i bilag I til denne forordning:

1A001

1A003

1A004

1C003 b -c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6-12

3A002c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Del 2 —   Bestemmelsessteder

Denne tilladelse gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

Argentina

Kroatien

Island

Sydafrika

Sydkorea

Tyrkiet

Del 3 —   Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1.

Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis

1)

eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til:

a)

anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben

b)

militær endelig anvendelse som defineret i artikel 4, stk. 2, i denne forordning i et land, som er genstand for en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, eller

c)

anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning

2)

eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser

3)

de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.

2.

Eksportører skal angive EU-referencenummeret X002 og erklære, at produkterne udføres i overensstemmelse med den generelle EU-udførselstilladelse EU002, i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument.

3.

En eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, om første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne generelle udførselstilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.

En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren, jf. dog denne forordnings artikel 9, stk. 1.

Hvor det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførselstilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.

BILAG IIc

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU003

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1)

Udførsel efter reparation/udskiftning

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 —   Produkter

1.

Denne generelle udførselstilladelse omfatter alle produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i denne forordnings bilag I, bortset fra produkter, der er opført i punkt 2, hvis:

a)

produkterne blev genindført til Den Europæiske Unions toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning og udføres eller genudføres til modtagerlandet uden nogen ændring af deres oprindelige egenskaber inden for en periode på fem år efter datoen for udstedelsen af den oprindelige udførselstilladelse eller

b)

produkterne udføres til modtagerlandet som led i ombytning af produkter af samme kvalitet og antal, som blev genindført til Den Europæiske Unions toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning inden for en periode på fem år efter datoen for udstedelsen af den oprindelige udførselstilladelse.

2.

Undtagede produkter:

a)

Alle produkter, der er opført i bilag IIg

b)

Alle produkter i afsnit D og E i bilag I til denne forordning

c)

Følgende produkter specificeret i bilag I til denne forordning:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 til 5A002a9

5B002 Udstyr som følger:

a.

Udstyr, der er specielt konstrueret til »udvikling« eller »fremstilling« af udstyr, der er specificeret i 5A002a2 til 5A002a9

b.

Måleudstyr, der er specielt konstrueret til vurdering og godkendelse af »informationssikkerhedsfunktionerne« hos udstyr, der er specificeret i 5A002a2 til 5A002a9

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Del 2 —   Bestemmelsessteder

Denne tilladelse gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

 

Albanien

 

Argentina

 

Bosnien-Hercegovina

 

Brasilien

 

Chile

 

Kina (herunder Hongkong og Macao)

 

Kroatien

 

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

De franske oversøiske territorier

 

Island

 

Indien

 

Kasakhstan

 

Mexico

 

Montenegro

 

Marokko

 

Rusland

 

Serbien

 

Singapore

 

Sydafrika

 

Sydkorea

 

Tunesien

 

Tyrkiet

 

Ukraine

 

De Forenede Arabiske Emirater

Del 3 —   Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1.

Denne tilladelse kan kun anvendes, når den oprindelige udførsel er sket i henhold til en generel EU-udførselstilladelse, eller der er udstedt oprindelig udførselstilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den oprindelige eksportør havde hjemsted, for at udføre de produkter, som efterfølgende er blevet genindført til Den Europæiske Unions toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning. Denne tilladelse er kun gyldig for udførsler til den oprindelige slutbruger.

2.

Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis

1)

eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til

a)

anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben

b)

militær endelig anvendelse, jf. definitionen i denne forordnings artikel 4, stk. 2, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, eller

c)

anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning

2)

eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser

3)

de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse

4)

den oprindelige tilladelse er blevet annulleret, suspenderet, ændret eller tilbagekaldt

5)

eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkters slutanvendelse er forskellig fra den slutanvendelse, der er anført i den oprindelige udførselstilladelse.

3.

Ved udførsel af produkter i henhold til denne tilladelse skal eksportørerne:

1)

angive referencenummeret på den oprindelige udførselstilladelse i udførselserklæringen til toldmyndighederne sammen med navnet på den medlemsstat, der udstedte tilladelsen, EU-referencenummeret X002 og erklære, at produkterne udføres i overensstemmelse med den generelle EU-udførselstilladelse EU003, i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument

2)

på anmodning fra toldmyndighederne forelægge dokumentation for datoen for indførslen af produkterne til Unionen, for eventuel vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af produkterne, som er udført i Unionen, og for at produkterne sendes tilbage til den slutbruger og det land, hvorfra de blev indført i Unionen.

4.

Enhver eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, om den første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.

En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren, jf. dog denne forordnings artikel 9, stk. 1.

Hvis det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførselstilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.

5.

Denne tilladelse omfatter produkter til »reparation«, »udskiftning« og »vedligeholdelse«. Dette kan indebære en utilsigtet forbedring af de oprindelige produkter, f.eks. grundet anvendelse af moderne reservedele eller af en nyere byggestandard af driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager, forudsat at dette ikke medfører nogen forbedring af produkternes funktionelle egenskaber eller forsyner dem med nye eller yderligere funktioner.

BILAG IId

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU004

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1)

Midlertidig udførsel i forbindelse med udstillinger eller messer

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 —   Produkter

Denne generelle udførselstilladelse omfatter alle produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i bilag I til denne forordning, bortset fra:

a)

Alle produkter, der er opført i bilag IIg

b)

Alle produkter i afsnit D i bilag I til denne forordning (dette omfatter ikke software, der er nødvendig for, at demonstrationsudstyret kan fungere efter hensigten)

c)

Alle produkter i afsnit E i bilag I til denne forordning

d)

Følgende produkter specificeret i bilag I til denne forordning:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 til 5A002a9

5B002 Udstyr som følger:

a.

Udstyr, der er specielt konstrueret til »udvikling« eller »fremstilling« af udstyr, der er specificeret i 5A002a2 til 5A002a9

b.

Måleudstyr, der er specielt konstrueret til vurdering og godkendelse af »informationssikkerhedsfunktionerne« hos udstyr, der er specificeret i 5A002a2 til 5A002a9

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Del 2 —   Bestemmelsessteder

Udførselstilladelsen gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

Albanien, Argentina, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Chile, Kina (herunder Hongkong og Macao), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, De Franske Oversøiske Territorier, Island, Indien, Kasakhstan, Mexico, Montenegro, Marokko, Rusland, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater

Del 3 —   Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1.

Denne tilladelse indebærer tilladelse til udførsel af produkterne anført i del 1 på betingelse af, at udførslen vedrører midlertidig udførsel i forbindelse med udstillinger eller messer, jf. definitionen i punkt 6, og at produkterne genindføres inden for en periode på 120 dage efter den oprindelige udførsel, fuldstændige og uden ændringer, til Den Europæiske Unions toldområde.

2.

Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6, kan på begæring af eksportøren fritage fra kravet om, at produkterne genindføres som fastsat i punkt 1. Ved fritagelse fra kravet finder proceduren for individuelle tilladelser i artikel 9, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, i denne forordning tilsvarende anvendelse.

3.

Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis

1)

eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til

a)

anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben

b)

militær endelig anvendelse, jf. definitionen i denne forordnings artikel 4, stk. 2, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, eller

c)

anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning

2)

eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser

3)

de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse

4)

eksportøren er blevet underrettet af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende er etableret, eller på anden måde er gjort bekendt med (f.eks. gennem oplysninger fra fabrikanten), at de pågældende produkter af den kompetente myndighed er klassificeret i kategorien produkter med national sikkerhedsklassificering, svarende til eller højere end CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

5)

eksportøren ikke kan garantere, at produktet tilbagesendes i dets oprindelige tilstand, uden at nogen komponent eller noget software er blevet fjernet, kopieret eller spredt, eller hvis en overførsel af teknologi knytter sig til en fremvisning

6)

de pågældende produkter skal udføres i forbindelse med en privat fremvisning eller demonstration (f.eks. i interne udstillingslokaler)

7)

de pågældende produkter skal indgå i en produktionsproces

8)

de pågældende produkter skal anvendes til det tilsigtede formål, undtagen i det minimumsomfang, der er påkrævet af hensyn til en effektiv demonstration, men uden at stille specifikke testresultater til rådighed for tredjeparter

9)

udførslen skal foregå som følge af en handelstransaktion, navnlig hvad angår salg, leje eller leasing af de pågældende produkter

10)

de pågældende produkter skal opbevares på en udstilling eller messe alene med henblik på salg, leje eller leasing uden at skulle fremvises eller demonstreres

11)

eksportøren indgår en aftale, som afskærer ham fra at bevare kontrollen over de pågældende produkter i hele den midlertidige udførselsperiode.

4.

Eksportører skal angive EU-referencenummeret X002 og erklære, at produkterne udføres i overensstemmelse med den generelle EU-udførselstilladelse EU004, i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument.

5.

Enhver eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, om den første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og de yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.

En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren, jf. dog denne forordnings artikel 9, stk. 1.

Hvis det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførselstilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.

6.

I denne tilladelse forstås ved »udstilling eller messe« kommercielle arrangementer af specifik varighed, hvor et større antal udstillere demonstrerer deres produkter for besøgende handelsfolk eller offentligheden.

BILAG IIe

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU005

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1)

Telekommunikation

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 —   Produkter

Denne generelle udførselstilladelse omfatter følgende produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i bilag I til denne forordning:

a)

følgende produkter i kategori 5, del 1:

i)

Produkter, herunder specielt konstruerede eller udviklede komponenter og tilbehør hertil, som er specificeret i 5A001b2 og 5A001c og d.

ii)

Produkter, som er specificeret i 5B001 og 5D001 for så vidt angår prøvnings-, inspektions- og produktionsudstyr og software til de under nr. i) nævnte produkter.

b)

teknologi, underlagt eksportkontrol gennem 5E001a, såfremt den er nødvendig for installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produkter, specificeret under litra a), og bestemt til samme slutbruger.

Del 2 —   Bestemmelsessteder

Tilladelsen gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

Argentina, Kina (herunder Hongkong og Macao), Kroatien, Indien, Rusland, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Ukraine

Del 3 —   Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1.

Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis

1)

eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til

a)

anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben

b)

militær endelig anvendelse, jf. definitionen i denne forordnings artikel 4, stk. 2, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd

c)

anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning, eller

d)

anvendelse i forbindelse med krænkelse af menneskerettigheder, demokratiske principper eller ytringsfrihed som defineret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder gennem brug af aflytningsteknologier og anordninger til digital dataoverførsel med henblik på kontrol med mobiltelefoner og sms-beskeder og målrettet overvågning af internetbrug (f.eks. gennem overvågningscentre og myndighedernes aflytningsporte (Lawful Interception Gateways))

2)

eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser

3)

eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive genudført til et andet bestemmelsessted end de i dette bilags del 2 eller de i del 2 i bilag IIa anførte bestemmelsessteder eller til medlemsstater

4)

de relevante produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.

2.

Eksportører skal angive EU-referencenummeret X002 og erklære, at produkterne udføres i overensstemmelse med den generelle EU-udførselstilladelse EU005, i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument.

3.

En eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, om den første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og de yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.

En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren, jf. dog denne forordnings artikel 9, stk. 1.

Hvis det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførselstilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.

BILAG IIf

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU006

(jf. denne forordnings artikel 9, stk. 1)

Kemikalier

Del 1 —   Produkter

Denne generelle udførselstilladelse omfatter følgende produkter med dobbelt anvendelse i bilag I til denne forordning:

 

1C350:

1.

Thiodiglycol (111-48-8);

2.

Phosphoroxychlorid (10025-87-3);

3.

Dimethyl methylphosphonat (756-79-6);

5.

Methylphosphonyldichlorid (676-97-1);

6.

Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9);

7.

Phosphortrichlorid (7719-12-2);

8.

Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9);

9.

Thionylchlorid (7719-09-7);

10.

3-hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3);

11.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid (96-79-7);

12.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (5842-07-9);

13.

3-quinuclidinol (1619-34-7);

14.

Kaliumfluorid (7789-23-3);

15.

2-chloroethanol (107-07-3);

16.

Dimethylamin (124-40-3);

17.

Diethylethylphosphonat (78-38-6);

18.

Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7);

19.

Diethylphosphit (762-04-9);

20.

Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2);

21.

Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4);

22.

Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8);

24.

Hydrogenfluorid (7664-39-3);

25.

Methylbenzilat (76-89-1);

26.

Methylphosphinyldichlorid (676-83-5);

27.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0);

28.

Pinacolylalkohol (464-07-3);

30.

Triethylphosphit (122-52-1);

31.

Arsentrichlorid (7784-34-1);

32.

Benzilsyre (76-93-7);

33.

Diethylmethylphosphonit (15715-41-0);

34.

Dimethylethylphosphonat (6163-75-3);

35.

Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4);

36.

Methylphosphinyldifluorid (753-59-3);

37.

3-quinuclidon (3731-38-2);

38.

Phosphorpentachlorid (10026-13-8);

39.

Pinacolon (75-97-8);

40.

Kaliumcyanid (151-50-8);

41.

Kaliumbifluorid (7789-29-9);

42.

Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7);

43.

Natriumfluorid (7681-49-4);

44.

Natriumbifluorid (1333-83-1);

45.

Natriumcyanid (143-33-9);

46.

Triethanolamin (102-71-6);

47.

Phosphorpentasulfid (1314-80-3);

48.

Diisopropylamin (108-18-9);

49.

Diethylaminoethanol (100-37-8);

50.

Natriumsulfid (1313-82-2);

51.

Svovlmonochlorid (10025-67-9);

52.

Svovldichlorid (10545-99-0);

53.

Triethanolaminhydrochlorid (637-39-8);

54.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid (4261-68-1);

55.

Methylphosphonsyre (993-13-5);

56.

Diethylmethylphosphonat (683-08-9);

57.

N,N-dimethylaminophosphoryldichlorid (677-43-0);

58.

Triisopropylphosphit (116-17-6);

59.

Ethyldiethanolamin (139-87-7);

60.

O,O-diethylphosphorthioat (2465-65-8);

61.

O,O-diethylphosphordithioat (298-06-6);

62.

Natriumhexafluorosilicat (16893-85-9);

63.

Methylphosphonthiodichlorid (676-98-2).

 

1C450 a:

4.

Phosgen: carbonyldichlorid (75-44-5);

5.

Cyanogenchlorid (506-77-4);

6.

Hydrogencyanid (74-90-8);

7.

Klorpikrin: trichlornitromethan (76-06-2);

 

1C450 b:

1.

Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål eller 1C350, indeholdende et phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe (normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer;

2.

Andre N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphor-amiddihalogenider end N,N-dimethylfosforamidodiklorid som specificeret i 1C350.57;

3.

Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater, bortset fra diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat som specificeret i 1C350;

4.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid eller N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid som specificeret i 1C350;

5.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-oler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0) og N,N-diethylamino-ethanol (100-37-8) som specificeret i 1C350;

6.

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethantiol som specificeret i 1C350;

8.

Methyldiethanolamin (105-59-9).

Del 2 —   Bestemmelsessteder

Denne tilladelse gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

Argentina, Kroatien, Island, Sydkorea, Tyrkiet, Ukraine.

Del 3 —   Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1.

Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis

1)

eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til

a)

anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben

b)

militær endelig anvendelse, jf. definitionen i denne forordnings artikel 4, stk. 2, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, eller

c)

anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning

2)

eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser

3)

eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive genudført til et andet bestemmelsessted end de i dette bilags del 2 eller de i del 2 i bilag IIa anførte bestemmelsessteder eller til medlemsstater eller

4)

de relevante produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.

2.

Eksportører skal angive EU-referencenummeret X002 og erklære, at produkterne udføres i overensstemmelse med den generelle EU-udførselstilladelse EU006, i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument.

3.

En eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted om den første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og de yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.

En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren, jf. dog denne forordnings artikel 9, stk. 1.

Hvis det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførselstilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.

BILAG IIg

(Liste omhandlet i artikel 9, stk. 4, litra a), i denne forordning og i denne forordnings bilag IIa, IIc og IId)

Under de enkelte punkter gives der ikke altid en fuldstændig beskrivelse af produkterne og de dertil knyttede noter i bilag I. Kun bilag I indeholder en fuldstændig beskrivelse af produkterne.

Anførelsen af et produkt i dette bilag berører ikke anvendelsen af den generelle softwarenote (GSN) i bilag I.

Alle produkter, der er specificeret i bilag IV.

0C001 »Naturligt uran« eller »depleteret uran« eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.

0C002 Andre »specielle, fissile materialer« end dem, der er specificeret i bilag IV.

0D001 »Software«, der er specielt udviklet eller modificeret til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af produkter, der er specificeret i kategori 0, når de har forbindelse med 0C001 eller med de produkter i 0C002, der er udelukket fra bilag IV.

0E001 »Teknologi« ifølge noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af produkter, der er specificeret i kategori 0, når de har forbindelse med 0C001 eller med de produkter i 0C002, der er udelukket fra bilag IV.

1A102 Resaturerede pyroliserede carbon-carbon komponenter udviklet til løftefartøjer til »rumfartøjer« som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104.

1C351 Humane patogener, zoonoser og »toksiner«.

1C352 Animalske patogener.

1C353 Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer.

1C354 Plantepatogener.

1C450a.1. amiton: 0,0-diethyl-S-[2-(diethylamino) ethyl]phosphorthiolat (78-53-5) og alkylerede eller protoniserede salte deraf.

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8).

7E104 »Teknologi« til integrering af data vedrørende styring, navigation og fremdrift i et flyve-managementsystem til optimering af et raketsystems bane.

9A009.a. Hybride raketfremdrivningssystemer med total impulseffekt på mere end 1,1 MNs.

9A117 Rakettrinmekanismer, adskillelsesmekanismer og mellemtrin, anvendelige i »missiler«.

«

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen agter at tage denne forordning op til revision senest den 31. december 2013, navnlig med henblik på at vurdere muligheden for at indføre en generel udførselstilladelse for forsendelser af ringe værdi.


ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN OM FORSENDELSER AF RINGE VÆRDI

Denne forordning berører ikke nationale generelle udførselstilladelser for forsendelser af ringe værdi, der udstedes af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 428/2009.