11.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1142/2011

af 10. november 2011

om fastsættelse af bilag X og XI til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 291, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (1), særlig artikel 73, stk. 1 og 2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (2), særlig artikel 70,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag X til forordning (EF) nr. 4/2009 skal indeholde en liste over de administrative myndigheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i nævnte forordning.

(2)

Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige har givet Kommissionen meddelelse om, hvilke administrative myndigheder der skal opføres på listen i bilag X til forordning (EF) nr. 4/2009.

(3)

De administrative myndigheder, som Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige har givet meddelelse om, og som er opført på listen i bilag I, opfylder kravene i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 4/2009.

(4)

Bilag XI til forordning (EF) nr. 4/2009 skal indeholde en liste over de administrative myndigheder, der er omhandlet i artikel 47, stk. 3, i den forordning.

(5)

Finland har givet Kommissionen meddelelse om, hvilke administrative myndigheder der skal opføres på listen i bilag XI til forordning (EF) nr. 4/2009.

(6)

Det Forenede Kongerige og Irland er bundet af forordning (EF) nr. 4/2009 og deltager derfor i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(7)

I henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark, idet Danmark dog kan anvende ændringerne i medfør af aftalen af 19. oktober 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (4).

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra udvalget vedrørende lovvalg, kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og underholdspligt.

(9)

Bilag X og XI til forordning (EF) nr. 4/2009 bør derfor fastsættes i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Teksten til bilag X og XI til forordning (EF) nr. 4/2009 er fastsat i bilag I og II til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 7 af 10.1.2009, s. 1.

(2)  EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.

(3)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(4)  EUT L 299 af 16.11.2005, s. 62.


BILAG I

»BILAG X

De i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 4/2009 omhandlede administrative myndigheder er følgende:

i Finland »Sosiaalilautakunta/Socialnämnd«

i Sverige »Kronofogdemyndigheten«

i Det Forenede Kongerige:

a)

I England og Wales og Skotland »Child Maintenance and Enforcement Commission« (CMEC)

b)

I Nordirland »Department for Social Development Northern Ireland« (DSDNI).«


BILAG II

»BILAG XI

De i artikel 47, stk. 3, i forordning (EF) nr. 4/2009 omhandlede kompetente myndigheder er følgende:

i Finland »Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå«.«