11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/6


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 999/2011

af 10. oktober 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/666/FUSP af 10. oktober 2011 om ændring af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 (2) indefryses aktiver tilhørende præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus.

(2)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 588/2011 af 20. juni 2011 (3) tilføjede Rådet yderligere navne på listen over personer, der er omfattet af indefrysningen af aktiver. Disse yderligere navne omfattede enheder.

(3)

Ved Rådets afgørelse 2011/666/FUSP har Rådet besluttet, at der bør gøres en undtagelse fra indefrysningen af aktiver for at sikre, at EU-virksomheder ikke forhindres i at inddrive midler, som de skyldes af de anførte enheder i henhold til kontrakter, der blev indgået før de pågældende enheder blev opført på listen.

(4)

Da denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre den således, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender den på samme måde.

(5)

Forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 765/2006 indsættes følgende artikel:

»Artikel 4a

Uanset artikel 2, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, når personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I eller bilag IA, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person, enhed eller det pågældende organ blev opført på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår de finder passende, forudsat at:

i)

den pågældende kompetente myndighed har besluttet, at betalingen ikke direkte eller indirekte er til fordel for en person eller enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I eller bilag IA, og

ii)

den pågældende medlemsstat mindst to uger før tilladelsen gives, har meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at den har truffet beslutning om at give en sådan tilladelse.«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. oktober 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Se side 17 i denne EUT.

(2)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.

(3)  EUT L 161 af 21.6.2011, s. 1.