18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/71


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 585/2011

af 17. juni 2011

om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for frugt- og grøntsagssektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 191 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionens frugt- og grøntsagsmarked er ramt af en hidtil uset krise efter udbruddet i Tyskland af den dødelige enterohæmorrhagiske Escherichia coli (E. coli), som er blevet knyttet til indtagelse af visse friske frugter og grøntsager. Krisen startede den 26. maj 2011, da der dukkede informationer frem i pressen med påstande om, at agurker var årsagen til udbruddet.

(2)

Der er truffet forholdsregler i flere medlemsstater og tredjelande, og det pludselige tab af forbrugernes tillid som følge af potentielle sundhedsrisici for befolkningen forårsager betydelige forstyrrelser på Unionens frugt- og grøntsagsmarked, især hvad angår agurker, tomater, sød peber, courgetter og visse produkter tilhørende salat- og endiviefamilen, der er produceret i Unionen.

(3)

I lyset af den nuværende og forventede markedssituation og i betragtning af den kendsgerning, at forordning (EF) nr. 1234/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), som fra den 22. juni 2011 skal erstattes af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (3), ikke specifikt omhandler sektorspecifikke instrumenter, som i tilstrækkelig grad kan afhjælpe de praktiske problemer, der er opstået i frugt- og grøntsagssektoren, er det nødvendigt at vedtage ekstraordinære foranstaltninger som en hastesag og for en begrænset periode.

(4)

Da det hovedsageligt er agurker, tomater, sød peber, courgetter og visse produkter tilhørende salat- og endiviefamilen, der er ramt af frugt- og grøntsagskrisen, er det hensigtsmæssigt at begrænse anvendelsen af de ekstraordinære foranstaltninger til disse produkter.

(5)

I lyset af frugt- og grøntsagssektorens særlige art er det de i artikel 103c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 omhandlede krisestyrings- og markedsstøtteforanstaltninger, som er de mest hensigtsmæssige til at støtte producentorganisationer, som er anerkendt til produktion af frugt og grøntsager.

(6)

Der bør ydes ekstra støtte fra Unionen i forbindelse med tilbagekøb fra markedet, grøn høst eller undladt høst, for så vidt angår friske agurker, tomater, sød peber, courgetter og visse produkter tilhørende salat- og endiviefamilen til konsum. I betragtning af den alvorlige forstyrrelse af frugt- og grøntsagsmarkedet og det relativt begrænsede medlemskab for producentorganisationer i nogle medlemsstater er det også nødvendigt, at Unionen yder støtte til sådanne foranstaltninger for producenter af frugt og grøntsager, som ikke er medlemmer af en anerkendt producentorganisation, og som har undertegnet en kontrakt med en anerkendt producentorganisation om at tilbagekøbe agurker, tomater, sød peber, courgetter og visse produkter tilhørende salat- og endiviefamilen.

(7)

Af hensyn til ensartetheden og for at undgå overkompensation bør der på EU-plan fastsættes maksimumsbeløb for ekstra EU-støtte til tilbagekøb, grøn høst og undladt høst. For at tage hensyn til de særlige forhold omkring undladt høst og grøn høst bør medlemsstaterne omregne den kg-baserede metode ved tilbagekøb til en hektarbaseret metode på grundlag af udbytte.

(8)

Producentorganisationerne er hovedaktørerne inden for frugt- og grøntsagssektoren og er dem, der bedst vil kunne sikre, at EU-støtten bliver betalt til producenter, som ikke er medlemmer af en anerkendt producentorganisation. De bør sørge for, at EU-støtten bliver betalt til de producenter, som ikke er medlemmer af en anerkendt producentorganisation, ved indgåelse af en kontrakt. Eftersom der ikke er samme grad af organisation på udbudssiden på frugt- og grøntsagsmarkedet i alle medlemsstater, er det hensigtsmæssigt at tillade, at den kompetente myndighed i den enkelte medlemsstat kan betale EU-støtten direkte til producenterne, når det er behørigt begrundet.

(9)

Af hensyn til budgetdisciplinen er det nødvendigt at fastlægge et loft over de udgifter, som skal finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), og at indføre et meddelelses- og overvågningssystem, hvor medlemsstaterne kan informere Kommissionen om deres foranstaltninger med hensyn til tilbagekøb, undladt høst og grøn høst.

(10)

For at begrænse indvirkningen af de skader, som frugt- og grøntsagssektoren har lidt, bør denne forordning dække en periode, der starter den 26. maj 2011. Denne forordning bør på grund af sin hastende karakter træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(11)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke givet en udtalelse inden for den frist, der er fastsat af formanden for komitéen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Der ydes ekstraordinær støtte til producentorganisationer, der er omhandlet i artikel 122, litra a), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1234/2007, og til producenter, som ikke er medlemmer af disse organisationer, i perioden fra 26. maj 2011 til 30. juni 2011 og for følgende friske produkter fra frugt- og grøntsagssektoren til konsum:

a)

tomater henhørende under KN-kode 0702 00 00

b)

salat henhørende under KN-kode 0705 11 00 og 0705 19 00 og kruset endivie og bredbladet endivie henhørende under KN-kode 0705 29 00

c)

agurker henhørende under KN-kode 0707 00 05

d)

sød peber henhørende under KN-kode 0709 60 10

e)

courgetter henhørende under KN-kode 0709 90 70.

2.   De foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, betragtes som interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1290/2005 (4).

Artikel 2

Maksimumsbeløb for støtten

De samlede udgifter, som opstår for Unionen i forbindelse med denne forordning, må ikke overstige 210 000 000 EUR. De finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og må kun benyttes til finansiering af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning.

Artikel 3

Anvendelse af regler

Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne forordning, finder forordning (EF) nr. 1234/2007, forordning (EF) nr. 1580/2007 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 anvendelse for producentorganisationer og deres medlemmer og finder tilsvarende anvendelse for de i artikel 5 omhandlede producenter.

Artikel 4

Producentorganisationer

1.   Det loft på 5 %, som er omhandlet i artikel 80, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1580/2007 og i artikel 79, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, finder ikke anvendelse for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning, når disse produkter er tilbagekøbt i den i samme artikel omhandlede periode.

2.   Der kan med hensyn til de produkter og i den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning træffes foranstaltninger for undladt høst, som er omhandlet i artikel 85, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1580/2007 og i artikel 84, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, også selvom der har været erhvervsmæssig produktion i det producerende område som led i den normale produktionscyklus. I sådanne tilfælde reduceres de kompensationsbeløb, der er omhandlet i artikel 86, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1580/2007 og i artikel 85, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 forholdsmæssigt efter den produktion, der allerede er høstet, som fastsat på grundlag af bogførings- og/eller skatteoplysningerne fra de berørte producentorganisationer.

3.   Unionens bidrag til de maksimumsbeløb, som er fastsat af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 80 i forordning (EF) nr. 1580/2007 eller med artikel 79 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, må ikke overstige de beløb, der er fastsat i del A i bilag I til nærværende forordning, i tilfælde af tilbagekøb med henblik på anvendelse, bortset fra gratis uddeling. Disse beløb fordobles i tilfælde af gratis uddeling.

4.   Det loft på en tredjedel af udgifterne, der henvises til i artikel 103c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, og det loft på højst 25 % for forøgelse af driftsfonden, der henvises til i artikel 67, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1580/2007 og i artikel 66, stk. 3, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, finder ikke anvendelse på udgifter, der er opstået i forbindelse med de i stk. 1 og 2 i nærværende artikel omhandlede foranstaltninger i den i artikel 1, stk. 1, nævnte periode.

5.   Der ydes ekstra EU-støtte til tilbagekøb, undladt høst og grøn høst, som vedrører de produkter og den periode, der er nævnt i artikel 1, stk. 1. Støtte til grøn høst dækker kun de produkter, som fysisk er på markerne, og som reelt er grønhøstet.

Den ekstra EU-støtte indregnes ikke i producentorganisationernes operationelle programmer, og der tages ikke hensyn hertil ved beregningen af de lofter på 4,1 % og 4,6 %, der er omhandlet i artikel 103d, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Størrelsen af den ekstra EU-støtte til tilbagekøb fremgår af del B i bilag I til nærværende forordning.

I tilfælde af undladt høst og grøn høst fastsætter medlemsstaterne størrelsen af den ekstra EU-støtte pr. hektar til et niveau, som ikke må dække mere end 90 % af de beløb, der er fastsat for tilbagekøb i del B i bilag I til nærværende forordning.

Den ekstra EU-støtte bliver også givet, selvom producentorganisationerne ikke har forudset disse foranstaltninger i deres operationelle programmer.

6.   Udgifter, der opstår i medfør af denne artikel, udgør en del af producentorganisationernes driftsfond. Artikel 103b, stk. 2, og artikel 103d, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 finder ikke anvendelse på den ekstra EU-støtte, der henvises til i stk. 5 i nærværende artikel.

Artikel 5

Producent, der ikke er medlem af producentorganisationer

1.   Der gives EU-støtte til producenter af frugt og grøntsager, som ikke er medlemmer af anerkendte producentorganisationer (i det følgende benævnt »ikke-medlemsproducenter«), til at foretage tilbagekøb, undladt høst og grøn høst for de i artikel 1, stk. 1, nævnte produkter og i den dér nævnte periode. Hvis en producentorganisation er blevet suspenderet i henhold til artikel 116, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1580/2007 eller artikel 114, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, anses medlemmerne heraf for at være ikke-medlemsproducenter i forbindelse med nærværende forordning.

Støtte til grøn høst dækker kun de produkter, som fysisk er på markerne, og som reelt er grønhøstet.

2.   I tilfælde af tilbagekøb skal ikke-medlemsproducenter undertegne en kontrakt med en anerkendt producentorganisation.

EU-støtten udbetales til sådanne producenter af den producentorganisation, som de har undertegnet en sådan kontrakt med. Artikel 4, stk. 5, andet og femte afsnit, og artikel 4, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse.

3.   De støttebeløb, der skal gives i henhold til stk. 1 i den i stk. 2 omhandlede situation, svarer til de beløb, der fremgår af del B i bilag I, fratrukket de beløb, der svarer til de reelle omkostninger, som producentorganisationen har haft til tilbagekøb af de pågældende produkter, som producentorganisationen skal holde tilbage. Der skal foreligge bevis for disse omkostninger i form af fakturaer. Producentorganisationerne skal acceptere alle rimelige anmodninger fra producenter, som ikke er medlem af en producentorganisation, med henblik på nærværende forordning.

4.   I behørigt begrundede tilfælde, som for eksempel den ringe grad af organisering af producenter i den berørte medlemsstat, kan medlemsstaterne på en ikke diskriminerende måde tillade, at en ikke-medlemsproducent indgiver en meddelelse til den kompetente myndighed i medlemsstaten i stedet for at undertegne den i stk. 2 omhandlede kontrakt. For en sådan meddelelse finder artikel 79 i forordning (EF) nr. 1580/2007 eller artikel 78 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 tilsvarende anvendelse.

I disse tilfælde betaler den kompetente myndighed i medlemsstaten EU-støtten direkte til producenten i henhold til egen lovgivning. Støttebeløbene skal svare til de beløb, der fremgår af del B i bilag I.

5.   I tilfælde af undladt høst og grøn høst giver ikke-medlemsproducenter passende meddelelse til den kompetente myndighed i medlemsstaten i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser, som er truffet af medlemsstaten i medfør af artikel 86, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1580/2007 eller artikel 85, stk.1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011.

Størrelsen af EU-støtten til undladt høst og grøn høst er de beløb, der er fastsat i artikel 4, stk. 5, fjerde afsnit.

Artikel 6

Kontrol af tilbagekøb, undladt høst og grøn høst

1.   Tilbagekøb som omhandlet i artikel 4 og 5 underkastes kontrol i første led i overensstemmelse med artikel 110 i forordning (EF) nr. 1580/2007 og artikel 108 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011. Denne kontrol er dog begrænset til 10 % af mængden af produkter, der tilbagekøbes fra markedet.

For tilbagekøb som omhandlet i artikel 5, stk. 4, skal kontrollen i første led dække 100 % af mængden af tilbagekøbte produkter.

2.   Undladt høst og grøn høst som omhandlet i artikel 4 og 5 underkastes den i artikel 112 i forordning (EF) nr. 1580/2007 og artikel 110 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 omhandlede kontrol, undtagen hvad angår kravet om, at en del af arealet ikke allerede er blevet høstet. Kontrollen er begrænset til 10 % af det i artikel 4, stk. 2, omhandlede producerende område.

For undladt høst og grøn høst som omhandlet i artikel 5, stk. 5, skal kontrollen dække 100 % af det producerende område.

Artikel 7

Meddelelser

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen hver onsdag (inden kl. 12.00, Bruxelles-tid) fra dagen for denne forordnings ikrafttræden om de meddelelser, der er indkommet i den forgangne uge fra producentorganisationerne og fra ikke-medlemsproducenter. Disse meddelelser skal vedrøre de foranstaltninger, der skal træffes med henblik på denne forordning, for så vidt angår mængder, overflade og maksimale EU-udgifter til hvert enkelt af de i artikel 1, stk. 1, nævnte produkter.

Medlemsstaterne bruger de formularer, der er vist i bilag II.

Medlemsstaterne giver den 22. juni 2011 Kommissionen de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, ved hjælp af formularerne i bilag II, og som vedrører tilbagekøb, undladt høst eller grøn høst, som har fundet sted mellem den 26. maj 2011 og datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.   Medlemsstaterne giver den 18. juli 2011 Kommissionen oplysninger om de samlede mængder, der er tilbagekøbt, den samlede overflade med undladt høst eller grøn høst og anmodningerne om den samlede EU-støtte til hertil svarende tilbagekøb og undladt høst.

Medlemsstaterne bruger den formular, der er vist i bilag III.

Der ydes ikke EU-støtte til tilbagekøb, undladt høst eller grøn høst, som ikke er meddelt Kommissionen i overensstemmelse med dette stykke.

3.   Hvis anmodningerne om EU-støtte, der er meddelt i overensstemmelse med stk. 2, overstiger det maksimale støttebeløb, der er nævnt i artikel 2, fastsætter Kommissionen uden bistand fra den komité, der er nævnt i artikel 195, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, og på grundlag af de indkomne anmodninger en tildelingskoefficient for ydelsen af den samlede tilgængelige EU-støtte. Overstiger støtteanmodningerne ikke det maksimale støttebeløb, sættes tildelingskoefficienten til 100 %.

Medlemsstaterne anvender tildelingskoefficienten på alle de i artikel 8 omhandlede ansøgninger.

Artikel 8

Ansøgning om og betaling af EU-støtte

1.   Producentorganisationerne skal ansøge om betalingen af den i artikel 4, stk. 5, og artikel 5, stk. 2, omhandlede EU-støtte senest den 11. juli 2011.

2.   Uanset de frister, der er fastsat i medfør af artikel 73 i forordning (EF) nr. 1580/2007 og artikel 72 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, skal producentorganisationer ansøge om betaling af den i artikel 4, stk. 1-4, i nærværende forordning omhandlede samlede EU-støtte i overensstemmelse med proceduren i artikel 73 i forordning (EF) nr. 1580/2007 og i artikel 72 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 senest den 11. juli 2011.

Loftet på 80 % af den oprindeligt godkendte støtte til driftsprogrammet i artikel 73, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1580/2007 og artikel 72 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 finder ikke anvendelse.

3.   Ikke-medlemsproducenter skal senest den 11. juli 2011 selv henvende sig til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne om betalingen af EU-støtte i de situationer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4 og 5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder senest den 30. juni 2011.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede ansøgninger om EU-støtte skal ledsages af dokumentation til støtte for størrelsen af den EU-støtte, der anmodes om, og skal indeholde en skriftlig erklæring om, at ansøgeren ikke har modtaget dobbelt EU-støtte eller national støtte eller kompensation under en forsikringspolice for de foranstaltninger, der berettiger til EU-støtte i henhold til nærværende forordning.

5.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager ikke betalinger, før den i artikel 7, stk. 3, omhandlede tildelingskoefficient er fastsat. De sørger for, at alle betalinger, som skal foretages i medfør af nærværende forordning, foretages senest den 15. oktober 2011.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.

(3)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.


BILAG I

DEL A

Maksimale beløb for Unionens bidrag til støtte til tilbagekøb fra markedet, jf. artikel 4, stk. 3

Produkt nævnt i artikel 1, stk. 1

Maksimal støtte (EUR/100 kg)

Salat og kruset endivie og bredbladet endivie

15,5

Agurker

9,6

Sød peber

17,8

Courgetter

11,8


DEL B

Maksimale beløb for ekstra EU-støtte til tilbagekøb fra markedet, jf. artikel 4, stk. 5

Produkt nævnt i artikel 1, stk. 1

Maksimal støtte (EUR/100 kg)

Tomater

33,2

Salat og kruset endivie og bredbladet endivie

38,9

Agurker

24,0

Sød peber

44,4

Courgetter

29,6


BILAG II

Formularer til meddelelser, jf. artikel 7, stk. 1

MEDDELELSE OM TILBAGEKØB

Land:

 

Dato  (1):

 

Produkt (2)

PO'er

Ikke-medlemsproducenter

Samlet støtte

EUR

Mængder, der skal tilbagekøbes

(t)

Ekstra EU- støtte

EUR

(Art. 4, stk. 5, i denne forordning)

EU-støtte til driftsfond

EUR

(Art. 80, stk. 1, forordning 1580/2007/Art. 79, stk. 1, gennemførelsesforordning 543/2011) (3)

Samlet eu- støtte

EUR

Mængder, der skal tilbagekøbes

(t)

Ekstra EU- støtte

EUR

(Art. 5, stk. 3 og 4, i denne forordning)

Agurk

 

 

 

 

 

 

 

Tomat

 

 

 

 

 

 

 

Salat og endivier

 

 

 

 

 

 

 

Sød peber

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

Følgende tabel udfyldes den første dag for meddelelse:

Maksimale støttebeløb fastsat af medlemsstaten i henhold til Art. 80, stk. 1, i forordning EF nr. 1580/2007; Art. 79, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011:

 

EU-bidrag

(EUR/100 kg)

PO-bidrag

(EUR/100 kg)

Agurk

 

 

Salat og endivier

 

 

Sød peber

 

 

Courgetter

 

 

MEDDELELSE OM GRØN/UNDLADT HØST

Land

 

Dato  (4)

 

Produkt (5)

PO'er

Ikke-medlemsproducenter

Samlet eu- støtte

EUR

Areal

(ha) (6)

EU-støtte til driftsfond

EUR

(Art. 86, stk. 4, forordning 1580/2007/Art. 85, stk. 4, gennemførelsesforordning 543/2011) (7)

Ekstra EU- støtte

EUR

(Art. 4, stk. 5, i denne forordning)

Samlet eu- støtte

EUR

Areal

(ha) (6)

EU-støtte

EUR

(Art. 5, stk. 5, denne forordning)

Agurk

 

 

 

 

 

 

 

Tomat

 

 

 

 

 

 

 

Salat og endivier

 

 

 

 

 

 

 

Sød peber

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

Følgende tabel udfyldes den første dag for meddelelse:

Maksimale støttebeløb fastsat af medlemsstaten i henhold til Art. 86, stk. 4, i forordning EF nr. 1580/2007; Art. 85, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011

 

Fri luft

Drivhus

EU-bidrag

(EUR/ha)

PO-bidrag

(EUR/ha)

EU-bidrag

(EUR/ha)

PO-bidrag

(EUR/ha)

Tomater

 

 

 

 

Agurker

 

 

 

 

Salat og endivier

 

 

 

 

Sød peber

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 


(1)  Der udfyldes et nyt excel-skema for hver uge (også nulmeddelelser for uger uden foranstaltninger, i tilfælde, hvor medlemsstater har indgivet en tidligere meddelelse).

(2)  Produkter anført i artikel 1, stk. 1.

(3)  Kun Unionens bidrag skal tages med i beregningen, f.eks. for tomater 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Der udfyldes et nyt excel-skema for hver uge (også nulmeddelelser for uger uden foranstaltninger, i tilfælde, hvor medlemsstater har indgivet en tidligere meddelelse).

(5)  Produkter anført i artikel 1, stk. 1.

(6)  Hvis den erhvervsmæssige produktion allerede er blevet høstet, skal det tal, der indføres, være et skøn over den hertil svarende overflade med produktion.

(7)  Kun Unionens bidrag skal tages med i beregningen.


BILAG III

Formularer til meddelelser, jf. artikel 7, stk. 2

MEDDELELSE OM TILBAGEKØB

Land:

 

Dato:

26. maj til 30. juni 2011

Produkt (1)

PO'er

Ikke-medlemsproducenter

Samlet EU-støtte

EUR

Samlede tilbagekøbte mængder

(t)

Ekstra EU-støtte

EUR

(Art. 4, stk. 5, i denne forordning)

EU-støtte til driftsfond

EUR

(Art. 80, stk. 1, forordning 1580/2007; Art. 79, stk. 1, gennemførelsesforordning 543/2011) (2)

Samlet EU-støtte

EUR

Samlede tilbagekøbte mængder

(t)

Ekstra EU-støtte

EUR

(Art. 5, stk. 3 og 4, i denne forordning)

Agurk

 

 

 

 

 

 

 

Tomat

 

 

 

 

 

 

 

Salat og endivier

 

 

 

 

 

 

 

Sød peber

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

MEDDELELSE OM GRØN/UNDLADT HØST

Land:

 

Dato:

26. maj til 30. juni 2011

Produkt (3)

PO'er

Ikke-medlemsproducenter

Samlet EU-støtte

EUR

Areal

(ha) (4)

EU-støtte til driftsfond

EUR

(Art. 86, stk. 4, forordning 1580/2007; Art. 85, stk. 4, gennemførelsesforordning 543/2011) (5)

Ekstra EU-støtte

EUR

(Art.4, stk. 5, i denne forordning)

Samlet EU-støtte

EUR

Areal

(ha) (4)

EU-støtte

EUR

(Art. 5, stk. 5, i denne forordning)

Agurk

 

 

 

 

 

 

 

Tomat

 

 

 

 

 

 

 

Salat og endivier

 

 

 

 

 

 

 

Sød peber

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produkter anført i artikel 1, stk. 1.

(2)  Kun Unionens bidrag skal tages med i beregningen, f.eks. for tomater 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Produkter anført i artikel 1, stk. 1.

(4)  Hvis den erhvervsmæssige produktion allerede er blevet høstet, skal det tal, der indføres, være et skøn over den hertil svarende overflade med produktion.

(5)  Kun Unionens bidrag skal tages med i beregningen.