11.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/187


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 541/2011

af 1. juni 2011

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, og de aktivstoffer, der er godkendt i henhold til samme forordning, bør opføres i separate dele af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2).

(2)

Forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

De aktivstoffer, der er opført i del A i bilaget, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

De aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, er opført i del B i bilaget.«

2)

Bilaget til forordning (EF) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1

(2)  Se side 1 i denne EUT.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen på bilaget erstattes ordlyden »AKTIVSTOFFER, SOM MÅ INDGÅ I PLANTEBESKYTTELSESMIDLER« af følgende ordlyd:

2)

Ordlyden »Generelle bestemmelser for alle de i dette bilag anførte stoffer:« erstattes af »Generelle bestemmelser for alle de i denne del anførte stoffer:«.

3)

Følgende indsættes som del B:

»DEL B

Aktivstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009

Generelle bestemmelser for alle de i denne del anførte stoffer:

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der for hvert stof tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om det pågældende stof, særlig tillæg I og II.

Medlemsstaterne opbevarer alle reviderede vurderingsrapporter, så de er tilgængelige for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger efter artikel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009) eller stilles til rådighed for dem efter udtrykkelig anmodning herom.

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.«