6.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/2


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 436/2011

af 5. maj 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 690/2008 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 2, stk. 1, litra h),

under henvisning til anmodning fra Tjekkiet, Grækenland, Frankrig og Italien, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 (2) blev visse medlemsstater og visse områder i medlemsstater anerkendt som beskyttede zoner med hensyn til visse skadegørere. I visse tilfælde blev anerkendelsen kun indrømmet i en begrænset periode for at give de berørte medlemsstater mulighed for at fremlægge al nødvendig dokumentation for, at de pågældende skadegørere ikke forekommer i den berørte medlemsstat eller det berørte område, eller for at afslutte indsatsen for at udrydde den pågældende skadegører.

(2)

Hele Grækenlands område var anerkendt som beskyttet zone med hensyn til Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer og Ips duplicatus Sahlberg indtil den 31. marts 2011.

(3)

I 2010 gennemførte Grækenland en række undersøgelser og meddelte Kommissionen resultaterne heraf i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra h), tredje og femte afsnit, i direktiv 2000/29/EF. Under et besøg i Grækenland aflagt af Kommissionens eksperter den 24.-31. januar 2011 blev det bekræftet, at Grækenland stadig gjorde betydelige fremskridt i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undersøgelserne og med hensyn til meddelelse af resultaterne. Det er dog nødvendigt, at Grækenland påviser, at disse fremskridt er vedvarende.

(4)

Ifølge resultaterne af de undersøgelser, der blev gennemført i Grækenland i 2010, blev der kun i et tilfælde fundet Ips cembrae Heer, mens der ikke var nogen fund af de andre fem skadegørere. Under hensyntagen til undersøgelsesresultaterne og udbyttet af det besøg, Kommissionens eksperter aflagde i Grækenland, bør Grækenland fortsat anerkendes som beskyttet zone for så vidt angår disse skadegørere i yderligere tre år for at give Grækenland den nødvendige tid til at indsamle og indsende oplysninger til bekræftelse af, at de pågældende skadegørere, bortset fra Ips cembrae Heer, ikke forekommer på Grækenlands område og, for så vidt angår Ips cembrae Heer, at afslutte arbejdet med at udrydde denne skadegører og indsamle og indsende oplysninger til bekræftelse af, at denne skadegører ikke længere forekommer på Grækenlands område.

(5)

Hele Grækenlands område blev anerkendt som beskyttet zone med hensyn til Citrus tristeza-virus (europæiske stammer). I årsrapporten for 2010 om den officielle undersøgelse af forekomsten af denne skadegører rapporterede Grækenland, at 104 træer var testet positive for denne skadegører i præfekturet Argolida. Observationer foretaget af Kommissionens eksperter under deres besøg i Grækenland 24.-31. januar 2011 bekræftede, at Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) er forekommet i det pågældende præfektur i mindst de sidste tre år til trods for de udryddelsesforanstaltninger, der er truffet af de græske myndigheder, og som har vist sig at være ineffektive. Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) bør derfor anses for at være etableret i præfekturet Argolida. Det pågældende præfektur bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til denne skadegører.

(6)

Hele Spaniens område blev anerkendt som beskyttet zone med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Spanien har forelagt dokumentation for, at Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu er etableret i den selvstyrende region Castilla y León. De foranstaltninger, der blev truffet for en periode på to på hinanden følgende år, nemlig 2009 og 2010, med det formål at udrydde denne skadegører, har vist sig at være ineffektive. Castilla y León bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til denne skadegører.

(7)

Hele Tjekkiets område, visse regioner i Frankrig (Alsace, Champagne-Ardenne og Lorraine) samt én region i Italien (Basilicata) blev anerkendt som beskyttede zoner med hensyn til grapevine flavescence dorée MLO indtil den 31. marts 2011. Oplysninger indsendt af Tjekkiet, Frankrig og Italien, efter at denne anerkendelse blev meddelt, har påvist, at denne skadegører ikke forekommer i de pågældende beskyttede zoner. Derfor bør hele Tjekkiets område, regionerne Alsace, Champagne-Ardenne og Lorraine i Frankrig samt regionen Basilicata i Italien fortsat anerkendes som beskyttede zoner med hensyn til denne skadegører.

(8)

Italien har anmodet om, at regionen Sardinien bliver anerkendt som en beskyttet zone med hensyn til grapevine flavescence dorée MLO. På grundlag af undersøgelser gennemført i 2004-2010 har Italien indsendt dokumentation for, at den pågældende skadegører ikke forekommer i regionen Sardinien, til trods for at der er gunstige betingelser for skadegøreren for at etablere sig der. Det er dog nødvendigt at gennemføre yderligere undersøgelser. Disse undersøgelser bør overvåges af eksperter under Kommissionens myndighed. Derfor bør regionen Sardinien kun anerkendes som en beskyttet zone med hensyn til grapevine flavescence dorée MLO for en periode på tre år.

(9)

Forordning (EF) nr. 690/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Den nuværende anerkendelse af nogle af disse beskyttede zoner udløber den 31. marts 2011. Denne forordning bør derfor finde anvendelse fra den 1. april 2011 for at muliggøre en uafbrudt anerkendelse af alle beskyttede zoner.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I til forordning (EF) nr. 690/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Under litra a), punkt 4, 5 og 7-10, anden kolonne, efter ordet »Grækenland« erstattes »(indtil den 31. marts 2011)« med »(indtil den 31. marts 2014)«.

2)

Under litra b), punkt 2, anden kolonne, efter ordet »Spanien« tilføjes »(undtagen den selvstyrende region Castilla y León)«.

3)

I litra d) foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 3, anden kolonne, efter ordet »Grækenland« tilføjes »(undtagen præfekturet Argolida)«.

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Tjekkiet, Frankrig (Alsace, Champagne-Ardenne og Lorraine), Italien ((Basilicata) og (Sardinien, indtil den 31. marts 2014))«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 193 af 22.7.2008, s. 1.