8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 335/2011

af 7. april 2011

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2009 for så vidt angår minimumsindholdet af enzympræparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) blev tilladt anvendt i ti år til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2009 af 13. november 2009 om godkendelse af et enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Aveve NV) (2).

(2)

Indehaveren af godkendelsen har indgivet en ansøgning om ændring af vilkårene for godkendelse af fodertilsætningsstoffet, når det anvendes til slagtekyllinger, idet den anbefalede minimumsdosis af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) nedsættes fra hhv. 4 000 XU (3)/kg og 900 BGU (4)/kg til hhv. 2 000 XU/kg og 450 BGU/kg. Ansøgningen var ledsaget af de relevante oplysninger, der lå til grund for anmodningen om ændring.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 10. november 2010, at de data, der var fremkommet under tre forsøg med slagtekyllinger, ikke kan begrunde en nedsættelse af den anbefalede minimumsdosis fra 4 000 XU og 900 BGU/kg foder til 2 000 XU og 450 BGU/kg foder, fordi analyserne af foderstofferne viste, at de påtænkte doser var væsentligt overskredet Dataene viste imidlertid, at produktet er effektivt ved en lavere dosis end den, der for øjeblikket er tilladt. Ifølge EFSA viser dataene, at ca. 3 000 XU og 600 BGU/kg foder kan forbedre tilvæksten hos slagtekyllinger (5).

(4)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(5)

Forordning (EF) nr. 1091/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1091/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 299 af 14.11.2009, s. 6.

(3)  1 XU er den mængde enzym, der frigiver 1 μmol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 5,0 og 50 °C.

(4)  1 BGU er den mængde enzym, der frigiver 1 μmol reducerende sukker (cellobioseækvivalenter) fra byg-ß-glucan pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(12):1919.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a9

Aveve NV

 

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754)

med en aktivitet på mindst: 40 000 XU/g og 9 000 BGU/g

 

Aktivstoffets karakteristika

Endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Analysemetode  (1)

 

Aktivstoffets karakteristika i tilsætningsstoffet:

kolorimetri baseret på dinitrosalicylsyres reaktion på reducerende sukker produceret ved endo-1,4-β-xylanases aktion på xylanindeholdende substrat

kolorimetri baseret på dinitrosalicylsyres reaktion på reducerende sukker produceret ved endo-1,3(4)-β-glucanases aktion på β-glucanindeholdende substrat.

 

Aktivstoffets karakteristika i foderet:

kolometri med måling af det vandopløselige farvestof, der frigives ved hjælp af endo-1,4-beta-xylanase fra hvede-arabinoxylansubstrat tværbundet med farvestoffet

kolometri med måling af det vandopløselige farvestof, der frigives ved hjælp af endo-1,3(4)-beta-glucanase fra byg-betaglucansubstrat tværbundet med farvestoffet.

Slagtekyllinger

3 000 XU

675 BGU

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til brug i foder med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), f.eks. med indhold af mere end 30 % hvede, byg, rug og/eller triticale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

4.12.2019


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.