25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 291/2011

af 24. marts 2011

om anvendelser af andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner til væsentlige laboratorie- og analyseformål i EU i 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget


EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EU har allerede afviklet produktionen og forbruget af kontrollerede stoffer til de fleste anvendelser. Kommissionen skal fastsætte de væsentlige laboratorie- og analyseformål, som andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner må anvendes til.

(2)

Montrealprotokolparternes afgørelse XXI/6 konsoliderer tidligere afgørelser og forlænger de generelle dispensationer for laboratorie- og analyseformål fra den 31. december 2010 til den 31. december 2014 for alle andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner, således at den produktion og det forbrug, der er nødvendigt for at muliggøre anvendelser af kontrollerede stoffer til væsentlige laboratorie- og analyseformål, er tilladt på de i Montrealprotokollen anførte betingelser.

(3)

Ifølge Montrealprotokolparternes afgørelse VI/25 kan en anvendelse kun betragtes som væsentlig, hvis der ikke findes teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativer eller erstatninger, som er acceptable ud fra et miljø- og sundhedsmæssigt synspunkt. Panelet for teknologivurdering og økonomisk vurdering (TEAP) har i sin 2010-statusrapport udpeget et betydeligt antal procedurer, hvor der nu foreligger alternativer til brug af kontrollerede stoffer. På grundlag af de oplysninger og afgørelse XII/6 bør der opstilles en liste over de anvendelser, hvor der findes alternativer, der er teknisk og økonomisk gennemførlige og acceptable ud fra et miljø- og sundhedssynspunkt.

(4)

Der bør ligeledes opstilles en liste over tilladte væsentlige anvendelser af methylbromid, således som parterne enedes om i afgørelse XVIII/15, og de anvendelser, som TEAP har udpeget som værende uden alternativer.

(5)

Det bør endvidere præciseres, at anvendelse af kontrollerede stoffer i undervisningen ikke kan anses for væsentlig i grundskolen og på gymnasialt niveau, men kun bør finde sted på de højere uddannelser og erhvervsuddannelser. Anvendelse af kontrollerede stoffer i kemisæt til salg til offentligheden bør heller ikke anses for væsentlig.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det er tilladt at producere, importere og anvende andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner til de væsentlige laboratorie- og analyseformål, der er anført i bilag I.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.


BILAG

Anvendelser af kontrollerede stoffer, bortset fra hydrochlorfluorcarboner, til væsentlige laboratorie- og analyseformål

1.

Følgende anvendelser af andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner anses for væsentlige laboratorie- og analyseformål:

a)

anvendelse af kontrollerede stoffer som reference eller standard

til kalibrering af udstyr, som anvender kontrollerede stoffer

til overvågning af emissionerne af kontrollerede stoffer

til bestemmelse af restkoncentrationer af kontrollerede stoffer i produkter, planter og råvarer

b)

anvendelse i toksikologiske laboratorieundersøgelser

c)

laboratorieanvendelser, hvor det kontrollerede stof omdannes ved en kemisk reaktion på samme måde, som når kontrollerede stoffer anvendes som råvare

d)

anvendelse af methylbromid i et laboratorium til undersøgelse af, hvor effektivt methylbromid er i sammenligning med eventuelle alternativer

e)

anvendelse af tetrachlormethan som opløsningsmiddel ved bromering med N-bromsuccinimid

f)

anvendelse af tetrachlormethan som kædeoverførselsreagens ved polymerisation med frie radikaler

g)

alle andre laboratorie- og analyseformål, hvor der ikke findes et teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativ.

2.

Følgende anvendelser af alle andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner anses ikke for væsentlige laboratorie- og analyseformål:

a)

køle- og klimaanlæg, der anvendes i laboratorier, herunder laboratorieudstyr med køling, som f.eks. ultracentrifuger

b)

rengøring, ombygning, reparation eller genopbygning af elektroniske komponenter eller samlinger

c)

konservering af publikationer og arkiver

d)

sterilisering af materialer i et laboratorium

e)

anvendelse i undervisningen i grundskolen og på gymnasialt niveau

f)

anvendelse som komponent i kemisæt, som er til salg til offentligheden og ikke bestemt til brug på højere uddannelser

g)

rengøring og tørring, herunder affedtning af glasudstyr og lignende

h)

bestemmelse af kulbrinter, olie og fedt i vand, jord, luft og affald

i)

analyse af tjæreindholdet i vejbelægningsmateriale

j)

kriminaltekniske analyser af fingeraftryk

k)

analyse af organisk materiale i kul

l)

opløsningsmiddel til bestemmelse af cyanocobalamin (vitamin B12) og bromtal

m)

i metoder, der udnytter den selektive opløselighed i det kontrollerede stof, bl.a. bestemmelse af cascarosider, ekstrakter af skjoldbruskkirtlen og fremstilling af picrater

n)

indledende opkoncentrering af analysander ved kromatografiske metoder (f. eks. højtydende væskekromatografi (HPLC), gaskromatografi (GC), adsorptionskromatografi, atomabsorptionsspektroskopi (AAS), induktivt koblet plasmaspektroskopi (ICP) og røntgenfluorescensanalyse)

o)

bestemmelse af iodtal i fedtstoffer og olier

p)

alle andre laboratorie- og analyseformål, hvor der findes et teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativ.