11.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 211/2011

af 16. februar 2011

om borgerinitiativer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 24, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Traktaten om Den Europæiske Union styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, hvorpå Unionen fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til at deltage i det demokratiske liv i Unionen via et europæisk borgerinitiativ. Denne procedure gør det muligt for borgerne at henvende sig direkte til Kommissionen med anmodning om, at den fremsætter et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne svarende til den ret, som traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver Europa-Parlamentet i sin artikel 225 og Rådet i sin artikel 241.

(2)

De procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ, bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art for at fremme borgernes deltagelse og gøre Unionen mere tilgængelig. De bør sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og forpligtelser.

(3)

De bør desuden sikre, at der for unionsborgerne gælder ensartede betingelser for at støtte et borgerinitiativ, uanset hvilken medlemsstat de kommer fra.

(4)

Kommissionen bør efter anmodning give borgerne oplysninger og uformel rådgivning om borgerinitiativer, især hvad angår registreringskriterierne.

(5)

Det er nødvendigt at fastsætte det minimum af medlemsstater, hvorfra borgerne skal komme. For at sikre, at et borgerinitiativ repræsenterer en EU-interesse, og samtidig sikre, at instrumentet forbliver let at anvende, bør antallet fastsættes til en fjerdedel af medlemsstaterne.

(6)

Med henblik herpå er det desuden hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum af underskrivere, der skal komme fra hver af disse medlemsstater. For at sikre ensartede betingelser for borgere, der støtter et borgerinitiativ, bør minimumstallene være degressivt proportionale. Af klarhedshensyn bør disse minimumstal for hver medlemsstat fastsættes i et bilag til denne forordning. Det minimum af borgere, der kræves for hver medlemsstat, bør svare til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for hver medlemsstat multipliceret med en faktor på 750. Kommissionen bør tillægges beføjelser til at ændre det pågældende bilag for at afspejle enhver ændring i Europa-Parlamentets sammensætning.

(7)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en minimumsalder for, hvornår borgerne kan støtte et borgerinitiativ. Det bør være samme alder som den, hvor borgerne får valgret til Europa-Parlamentet.

(8)

Et vellykket borgerinitiativ kræver et minimum af organisatorisk struktur. Dette bør tage form af en borgerkomité sammensat af fysiske personer (initiativtagere), der kommer fra mindst syv forskellige medlemsstater, for at tilskynde til udvikling af fælleseuropæiske temaer og fremme refleksionen over disse temaer. For at sikre gennemsigtighed og en smidig og effektiv kommunikation bør borgerkomiteen udpege repræsentanter, der skal fungere som forbindelsesled mellem borgerkomiteen og EU-institutionerne under hele proceduren.

(9)

Kollektive enheder, herunder især organisationer, som i overensstemmelse med traktaterne bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje, bør kunne støtte et borgerinitiativ direkte, forudsat at de gør det i fuld åbenhed.

(10)

For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med forslagene til borgerinitiativer, og for at undgå en situation, hvor der indsamles underskrifter til et forslag til borgerinitiativ, der ikke opfylder denne forordnings betingelser, bør det være obligatorisk at registrere sådanne initiativer på et websted, som Kommissionen stiller til rådighed forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne. Alle forslag til borgerinitiativ, der opfylder denne forordnings betingelser, bør registreres af Kommissionen. Kommissionen bør varetage registreringen i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik.

(11)

Når et forslag til borgerinitiativ er registreret, kan initiativtagerne indsamle støttetilkendegivelser fra borgerne.

(12)

Formularen til støttetilkendegivelse bør fastsættes i et bilag til denne forordning og indeholde de nødvendige data med henblik på medlemsstaternes kontrol. Kommissionen bør tillægges beføjelser til at ændre dette bilag i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde under hensyntagen til de oplysninger, den modtager fra medlemsstaterne.

(13)

Under behørig hensyntagen til princippet om, at personoplysninger skal være tilstrækkelige og relevante og ikke omfatte mere end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil de indsamles, skal underskriverne af et forslag til borgerinitiativ afgive personoplysninger, herunder i relevant omfang et personligt identifikationsnummer eller nummeret på et personligt identifikationsdokument, i det omfang, dette er nødvendigt for medlemsstaternes kontrol af støttetilkendegivelserne i overensstemmelse med national ret og praksis.

(14)

Med henblik på at drage nytte af moderne teknologi som redskab til at fremme deltagelsesdemokratiet bør det fastsættes, at støttetilkendegivelser kan indsamles online og i papirform. I forbindelse med onlineindsamlingssystemer bør der være truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre, at oplysningerne indsamles og lagres sikkert. Med henblik herpå bør Kommissionen fastsætte detaljerede tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer.

(15)

Medlemsstaterne bør kontrollere, at onlineindsamlingssystemer opfylder kravene i denne forordning, inden støttetilkendegivelserne indsamles.

(16)

Kommissionen bør stille open source-software til rådighed, der indeholder de relevante tekniske og sikkerhedsmæssige specifikationer, der er nødvendige for at overholde denne forordnings bestemmelser vedrørende onlineindsamlingssystemerne.

(17)

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at sikre, at forslagene til borgerinitiativ fortsat er relevante, og samtidig tage hensyn til, hvor kompliceret det er at indsamle støttetilkendegivelser i hele Unionen, bør tidsfristen ikke være længere end 12 måneder fra datoen for registreringen af det foreslåede borgerinitiativ.

(18)

Det bør bestemmes, at når borgerinitiativet har modtaget det nødvendige antal støttetilkendegivelser fra underskrivere, skal den enkelte medlemsstat være ansvarlig for at kontrollere og attestere de støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra underskrivere i den pågældende medlemsstat. Af hensyn til behovet for at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne bør de inden tre måneder efter modtagelse af en anmodning om attestering gennemføre denne kontrol på grundlag af relevante undersøgelser, der kan bygge på tilfældige stikprøver, og udstede et dokument, der bekræfter antallet af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

(19)

Initiativtagere bør sikre, at alle relevante betingelser i denne forordning er opfyldt, inden et borgerinitiativ forelægges Kommissionen.

(20)

Kommissionen bør behandle borgerinitiativet og drage særskilte juridiske og politiske konklusioner heraf. Den bør endvidere inden for tre måneder fastsætte, hvilke foranstaltninger den har til hensigt at træffe som reaktion herpå. For at påvise, at et borgerinitiativ, der støttes af mindst en million unionsborgere, og spørgsmålet om en eventuel opfølgning heraf er blevet grundigt overvejet, bør Kommissionen på en klar, forståelig og detaljeret måde forklare grundene til sine påtænkte foranstaltninger, ligesom den bør angive en begrundelse, hvis den ikke agter at træffe nogen foranstaltninger. Når Kommissionen har modtaget et borgerinitiativ, der støttes af det krævede antal underskrivere og opfylder de øvrige krav i denne forordning, bør initiativtagerne have ret til at forelægge initiativet ved en offentlig høring på EU-plan.

(21)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4) finder fuldt ud anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Det er i den henseende af hensyn til retssikkerheden hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at initiativtagerne til et borgerinitiativ og medlemsstaternes kompetente myndigheder er registeransvarlige i betydningen i direktiv 95/46/EF, og at præcisere, hvor lang tid personoplysninger, der er indsamlet med henblik på et borgerinitiativ, højst må opbevares. Initiativtagerne bør i deres egenskab af registeransvarlige træffe alle egnede foranstaltninger til at efterkomme forpligtelserne i medfør af direktiv 95/46/EF, navnlig forpligtelserne vedrørende lovlig behandling af oplysninger, sikkerheden i forbindelse med behandling og fremlæggelse af oplysninger og den registreredes ret til at få adgang til sine personoplysninger samt til at få berigtiget og slettet sine personoplysninger.

(22)

Bestemmelserne i kapitel III i direktiv 95/46/EF om retsmidler, ansvar og sanktioner finder fuldt ud anvendelse, hvad angår den databehandling, der udføres i medfør af denne forordning. Initiativtagere til et borgerinitiativ bør være ansvarlige for de skader, de forårsager, i overensstemmelse med gældende national ret. Medlemsstaterne bør desuden sikre, at initiativtagerne pålægges passende sanktioner for overtrædelser af denne forordning.

(23)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5) finder fuldt ud anvendelse på Kommissionens behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning.

(24)

Af hensyn til fremtidige behov for tilpasning bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at ændre bilagene til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(25)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(26)

I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8, hvori det fastsættes, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

(27)

Der er foretaget høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som har afgivet en udtalelse (7)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ, jf. artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »borgerinitiativ«: et initiativ, der er indgivet til Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning, hvori Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne, og som støttes af mindst én million berettigede underskrivere, der kommer fra mindst en fjerdedel af alle medlemsstaterne

2)   »underskrivere«: unionsborgere, der har støttet et givet borgerinitiativ ved at udfylde en støttetilkendegivelsesformular vedrørende det pågældende initiativ

3)   »initiativtagere«: fysiske personer, som har dannet en borgerkomité, der er ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen af et borgerinitiativ til Kommissionen.

Artikel 3

Krav til initiativtagere og underskrivere

1.   Initiativtagerne skal være unionsborgere og have nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet.

2.   Initiativtagerne skal danne en borgerkomité på mindst syv personer, som skal være bosat i mindst syv forskellige medlemsstater.

Initiativtagerne skal udpege en repræsentant og en stedfortræder for denne (»kontaktpersonerne«), som skal fungere som bindeled mellem borgerkomitéen og EU-institutionerne under hele proceduren og have mandat til at tale og handle på borgerkomitéens vegne.

Initiativtagere, der er medlemmer af Europa-Parlamentet, medregnes ikke i det minimumsantal, der kræves for dannelse af en borgerkomité.

Med henblik på registrering af et forslag til borgerinitiativ i henhold til artikel 4 tager Kommissionen kun hensyn til de oplysninger om syv komitémedlemmer, som kræves for at opfylde kravene i denne artikels stk. 1 og i nærværende stykke.

3.   Kommissionen kan anmode initiativtagerne om at forelægge passende beviser for, at kravene i stk. 1 og 2 er opfyldt.

4.   For at være berettigede til at støtte et forslag til borgerinitiativ skal underskriverne være unionsborgere og have nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet.

Artikel 4

Registrering af et forslag til borgerinitiativ

1.   Forud for indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ skal initiativtagerne lade initiativet registrere i Kommissionen og indgive de oplysninger, der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende det foreslåede borgerinitiativs emne og formål.

Disse oplysninger skal indgives på et af Unionens officielle sprog til et onlineregister, som Kommissionen stiller til rådighed til det formål (herefter benævnt »registret«).

Initiativtagerne skal til registret og i givet fald på deres websted afgive regelmæssigt ajourførte oplysninger om støtte- og finansieringskilder for forslaget til borgerinitiativ.

Når en registrering er bekræftet i henhold til stk. 2, kan initiativtagerne indgive det foreslåede borgerinitiativ til registret på andre officielle EU-sprog. Initiativtagerne er selv ansvarlige for oversættelsen af det foreslåede initiativ til andre officielle EU-sprog.

Kommissionen opretter et kontaktpunkt, som kan yde information og bistand.

2.   Inden for to måneder fra modtagelsen af oplysningerne i bilag II registrerer Kommissionen et forslag til borgerinitiativ under et specifikt registreringsnummer og sender en bekræftelse til initiativtageren, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

borgerkomiteen er blevet dannet, og kontaktpersonerne er blevet udpeget i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2

b)

forslaget til borgerinitiativ falder ikke åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelsen af traktaterne

c)

forslaget til borgerinitiativ er ikke utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter, og

d)

forslaget til borgerinitiativ er ikke åbenbart i strid med Unionens værdier, som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

3.   Kommissionen afslår at registrere forslag til borgerinitiativ, hvis et eller flere af kravene i stk. 2 ikke er opfyldt.

Såfremt Kommissionen afslår at registrere et forslag til borgerinitiativ, oplyser den initiativtagerne om begrundelsen herfor samt om alle deres retlige og udenretlige klagemuligheder.

4.   Et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret, offentliggøres i registret. Uden at det berører de rettigheder, de har i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001, har de registrerede ret til at kræve deres personlige oplysninger slettet fra onlineregistret efter udløbet af perioden på to år fra datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ.

5.   Initiativtagerne kan på ethvert tidspunkt forud for indgivelsen af støttetilkendegivelser i henhold til artikel 8 trække et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret, tilbage. I så fald angives dette i registret.

Artikel 5

Procedurer og betingelser for indsamling af støttetilkendegivelser

1.   Initiativtagerne er ansvarlige for indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 4.

Med henblik på indsamling af støttetilkendegivelser, kan der alene bruges formularer, der er i overensstemmelse med modellerne i bilag III og er i en af de sprogudgaver, der er optaget i registret for det pågældende forslag til borgerinitiativ. Initiativtagerne udfylder formularerne som anført i bilag III, inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere påbegyndes. Oplysningerne på formularerne skal svare til oplysningerne i registret.

2.   Initiativtagerne kan indsamle støttetilkendegivelser i papirform eller elektronisk. Hvis støttetilkendegivelserne indsamles online, finder artikel 6 anvendelse.

I denne forordning behandles støttetilkendegivelser, der er underskrevet elektronisk med en avanceret elektronisk signatur som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (8), på samme måde som støttetilkendegivelser i papirform.

3.   Det skal kræves, at underskriverne udfylder de støttetilkendegivelsesformularer, som initiativtagerne stiller til rådighed. De skal kun anføre de personoplysninger, som er nødvendige for medlemsstaternes kontrol, jf. bilag III.

Underskriverne kan kun støtte et givet forslag til borgerinitiativ én gang.

4.   Medlemsstaterne sender Kommissionen eventuelle ændringer af oplysningerne i bilag III. Under hensyntagen til disse ændringer kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 17 og med forbehold af betingelserne i artikel 18 og 19, vedtage ændringer af bilag III.

5.   Alle støttetilkendegivelser skal indsamles efter datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ og inden en frist på højst 12 måneder.

Efter denne periodes afslutning skal det af registret fremgå, at fristen er udløbet, og i påkommende tilfælde at der ikke er indgivet det nødvendige antal støttetilkendegivelser.

Artikel 6

Onlineindsamlingssystemer

1.   Hvis støttetilkendegivelser indsamles online, skal de data, der indhentes via onlineindsamlingssystemet, lagres på en medlemsstats område.

Onlineindsamlingssystemet attesteres i overensstemmelse med stk. 3 i den medlemsstat, hvor de data, der indsamles via onlineindsamlingssystemet, vil blive lagret. Initiativtagerne kan anvende ét enkelt onlineindsamlingssystem til at indsamle støttetilkendegivelser i flere eller alle medlemsstater.

Modellerne til støttetilkendegivelsesformularer kan tilpasses med henblik på onlineindsamling.

2.   Initiativtagerne skal sikre, at det onlineindsamlingssystem, der anvendes til at indsamle støttetilkendegivelser, er i overensstemmelse med stk. 4.

Inden indsamlingen af støttetilkendegivelser påbegyndes, skal initiativtagerne anmode den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat om at attestere, at det onlineindsamlingssystem, der anvendes hertil, er i overensstemmelse med stk. 4.

Initiativtagerne kan først påbegynde indsamlingen af støttetilkendegivelser via onlineindsamlingssystemet, når attesten i stk. 3 er udstedt. Initiativtagerne skal offentliggøre en kopi af den pågældende attest på det websted, der anvendes til onlineindsamlingssystemet.

Senest den 1. januar 2012 udvikler Kommissionen og vedligeholder herefter en open source-software, som indeholder de relevante tekniske og sikkerhedsmæssige specifikationer, der er nødvendige for at overholde denne forordnings bestemmelser vedrørende onlineindsamlingssystemerne. Denne software stilles gratis til rådighed.

3.   Hvis onlineindsamlingssystemet opfylder stk. 4, udsteder den relevante kompetente myndighed inden en måned en attest i overensstemmelse med modellen i bilag IV.

Medlemsstaterne anerkender attester udstedt af andre medlemsstaters kompetente myndigheder.

4.   Onlineindsamlingssystemer skal have passende sikkerhedsmæssige og tekniske kendetegn til at sikre, at:

a)

kun fysiske personer kan indgive en støttetilkendegivelse online

b)

de data, der indkommer online, indsamles og lagres sikkert for derved bl.a. at sikre, at de ikke kan ændres eller anvendes til andre formål end til at tilkendegive den angivne støtte til et givet borgerinitiativ, og beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod ændring, ubeføjet udbredelse og ikke-autoriseret adgang

c)

systemet kan generere støttetilkendegivelsesformularer, der er i overensstemmelse med modellerne i bilag III, for derved at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage kontrol, jf. artikel 8, stk. 2.

5.   Senest den 1. januar 2012 vedtager Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 20, stk. 2, tekniske specifikationer til gennemførelse af stk. 4.

Artikel 7

Minimum af underskrifter fra hver medlemsstat

1.   Underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra mindst en fjerdedel af alle medlemsstater.

2.   I en mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal underskriverne mindst omfatte det minimum af borgere, der er fastsat i bilag I, på tidspunktet for registrering af forslaget til borgerinitiativ. Disse minimumstal skal svare til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for hver medlemsstat multipliceret med en faktor på 750.

3.   Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 17 og med forbehold af artikel 18 og 19, passende tilpasninger af bilag I for at afspejle eventuelle ændringer i Europa-Parlamentets sammensætning.

4.   Underskriverne anses for at komme fra den medlemsstat, der er ansvarlig for at kontrollere deres støttetilkendegivelse, jf. artikel 8, stk. 1, andet afsnit.

Artikel 8

Medlemsstaternes kontrol og attestering af støttetilkendegivelser

1.   Når initiativtagerne har indsamlet de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskriverne, jf. artikel 5 og 7, fremsender de støttetilkendegivelserne i papirform eller elektronisk form til de relevante kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 15 til kontrol og attestering. Med henblik herpå anvender initiativtagerne formularen i bilag V og holder støttetilkendegivelser indsamlet i papirform, støttetilkendegivelser, der er underskrevet elektronisk med en avanceret elektronisk signatur, og støttetilkendegivelser indsamlet via et onlineindsamlingssystem adskilt.

Initiativtagerne fremsender støttetilkendegivelserne til den relevante medlemsstat, dvs.:

a)

til den medlemsstat, hvor underskriveren er bosiddende eller er statsborger, jf. bilag III, del C, punkt 1, eller

b)

til den medlemsstat, der har udstedt det personlige ID-nummer eller det personlig ID-dokument, der er angivet i støttetilkendegivelsen, jf. bilag III, del C, punkt 2.

2.   De kompetente myndigheder kontrollerer inden tre måneder fra modtagelsen af anmodningen støttetilkendegivelserne på grundlag af passende undersøgelser og i overensstemmelse med national ret og praksis, hvor det er passende. På grundlag heraf udsteder de en attest til initiativtagerne i overensstemmelse med modellen i bilag VI, hvori antallet af gyldige støttetilkendegivelser for den pågældende medlemsstat attesteres.

Med henblik på kontrol af støttetilkendegivelserne kræves der ikke autentifikation af underskrifterne.

3.   Den i stk. 2 omhandlede attest er gratis.

Artikel 9

Indgivelse af et borgerinitiativ til Kommissionen

Når initiativtagerne har modtaget attesterne, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, og alle de relevante procedurer og betingelser, der er fastsat i denne forordning, er fulgt og overholdt, kan de indgive borgerinitiativet til Kommissionen sammen med oplysninger om enhver form for støtte eller finansiering, der måtte være modtaget til initiativet. Disse oplysninger offentliggøres i registret.

Pligten til at oplyse om støtte og finansiering modtaget fra enhver kilde, gælder for beløb over den grænse, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (9).

Med henblik på denne artikel anvender initiativtagerne formularen i bilag VII og indgiver den udfyldte formular sammen med kopier i papirform eller elektronisk form af de attester, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2.

Artikel 10

Procedure for Kommissionens behandling af et borgerinitiativ

1.   Når Kommissionen modtager et borgerinitiativ i overensstemmelse med artikel 9

a)

offentliggør den straks borgerinitiativet i registeret

b)

mødes den med initiativtagerne på et passende niveau for at give dem lejlighed til at redegøre nærmere for de spørgsmål, der rejses i borgerinitiativet

c)

fastsætter den inden tre måneder sine juridiske og politiske konklusioner om initiativet samt eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene til, at den har valgt at træffe eller eventuelt ikke at træffe foranstaltninger, i en meddelelse.

2.   Den i stk. 1, litra c), omhandlede meddelelse sendes til initiativtagerne samt til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

Artikel 11

Offentlig høring

Når betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra a) og b), er opfyldt, og inden for fristen i artikel 10, stk. 1, litra c), skal initiativtagerne gives mulighed for at fremlægge initiativet ved en offentlig høring. Kommissionen og Europa-Parlamentet sikrer, at denne høring arrangeres i Europa-Parlamentet, i givet fald sammen med andre EU-institutioner eller -organer, som måtte ønske at deltage, og at Kommissionen er repræsenteret på et passende niveau.

Artikel 12

Beskyttelse af personoplysninger

1.   Ved behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning skal initiativtagerne til et borgerinitiativ og medlemsstatens kompetente myndigheder overholde direktiv 95/46/EF og de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør heraf.

2.   Med henblik på deres respektive behandling af personoplysninger anses initiativtagerne til et borgerinitiativ og de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 15, stk. 2, for at være registeransvarlige, jf. artikel 2, litra d), i direktiv 95/46/EF.

3.   Initiativtagerne sikrer, at personoplysninger indsamlet til et givent borgerinitiativ ikke anvendes til noget andet formål end den tilkendegivne støtte til det pågældende initiativ, og destruerer alle støttetilkendegivelser til det pågældende initiativ og kopier heraf senest én måned efter at have indgivet initiativet til Kommissionen, jf. artikel 9, eller senest 18 måneder efter datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ, hvis dette er en tidligere dato.

4.   Den kompetente myndighed anvender kun de personoplysninger, den modtager i forbindelse med et givent borgerinitiativ, til at kontrollere støttetilkendegivelserne i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, og destruerer alle støttetilkendegivelser og kopier heraf senest én måned efter, at den har udstedt den attest, der er omhandlet i nævnte artikel.

5.   Støttetilkendegivelser til et givet borgerinitiativ og kopier heraf kan opbevares ud over fristerne i stk. 3 og 4, hvis det er nødvendigt af hensyn til administrative eller retlige procedurer vedrørende et forslag til borgerinitiativ. Initiativtagerne og den kompetente myndighed skal destruere alle støttetilkendegivelser og kopier heraf senest en uge efter, at de nævnte procedurer er afsluttet med en endelig afgørelse.

6.   Initiativtagerne gennemfører de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod ændring, ubeføjet udbredelse og ikke-autoriseret adgang, navnlig hvis behandlingen omfatter fremsendelse af oplysninger gennem et netværk, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling.

Artikel 13

Ansvar

Initiativtagere kan drages til ansvar for enhver skade, de forvolder i forbindelse med et organiseringen af borgerinitiativ, i overensstemmelse med gældende national ret.

Artikel 14

Sanktioner

1.   Medlemsstaterne sikrer, at initiativtagere pålægges passende sanktioner for overtrædelser af denne forordning, særlig for følgende:

a)

falske erklæringer fra initiativtagerne

b)

svigagtig anvendelse af data.

2.   De i stk. 1 omhandlede sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Artikel 15

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

1.   Med henblik på gennemførelsen af artikel 6, stk. 3, udpeger medlemsstaterne de kompetente myndigheder, der skal være ansvarlige for udstedelsen af den deri nævnte attest.

2.   Med henblik på gennemførelsen af artikel 8, stk. 2, udpeger hver medlemsstat én kompetent myndighed, der skal være ansvarlig for at koordinere kontrollen af støttetilkendegivelserne og for at udstede de deri nævnte attester.

3.   Senest den 1. marts 2012 sender medlemsstaterne navnene og adresserne på de kompetente myndigheder til Kommissionen.

4.   Kommissionen offentliggør en liste over de kompetente myndigheder.

Artikel 16

Ændring af bilagene

Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 17, og med forbehold af artikel 18 og 19, vedtage ændringer af bilagene til denne forordning inden for de grænser, der sættes af de relevante bestemmelser i denne forordning.

Artikel 17

Udøvelse af delegerede beføjelser

1.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 16, for en ubegrænset periode.

2.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

3.   Beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 18 og 19 anførte betingelser.

Artikel 18

Tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser

1.   Den i artikel 16 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.   Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, med angivelse af, hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse, samt den mulige begrundelse herfor.

3.   Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 19

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra datoen for meddelelsen. Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.   Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1, gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.   Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt inden udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Artikel 20

Udvalg

1.   Med henblik på gennemførelsen af artikel 6, stk. 5, bistås Kommissionen af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 21

Meddelelse af nationale bestemmelser

Hver medlemsstat meddeler Kommissionen de specifikke bestemmelser, den vedtager for at gennemføre denne forordning.

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 22

Revision

Senest den den 1. april 2015 og derefter hvert tredje år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning.

Artikel 23

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. februar 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

MARTONYI J.

Formand


(1)  EUT C 44 af 11.2.2011, s. 182.

(2)  EUT C 267 af 1.10.2010, s. 57.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 15.12.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.2.2011.

(4)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7)  EUT C 323 af 30.11.2010, s. 1.

(8)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

(9)  EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.


BILAG I

MINIMUM AF UNDERSKRIFTER FRA HVER MEDLEMSSTAT

Belgien

16 500

Bulgarien

12 750

Den Tjekkiske Republik

16 500

Danmark

9 750

Tyskland

74 250

Estland

4 500

Irland

9 000

Grækenland

16 500

Spanien

37 500

Frankrig

54 000

Italien

54 000

Cypern

4 500

Letland

6 000

Litauen

9 000

Luxembourg

4 500

Ungarn

16 500

Malta

3 750

Nederlandene

18 750

Østrig

12 750

Polen

37 500

Portugal

16 500

Rumænien

24 750

Slovenien

5 250

Slovakiet

9 750

Finland

9 750

Sverige

13 500

Det Forenede Kongerige

54 000


BILAG II

NØDVENDIGE OPLYSNINGER TIL REGISTRERING AF ET FORSLAG TIL BORGERINITIATIV

Følgende oplysninger skal indgives for at få registreret et forslag til borgerinitiativ i Kommissionens onlineregister:

1.

Titlen på forslaget til borgerinitiativ, højst 100 skrifttegn

2.

Emnet, højst 200 skrifttegn

3.

Beskrivelse af formålene med det forslag til borgerinitiativ, Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af, højst 500 skrifttegn

4.

De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante for det foreslåede tiltag

5.

Fulde navn, postadresse, nationalitet og fødselsdato for de syv medlemmer af borgerkomiteen med specifik angivelse af repræsentanten og dennes stedfortræder samt disses e-mail-adresser (1)

6.

Alle kilder til støtte og finansiering af forslaget til borgerinitiativ på tidspunktet for registreringen (1).

Initiativtagerne kan fremlægge mere detaljerede oplysninger om emnet for, formålene med og baggrunden for forslaget til borgerinitiativ i et bilag. De kan også, hvis de ønsker det, indsende et udkast til retsakt.


(1)  Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger informeres de registrerede om, at Kommissionens indsamling af disse personoplysninger sker som led i proceduren for borgerinitiativet. Kun initiativtagernes fulde navn, kontaktpersonernes e-mail-adresse og oplysninger vedrørende støtte- og finansieringskilder vil blive gjort offentligt tilgængelige i Kommissionens onlineregister. De registrerede har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelse af deres personlige oplysninger af vægtige legitime grunde, der vedrører deres specifikke forhold, ligesom de kan kræve berigtigelse af oplysningerne på ethvert tidspunkt og sletning af samme fra Kommissionens onlineregister efter en periode på to år fra datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ.


BILAG III

Image

Image

Image

Image

DEL C

1.

Liste over medlemsstater, der ikke kræver forelæggelse af personligt ID-nummer/personligt ID-dokumentnummer (formular for støtteerklæringer, del A)

Medlemsstat

Underskrivere, hvis støttetilkendegivelser skal forelægges den pågældende medlemsstat

Belgien

personer bosiddende i Belgien

belgiske statsborgere bosiddende uden for landet, hvis de har meddelt de nationale myndigheder deres bopæl

Danmark

personer bosiddende i Danmark

danske statsborgere bosiddende uden for landet, hvis de har meddelt de nationale myndigheder deres bopæl

Tyskland

personer bosiddende i Tyskland

tyske statsborgere bosiddende uden for landet, hvis de har meddelt de nationale myndigheder deres bopæl

Estland

personer bosiddende i Estland

estiske statsborgere bosiddende uden for landet

Irland

personer bosiddende i Irland

Nederlandene

personer bosiddende i Nederlandene

Slovakiet

personer bosiddende i Slovakiet

slovakiske statsborgere bosiddende uden for landet

Finland

personer bosiddende i Finland

finske statsborgere bosiddende uden for landet

Det Forenede Kongerige

personer bosiddende i Det Forenede Kongerige

2.

Liste over medlemsstater, der kræver forelæggelse af et af de personlige ID-numre/personlige ID-dokumentnumre, der er angivet nedenfor (formular for støtteerklæringer, del B)

 

BULGARIEN

Единен граждански номер (personnummer)

 

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Občanský průkaz (nationalt identitetskort)

Cestovní pas (pas)

 

GRÆKENLAND

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (identitetskort)

Διαβατήριο (pas)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (opholdsattest/permanent opholdsattest)

 

SPANIEN

Documento Nacional de Identidad (identitetskort)

Pasaporte (pas)

 

FRANKRIG

Passeport (pas)

Carte nationale d'identité (nationalt identitetskort)

Titre de séjour (opholdstilladelse)

Permis de conduire (kørekort)

Andet:

Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire (identitetskort for parlamentsmedlemmer, med billede, udstedt af formanden for den parlamentariske forsamling)

Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat (identitetskort for folkevalgte på lokalt niveau, med billede, udstedt af statens repræsentant)

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (kort for kombattanter, lysegult eller trikolorefarvet)

Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (civilt eller militært invalidekort med billede)

Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (identitetskort for tjenestemænd, med billede)

Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (identitetskort eller fripas, med billede, udstedt af de militære myndigheder)

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat (jagttegn, med billede, udstedt af statens repræsentant)

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969; (opholdsbog eller -hæfte, udstedt af præfekten i medfør af lov nr. 69-3 af 3. januar 1969)

Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o) de l'article 138 du code de procédure pénale (kvittering for dokumentation for identitet, udstedt for identitetsbeviser ved af retten fastsat tilsyn, jf. strafferetsplejelovens artikel 138, niende afsnit (stk. 7))

Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (attest for indgivet ansøgning om et nationalt identitetskort eller pas, udstedt inden for de sidste tre måneder af en kommune og forsynet med ansøgerens identitetsbillede, der er valideret med kommunens stempel)

 

ITALIEN

Passaporto (pas), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (med udstedende myndighed)

Carta di identità (identitetskort), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (med udstedende myndighed)

 

CYPERN

Δελτίο Ταυτότητας (identitetskort for statsborger eller bosiddende)

Διαβατήριο (pas)

 

LETLAND

Personas kods (personligt identifikationsnummer)

 

LITAUEN

Asmens kodas (personnummer)

 

LUXEMBOURG

Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (nationalt identifikationsnummer (nummer anført på socialsikringskortet))

 

UNGARN

személyazonosító igazolvány (identitetskort)

útlevél (pas)

személyi azonosító szám (személyi szám) — (personligt identifikationsnummer)

 

MALTA

Karta tal-Identità (identitetskort)

 

ØSTRIG

Reisepass (pas)

Personalausweis (identitetskort)

 

POLEN

Numer ewidencyjny PESEL

 

PORTUGAL

Bilhete de identidade (identitetskort)

Passaporte (pas)

Cartão de Cidadão (borgerkort)

 

RUMÆNIEN

carte de identitate (identitetskort)

pasaport (pas)

certificat de inregistrare (registreringsbevis)

cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (permanent opholdstilladelse)

Cod Numeric Personal (personligt identifikationsnummer)

 

SLOVENIEN

Osebna izkaznica (identitetskort)

Potni list (pas)

 

SVERIGE

Personnummer på identitetskort

Personnummer i pas


BILAG IV

ATTEST TIL BEKRÆFTELSE AF, AT ONLINEINDSAMLINGSSYSTEMET ER I OVERENSSTEMMELSE MED EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 211/2011 AF 16. FEBRUAR 2011 OM BORGERINITIATIVER

… (navnet på den kompetente myndighed) i … (medlemsstatens navn), bekræfter herved, at følgende onlineindsamlingssystem: … (webadresse), der anvendes til indsamling af støttetilkendegivelser til … (titlen på forslaget til borgerinitiativ), er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 211/2011.

Dato, underskrift og den kompetente myndigheds stempel:


BILAG V

FORMULAR TIL FREMSENDELSE AF STØTTETILKENDEGIVELSER TIL DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER I MEDLEMSSTATERNE

1.

Kontaktpersonernes fulde navn, postadresse og e-mail-adresse:

2.

Titlen på forslaget til borgerinitiativ:

3.

Registreringsnummer i Kommissionen:

4.

Registreringsdato:

5.

Antal underskrivere, der kommer fra (medlemsstatens navn):

6.

Bilag:

Omfatter alle støttetilkendegivelser fra underskrivere, der skal kontrolleres af den relevante medlemsstat.

Anfør eventuelt de(n) relevante attest(er), der bekræfter, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer.

7.

Dato og kontaktpersonernes underskrift:


BILAG VI

ATTEST TIL BEKRÆFTELSE AF ANTALLET AF GYLDIGE STØTTETILKENDEGIVELSER INDSAMLET I … (MEDLEMSSTATENS NAVN)

… (navnet på den kompetente myndighed) i … (medlemsstatens navn) bekræfter herved efter at have foretaget den nødvendige kontrol i medfør af artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer, at … støttetilkendegivelser til forslaget til borgerinitiativ med registreringsnummer … er gyldige i overensstemmelse med forordningens bestemmelser.

Dato, underskrift og den kompetente myndigheds stempel:


BILAG VII

FORMULAR TIL INDGIVELSE AF ET BORGERINITIATIV TIL KOMMISSIONEN

1.

Titlen på borgerinitiativet:

2.

Registreringsnummer i Kommissionen:

3.

Registreringsdato:

4.

Antal indkomne gyldige støttetilkendegivelser: (skal være mindst 1 million)

5.

Antal underskrifter, der er attesteret af medlemsstaterne:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

I ALT

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kontaktpersonernes fulde navn, postadresse og e-mail-adresse (1):

7.

Angiv alle kilder til den støtte og finansiering, der er modtaget til initiativet, herunder størrelsen af den finansielle støtte på tidspunktet for indgivelsen (1).

8.

Vi erklærer herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte.

Dato og kontaktpersonernes underskrift:

9.

Bilag:

(Skal indeholde alle attester)


(1)  Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger informeres de registrerede om, at Kommissionens indsamling af disse personoplysninger sker som led i proceduren for borgerinitiativet. Kun initiativtagernes fulde navn, kontaktpersonernes e-mail-adresse og oplysninger vedrørende støtte- og finansieringskilder vil blive gjort offentligt tilgængelige i Kommissionens onlineregister. De registrerede har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelse af deres personlige oplysninger af vægtige legitime grunde, der vedrører deres specifikke forhold, ligesom de kan kræve berigtigelse af oplysningerne på ethvert tidspunkt og sletning af samme fra Kommissionens onlineregister efter en periode på to år fra datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ.