3.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 207/2011

af 2. marts 2011

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (pentabromderivat af diphenylether og PFOS)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 indfører begrænsninger for markedsføring og anvendelse af pentabromderivat af diphenylether og perfluoroktansulfonater (PFOS) i punkt 44 og 53.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (2) gennemfører de forpligtelser, som er indeholdt i Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (herefter benævnt »konventionen«), godkendt ved Rådets afgørelse 2006/507/EF (3), og i 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (herefter benævnt »protokollen«), godkendt ved Rådets afgørelse 2004/259/EF (4), i EU-lovgivningen.

(3)

Efter forslag om optagelse af stoffer modtaget fra EU og dets medlemsstater, Norge og Mexico har Komitéen for Vurdering af Persistente Organiske Miljøgifte, der er nedsat ved konventionen, afsluttet sit arbejde med en gruppe stoffer, som anses for at opfylde konventionens kriterier. På det fjerde møde i partskonferencen under konventionen den 4.-8. maj 2009 (i det følgende benævnt »COP4«) blev det besluttet at føje ni stoffer til bilagene til konventionen, herunder pentabromdiphenylether og PFOS.

(4)

Kommissionens forordning (EU) nr. 757/2010 af 24. august 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I og III (5) gennemfører COP4-beslutningerne ved at optage de stoffer, som er anført i konventionen eller protokollen eller begge steder, i bilag I til forordning (EF) nr. 850/2004. Disse stoffer omfatter pentabromdiphenylether og PFOS. Forordning (EF) nr. 850/2004 forbyder fremstilling og markedsføring af de stoffer, der er anført i bilag I, og regulerer håndtering af affald, der indeholder disse stoffer. For så vidt angår PFOS, overføres de undtagelser, der gælder i henhold til bilag XVII i REACH, og de opføres i bilag I til forordning 850/2004 med visse ændringer, der afspejler COP4-beslutningen.

(5)

Som følge heraf er begrænsningerne vedrørende pentabromderivat af diphenylether og PFOS i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 overflødige, og punkt 44 og 53 bør udgå.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 udgår artikel 44 og 53.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7.

(3)  EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1.

(4)  EUT L 81 af 19.3.2004, s. 35.

(5)  EUT L 223 af 25.8.2010, s. 29.