19.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 150/2011

af 18. februar 2011

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår opdrættet og vildtlevende vildt og kød af opdrættet og vildtlevende vildt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. Der fastsættes bl.a. bestemmelser om produktion og markedsføring af kød af opdrættet og vildtlevende vildt. Fødevarevirksomhedslederne skal sikre, at sådant kød kun markedsføres, hvis det er produceret i overensstemmelse med afsnit III og IV i bilag III til forordningen.

(2)

Det er i afsnit III i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 fastsat, at fødevarevirksomhedsledere med myndighedernes tilladelse kan slagte opdrættede strudsefugle og visse opdrættede hovdyr på oprindelsesstedet på visse betingelser. Disse betingelser indebærer navnlig, at de slagtede dyr skal ledsages til slagteriet af en erklæring fra lederen af den fødevarevirksomhed, der har opdrættet dem, og af et af embedsdyrlægen eller den godkendte dyrlæge udstedt og underskrevet certifikat.

(3)

Det af embedsdyrlægen eller den godkendte dyrlæge udstedte og underskrevne certifikat attesterer, at resultatet af inspektionen før slagtningen er tilfredsstillende, og at slagtningen og afblødningen er udført korrekt, ligesom slagtedatoen og -tidspunktet skal være angivet.

(4)

Der er i Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (2) fastsat bestemmelser om aflivning af dyr, der avles eller holdes med henblik på fremstilling af uld, skind, pelsværk og andre produkter. Det fastsættes i forordningen, at fødevarevirksomhedslederne skal sikre, at visse slagteoperationer kun udføres af personer med et kompetencebevis til sådanne operationer, der viser deres evne til at udføre dem i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende forordning.

(5)

Embedsdyrlægens eller den godkendte dyrlæges tilstedeværelse kan betragtes som unødvendig, hvis de fødevarevirksomhedsledere, der udfører slagteoperationerne, har et passende kompetenceniveau og et kompetencebevis til sådanne operationer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1099/2009. Det bør i så fald være tilladt, at fødevarevirksomhedslederne i stedet for embedsdyrlægen eller den godkendte dyrlæge kan attestere for korrekt udført slagtning og afblødning og for slagtedato og -tidspunkt.

(6)

Det foreskrives endvidere i afsnit IV, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, at en uddannet person snarest muligt efter nedlæggelsen af storvildt skal foretage en undersøgelse af kroppen og udtagne organer for tegn på, at kødet kan være sundhedsfarligt. Hvis der ved undersøgelsen ikke findes unormale tegn på, at kødet er sundhedsfarligt, ikke er konstateret unormal adfærd før nedlæggelsen, eller ikke er mistanke om miljøforurening, skal den uddannede person fastgøre en nummereret erklæring herom til dyrekroppen.

(7)

Erfaringen med gennemførelse af disse regler viser, at det er rimeligt at give mulighed for, at erklæringen ikke fastgøres til dyrekroppen, og at erklæringen kan omfatte mere end én dyrekrop, forudsat at det godtgøres, og at der gives en garanti for, at der er en klar forbindelse mellem dyrekroppene og den erklæring, de er omfattet af.

(8)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (3), er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige bestemmelser for indsamling, transport, opbevaring, håndtering, forarbejdning og anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter for at undgå, at sådanne produkter kan udgøre en risiko for dyrs eller menneskers sundhed. Der er i kapitel VII i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsat krav vedrørende produktion af jagttrofæer.

(9)

Ifølge forordning (EF) nr. 1774/2002 skal tekniske anlæg desuden godkendes af den kompetente myndighed, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser indebærer bl.a., at det tekniske anlæg forpligter sig til at overholde de specifikke produktionsbetingelser, der er fastsat i forordningen.

(10)

Det foreskrives i afsnit IV, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, at hovedet og organer af storvildt ikke behøver at ledsage kroppen til vildthåndteringsvirksomheden, undtagen ved arter, der er modtagelige for trikinose, og hvis hoved (bortset fra stødtænder) og mellemgulv skal ledsage kroppen.

(11)

I nogle medlemsstater, hvor der i mange år har været tradition for jagt på vildt, er det sædvane at bruge hele hovedet fra dyrene til jagttrofæer, også fra dyr, der er modtagelige for infektion med Trichinella. Bestemmelsen i afsnit IV, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 skaber vanskeligheder for jægere og tekniske anlæg for så vidt angår produktion af jagttrofæer fra arter, der er modtagelige for infektion med Trichinella.

(12)

Den kompetente myndighed bør derfor have mulighed for at tillade forsendelse af hoveder fra dyr, der er modtagelige for infektion med Trichinella, til et godkendt teknisk anlæg med henblik på produktion af jagttrofæer, allerede inden resultatet af undersøgelsen for Trichinella foreligger. I alle sådanne tilfælde bør der gives tilstrækkelige garantier for sporbarhed.

(13)

Forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 303 af 18.11.2009, s. 1.

(3)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.


BILAG

I bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit III indsættes som punkt 3a:

»3a.

Uanset punkt 3, litra j), kan den kompetente myndighed tillade, at attesteringen for korrekt udført slagtning og afblødning og for slagtedato og –tidspunkt ikke angives i andre dokumenter end erklæringen fra den i punkt 3, litra i), omhandlede fødevarevirksomhedsleder, forudsat at:

a)

bedriften ligger i en medlemsstat eller en region, der er defineret i artikel 2, stk. 2, litra p), i direktiv 64/432/EØF, og som ikke er pålagt sundhedsrestriktioner i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning

b)

fødevarevirksomhedslederen har dokumenteret et passende kompetenceniveau med hensyn til at slagte dyr uden at forvolde dyrene undgåelig smerte, angst eller lidelse, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1099/2009, og uden at forordningens artikel 12 tilsidesættes.«

2)

Afsnit IV, kapitel II, punkt 4, litra a), affattes således:

»4

a)

Hvis der ikke findes unormale kendetegn ved undersøgelsen, jf. punkt 2, ikke er konstateret unormal adfærd før nedlæggelsen, eller ikke er mistanke om miljøforurening, skal den uddannede person fastgøre en nummereret erklæring herom til dyrekroppen. Erklæringen skal også angive dato, tidspunkt og sted for nedlæggelsen.

Erklæringen behøver ikke at blive fastgjort til dyrekroppen og kan omfatte mere end én dyrekrop, forudsat at hver dyrekrop er behørigt identificeret, og at erklæringen indeholder en angivelse af identifikationsnummeret for hver dyrekrop, der er omfattet af erklæringen, og en angivelse af dato, tidspunkt og sted for nedlæggelsen. Alle dyrekroppe, der er omfattet af samme erklæring, må kun sendes til en enkelt vildthåndteringsvirksomhed.

Hovedet og organerne behøver ikke ledsage kroppen til vildthåndteringsvirksomheden, undtagen for arter, der er modtagelige for trikinose (svin, dyr af hestefamilien og andre), og hvis hoved (bortset fra hugtænder/stødtænder) og mellemgulv skal ledsage kroppen.

Den kompetente myndighed kan dog tillade, at hoveder af dyr, der er modtagelige for infektion med Trichinella, kan sendes til et teknisk anlæg med henblik på produktion af jagttrofæer, såfremt det pågældende tekniske anlæg er godkendt i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. 1774/2002. Det tekniske anlæg anføres i den uddannede persons erklæring. En kopi af erklæringen sendes til det tekniske anlæg. Hvis resultaterne af undersøgelsen for Trichinella i dyrekroppen er positive, udfører den kompetente myndighed en offentlig undersøgelse for at kontrollere, at hovedet er blevet korrekt håndteret på det tekniske anlæg.

Jægere skal dog overholde alle yderligere krav i den medlemsstat, hvor jagten finder sted, navnlig for at give mulighed for overvågning af visse restkoncentrationer og stoffer i overensstemmelse med direktiv 96/23/EF.«