5.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 101/2011

af 4. februar 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/72/FUSP af 31. januar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets afgørelse 2011/72/FUSP er der truffet bestemmelse om, at der skal indefryses pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af visse personer, der er ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den tunesiske stats midler, og som derved berøver det tunesiske folk udbyttet af den bæredygtige udvikling af dets økonomi og samfund og underminerer udviklingen af demokrati i landet, og over for personer med tilknytning til dem. Disse fysiske eller juridiske personer, enheder og organer er opført på listen i bilaget til afgørelsen.

(2)

Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender dem ensartet.

(3)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til adgang til effektive retsmidler og til retfærdig rettergang og retten til beskyttelse af personoplysninger. Forordningen bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder.

(4)

I betragtning af den konkrete trussel mod den internationale fred og sikkerhed, som situationen i Tunesien udgør, og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilaget til afgørelse 2011/72/FUSP bør beføjelsen til at ændre listen i bilag I til denne forordning udøves af Rådet.

(5)

Proceduren for ændring af listerne i bilag I til denne forordning bør omfatte, at begrundelsen for opførelsen på listen meddeles de udpegede fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges ny væsentlig dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen, enheden eller organet herom.

(6)

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses i overensstemmelse med denne forordning, gøres offentligt tilgængelige. Enhver behandling af personoplysninger bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og - organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(7)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft straks ved offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)   »pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

b)   »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

c)   »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

d)   »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

e)   »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der i henhold til artikel 1, stk. 1, i afgørelse 2011/72/FUSP af Rådet er blevet identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den tunesiske stats midler, og fysiske eller juridiske personer, enheder og organer med tilknytning til dem, som er opført på listen i bilag I, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag I.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

Artikel 3

1.   Bilag I indeholder begrundelsen for at opføre personerne, enhederne eller organerne på listen.

2.   Bilag I indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 4

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige for at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag I, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller hypoteklån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt medlemsstaten i dette tilfælde har meddelt alle de andre medlemsstater og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 5

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en judiciel, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdsret, der er truffet inden den dato, hvor personen, enheden eller organet nævnt i artikel 2 blev optaget i bilag I, eller af en dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, der er afsagt før denne dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke til fordel for personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, og

d)

anerkendelse af afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, afgørelsen eller kendelsen må ikke ske i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 6

1.   Artikel 2, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af:

a)

renter eller anden form for afkast af disse konti, eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 2, blev optaget i bilag I,

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og beløb indefryses i henhold til artikel 2, stk. 1.

2.   Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at de således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

Artikel 7

Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, når en person, en enhed eller et organ opført i bilag I skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ blev optaget på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de skønner hensigtsmæssige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den kompetente myndighed har fastslået:

i)

at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag I

ii)

at betalingen ikke er i strid med artikel 2, stk. 2.

b)

Den pågældende medlemsstat har mindst to uger, før tilladelsen gives, meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at dens kompetente myndighed har fastslået, at betingelserne i litra a) er opfyldt, og at den påtænker at give en tilladelse.

Artikel 8

1.   De fysiske eller juridiske personer eller de enheder og organer, som implementerer forordningen, eller disses ledelse og ansatte, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for i god tro at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller at have afvist at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2.   Forbuddet i artikel 2, stk. 2, medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som har stillet disse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med det pågældende forbud.

Artikel 9

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag II, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b)

samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af disse oplysninger.

2.   Alle oplysninger, der gives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

Artikel 10

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 11

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger, som den modtager fra medlemsstaterne.

Artikel 12

1.   Såfremt Rådet beslutter at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed.

2.   Rådet meddeler sin beslutning og giver en begrundelse for opførelsen på listen til den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.

4.   Listen i bilag I tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned.

Artikel 13

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 14

Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, er adressen og andre kontaktoplysninger, der skal bruges dertil, oplysningerne i bilag II.

Artikel 15

Denne forordning gælder:

a)

på Unionens område, herunder også i dens luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

for enhver person inden for eller uden for Unionens område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

for juridiske personer, enheder og organer, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

for juridiske personer, enheder og organer i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves inden for Unionen.

Artikel 16

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2011.

På Rådets vegne

MARTONYI J.

Formand


(1)  EUT L 28 af 2.2.2011, s. 62.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.


BILAG I

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER NÆVNT I ARTIKEL 2, STK. 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tidligere præsident i Tunesien, født den 3. september 1936 i Hamman-Sousse, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00354671.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 24. oktober 1956 i Tunis, datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00683530.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 4. marts 1944 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, bosiddende rue de France 11, Radès Ben Arous, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05000799.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 7. januar 1980 i Sabha-Lybie, søn af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, gift med Inès LEJRI, bosiddende résidence de l'étoile du nord - suite B - 7. etage - lejl. nr. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04524472.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneser, født den 2. december 1981 i Tunis, søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04682068.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 16. januar 1987 i Tunis, datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00299177.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 17. juli 1992 i Tunis, datter af Leïla TRABELSI, bosiddende i præsidentpaladset, indehaver af nationalt id-kort med nr. 09006300.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 5. november 1962 i Tunis, søn af Saida DHERIF, virksomhedsdirektør, bosiddende rue Hédi Karray 32 - El Menzah - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00777029.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 24. juni 1948 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI, underdirektør i et landbrugsfirma, bosiddende rue El Achfat 20 - Carthage - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00104253.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 19. februar 1953 i Radès, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB, virksomhedsdirektør, bosiddende rue d'Aristote 21 - Carthage Salammbô, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00403106.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 26. august 1974 i Tunis, søn af Najia JERIDI, forretningsmand, bosiddende avenue Habib Bourguiba 124 - Carthage presidence, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05417770.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneser, født den 26. april 1950 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA, virksomhedsdirektør, bosiddende rue de la colombe 3 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00178522.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneser, født den 25. september 1955 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ, adm. direktør, bosiddende Rue Ibn Chabat 20 - Salammbô - Carthage -Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05150331.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 27. december 1958, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI, salgsdirektør, bosiddende rue Taoufik EI Hakim 4 - La Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00166569.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneser, født den 5. maj 1959 i la Marsa, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI, adm. direktør, bosiddende rue Taoufik El Hakim 4 -la Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00046988.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 1. februar 1960, datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR, bosiddende rue de la mouette 4 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00235016.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneser, født den 5. marts 1957, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI, ejendomsansvarlig, bosiddende rue Ennawras 4 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00547946.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 3. juli 1973 i Tunis, søn af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, ejendomsansvarlig, bosiddende immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05411511.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneser, født den 25. juni 1975 i Tunis, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leila TRABELSI), virksomhedsdirektør, gift med Mourad MEHDOUI, bosiddende rue Garibaldi 41 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05417907.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneser, født den 3. maj 1962 i Tunis, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF, adm. direktør, bosiddende rue Garibaldi 41 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05189459.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 18. september 1976, søn af Najia JERIDI, virksomhedsdirektør, bosiddende lotissement Erriadh.2 - Gammarth - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05412560.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 4. december 1971, datter af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, bosiddende rue El Farrouj 2 - la Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05418095.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 20. december 1965, søn af Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI, kontormedarbejder hos Tunisair, bosiddende rue Taieb Mhiri-Le Kram 12 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00300638.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneser, født den 29. januar 1988, søn af Kaouther Feriel HAMZA, adm. direktør i virksomheden Stafiem - Peugeot, bosiddende rue Mohamed Makhlouf 4 -El Manar.2 - Tunis

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneser, født den 13. januar 1959, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00400688.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 5. juli 1965 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB, bosiddende rue El Montazah 5 - Sidi Bousaid - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00589759.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. august 1971 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marouene MABROUK, rådgiver i Udenrigsministeriet, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05409131.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneser, født den 11. marts 1972, søn af Jaouida El BEJI, gift med Sirine BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du Commandant Béjaoui 8 - Carthage - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04766495.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 8. marts 1963 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK, læge, bosiddende avenue Habib Bourguiba 49 - Carthage, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00589758.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneser, født den 13. august 1960 i Tunis, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI, adm. direktør, bosiddende avenue Habib Bourguiba 49 - Carthage, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00642271.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 22. november 1949 i Hammam-Sousse, søn af Selma HASSEN, journalistisk fotograf i Tyskland, bosiddende rue Sidi el Gharbi 11 - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02951793.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 13. marts 1947 i Hammam-Sousse, gift med Zohra BEN AMMAR, virksomhedsdirektør, bosiddende rue El Moez - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02800443.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 16. maj 1952 i Hammam-Sousse, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT. repræsentant for Tunisair, bosiddende avenue de la République 17 -Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02914657.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 18. september 1956 i Sousse, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI, virksomhedsleder, bosiddende avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02804872.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 28. oktober 1938, søn af Selma HASSEN, pensioneret, enkemand efter Selma MANSOUR, bosiddende cité El Bassatine 255 - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 028106l4.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. oktober 1969 i Tunis, søn af Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue Hédi Nouira - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04180053.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 29. april 1974 i Monastir, søn af Selma MANSOUR, ugift, virksomhedsleder, bosiddende Cap Marina 83 - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04186963.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 12. oktober 1972 i Monastir, søn af Selma MANSOUR, ugift, vareeksportør og -importør, bosiddende avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04192479.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 8. marts 1980 i Monastir, datter af Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI, sekretær i en virksomhed, bosiddende rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 06810509.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 8. oktober 1978 i Hammam - Sousse, søn af Hayet BEN ALI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05590835.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 9. august 1977 i Hammam - Sousse, søn af Hayet BEN ALI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05590836.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 30. august 1982 i Monastir, datter af Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR, bosiddende rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 08434380.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 13. januar 1970 i Sousse, søn af Naïma BEN ALI, afdelingsleder hos Tunisair, bosiddende résidence les jardins, lejl. 8C Blok. b - El Menzah 8 - l'Ariana, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05514395.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 22. oktober 1967 i Hammam - Sousse, søn af Naïma BEN ALI, sagsbehandler, Transportministeriet, bosiddende avenue Tahar SFAR 4 - El Manar. 2 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05504161.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 3. januar 1973 i Sousse, søn af Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM, virksomhedsdirektør, bosiddende lotissement Ennakhil 13 - Kantaoui - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05539378.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 27. oktober 1966 i Paris, søn af Paulette HAZAT, virksomhedsdirektør, bosiddende Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05515496 (dobbelt statsborgerskab).

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 16. april 1971 i Paris, søn af Paulette HAZAT, gift med Amel SAID, virksomhedsdirektør, bosiddende Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00297112.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 28. august 1974 i Tunis, søn af Leila DEROUICHE, salgsdirektør, bosiddende rue Ali Zlitni 23, El Manar,2-Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04622472.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.


BILAG II

LISTE OVER MEDLEMSSTATERNES KOMPETENTE MYNDIGHEDER, JF. ARTIKEL 4, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, ARTIKEL 7 OG ARTIKEL 9, STK. 1, LITRA a), OG ADRESSE TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

A.   Kompetente myndigheder i hver medlemsstat:

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Meddelelser til eller anden kommunikation med Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf. (+32) 22 95 55 85

Fax (+32) 22 99 08 73