28.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 65/2011

af 27. januar 2011

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 51, stk. 4, artikel 74, stk. 4, og artikel 91 og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin (2) ophævede og afløste Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser for krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 73/2009 og for krydsoverensstemmelse som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 (3).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne (4) indeholder mange krydshenvisninger til de administrations- og kontrolregler, der er fastsat i den ophævede forordning (EF) nr. 796/2004. Der bør tages hensyn til de ændringer, der er foretaget af disse administrations- og kontrolregler ved forordning (EF) nr. 1122/2009 samtidigt med, at de principper, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1975/2006, bør efterleves. For at sikre kohærens, klarhed og forenkling bør visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1975/2006 desuden ændres for at begrænse henvisningerne til forordning (EF) nr. 1122/2009 til det nødvendige minimum. Forordning (EF) nr. 1975/2006 bør derfor ophæves og erstattes.

(3)

Medlemsstaterne bør oprette et kontrolsystem, der sikrer, at al nødvendig kontrol gennemføres således, at det effektivt efterprøves, at betingelserne for ydelse af støtten er opfyldt. Det bør ved hjælp af et sæt kontrollerbare indikatorer kunne kontrolleres, om alle de støttekriterier, som er fastsat i EU-retsforskrifterne eller i de nationale lovgivninger eller i programmerne for udvikling af landdistrikter, er overholdt.

(4)

Erfaringerne har vist, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, i det følgende benævnt »det integrerede system«, som er omhandlet i afsnit II, kapitel 4, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006 og (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (5) er et virkningsfuldt og effektivt middel til at gennemføre direkte betalingsordninger. Forvaltnings- og kontrolreglerne og de tilhørende bestemmelser om nedsættelser og udelukkelser i tilfælde af urigtige erklæringer i forbindelse med de areal- og dyrerelaterede foranstaltninger under akse 2 i afsnit IV, kapitel I, afdeling 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005 bør derfor følge de principper, som er fastsat i det integrerede system, især i forordning (EF) nr. 1122/2009.

(5)

For nogle støtteforanstaltninger under akse 2 og for tilsvarende støtte under akse 4, jf. afsnit IV, kapitel I, henholdsvis afdeling 2 og 4, i forordning (EF) nr. 1698/2005, bør forvaltnings- og kontrolreglerne dog tilpasses foranstaltningernes særtræk. Det samme gælder støtteforanstaltningerne under akse 1 og 3, som er fastsat i henholdsvis afdeling 1 og 3 i samme kapitel, og tilsvarende støtte under akse 4. Der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser for disse støtteforanstaltninger.

(6)

For at sikre, at alle de nationale myndigheder er i stand til at tilrettelægge effektiv integreret kontrol af alle arealer, som der ansøges om støtte til under akse 2 og under de arealrelaterede støtteordninger, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1122/2009, bør betalingsanmodninger for arealrelaterede støtteforanstaltninger under akse 2 indsendes inden for samme frist som enkeltansøgningen, som er omhandlet i del II, afsnit II, kapitel I, i nævnte forordning.

(7)

For at kontrollen kan virke præventivt, bør der normalt ikke udbetales støtte, før kontrollen af støtteberettigelsen er afsluttet. Indtil en vis procentdel af støtten bør dog kunne udbetales, når den administrative kontrol er afsluttet. Ved fastsættelsen af denne procentdel bør der tages hensyn til risikoen for, at der udbetales for meget.

(8)

Kontrolreglerne i denne forordning bør tilpasses de særtræk, der kendetegner foranstaltningerne under akse 2. Af hensyn til klarheden bør der derfor fastsættes særlige regler.

(9)

Medlemsstaterne kan bruge bevismateriale modtaget fra andre tjenester, organer eller organisationer til at kontrollere, om støttekriterierne er overholdt. De bør dog være sikre på, at tjenesten, organet eller organisationen arbejder i overensstemmelse med normer, der er tilstrækkelige til, at de kan kontrollere, om støttekriterierne er overholdt.

(10)

Erfaringerne har vist, at det er nødvendigt at klarlægge visse bestemmelser, særligt med hensyn til bestemmelse af antallet af hektar og dyr samt nedsættelser, udelukkelser og tilbagebetalinger.

(11)

I henhold til artikel 50a i forordning (EF) nr. 1698/2005 er betalinger i forbindelse med visse foranstaltninger, der er omhandlet i nævnte forordning, betinget af, at krydsoverensstemmelseskravene overholdes, jf. afsnit II, kapitel 1, i forordning (EF) nr. 73/2009. Derfor bør reglerne om krydsoverensstemmelse rettes ind efter reglerne i forordning (EF) nr. 73/2009 og (EF) nr. 1122/2009.

(12)

Erfaringerne har vist, at der er behov for særlige kontrolbestemmelser til bestemte støtteforanstaltninger.

(13)

Der bør gennemføres efterfølgende kontrol af investeringsoperationer for at sikre, at artikel 72, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 er overholdt. Det bør fastsættes, på hvilket grundlag kontrollen skal foretages, og hvad den skal omfatte.

(14)

For at Kommissionen kan opfylde sine forpligtelser med hensyn til forvaltning af foranstaltningerne, bør medlemsstaterne meddele Kommissionen, hvor megen kontrol der er ført og resultaterne heraf.

(15)

Der bør fastsættes nogle generelle kontrolprincipper vedrørende Kommissionens ret til at foretage kontrol.

(16)

Medlemsstaterne bør sørge for, at de betalingsorganer, der er nævnt i artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (6), har tilstrækkelige oplysninger om den kontrol, som andre tjenester eller organer har udført, til at kunne opfylde deres forpligtelser i henhold til nævnte forordning.

(17)

For at undgå de regnskabsproblemer, der ville opstå, hvis der gjaldt andre kontrolprocedurer i kalenderåret 2011, bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2011.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

DEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med de medfinansierede støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikter, der er fastlagt i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »Støtteansøgning«: en ansøgning om støtte eller om at blive omfattet af en ordning under forordning (EF) nr. 1698/2005

b)   »Betalingsanmodning«: en anmodning fra en støtteberettiget om udbetaling af støtte fra nationale myndigheder

c)   »Anden erklæring«: enhver erklæring eller ethvert dokument bortset fra dem, der er omhandlet i litra a) og b), som skal indsendes eller opbevares af en støttemodtager eller en tredjepart for at opfylde særlige krav for visse foranstaltninger til udvikling af landdistrikter.

Artikel 3

Støtteansøgninger, betalingsanmodninger og andre erklæringer

1.   Medlemsstaterne fastsætter egnede procedurer for indsendelse af støtteansøgninger.

2.   I forbindelse med foranstaltninger, der indebærer flerårige forpligtelser, skal støttemodtagere indsende en årlig betalingsanmodning.

Medlemsstaterne kan dog se bort fra fysiske årlige betalingsanmodninger, hvis de indfører effektive alternative procedurer for at udføre den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 11 eller 24.

3.   Støtteansøgninger, betalingsanmodninger eller andre erklæringer kan til enhver tid trækkes helt eller delvist tilbage. Sådanne tilbagetrækninger registreres af de ansvarlige myndigheder.

Hvis den ansvarlige myndighed allerede har underrettet støttemodtageren om uregelmæssigheder i de dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, eller hvis den har meddelt støttemodtageren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, hvorved der efterfølgende konstateres uregelmæssigheder, kan tilbagetrækningen dog ikke godkendes for de dele, som uregelmæssighederne vedrører.

Tilbagetrækninger som omhandlet i første afsnit skal sætte støttemodtagerne i samme situation som den, de befandt sig i inden indsendelsen af de pågældende dokumenter eller dele af disse.

4.   Støtteansøgninger, betalingsanmodninger og andre erklæringer kan rettes når som helst efter indsendelsen, hvis de indeholder indlysende fejl, som myndighederne anerkender.

Artikel 4

Generelle kontrolprincipper

1.   Medlemsstaterne opretter et kontrolsystem, der sikrer, at al nødvendig kontrol gennemføres således, at det effektivt efterprøves, at betingelserne for ydelse af støtte er opfyldt.

2.   Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser i denne forordning, sørger medlemsstaterne for, at det ved hjælp af et sæt kontrollerbare indikatorer, som skal fastsættes af medlemsstaterne, kan kontrolleres, om alle de støttekriterier, som er fastsat i EU-retsforskrifterne eller i de nationale lovgivninger eller i programmerne for udvikling af landdistrikter, er overholdt.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at der anvendes ét enkelt identifikationssystem for alle støtteansøgninger, betalingsanmodninger og andre erklæringer, der indsendes af den samme støttemodtager. Systemet skal være foreneligt med det system, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 73/2009 til registrering af de enkelte landmænds identitet.

4.   Samtidig med den kontrol på stedet, der skal foretages i henhold til artikel 12, 20 og 25 i denne forordning bør der så vidt muligt foretages anden kontrol som omhandlet i EU-reglerne om landbrugsstøtte.

5.   Resultaterne af kontrol i henhold til artikel 11, 12, 24 og 25 skal vurderes for at fastslå, om eventuelt konstaterede problemer generelt kan indebære en risiko for andre lignende operationer, støttemodtagere eller andre organer. Ved evalueringen fastslås det også, hvad problemerne skyldes, om der er behov for yderligere undersøgelser, og hvilke korrigerende eller forebyggende foranstaltninger der skal træffes.

6.   Støtteansøgninger, betalingsanmodninger og andre erklæringer afvises, hvis støttemodtagere eller deres repræsentanter forhindrer gennemførelse af kontrol. Eventuelle beløb, der allerede er udbetalt til den pågældende operation, tilbagebetales under hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 18, stk. 2, i denne forordning.

7.   Med forbehold af artikel 20, stk. 4, i denne forordning og under forudsætning af, at virkeliggørelsen af målet med denne kontrol ikke bringes i fare, kan der varsles kontrol på stedet. Et sådant varsel skal begrænses til det absolutte minimum og må ikke overstige 14 dage. Varslet om kontrol på stedet vedrørende dyrerelaterede foranstaltninger må dog ikke overstige 48 timer undtagen i behørigt begrundede tilfælde.

8.   Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser, foretages der ingen betalinger til modtagere, hvis det konstateres, at de kunstigt har skabt betingelser for at modtage sådanne betalinger for at få en fordel i strid med den pågældende støtteordnings mål.

9.   Nedsættelser eller udelukkelser under denne forordning er ikke til hinder for anvendelse af yderligere sanktioner i henhold til andre EU-bestemmelser eller national lovgivning.

Artikel 5

Inddrivelse af uberettigede betalinger

1.   Uretmæssigt udbetalte beløb skal tilbagebetales af støttemodtageren med tillæg af renter, der beregnes i henhold til stk. 2.

2.   Der beregnes renter for perioden mellem underretningen af støttemodtageren om tilbagebetalingspligten og den faktiske tilbagebetaling eller fradraget af det beløb, der skal tilbagebetales.

Rentesatsen fastsættes i overensstemmelse med national ret, men må ikke være lavere end den sats, der anvendes ved opkrævning af beløb i henhold til nationale bestemmelser.

3.   Den i stk. 1 omhandlede forpligtelse til tilbagebetaling gælder ikke, hvis udbetalingen skyldes en fejl begået af den kompetente myndighed eller af en anden myndighed, og støttemodtageren ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget fejlen.

Hvis fejlen vedrører faktiske forhold, der er relevante for beregningen af den pågældende betaling, finder stk. 1 dog kun anvendelse, hvis beslutningen om tilbagebetaling ikke er meddelt senest 12 måneder efter udbetalingen.

DEL II

FORVALTNINGS- OG KONTROLREGLER

AFSNIT I

STØTTE TIL VISSE FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER UNDER AKSE 2 OG 4

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 6

Anvendelsesområde og definitioner

1.   Dette afsnit gælder for:

a)

støtte, der ydes i henhold til artikel 36 i forordning (EF) nr. 1698/2005

b)

støtte, der ydes i henhold til artikel 63, litra a), i forordning (EF) nr. 1698/2005, til operationer, der gennemføres inden for rammerne af foranstaltninger under akse 2.

Dette afsnit gælder dog ikke for de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 36, litra a), nr. vi), og litra b), nr. vi) og vii), og artikel 39, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1698/2005, og heller ikke for de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 36, litra b), nr. i), ii) og iii), i nævnte forordning, for så vidt angår etableringsomkostninger.

2.   I dette afsnit forstås ved:

a)   »arealrelateret foranstaltning«: en foranstaltning eller underforanstaltning, hvor støtten er baseret på det anmeldte areals størrelse

b)   »dyrerelateret foranstaltning«: en foranstaltning eller underforanstaltning, hvor støtten er baseret på det anmeldte antal dyr

c)   »fastslået areal«: det markareal, for hvilket der anmodes om støtte som identificeret i henhold til artikel 11 og artikel 15, stk. 2, 3 og 4, i denne forordning

d)   »fastslået antal dyr«: det antal dyr, der er identificeret i henhold til artikel 11 og artikel 15, stk. 5, i denne forordning.

Artikel 7

Gældende regler

1.   Artikel 2, stk. 2, nr. 1), 10) og 20), artikel 6, stk. 1, artikel 10, stk. 2, artikel 12, 14, 16 og 20, andet afsnit i artikel 25, stk. 1, og artikel 73, 74 og 82 i forordning (EF) nr. 1122/2009 finder anvendelse med de fornødne ændringer i forbindelse med dette afsnit. For de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 36, litra b), nr. iii), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan medlemsstaterne dog indføre alternative ordninger til entydig identifikation af den jord, som støtten vedrører.

2.   I dette afsnit er henvisningerne i forordning (EF) nr. 1122/2009 til »landmænd« at betragte som henvisninger til »støtteberettigede«.

Artikel 8

Betalingsanmodninger

1.   For alle forpligtelser eller kontrakter, der træder i kraft efter den 1. januar 2007, indsendes betalingsanmodninger under arealrelaterede foranstaltninger i henhold til den frist, som er fastsat i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1122/2009. Medlemsstaterne kan dog beslutte, at denne bestemmelse først skal anvendes fra anmodningsåret 2008.

2.   Hvis en medlemsstat anvender bestemmelserne i denne forordnings artikel 3, stk. 2, andet afsnit, betragtes betalingsanmodningen som indsendt i henhold til fristerne i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1122/2009.

3.   Artikel 22 og 23 i forordning (EF) nr. 1122/2009 anvendes med de fornødne ændringer på betalingsanmodninger, der er omfattet af dette afsnit. Ud over de oplysninger, der er nævnt i artikel 12, stk. 1, litra d), i samme forordning, skal betalingsanmodningen også indeholde disse oplysninger for arealer, der ikke er landbrugsarealer, og som der anmodes om støtte til.

Artikel 9

Betalinger

1.   Der udbetales først støtte til en foranstaltning eller et sæt operationer, der er omfattet af dette afsnit, når det er endeligt kontrolleret, hvorvidt støttekriterierne for foranstaltningen eller operationerne er overholdt, jf. kapitel II, afdeling I.

Medlemsstaterne kan dog under hensyntagen til risikoen for at udbetale for meget beslutte at betale indtil 75 % af støtten efter afslutning af den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 11. Procentsatsen er den samme for alle modtagere omfattet af foranstaltningen eller operationerne.

2.   Hvis kontrollen af, om der er krydsoverensstemmelse, jf. kapitel II, afdeling II, ikke kan afsluttes før udbetalingen, inddrives uretmæssigt udbetalte beløb i henhold til artikel 5.

KAPITEL II

Kontrol, nedsættelser og udelukkelser

Artikel 10

Generelle principper

1.   Medlemsstaterne anvender det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, i det følgende benævnt »det integrerede system«, som er omhandlet i afsnit II, kapitel 4, i forordning (EF) nr. 73/2009.

2.   Kontrollen af, om støttekriterierne er overholdt, består i administrativ kontrol og kontrol på stedet.

3.   Overholdelse af kravene vedrørende krydsoverensstemmelse undersøges ved kontrol på stedet og eventuelt ved administrativ kontrol.

4.   I den periode, som er omfattet af en forpligtelse, må parceller, som der ydes støtte til, ikke ombyttes, medmindre det udtrykkeligt er fastsat i programmet for udvikling af landdistrikter.

Afsnit I

Efterlevelse af kriterier for støtteberettigelse, tilsagn og tilknyttede forpligtelser

Underafdeling I

Budgetkontrol

Artikel 11

Administrativ kontrol

1.   Der foretages administrativ kontrol af alle støtteansøgninger, betalingsanmodninger og andre erklæringer, der skal indsendes af en støtteberettiget eller en tredjepart, og den skal omfatte alle de elementer, det er muligt og relevant at kontrollere administrativt. Det skal sikres, at det gennemførte kontrolarbejde, kontrolresultaterne og de foranstaltninger, der træffes i tilfælde af uoverensstemmelser, registreres.

2.   Når det er muligt og relevant skal den administrative kontrol indbefatte krydskontrol, bl.a. med data fra det integrerede system. Krydskontrollen skal mindst vedrøre de parceller og husdyr, der er omfattet af en støtteforanstaltning, for at undgå uretmæssige udbetalinger af støtte.

3.   Det skal kontrolleres, om langsigtede forpligtelser overholdes.

4.   Viser krydskontrollen tegn på uregelmæssigheder, opfølges den af enhver anden relevant administrativ procedure og om nødvendigt af kontrol på stedet.

5.   Ved den administrative kontrol af støtteberettigelsen tages der eventuelt hensyn til kontrolresultaterne fra andre tjenester, organer eller organisationer, der har med kontrol af landbrugsstøtte at gøre.

Artikel 12

Kontrol på stedet

1.   Det samlede antal kontroller på stedet vedrørende betalingsanmodninger, som indsendes hvert kalenderår, skal omfatte mindst 5 % af alle støttemodtagere, der er omfattet af dette afsnit. For foranstaltningen i artikel 36, litra a), nr. iv), i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal denne procentsats nås på foranstaltningsniveau.

Ansøgere, der efter den administrative kontrol ikke er fundet støtteberettigede, indgår ikke i det minimumsantal støttemodtagere, som kontrolleres i henhold til stk. 1.

2.   Hvis der ved kontrol på stedet konstateres betydelige uregelmæssigheder i forbindelse med en bestemt foranstaltning eller i et givet område eller delområde, gennemfører den ansvarlige myndighed yderligere kontrol på stedet det pågældende år, ligesom den for det følgende år hæver procentdelen af støttemodtagere, hos hvem der skal foretages kontrol på stedet.

3.   Stikprøverne i forbindelse med kontrol på stedet i henhold til stk. 1 udvælges i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EF) nr. 1122/2009. På baggrund af den risikoanalyse, der henvises til i nævnte artikel, kan medlemsstaterne udvælge specifikke foranstaltninger hos støttemodtagerne i forbindelse med kontrol på stedet.

4.   For støttemodtagere, der er omfattet af flerårige foranstaltninger, som omfatter betalinger i en periode på over fem år, kan medlemsstaterne efter det femte år beslutte at kontrollere mindst 2,5 % af disse støttemodtagere.

Støttemodtagere, der kontrolleres i henhold til første afsnit i dette stykke, kommer ikke i betragtning for så vidt angår første afsnit i stk. 1.

Artikel 13

Kontrolrapport

Der skal udarbejdes en kontrolrapport i henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 1122/2009 om den kontrol på stedet, der foretages i henhold til denne underafdeling.

Artikel 14

Generelle principper for kontrol på stedet

1.   Kontrollen på stedet skal fordeles på hele året på grundlag af en analyse af de risici, som de forskellige forpligtelser i forbindelse med hver foranstaltning til udvikling af landdistrikter frembyder.

2.   Kontrol på stedet af foranstaltninger, der er udvalgt efter artikel 12, stk. 3, i denne forordning, omfatter alle de af støttemodtagerens forpligtelser, som det er muligt at kontrollere på tidspunktet for kontrolbesøget.

Artikel 15

Indholdet af kontrollen på stedet og bestemmelse af arealer

1.   Medlemsstaterne fastsætter kriterier og kontrolmetoder, der gør det muligt at kontrollere modtagerens forskellige forpligtelser til at opfylde kravene i artikel 48, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (7).

2.   Hvis medlemsstaterne fastsætter, at kontrollen af visse elementer i forbindelse med kontrol på stedet kan foretages som stikprøvekontrol, så skal denne gennemføres på en sådan måde, at der sikres en pålidelig og repræsentativ kontrol. Medlemsstaterne fastlægger kriterierne for udvælgelsen af stikprøven. Hvis der konstateres uregelmæssigheder ved stikprøvekontrollen, udvides stikprøvens omfang og rækkevidde tilsvarende.

3.   Kontrol på stedet af arealrelaterede foranstaltninger skal dække alle landbrugsparceller og andre parceller, for hvilke der anmodes om støtte.

4.   Den faktiske bestemmelse af størrelsen af arealer, der skal kontrolleres på stedet, kan imidlertid begrænses til en stikprøve på mindst 50 % af arealerne, forudsat at prøven sikrer pålidelig og repræsentativ kontrol af det kontrollerede område og den støtte, der anmodes om. Hvis der konstateres uregelmæssigheder ved stikprøvekontrollen, udvides stikprøvens omfang og rækkevidde tilsvarende.

5.   Bestemmelse af arealer og telemåling gennemføres i henhold til artikel 34, stk. 1 til 5, og artikel 35 i forordning (EF) nr. 1122/2009.

For de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 36, litra b), nr. iii), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan medlemsstaterne dog fastsætte passende tolerancer, der under ingen omstændigheder må være mere end dobbelt så store som de tolerancer, der er fastsat i artikel 34, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1122/2009.

6.   Kontrol på stedet af dyrerelaterede foranstaltninger foretages i henhold til artikel 42 i forordning (EF) nr. 1122/2009.

Underafdeling II

Nedsættelser og udelukkelser

Artikel 16

Nedsættelser og udelukkelser under hensyn til arealstørrelse

1.   Hvis en støttemodtager for et givet år ikke anmelder alle landbrugsarealerne, og forskellen mellem det samlede anmeldte landbrugsareal i betalingsanmodningen på den ene side og det anmeldte areal plus de ikke-anmeldte parcellers samlede areal på den anden side er på over 3 % af det anmeldte areal, nedsættes den samlede støtte under arealrelaterede foranstaltninger, som den pågældende støttemodtager skal have udbetalt det pågældende år, med op til 3 % afhængigt af, hvor alvorlig undladelsen er.

Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis de berørte landbrugsarealer er blevet anmeldt til de kompetente myndigheder inden for rammerne af

a)

det integrerede system, der er omhandlet i artikel 15 i forordning (EF) nr. 73/2009, eller

b)

andre forvaltnings- og kontrolsystemer, som er forenelige med det integrerede system i overensstemmelse med artikel 26 i nævnte forordning.

2.   Ved anvendelsen af denne artikel betragtes arealer, som en støttemodtager har anmeldt, og hvortil der ydes samme støttesats under en bestemt arealrelateret foranstaltning, som én afgrødegruppe. Hvis der anvendes degressive støttebeløb, skal der dog tages hensyn til gennemsnittet af disse beløb i relation til de respektive anmeldte arealer.

3.   Hvis det fastslåede areal for en afgrødegruppe er større end det, der er anmeldt i betalingsanmodningen, lægges det anmeldte areal til grund ved beregningen af støttebeløbet.

Overstiger det areal, der er anmeldt i betalingsanmodningen, det fastslåede areal for denne afgrødegruppe, beregnes støtten på grundlag af det areal, der er fastslået for den pågældende afgrødegruppe.

Er forskellen mellem det samlede fastslåede areal og det samlede anmeldte areal i betalingsanmodningen under en foranstaltning på op til 0,1 ha, anses det fastslåede areal dog for at være af samme størrelse som det anmeldte areal. Ved beregningen tages kun anmeldelser af for stort areal på afgrødegruppeniveau i betragtning.

Tredje afsnit gælder ikke, hvis forskellen er større end 20 % af det samlede areal, der er anmeldt til betalinger.

Hvis der er fastsat en maksimumsgrænse eller et loft for det støtteberettigede areal, nedsættes antallet af hektar i betalingsanmodningen til den grænse eller det loft, der er fastsat.

4.   Hvis det samme areal anvendes som grundlag for en betalingsanmodning under mere end én arealrelateret foranstaltning, tages arealet særskilt i betragtning for hver af disse foranstaltninger.

5.   I det tilfælde, der er omhandlet i andet afsnit i stk. 3, beregnes støtten på grundlag af det fastslåede areal nedsat med det dobbelte af den konstaterede forskel, hvis denne forskel udgør over enten 3 % eller 2 ha, men højst 20 % af det fastslåede areal.

Hvis forskellen udgør over 20 % af det fastslåede areal, ydes der ingen arealstøtte for den pågældende afgrødegruppe.

Er forskellen på over 50 %, udelukkes støttemodtageren endnu en gang fra at modtage støtte på op til forskellen mellem det anmeldte areal i betalingsanmodningen og det fastslåede areal.

6.   Skyldes forskellen mellem det anmeldte areal i betalingsanmodningen og det areal, der er fastslået i henhold til andet afsnit i stk. 3, forsætlige anmeldelser af for stort areal, udelukkes støttemodtageren fra at modtage den støtte, han ville have været berettiget til i henhold til det nævnte afsnit for det pågældende kalenderår under den pågældende arealrelaterede foranstaltning, hvis forskellen udgør over 0,5 % af det fastslåede areal eller over en hektar.

Er forskellen på over 20 % af det fastslåede areal, udelukkes støttemodtageren desuden endnu en gang fra at modtage støtte på op til forskellen mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal.

7.   Det beløb, der er resultatet af udelukkelserne i henhold til tredje afsnit i stk. 5 og i andet afsnit i stk. 6 i denne artikel, modregnes efter artikel 5b i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 (8). Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.

Artikel 17

Nedsættelser og udelukkelser under hensyn til arealstørrelse

1.   Ved anvendelse af denne artikel behandles kvæg, får og geder særskilt.

Hvad angår andre dyr end dem, der er nævnt i stk. 1, fastsætter medlemsstaterne en passende nedsættelses- og udelukkelsesordning.

2.   Gælder der en individuel grænse eller et individuelt loft, reduceres det antal dyr, der er oplyst i betalingsanmodningen, til det antal, der er fastsat som grænse eller loft for den pågældende støttemodtager.

Der kan i intet tilfælde ydes støtte for flere dyr end oplyst i betalingsanmodningen.

Hvis det antal dyr, der er oplyst i betalingsanmodningen, overstiger det antal dyr, der er fastslået ved administrativ kontrol eller kontrol på stedet, beregnes støtten på grundlag af det fastslåede antal dyr.

3.   Et kreatur, der har mistet et af de to øremærker, tilhører det fastslåede antal, hvis det identificeres klart og individuelt ved de andre elementer i ordningen for identifikation og registrering af kvæg.

Hvis uregelmæssighederne vedrører ukorrekte indførelser i kvægregisteret eller dyrepassene, vurderes det kun, at det pågældende kreatur ikke hører til det fastslåede antal dyr, hvis sådanne fejl konstateres ved mindst to kontroller inden for en periode på 24 måneder. I alle andre tilfælde betragtes det pågældende dyr som ikke tilhørende det fastslåede antal dyr efter den første konstatering.

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 4, i denne forordning gælder for indførelser og meddelelser under ordningen for identifikation og registrering af kvæg.

4.   I det tilfælde, der er omhandlet i tredje afsnit i stk. 2, reduceres den samlede støtte, som den støtteberettigede har ret til under foranstaltningen, med den procentsats, der er fastsat i henhold til stk. 6, hvis der ikke konstateres uregelmæssigheder for mere end tre dyr.

5.   Hvis der konstateres uregelmæssigheder for mere end tre dyr, nedsættes det samlede støttebeløb, som støttemodtageren har ret til under denne foranstaltning, med:

a)

den procentsats, der beregnes i henhold til stk. 6, hvis denne sats ikke overstiger 10 %

b)

det dobbelte af den procentsats, der beregnes i henhold til stk. 6, hvis denne sats overstiger 10 %, men ikke 20 %.

Hvis denne procentsats overstiger 20 %, ydes der ikke støtte til den pågældende foranstaltning.

Overstiger denne procentsats 50 %, udelukkes støttemodtageren endnu en gang fra at modtage støtte op til et beløb svarende til forskellen mellem det oplyste antal dyr og det antal dyr, som er fastslået i henhold til tredje afsnit i stk. 2. Det beløb, der er resultatet af udelukkelsen, modregnes efter artikel 5b i forordning (EF) nr. 885/2006. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.

6.   Med henblik på fastsættelse af de procentsatser, der er omhandlet i stk. 4 og 5, divideres det antal dyr, for hvilke der er konstateret uregelmæssigheder, med det fastslåede antal dyr.

Anvendes artikel 16, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1122/2009, betragtes potentielt støtteberettigede dyr, som konstateres ukorrekt identificeret eller registreret ifølge ordningen for identifikation og registrering af kvæg, som dyr, for hvilke der er konstateret uregelmæssigheder.

7.   Hvis forskellen mellem antallet af anmeldte dyr og det antal dyr, der er fastslået i henhold til tredje afsnit i stk. 2, skyldes forsætligt begåede uregelmæssigheder, ydes der ikke støtte til den pågældende foranstaltning.

Overstiger den procentsats, der er fastsat i henhold til stk. 6, 20 %, udelukkes støttemodtageren endnu en gang fra at modtage støtte op til et beløb svarende til forskellen mellem det anmeldte antal dyr og det antal dyr, som er fastslået i henhold til tredje afsnit i stk. 2. Det beløb, der er resultatet af udelukkelsen, modregnes efter artikel 5b i forordning (EF) nr. 885/2006. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet.

Artikel 18

Nedsættelser og udelukkelser ved manglende overholdelse af andre støttekriterier, tilsagn og tilknyttede forpligtelser

1.   Den støtte, der anmodes om, reduceres eller afslås, hvis følgende forpligtelser og kriterier ikke er opfyldt:

a)

for de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 36, litra a), nr. iv) og v), og litra b), nr. v), i forordning (EF) nr. 1698/2005: de relevante obligatoriske standarder og mindstekrav til anvendelse af gødning og plantebeskyttelsesmidler, andre obligatoriske krav som omhandlet i artikel 39, stk. 3, artikel 40, stk. 2 og artikel 47, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 og forpligtelser, der går ud over sådanne standarder og krav eller

b)

andre støtteberettigelseskriterier end dem, der vedrører arealstørrelse eller antal anmeldte dyr.

I tilfælde af flerårige forpligtelser anvendes der også støttenedsættelse, udelukkelse og tilbagebetaling på beløb, der allerede er udbetalt de foregående år i forbindelse med den pågældende forpligtelse.

2.   Medlemsstaten inddriver og/eller afslår støtte eller bestemmer, med hvor meget støtten skal nedsættes, især under hensyntagen til, hvor alvorlig, omfattende og varig den konstaterede misligholdelse er.

Spørgsmålet om, hvor alvorlig misligholdelsen er, afhænger især af misligholdelsens konsekvenser set i forhold til, hvad der er formålet med de kriterier, som ikke er overholdt.

Misligholdelsens omfang afhænger især af, hvilken virkning misligholdelsen har på operationen som helhed.

Om en misligholdelse har en varig karakter afhænger navnlig af, hvor længe dens virkninger gør sig gældende, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med rimelige midler.

3.   Hvis der er tale om forsætlige uregelmæssigheder, udelukkes støttemodtageren fra den pågældende foranstaltning for både det kalenderår, hvor der er konstateret uregelmæssigheder, og for det følgende kalenderår.

Afdeling II

Krydsoverensstemmelse

Underafdeling I

Kontrol

Artikel 19

Almindelige bestemmelser

1.   Med forbehold af artikel 51, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 forstås ved »krydsoverensstemmelse«: overholdelse af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, der er omhandlet i artikel 50a, stk. 1, første afsnit, i samme forordning, og de minimumskrav til anvendelse af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler, der er nævnt i artikel 51, stk. 1, andet afsnit, i samme forordning.

2.   Artikel 22 i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 2, stk. 2, nr. 2) og nr. 32) til 37), artikel 8, 47, 48, 49, artikel 50 med undtagelse af første afsnit i stk. 1, artikel 51, stk. 1, 2 og 3, artikel 52, 53, 54, artikel 70, stk. 3, 4, 6 og 7, og artikel 71 og 72 i forordning (EF) nr. 1122/2009 anvendes med de fornødne ændringer med hensyn til krydsoverensstemmelse.

3.   Ved beregningen af den nedsættelse, der er omhandlet i artikel 21 i denne forordning, skal minimumskravet til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i artikel 39, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 anses for at vedrøre miljøområdet og området omfattende folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed som defineret i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009. Begge minimumskrav skal betragtes som en retsakt som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 33), i forordning (EF) nr. 1122/2009.

Artikel 20

Kontrol på stedet

1.   For så vidt angår de krav og normer, som kontrolmyndigheden er ansvarlig for, udfører den kontrol på stedet hos mindst 1 % af alle modtagere, der har indsendt betalingsanmodninger efter artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. i), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005.

2.   Stikprøven af de støttemodtagere, der skal kontrolleres efter stk. 1, kan udvælges enten blandt støttemodtagere, der allerede er udvalgt efter artikel 12 i denne forordning, og for hvem de relevante krav eller standarder finder anvendelse, eller blandt alle støttemodtagere, der indsender betalingsanmodninger efter artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. i), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005, og som er forpligtet til at overholde de respektive krav eller normer.

3.   En kombination af de procedurer, der er omhandlet i stk. 2, kan anvendes, hvis kontrolsystemet herved bliver mere effektivt.

4.   Hvis de retsakter og standarder, der er relevante for krydsoverensstemmelsen, kræver uvarslet kontrol på stedet, bør det samme krav anvendes på kontrol på stedet af krydsoverensstemmelse.

Underafdeling II

Nedsættelser og udelukkelser

Artikel 21

Nedsættelser og udelukkelser

Konstateres der misligholdelse, anvendes de nedsættelser og udelukkelser, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, i denne forordning, på den samlede støtte, som i henhold til artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. i), iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005 er ydet eller skal ydes til den pågældende støttemodtager ifølge de betalingsanmodninger, han har indsendt eller vil indsende i løbet af det kalenderår, hvor forholdet konstateres, jf. dog artikel 51, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Afsnit III

Rækkefølge for nedsættelser

Artikel 22

Rækkefølge for nedsættelser

Skal der anvendes flere nedsættelser, foretages de i følgende rækkefølge:

først i henhold til artikel 16, stk. 5 og 6, og til artikel 17, stk. 4 og 5, i denne forordning

derefter i henhold til artikel 18 i denne forordning

dernæst ved for sen indsendelse i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 1122/2009.

derefter i henhold til artikel 16, stk. 1, i denne forordning

derefter i henhold til artikel 21 i denne forordning

og endelig i henhold til artikel 16, stk. 7 og artikel 17, stk. 7, i denne forordning.

AFSNIT II

STØTTE TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER UNDER AKSE 1 OG 3 OG TIL VISSE FORANSTALTNINGER UNDER AKSE 2 OG 4

KAPITEL I

Indledende bestemmelser

Artikel 23

Anvendelsesområde

Dette afsnit anvendes på udgifter i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005, som ikke er omfattet af afsnit I i denne forordning.

KAPITEL II

Kontrol, nedsættelser og udelukkelser

Afsnit I

Kontrol

Underafdeling I

Almindelige bestemmelser

Artikel 24

Administrativ kontrol

1.   Der foretages administrativ kontrol af alle støtteansøgninger, betalingsanmodninger eller andre erklæringer, der skal indsendes af en støtteberettiget eller en tredjepart, og den skal omfatte alle de elementer, det er muligt og relevant at kontrollere administrativt. Procedurerne skal sikre registrering af kontrolarbejdet, kontrolresultaterne og de foranstaltninger, der træffes i tilfælde af uoverensstemmelser.

2.   Den administrative kontrol af støtteansøgninger skal især omfatte kontrol af:

a)

om den operation, som der ansøges om støtte til, er støtteberettiget

b)

overholdelse af de udvælgelseskriterier, der er fastsat i programmet for udvikling af landdistrikter

c)

at den operation, som der ansøges om støtte til, er i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser og EU-bestemmelser, især, hvis det er relevant, bestemmelserne om offentlige indkøb, statsstøtte og andre obligatoriske normer, som er fastsat i den nationale lovgivning eller i landdistriktudviklingsprogrammet

d)

om de anslåede omkostninger er rimelige, hvilket evalueres ved hjælp af et passende evalueringssystem, som f.eks. referenceomkostninger, en sammenligning af forskellige tilbud eller en evalueringskomité

e)

at ansøgeren er pålidelig set i lyset af tidligere medfinansierede operationer, der er blevet gennemført siden 2000.

3.   Den administrative kontrol af betalingsanmodninger skal især, og hvis det er relevant for den pågældende betalingsanmodning, omfatte kontrol af:

a)

at de produkter og tjenesteydelser, der er medfinansieret, er leveret

b)

at der er tale om reelle udgifter

c)

den afsluttede operation sammenholdt med den operation, som der er indsendt støtteansøgning for og tildelt støtte til.

4.   Den administrative kontrol af investeringsoperationer skal mindst indbefatte en kontrol på stedet af den operation, der er ydet støtte til, eller et kontrolbesøg på investeringsstedet for at undersøge, om investeringen er gennemført.

Medlemsstaterne kan dog beslutte at undlade at gennemføre kontrol på stedet af behørigt begrundede årsager, f.eks.:

a)

operationen indgår i en stikprøve i forbindelse med en kontrol på stedet, der skal gennemføres efter artikel 25

b)

den pågældende operation er en lille investering

c)

medlemsstaterne vurderer, at risikoen for misligholdelse af betingelserne for at modtage støtte er ringe, eller at risikoen for, at investeringen ikke er foretaget, er ringe.

Den beslutning, der er omhandlet i andet afsnit, og begrundelsen herfor, skal registreres.

5.   Administrativ kontrol skal tilrettelægges således, at der undgås uregelmæssig dobbeltfinansiering via flere EU-ordninger eller nationale ordninger og i flere programmeringsperioder. Ved finansiering via andre kilder skal kontrollen sikre, at den samlede støtte ikke overstiger de maksimalt tilladte støttelofter.

6.   Der skal fremlægges belæg for modtagernes betalinger i form af fakturaer og dokumenter, der beviser betalingen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der som belæg for betalingerne fremlægges dokumenter med tilsvarende bevisværdi.

Artikel 25

Kontrol på stedet

1.   Medlemsstaterne tilrettelægger kontrol på stedet af godkendte operationer på grundlag af en passende stikprøve. Denne kontrol foretages så vidt muligt, før den endelige udbetaling til operationen er foretaget.

2.   De udgifter, der er omfattet af kontrol på stedet, skal udgøre mindst 4 % af de udgifter, der er omhandlet i artikel 23, og som finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og skal udbetales af betalingsorganet hvert kalenderår. Der kan kun tages hensyn til kontrol, der er foretaget inden udgangen af det pågældende år.

I hele programmeringsperioden skal de udgifter, der er omfattet af kontrol, udgøre mindst 5 % af de udgifter, der finansieres af ELFUL.

3.   Ved udvælgelsen af den stikprøve af godkendte operationer, der skal kontrolleres i henhold til stk. 1, tages især følgende i betragtning:

a)

der skal kontrolleres en passende blanding af operationer af forskellige typer og forskelligt omfang

b)

eventuelle risikofaktorer, der er identificeret ved national kontrol eller EU-kontrol

c)

behovet for ligevægt mellem akser og foranstaltninger

d)

behovet for vilkårlig udvælgelse af mellem 20 og 25 % af udgifterne.

4.   De inspektører, der gennemfører kontrol på stedet, må ikke have deltaget i administrativ kontrol af den samme operation.

Artikel 26

Indholdet af kontrollen på stedet

1.   Ved kontrollen på stedet bestræber medlemsstaterne sig på at efterprøve:

a)

at de betalingsanmodninger, der indsendes af støttemodtageren, er ledsaget af regnskaber eller andre dokumenter, herunder om nødvendigt at der foretages kontrol af nøjagtigheden af oplysningerne i betalingsanmodningen på grundlag af oplysninger eller kommercielle dokumenter i tredjeparters besiddelse

b)

at udgifternes art og afholdelsestidspunkt for et passende antal udgiftsposter er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne og svarer til operationens godkendte specifikationer og de faktisk udførte arbejder eller leverede tjenesteydelser

c)

at operationens formål eller påtænkte formål er i overensstemmelse med det formål, der er beskrevet i ansøgningen om støtte

d)

at de offentligt finansierede operationer er blevet gennemført i overensstemmelse med EU's regler og politikker, særlig reglerne om offentlige udbud og relevante obligatoriske normer, som er fastsat i den nationale lovgivning eller i programmet om udvikling af landdistrikter.

2.   Kontrol på stedet af betalingsanmodninger, der er udvalgt efter artikel 25, stk. 3, i denne forordning, skal omfatte alle de af støttemodtagerens forpligtelser, som det er muligt at kontrollere på tidspunktet for kontrolbesøget.

3.   Kontrollen på stedet skal omfatte kontrol af operationen eller, hvis operationen er immateriel, et kontrolbesøg hos initiativtageren til operationen, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder, som de nationale myndigheder har registreret og redegjort for.

4.   Kun kontrol, der opfylder alle kravene i denne artikel, kan betragtes som en del af den kontrol, som skal foretages i henhold til artikel 25, stk. 2.

Artikel 27

Kontrolrapport

1.   For hver kontrol på stedet og efterfølgende kontrol, der foretages i henhold til denne afdeling, udarbejdes der en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol. Rapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om:

a)

de kontrollerede foranstaltninger og ansøgninger

b)

de tilstedeværende personer

c)

angivelse af, om kontrolbesøget hos støttemodtageren var blevet varslet, og i givet fald hvor lang tid i forvejen

d)

resultaterne af kontrollen og eventuelle særlige bemærkninger

e)

alle andre kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres.

2.   Støttemodtageren skal have mulighed for at underskrive rapporten, så han derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til støttemodtageren.

Underafdeling II

Supplerende kontrol af særlige foranstaltninger

Artikel 28

Unge landmænd

For den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005, kontrollerer medlemsstaten overholdelsen af forretningsplanen, jf. artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1974/2006, ved administrativ kontrol og kontrol på stedet på grundlag af stikprøver.

Artikel 28a

Førtidspensionering

For den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1698/2005, kontrollerer medlemsstaterne overholdelsen af kravene i artikel 23, stk. 2, litra b), og i artikel 23, stk. 3, i nævnte forordning efter overdragelse af bedriften. Medlemsstaterne kan undlade at foretage kontrol på stedet efter den første støtteudbetaling, såfremt den administrative kontrol, herunder krydskontrol, især i forhold til oplysningerne i den elektroniske database, der er nævnt i artikel 16 i forordning (EF) nr. 73/2009, giver den nødvendige sikkerhed for, at betalingerne er lovlige og formelt rigtige.

Artikel 28b

Støtte til fødevarekvalitetsordninger, som medlemsstaterne har godkendt

Hvad angår den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan betalingsorganerne, når det er nødvendigt, gøre brug af bevismateriale, der er modtaget fra andre tjenester, organer eller organisationer, til at kontrollere, om støttekriterierne er overholdt. De skal dog sikre sig, at tjenesten, organet eller organisationen arbejder i overensstemmelse med normer, der er tilstrækkelige til, at de kan kontrollere, om støttekriterierne er overholdt.

Artikel 28c

Delvis selvforsynende landbrug

For den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EF) nr. 1698/2005, kontrollerer medlemsstaterne fremskridt i henhold til forretningsplanen, jf. stk. 2 i nævnte artikel, ved administrativ kontrol og kontrol på stedet på grundlag af stikprøver.

Artikel 28d

Producentgrupper

For den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1698/2005, godkender medlemsstaterne producentgrupper efter kontrol af gruppens opfyldelse af de kriterier, der er fastsat i stk. 1 i nævnte artikel, og af de nationale regler. Efter godkendelse kontrolleres den fortsatte opfyldelse af godkendelseskriterierne mindst en gang i løbet af femårsperioden ved kontrol på stedet.

Artikel 28e

Bedrifter under omstrukturering

For den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 35a i forordning (EF) nr. 1698/2005, vurderer medlemsstaterne fremskridt i henhold til forretningsplanen, jf. stk. 2 i nævnte artikel, ved administrativ kontrol og kontrol på stedet på grundlag af stikprøver.

Artikel 28f

Leader

1.   Medlemsstaterne indfører en ordning til overvågning af lokale aktionsgrupper.

2.   For udgifter, som er afholdt i henhold til artikel 63, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan medlemsstaterne uddelegere gennemførelsen af den administrative kontrol, der er nævnt i artikel 24 i nærværende forordning, til lokale aktionsgrupper ved en formel afgørelse. Medlemsstaterne har dog fortsat ansvaret for at kontrollere, at disse lokale aktionsgrupper har den fornødne forvaltnings- og kontrolkapacitet til at udføre dette arbejde.

Ved uddelegering som omhandlet i første afsnit foretager medlemsstaterne jævnlig kontrol af de lokale aktionsgruppers arbejde, herunder kontrol af bogføring og gentagelse af administrativ kontrol på grundlag af stikprøver.

Medlemsstaterne foretager også kontrol på stedet som omhandlet i artikel 26 i denne forordning. I den stikprøve af godkendte operationer, der skal kontrolleres på stedet efter artikel 25, stk. 1, i denne forordning, skal udgifterne vedrørende Leader mindst tegne sig for samme procentsats som i de udgifter, der er omhandlet i artikel 23 i denne forordning.

3.   For udgifter, som er afholdt i henhold til artikel 63, litra c), i forordning (EF) nr. 1698/2005, gennemføres kontrollen af personer, der er uafhængige af den berørte lokale aktionsgruppe.

Artikel 28g

Rentestøtte

For udgifter, der er afholdt efter artikel 49 i forordning (EF) nr. 1974/2006, gennemføres der administrativ kontrol og kontrol på stedet af støttemodtageren og afhængigt af gennemførelsen af den pågældende operation. Risikoanalysen efter artikel 25, stk. 3, litra b), i denne forordning skal mindst én gang omfatte den pågældende operation på grundlag af støttens tilbagediskonterede værdi.

Gennem administrativ kontrol og, om nødvendigt, gennem kontrol på stedet i formidlende finansielle institutioner og hos støttemodtageren, kontrollerer medlemsstaterne endvidere, at betalingerne til disse finansielle institutioner er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og den aftale, der er indgået mellem medlemsstatens betalingsorgan og den formidlende finansielle institution som omhandlet i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1974/2006.

Artikel 28h

Andre finansieringstekniske foranstaltninger

For udgifter, der er afholdt efter 50 i forordning (EF) nr. 1974/2006, sikrer medlemsstaterne gennem administrativ kontrol og, om nødvendigt, ved kontrol på stedet hos fonde eller disses sponsorer, at de betingelser, der er fastsat ved artikel 51 og 52, er opfyldt. De kontrollerer navnlig ved programmeringsperiodens afslutning, om midlerne er anvendt korrekt.

Underafdeling III

Efterfølgende kontrol

Artikel 29

Efterfølgende kontrol

1.   Der skal foretages efterfølgende kontrol af investeringsoperationer for at sikre opfyldelse af forpligtelser, der er fastsat i henhold til artikel 72, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 eller beskrevet i programmet for udvikling af landdistrikter.

2.   Den efterfølgende kontrol skal hvert kalenderår omfatte mindst 1 % af ELFUL-udgifterne til investeringsoperationer, der stadig er omfattet af forpligtelser som omhandlet i stk. 1, og for hvilke den endelige betaling er foretaget af ELFUL. Der kan kun tages hensyn til kontrol, der er foretaget inden udgangen af det pågældende år.

3.   Stikprøverne for operationer, der skal kontrolleres efter stk. 1, udtages på grundlag af en analyse af risiciene ved og de finansielle virkninger af forskellige operationer, grupper af operationer eller foranstaltninger. En del af prøven udtages vilkårligt.

Afdeling II

Nedsættelser og udelukkelser

Artikel 30

Nedsættelser og udelukkelser

1.   Betalingerne beregnes på grundlag af, hvad der er fundet støtteberettiget under den administrative kontrol.

Medlemsstaten gennemgår den indsendte betalingsanmodning fra støttemodtageren og fastsætter, hvilke beløb der er støtteberettigede. Den fastsætter:

a)

det beløb, der skal betales til støttemodtageren, udelukkende på grundlag af betalingsanmodningen

b)

det beløb, der skal betales til støttemodtageren, efter at det er undersøgt, om betalingsanmodningen er støtteberettiget.

Hvis det beløb, der er fastsat i henhold til litra a), overstiger det beløb, der er fastsat i henhold til litra b), med mere end 3 %, nedsættes det beløb, der er fastsat i henhold til litra b). Nedsættelsen er lig med forskellen mellem de to beløb.

Der foretages dog ingen nedsættelse, hvis støttemodtagerne kan begrunde, at de ikke selv er skyld i, at det beløb, som ikke er støtteberettiget, er anført.

2.   Konstateres det, at en støttemodtager forsætligt har indsendt en urigtig anmeldelse, udelukkes den pågældende operation fra at modtage støtte fra ELFUL, og beløb, der allerede er udbetalt til operationen, tilbagebetales. Endvidere udelukkes støttemodtageren fra at modtage støtte i forbindelse med den samme foranstaltning for det kalenderår, hvor der er konstateret uregelmæssigheder, og det efterfølgende kalenderår.

3.   De nedsættelser og udelukkelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, anvendes med de fornødne ændringer på ikke-støtteberettigede udgifter, der er identificeret ved kontrol efter artikel 25 og 29.

DEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

Indberetning af oplysninger

Medlemsstaterne sender senest den 15. juli hvert år Kommissionen en rapport omhandlende:

a)

resultaterne af kontrollen af de betalingsanmodninger, der i henhold til afsnit I er indgivet i det foregående kalenderår, idet der navnlig oplyses følgende:

i)

antallet af betalingsanmodninger pr. foranstaltning, det samlede antal, der er kontrolleret for disse anmodninger, og det samlede areal og det samlede antal dyr, der er blevet kontrolleret efter artikel 11, 12 og 20

ii)

for arealrelateret støtte, en angivelse af det samlede areal, opdelt efter støtteordning

iii)

for dyrerelaterede foranstaltninger, en angivelse af det samlede antal dyr, opdelt efter støtteordning

iv)

resultatet af den udførte kontrol, med angivelse af de nedsættelser og udelukkelser, der har fundet sted i henhold til artikel 16, 17, 18 og 21

b)

kontrol og resultater af kontrol af betalingsanmodninger, der er gennemført efter artikel 24 og 25 for betalinger, der er foretaget i løbet af det foregående kalenderår og

c)

omhandlende kontrol og resultater af kontrol, der er gennemført efter artikel 28 og 29 i løbet af det foregående kalenderår.

Artikel 32

Kommissionens kontrol

Artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009 finder anvendelse på støtte, der er udbetalt i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005.

Artikel 33

Kontroloplysninger til betalingsorganerne

1.   Er det ikke det ansvarlige betalingsorgan, der foretager kontrollen, sørger medlemsstaten for, at betalingsorganet får tilstrækkelige oplysninger om den udførte kontrol og resultaterne heraf. Det er op til betalingsorganet at bestemme, hvilke oplysninger det har brug for. Oplysningerne kan indgå i en rapport om hver enkelt kontrol eller i en sammenfattende rapport.

2.   Der skal være et tilstrækkeligt revisionsspor. Bilag I indeholder en vejledende beskrivelse af kravene til et tilfredsstillende revisionsspor.

3.   Betalingsorganet har ret til at kontrollere kvaliteten af andre organers kontrol og indhente alle andre oplysninger, som er nødvendige, for at det kan udføre sine opgaver.

Artikel 34

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 1975/2006 ophæves pr. 1. januar 2011.

Den anvendes dog fortsat på betalingsanmodninger, der er indsendt før 1. januar 2011.

2.   Henvisninger til forordning (EF) nr. 1975/2006 betragtes som henvisninger til nærværende forordning og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 35

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 65.

(3)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18.

(4)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 74.

(5)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(6)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(7)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15.

(8)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 90.


BILAG I

Vejledende beskrivelse af informationskravene til et tilfredsstillende revisionsspor

Et tilstrækkeligt revisionsspor som omhandlet i artikel 33, stk. 2, foreligger, når følgende betingelser er opfyldt for en given støtte:

a)

det gør det muligt at afstemme de samlede beløb, der er anmeldt til Kommissionen, med de fakturaer, regnskabsbilag og andre bilag, som betalingsorganet eller en anden tjeneste opbevarer for alle ELFUL-støttede operationer

b)

det gør det muligt at kontrollere betalingen af de offentlige udgifter til modtageren

c)

det gør det muligt at kontrollere anvendelsen af udvælgelseskriterierne på de ELFUL-finansierede operationer

d)

det indbefatter i det omfang, det er nødvendigt, finansieringsplan, aktivitetsrapporter, dokumenter vedrørende ydelse af støtte, dokumenter vedrørende offentlige udbudsprocedurer og kontrolrapporter.


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1975/2006

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 4, stk. 3, 6, 7 og 9, artikel 5, artikel 7, stk. 1

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4, stk. 2, 4 og 8

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 3, artikel 16, stk. 1

Artikel 8, stk. 3

Artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 3

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 1

Artikel 10, stk. 3 til 6

Artikel 10, stk. 1 til 4

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12, stk. 1, 3 og 4

Artikel 12, stk. 1, 3 og 4

Artikel 12, stk. 2

Artikel 12, stk. 2, og artikel 15, stk. 3

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16, stk. 1

Artikel 16, stk. 2 og 3

Artikel 16, stk. 2

Artikel 16, stk. 5

Artikel 16, stk. 4

Artikel 16, stk. 5 og 6

Artikel 16, stk. 6 og 7

Artikel 17, stk. 1

Artikel 17, stk. 2 og 3

Artikel 17, stk. 2

Artikel 17, stk. 4, 5 og 6

Artikel 17, stk. 3

Artikel 17, stk. 5 og 7

Artikel 17, stk. 4

Artikel 17, stk. 1

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19, stk. 1

Artikel 19, stk. 1

Artikel 19, stk. 2

Artikel 19, stk. 2

Artikel 20, stk. 1

Artikel 20, stk. 1

Artikel 20, stk. 2

Artikel 19, stk. 2

Artikel 21, stk. 1

Artikel 19, stk. 2

Artikel 21, stk. 2 og 3

Artikel 20, stk. 2

Artikel 21, stk. 4

Artikel 20, stk. 3

Artikel 22

Artikel 19, stk. 2

Artikel 23, stk. 1, første afsnit

Artikel 21

Artikel 23, stk. 1, andet og tredje afsnit

Artikel 19, stk. 2

Artikel 23, stk. 2

Artikel 19, stk. 3

Artikel 24

Artikel 22

Artikel 25

Artikel 23

Artikel 26, stk. 1, 2, 3 og 4

Artikel 24, stk. 1, 2, 3 og 4

Artikel 26, stk. 5

Artikel 24, stk. 6

Artikel 26, stk. 6

Artikel 24, stk. 5

Artikel 26, stk. 7

Artikel 28b

Artikel 27, stk. 1, 2 og 3

Artikel 25

Artikel 27, stk. 4

Artikel 4, stk. 5

Artikel 28

Artikel 26

Artikel 28a

Artikel 27

Artikel 29

Artikel 28a og 28c

Artikel 30, stk. 1 og 2

Artikel 29, stk. 1

Artikel 30, stk. 3

Artikel 29, stk. 2

Artikel 30, stk. 4, første afsnit

Artikel 29, stk. 3

Artikel 30, stk. 4, andet afsnit

Artikel 31, stk. 1, første, andet og tredje afsnit

Artikel 31, stk. 1, første, andet og tredje afsnit

Artikel 31, stk. 1, fjerde afsnit

Artikel 30, stk. 3

Artikel 31, stk. 2

Artikel 30, stk. 2

Artikel 32

Artikel 28f, stk. 3

Artikel 33

Artikel 28f, stk. 2

Artikel 34, litra a),

Artikel 31, litra a),

Artikel 34, litra b) og c)

Artikel 31, litra b)

Artikel 34, litra d)

Artikel 31, litra c)

Artikel 35

Artikel 32

Artikel 36, stk. 1

Artikel 19, stk. 2

Artikel 36, stk. 2, 3 og 4

Artikel 33, stk. 1, 2 og 3

Artikel 37

Artikel 35