31.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/3


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/37/EU

af 30. marts 2011

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (1), særlig artikel 4, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2000/53/EF er det forbudt at bruge bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom i materialer og komponenter i køretøjer, der markedsføres efter den 1. juli 2003, bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i direktivets bilag II, og på de deri anførte betingelser. Ifølge artikel 4, stk. 2, litra b), i direktiv 2000/53/EF skal Kommissionen regelmæssigt ændre bilag II under hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling.

(2)

Bilag II til direktiv 2000/53/EF indeholder en liste med materialer og komponenter, der er undtaget fra forbuddet i direktivets artikel 4, stk. 2, litra a). Køretøjer, der markedsføres inden udløbsdatoen for en given undtagelse, kan indeholde bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom i de materialer og komponenter, der er opført på listen i bilag II til direktiv 2000/53/EF.

(3)

Visse materialer og komponenter, der indeholder bly, kviksølv, cadmium eller hexavalent chrom, bør fortsat være undtaget fra forbuddet i artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF, da disse stoffer stadig er teknisk og videnskabeligt uundværlige i de pågældende materialer og komponenter. Derfor bør udløbsdatoen for disse undtagelser udskydes, til det bliver muligt at undvære de forbudte stoffer.

(4)

Termoelektriske materialer, der anvendes til at genvinde varme fra bilers udstødning og dermed sparer CO2-udledninger, kan foreløbig teknisk og videnskabeligt ikke fremstilles uden brug af bly. Disse materialer bør derfor undtages midlertidigt fra forbuddet i direktiv 2000/53/EF, artikel 4, stk. 2, litra a).

(5)

Visse materialer og komponenter, der indeholder bly, kviksølv, cadmium eller hexavalent chrom, bør fortsat være undtaget fra forbuddet i artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF uden udløbsdato, da disse stoffer stadig er teknisk og videnskabeligt uundværlige i de materialer og komponenter, der er specificeret i direktivets bilag II.

(6)

Bilag II til direktiv 2000/53/EF fastsætter, at reservedele, der markedsføres efter den 1. juli 2003 til brug i køretøjer, der er markedsført før den 1. juli 2003, er undtaget fra bestemmelserne i direktivets artikel 4, stk. 2, litra a). Denne undtagelse giver mulighed for reparation af køretøjer, der er markedsført, inden forbuddet i denne artikel trådte i kraft, med reservedele, der opfylder samme kvalitets- og sikkerhedskrav som de dele, køretøjerne oprindelig var udstyret med.

(7)

Reservedele til køretøjer, der er markedsført efter den 1. juli 2003, men inden udløbsdatoen for en given undtagelse i bilag II til direktiv 2000/53/EF, er ikke omfattet af denne undtagelse. Følgelig må reservedele til sådanne køretøjer ikke indeholde tungmetaller, selv om de skal erstatte dele, der oprindelig indeholdt tungmetaller.

(8)

I nogle tilfælde er det teknisk umuligt at reparere køretøjer med andre reservedele end de originale, da det ville kræve ændring af hele køretøjssystemers dimensionering og funktionsmåde. Uoriginale reservedele passer ikke i de køretøjssystemer, der oprindelig er fremstillet med dele indeholdende tungmetaller, og sådanne køretøjer kan ikke repareres og må måske kasseres før tiden. Bilag II til direktiv 2000/53/EF bør derfor ændres for at muliggøre reparation af sådanne køretøjer.

(9)

Direktiv 2000/53/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (2)

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 2000/53/EF affattes som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2011.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34.

(2)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.


BILAG

»BILAG II

Materialer og komponenter, der er undtaget fra artikel 4, stk. 2, litra a)

Materialer og komponenter

Undtagelsens omfang og udløbsdato

Mærkes eller gøres identificerbare som foreskrevet i artikel 4, stk. 2, litra b), nr. iv)

Bly som legeringsbestanddel

1a).

Stål til spåntagende bearbejdning og batch-varmforzinkede stålkomponenter med et blyindhold på op til 0,35 vægtprocent

 

 

1b).

Kontinuerligt forzinket stålplade med et blyindhold på op til 0,35 vægtprocent

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer

 

2a).

Aluminium til spåntagende bearbejdning med et blyindhold på op til 2 vægtprocent

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2005

 

2b).

Aluminium med et blyindhold på op til 1,5 vægtprocent

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2008

 

2c).

Aluminium med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent

 (2)

 

3.

Kobberlegeringer med et blyindhold på op til 4 vægtprocent

 (2)

 

4a).

Lejebøsninger og lejepander

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2008

 

4b).

Lejebøsninger og lejepander i motorer, transmissioner og kompressorer til klimaanlæg

1. juli 2011 og reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2011

 

Bly og blyforbindelser i komponenter

5.

Batterier

 (2)

X

6.

Svingningsdæmpere

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer

X

7a).

Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer, der benyttes i bremseslanger, brændstofslanger, ventilationsslanger, elastomer/metaldele i karrosseriet samt motorophæng

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2005

 

7b).

Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer, der benyttes i bremseslanger, brændstofslanger, ventilationsslanger, elastomer/metaldele i karrosseriet samt motorophæng, med et blyindhold på op til 0,5 vægtprocent

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2006

 

7c).

Lim til elastomerer, der benyttes i drivaggregatet, med et blyindhold på op til 0,5 vægtprocent

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2009

 

8a).

Bly i loddemateriale til fastgørelse af elektriske og elektroniske komponenter på elektroniske kredsløbskort og bly til belægning på afslutninger af komponenter — dog med undtagelse af elektrolytkondensatorer af aluminium — på komponentben og på elektroniske kredsløbskort

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer

X (1)

8b).

Bly i loddemateriale til andre anvendelsesformål end lodning på elektroniske kredsløbskort eller på glas

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2011, og reservedele til sådanne køretøjer

X (1)

8c).

Bly til belægning på afslutninger af elektrolytkondensatorer af aluminium

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2013, og reservedele til sådanne køretøjer

X (1)

8d).

Bly anvendt til loddemateriale på glas i sensorer til masseflowmåling af luft

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2015, og reservedele til sådanne køretøjer

X (1)

8e).

Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere)

 (3)

X (1)

8f).

Bly i konnektorsystemer med deformerbare ben

 (3)

X (1)

8g).

Bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip

 (3)

X (1)

8h).

Bly i loddemateriale til at fastgøre varmespredere til varmedræn i halvlederenheder med en chipstørrelse på mindst 1 cm2 af projektionsoverfladen og en nominel strømtæthed på mindst 1 A/mm2 af siliciumchipområdet

 (3)

X (1)

8i).

Bly i loddematerialer til elektriske anvendelsesformål på glas med undtagelse af loddematerialer i ruder af lamineret glas

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2013, og reservedele til sådanne køretøjer (4)

X (1)

8j).

Bly i loddemateriale til laminerede ruder

 (3)

X (1)

9.

Ventilsæder

Som reservedele til motortyper, der er udviklet inden den 1. juli 2003

 

10a).

Elektriske komponenter, der indeholder bly bundet i glas eller keramik, i en glas- eller keramikmatrix, i et glaskeramisk materiale eller i en glaskeramisk matrix

Denne undtagelse omfatter ikke brug af bly i:

glas i lamper og glasur på tændrør

dielektriske keramiske materialer i komponenter, der er opført under punkt 10b), 10c) og 10d)

 

X (5) (andre motorkomponenter end piezoelektriske)

10b).

Bly i PZT-baserede dielektriske keramiske materialer i kondensatorer, der indgår i integrerede kredsløb eller diskrete halvledere

 

 

10c).

Bly i dielektriske keramiske materialer i kondensatorer med en mærkespænding på mindre end 125 V AC eller 250 V DC

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer

 

10d).

Bly i dielektriske keramiske materialer i kondensatorer, der udligner temperaturrelaterede afvigelser i sensorer i ultrasoniske sonarsystemer

 (3)

 

11.

Pyrotekniske detonatorer

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2006, og reservedele til sådanne køretøjer

 

12.

Blyholdige termoelektriske materialer i elektriske anvendelser i biler, hvis formål er at mindske CO2-udledningerne ved genvinding af udstødningsvarme

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2019, og reservedele til sådanne køretøjer

X

Hexavalent chrom

13a).

Korrosionshindrende malinger

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2007

 

13b).

Korrosionshindrende malinger i forbindelse med chassissamlinger med bolt og møtrik

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2008

 

14.

Til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe i campingbiler, højst 0,75 vægtprocent i kølemidlet, undtagen hvor der står andre køleteknikker til rådighed (f.eks. ved at de udbydes på markedet til anvendelse i campingbiler), som ikke medfører negative miljø-, sundheds- eller forbrugersikkerhedsmæssige virkninger

 

X

Kviksølv

15a).

Udladningslamper til forlygter

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2012, og reservedele til sådanne køretøjer

X

15b).

Lysstofrør i instrumentbrætdisplays

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2012, og reservedele til sådanne køretøjer

X

Cadmium

16.

Batterier til elektriske køretøjer

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 31. december 2008

 

Noter:

Der accepteres et maksimalt indhold af bly, hexavalent chrom og kviksølv i homogene materialer på 0,1 vægtprocent og et maksimalt indhold af cadmium i homogene materialer på 0,01 vægtprocent.

Genanvendelse af dele af køretøjer, der allerede var på markedet på det tidspunkt, hvor undtagelsen ophørte med at gælde, er ubegrænset tilladt, da dette ikke er omfattet af bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, litra a).

Reservedele, der markedsføres efter den 1. juli 2003 til brug i køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2003, er undtaget fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, litra a) (6).


(1)  Afmontering, hvis en grænse på 60 g pr. køretøj overskrides i forening med nr. 10a). Ved anvendelsen af denne bestemmelse regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktionslinjen, ikke med.

(2)  Denne undtagelse skal revideres i 2015.

(3)  Denne undtagelse skal revideres i 2014.

(4)  Denne undtagelse skal revideres før 1. januar 2012.

(5)  Afmontering, hvis en grænse på 60 g pr. køretøj overskrides i forening med nr. 8a) til 8j). Ved anvendelsen af denne bestemmelse regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktionslinjen, ikke med.

(6)  Denne bestemmelse gælder ikke for afbalanceringsklodser, kulbørster til elmotorer og bremsebelægninger.«