1.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 289/9


RETTENS AFGØRELSE

af 14. september 2011

om indlevering og forkyndelse af procesdokumenter via applikationen e-Curia

2011/C 289/07

RETTEN HAR —

under henvisning til procesreglementet og navnlig artikel 43, stk. 7, og artikel 100, stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at tage hensyn til den kommunikationsteknologiske udvikling er der udviklet en it-applikation, som muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter.

(2)

Applikationen, der hviler på en elektronisk autentifikationsmekanisme, som kombinerer indtastning af et bruger-id og en adgangskode, imødekommer kravene om de udvekslede dokumenters ægthed, integritet og fortrolighed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

En it-applikation, benævnt »e-Curia«, der er fælles for de tre retsinstanser, som Den Europæiske Unions Domstol består af, muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter på de i denne afgørelse fastsatte betingelser.

Artikel 2

Anvendelsen af denne applikation kræver indtastning af et personligt bruger-id og en personlig adgangskode.

Artikel 3

Et procesdokument indleveret via e-Curia anses for at være det originale eksemplar, som omhandlet i procesreglementets artikel 43, stk. 1, første afsnit, når bruger-id og adgangskode for repræsentanten i en sag har været anvendt til at foretage indleveringen. Denne identifikation har samme gyldighed som at underskrive det omhandlede dokument.

Artikel 4

Dokumenter indleveret via e-Curia skal vedlægges de deri nævnte bilag samt en fortegnelse over disse bilag.

Indlevering af bekræftede genparter af det dokument og eventuelle bilag hertil, som er indleveret via e-Curia, er ikke påkrævet.

Artikel 5

Et procesdokument anses for indleveret i henhold til procesreglementets artikel 43, stk. 3, på det tidspunkt, hvor repræsentanten i en sag har valideret indleveringen af dokumentet.

Det afgørende klokkeslæt er Storhertugdømmet Luxembourgs lokaltid.

Artikel 6

Procesdokumenter, herunder domme og kendelser, forkyndes via e-Curia til partsrepræsentanter, når disse udtrykkeligt har accepteret denne forkyndelsesmåde, eller når de inden for rammerne af en sag har givet samtykke til denne forkyndelsesmåde ved at indlevere et procesdokument via e-Curia.

Procesdokumenter forkyndes ligeledes via e-Curia til medlemsstaterne, til andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og til Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, som har accepteret denne forkyndelsesmåde.

Artikel 7

De forkyndelsesmodtagere, som er omhandlet i foregående artikel, underrettes pr. e-mail om enhver forkyndelse, som sendes til dem via e-Curia.

Et procesdokument er forkyndt på det tidspunkt, hvor modtageren (repræsentanten eller dennes assistent) anmoder om adgang til dokumentet. Anmodes der ikke om adgang, anses dokumentet for forkyndt syv dage efter fremsendelsen af e-mailen med underretning herom.

Når en part har flere befuldmægtigede eller advokater, regnes fristerne fra første gang, der foretages en anmodning om adgang.

Det afgørende klokkeslæt er Storhertugdømmet Luxembourgs lokaltid.

Artikel 8

Justitssekretæren opstiller betingelserne for anvendelsen af e-Curia og overvåger, at de overholdes. Anvendes e-Curia ikke i overensstemmelse med disse betingelser, kan det medføre, at den pågældende adgangskonto desaktiveres.

Retten træffer de nødvendige forholdsregler for at beskytte e-Curia mod enhver form for misbrug og fejlagtig anvendelse.

Brugeren underrettes elektronisk om foranstaltninger efter denne artikel, som hindrer anvendelsen af vedkommendes adgangskonto.

Artikel 9

Denne beslutning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. september 2011.

Justitssekretær

E. COULON

Præsident

M. JAEGER