29.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/18


RÅDETS AFGØRELSE Nr. 896/2011/EU

af 19. december 2011

om ændring af beslutning 2007/659/EF for så vidt angår anvendelsesperioden og det årlige kontingent, der kan pålægges en reduceret punktafgiftssats

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets beslutning 2007/659/EF af 9. oktober 2007 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på »traditionel« rom fremstillet i dets oversøiske departementer (2) bemyndiger Frankrig til på Frankrigs europæiske område at anvende en reduceret punkafgiftssats på »traditionel« rom fremstillet i Frankrigs oversøiske departementer, som kan være mindre end minimumspunktafgiftssatsen for alkohol fastsat i Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (3), men som ikke må fastsættes til mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats for alkohol. Definitionen af »traditionel« rom, som pålægges den reducerede punktafgiftssats, findes i bilag II, punkt 1, litra f), til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (4). Den reducerede punktafgiftssats anvendes på et årligt kontingent på 108 000 hl ren alkohol. Undtagelsen udløber den 31. december 2012.

(2)

For at tilpasse bestemmelserne i beslutning 2007/659/EF til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og i betragtning af at »traditionel« rom kun fremstilles i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion, bør der derfor indsættes en henvisning i denne ændringsafgørelse til disse fire regioner i den yderste periferi alene.

(3)

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 i beslutning 2007/659/EF forelagde de franske myndigheder den 29. juni 2010 en rapport for Kommissionen. Rapporten indeholder to anmodninger. De franske myndigheder anmoder på den ene side om, at det årlige kontingent forhøjes fra 108 000 til 125 000 hl ren alkohol (HRA), således at kontingentet justeres på baggrund af udviklingen på markedet for rom i Unionen. På den anden side anmoder de om, at anvendelsesperioden for beslutning 2007/659/EF forlænges med ét år, dvs. indtil den 31. december 2013, således at den slutter samtidig med udløbet af anvendelsesperioden for en Kommissionsbeslutning af 27. juni 2007 om statsstøtte vedrørende samme emne (5) (i det følgende »beslutningen om statsstøtte«).

(4)

Oplysninger fra de franske myndigheder viser, at der siden vedtagelsen af beslutning 2007/659/EF har været en stigning i mængden af »traditionel« rom, som er bragt i omsætning, fra 96 100 HRA i 2007 til 105 700 HRA i 2010, dvs. en årlig stigning på 3,2 %. Hvis stigningstakten fortsætter, vil ca. 109 100 HRA »traditionel« rom blive bragt i omsætning i 2011, 112 600 HRA i 2012 og 116 200 HRA i 2013, hvorved kontingentet på 108 000 HRA, som er fastlagt i beslutning 2007/659/EF, overskrides.

(5)

I betragtning 9 i beslutning 2007/659/EF understreges det, at da konkurrenceevnen for »traditionel« rom fra de oversøiske departementer bør styrkes på Frankrigs europæiske marked for at bevare produktionen inden for sektorerne for sukkerrør, sukker og rom i disse departementer, er det nødvendigt at revidere de mængder traditionel rom fra de oversøiske departementer, som må afsættes på dette marked med en reduceret punktafgiftssats. Kontingentet på 108 000 HRA årligt, som er fastlagt i beslutning 2007/659/EF, bør derfor forhøjes til 120 000 HRA, herunder kontingentet for 2011 for at sikre kontinuiteten, idet der tages hensyn til den forventede forhøjelse for det år. Forhøjelsen muliggør en årlig stigning i mængden af rom, der bliver bragt i omsætning, på 4,3 %, dvs. en lidt større stigning end de 3,2 % i perioden 2007-2010.

(6)

Det er også nødvendigt at forlænge anvendelsesperioden for beslutning 2007/659/EF med ét år, således at den udløber samtidig med beslutningen om statsstøtte.

(7)

Beslutning 2007/659/EF bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2007/659/EF foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

2)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Uanset artikel 110 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bemyndiges Frankrig til at forlænge anvendelsen i Frankrigs europæiske område af en punktafgiftssats på »traditionel« rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion, som er lavere end den fulde afgiftssats for alkohol, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 92/84/EØF.«

3)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 er begrænset til rom som defineret i bilag II, punkt 1, litra f), til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (6) og fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion på grundlag af sukker fra sukkerrør høstet på fremstillingsstedet med et indhold af flygtige elementer ud over ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hektoliter ren alkohol og med et alkoholindhold på 40 % vol. eller derover.

4)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Den reducerede punktafgiftssats for den i artikel 2 nævnte vare anvendes på et årligt kontingent på 108 000 hl ren alkohol indtil den 31. december 2010. Mellem den 1. januar 2011 og den 31. december 2013 anvendes den på et årligt kontingent på 120 000 hl.«

5)

I artikel 5 ændres datoen den 31. december 2012 til den 31. december 2013.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Rådets vegne

M. KOROLEC

Formand


(1)  Udtalelse af 1. december 2011 (endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

(2)  EUT L 270 af 13.10.2007, s. 12.

(3)  EFT L 316 af 31.10.1992, s. 29.

(4)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

(5)  EUT C 15 af 22.1.2008, s. 1.

(6)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16