17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/109


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 15. december 2011

om ændring af beslutning 2005/363/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien

(meddelt under nummer K(2011) 9248)

(EØS-relevant tekst)

(2011/852/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2005/363/EF af 2. maj 2005 om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien (4) blev vedtaget som reaktion på en alvorlig genopblussen af afrikansk svinepest hos tamsvin og vildtlevende svin på den endemisk inficerede italienske ø Sardinien.

(2)

Nævnte beslutning forbyder, at der sendes levende svin, deres sæd, æg og embryoner samt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter indeholdende svinekød fra Sardinien.

(3)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i direktiv 2002/99/EF, indeholder beslutningen dog bestemmelser om visse undtagelser, for så vidt angår forsendelse af visse svinekødsprodukter fra svin, der har oprindelse i bedrifter uden for de risikoområder, der er defineret i bilag I til beslutningen, og som opfylder særlige biosikkerhedskrav.

(4)

I løbet af de seneste uger har Italien underrettet Kommissionen om, at der er sket en kraftig forøgelse af antallet og den geografiske udbredelse af udbruddene af afrikansk svinepest i syv af de otte provinser på Sardinien, og at også store kommercielle svinebedrifter er berørt.

(5)

Den nuværende sygdomsudvikling på Sardinien kan udgøre en fare for svinebestandene i andre regioner i Italien og i andre medlemsstater på grund af markedsføring af svinekød og svinekødsprodukter samt andre produkter indeholdende svinekød. Det er derfor nødvendigt at udvide de i bilag I til beslutning 2005/363/EF omhandlede risikoområder til hele regionen Sardinien. Da de betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, litra b), i beslutning 2005/363/EF, ikke længere kan opfyldes, suspenderes derfor den undtagelse, som giver Italien mulighed for at tillade forsendelse af svinekød fra Sardinien til områder uden for Sardinien. Det samme gælder for undtagelsen i henhold til artikel 6 i samme beslutning, som tillader forsendelse af svinekødsprodukter og andre produkter indeholdende svinekød fra Sardinien til områder uden for Sardinien.

(6)

Beslutning 2005/363/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2005/363/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  EUT L 118 af 5.5.2005, s. 39.


BILAG

»BILAG I

Alle områder på Sardinien.«