3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Spanien i 2009

(meddelt under nummer K(2011) 8721)

(Kun den spanske udgave er autentisk)

(2011/798/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at få udryddet aviær influenza hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. I artikel 4, stk. 3, første og andet led, i nævnte beslutning fastsættes det, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EU-tilskuddet kan udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens afgørelse 2010/148/EU af 5. marts 2010 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig og Italien i 2009 (3) blev der ydet EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i bl.a. Spanien i 2009.

(5)

Den 3. maj 2010 indsendte de spanske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(6)

Det er i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

En revision foretaget af Kommissionens tjenestegrene i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 349/2005 viste nogle finansielle fejl, der dog var af mindre omfang.

(8)

Spanien har således hidtil opfyldt alle sine tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(9)

På baggrund af ovenstående bør første rate af EU-tilskuddet til Spanien til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i 2009 nu fastsættes.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der udbetales en første rate på 500 000 EUR af EU-tilskuddet til Spanien.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen, er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 60 af 10.3.2010, s. 22.