14.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/30


RÅDETS AFGØRELSE

af 10. oktober 2011

om beskikkelse af et irsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2011/681/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 302,

under henvisning til indstilling fra den irske regering,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 13. september 2010 afgørelse 2010/570/EU, Euratom om beskikkelse af medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2010 til den 20. september 2015 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, efter at Jillian VAN TURNHOUTS mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Seamus BOLAND, Chief Executive Officer, Irish Rural Link, beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 20. september 2015.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. oktober 2011.

På Rådets vegne

A. KRASZEWSKI

Formand


(1)  EUT L 251 af 25.9.2010, s. 8.