21.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/25


RÅDETS AFGØRELSE 2011/357/FUSP

af 20. juni 2011

om ændring af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 25. oktober 2010 afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (1).

(2)

I betragtning af situationens alvor i Belarus bør der pålægges yderligere restriktive foranstaltninger.

(3)

Desuden bør der opføres yderligere personer og enheder på listen over personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP.

(4)

Afgørelse 2010/639/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/639/FUSP ændres således:

1.

Titlen på afgørelse 2010/639/FUSP affattes således:

2.

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 3a

1.   Salg, levering, overførsel eller eksport af våben og af alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og militært udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil, såvel som udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, til Belarus forbydes, uanset om de har oprindelse i medlemsstaterne eller ej.

2.   Det er forbudt

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, udøve mæglervirksomhed eller levere andre tjenester i tilknytning til produkter som omhandlet i stk. 1 eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til anvendelse i Belarus

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til produkter som omhandlet i artikel 1, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til ydelse af teknisk bistand, udøvelse af mæglervirksomhed eller levering af andre tjenester i tilknytning hertil, til alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Belarus eller til anvendelse i Belarus

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a) eller b).

Artikel 3b

1.   Artikel 3a finder ikke anvendelse på

a)

salg, levering, overførsel eller eksport af ikke-dødbringende militært udstyr eller af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, og som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for FN's og Unionens institutionsopbygningsprogrammer eller Unionens og FN's krisestyringsoperationer

b)

salg, levering, overførsel eller eksport af ikke-kampmæssige køretøjer, der er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Unionens og dens medlemsstaters personale i Belarus

c)

ydelse af teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med sådant udstyr eller sådanne programmer og operationer

d)

levering af finansieringsmidler og finansiel bistand i forbindelse med sådant udstyr eller sådanne programmer og operationer,

hvis sådan eksport og bistand på forhånd er godkendt af den relevante kompetente myndighed.

2.   Artikel 3a finder ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt og udelukkende til personlig brug eksporteres til Belarus af personel fra FN eller fra Unionen eller dens medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale.«.

Artikel 2

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til nærværende afgørelse, tilføjes til listen i bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. juni 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 18.


BILAG

Personer og enheder, der er omhandlet i artikel 2

A.   Personer

 

Navn

Engelsk translitteration af belarussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(belarussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Fødested og fødselsdato, andre identificerende oplysninger

(pasnummer …)

Begrundelse

1

Andrey Kazheunikau

Andrey Kozhevnikov

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Offentlig anklager i sagen mod tidligere præsidentkandidater Vladimir Neklyaev ogVitaly Rimashevsky, medlemmer af Neklyaevs kampagnegruppe Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta og Sergei Vozniak samt mod næstformand i Young Front Anastasia Polozhanka. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tager udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

2

Grachova, Liudmila

(Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila)

Gracheva Liudmila

(Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila)

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Dommer ved Leninski distriktsret i Minsk. Hun arbejdede med retssagerne mod tidligere præsidentkandidater Nikolai Statkevich og Dmitri Uss samt mod politiske aktivister og civilsamfundsaktivister Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov og Dmitri Bulanov. Hun gennemførte retssagen i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun støttede anvendelsen af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de anklagede.

3

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kirill

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Offentlig anklager i retssagen mod tidligere præsidentkandidater Nikolai Statkevich og Dmitri Uss samt mod politiske aktivister og civilsamfundsaktivister Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov og Dmitri Bulanov. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tog udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn

4

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Født den 1. juli 1957 i byen Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, i Ukraine

Nuværende pasnummer: MP2405942

Person med tilknytning til præsident Lukashenko og hans familie. Præsident Lukashenkos økonomiske chefrådgiver og central finansiel sponsor af Lukashenkoregimet. Formand for aktionærrådet i Beltechexport, den største virksomhed for eksport og import af forsvarsmateriel i Belarus.


B.   Enheder

 

Navn

Engelsk translitteration af belarussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(belarussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1

Beltechexport

 

ЗАО »Белтехэкспорт«

Republikken Hviderusland,

220012, Minsk,

Nezavisimost ave., 86-B

Tlf: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Enhed kontrolleret af Peftiev Vladimir

2

Sport-Pari

(operatør af det republikanske lotteriselskab)

 

ЗАО »Спорт-пари« (оператор республиканской лотереи)

 

Enhed kontrolleret af Peftiev Vladimir

3

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП »БТ Телекоммуникации«

 

Enhed kontrolleret af Peftiev Vladimir