29.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 344/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1231/2010

af 24. november 2010

om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 79, stk. 2, litra b),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentet (3), Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (4) har opfordret til en bedre integration af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt på medlemsstaternes område, ved at indrømme dem ensartede rettigheder, der ligger så tæt som muligt på unionsborgernes rettigheder.

(2)

Rådet (retlige og indre anliggender) understregede på samlingen den 1. december 2005, at Unionen skal sikre en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt på medlemsstaternes område, og at en mere effektiv integrationspolitik bør sigte mod at indrømme dem rettigheder og pligter, der kan sammenlignes med dem, der gælder for unionsborgere.

(3)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 (5) blev forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 om koordinering af medlemsstaternes lovbestemte sociale sikringsordninger udvidet til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede var dækket af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet.

(4)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt navnlig i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 34, stk. 2.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (6) erstatter forordning (EØF) nr. 1408/71. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (7) erstatter forordning (EØF) nr. 574/72. Forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 ophæves med virkning fra anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009.

(6)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 moderniserer og forenkler i vid udstrækning koordineringsreglerne såvel for de forsikrede som for de sociale sikringsinstitutioner. De nye koordineringsregler skal gøre det hurtigere og nemmere for de sociale sikringsinstitutioner at behandle data vedrørende de forsikredes ret til ydelser og sænke de dermed forbundne administrationsomkostninger.

(7)

Unionen har som målsætning at fremme et højt socialt beskyttelsesniveau og at højne levestandarden og livskvaliteten i medlemsstaterne.

(8)

For at undgå, at arbejdsgivere og nationale sociale sikringsinstitutioner bliver nødsaget til at forvalte indviklede retlige og administrative forhold, som vedrører et relativt lille antal personer, er det vigtigt, at der kun anvendes et enkelt retligt koordineringsinstrument i form af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009, så der i fuldt omfang drages fordel af moderniseringen og forenklingen på området for social sikring.

(9)

Det er derfor nødvendigt at erstatte forordning (EF) nr. 859/2003 med et retligt instrument, hvis hovedformål er at erstatte forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 med henholdsvis forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009.

(10)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 på tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet, må ikke give dem hverken ret til indrejse, ophold eller bopæl i en medlemsstat og heller ikke adgang til medlemsstatens arbejdsmarked. Anvendelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 bør derfor ikke berøre medlemsstaternes ret til i henhold til EU-lovgivningen at give, afslå, inddrage eller nægte at forlænge en tilladelse til indrejse, ophold eller arbejde i den pågældende medlemsstat.

(11)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 bør i henhold til nærværende forordning kun finde anvendelse, såfremt den pågældende allerede opholder sig lovligt på en medlemsstats område. Lovligt ophold bør således være en betingelse for, at disse forordninger kan finde anvendelse.

(12)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 bør ikke finde anvendelse i en situation, der i alle henseender er begrænset til en enkelt medlemsstat. Dette er bl.a. tilfældet i den situation, hvor en tredjelandsstatsborger udelukkende har tilknytning til et tredjeland og en enkelt medlemsstat.

(13)

Betingelsen om lovligt ophold på en medlemsstats område bør ikke berøre de rettigheder, der følger af en eller flere medlemsstaters anvendelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om pension ved invaliditet eller alderdom eller pension til efterladte, og som tilkommer en tredjelandsstatsborger, der tidligere har opfyldt betingelserne i nærværende forordning, eller efterladte efter en sådan tredjelandsstatsborger, for så vidt de opnår deres rettigheder fra en arbejdstager, når de har ophold i et tredjeland.

(14)

Bevarelsen af retten til ydelser ved arbejdsløshed som fastsat i artikel 64 i forordning (EF) nr. 883/2004 er betinget af, at den pågældende tilmelder sig arbejdsformidlingen som arbejdssøgende i hver af de medlemsstater, som vedkommende rejser til. De nævnte bestemmelser bør således kun finde anvendelse på en tredjelandsstatsborger, såfremt den pågældende, i givet fald på grund af sin opholdstilladelse eller sit visum til længerevarende ophold, har ret til at tilmelde sig arbejdsformidlingen som arbejdssøgende i den medlemsstat, hvortil vedkommende rejser, og til lovligt at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse i denne stat.

(15)

Denne forordning bør ikke berøre rettigheder og pligter i henhold til internationale aftaler med tredjelande, som Unionen er part i, og som tillægger fordele med hensyn til social sikring.

(16)

Målene for denne forordning kan på grund af de grænseoverskridende situationer ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang inden for Unionen bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(17)

I medfør af artikel 3 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Irland ved brev af 24. oktober 2007 meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(18)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(19)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet, samt på deres familiemedlemmer og efterladte, når de lovligt opholder sig på en medlemsstats område og befinder sig i en situation, som ikke i alle henseender er begrænset til en enkelt medlemsstat.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 859/2003 ophæves mellem de medlemsstater, der er bundet af nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 24. november 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  EUT C 151 af 17.6.2008, s. 50.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 9.7.2008 (EUT C 294 E af 3.12.2009, s. 259), Rådets førstebehandlingsholdning af 26.7.2010 (EUT C 253 E af 21.9.2010, s. 1), Europa-Parlamentets holdning af 7.10.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Europa-Parlamentets beslutning af 27.10.1999 om Det Europæiske Råds møde i Tampere (EFT C 154 af 5.6.2000, s. 63).

(4)  Udtalelse af 26.9.1991 om arbejdstagere fra tredjelande (EFT C 339 af 31.12.1991, s. 82).

(5)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 1.

(6)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.