21.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1228/2010

af 15. december 2010

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den kombinerede nomenklatur (KN) blev oprettet ved forordning (EØF) nr. 2658/87 med det formål at opfylde kravene i forbindelse med den fælles toldtarif, EU's udenrigshandelsstatistikker og andre EU-politikker vedrørende indførsel og udførsel af varer.

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (2) anvendes i de tilfælde, hvor beskatning ikke er berettiget.

(3)

Under hensyn til den særlige karakter af nogle af de varebevægelser, der er nævnt i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009, synes det under visse omstændigheder hensigtsmæssigt at begrænse de administrative byrder i forbindelse med angivelsen af sådanne varebevægelser ved at tildele dem en særlig KN-kode. Det er navnlig tilfældet, når tariferingen af hver type vare i en varebevægelse med henblik på udfærdigelsen af toldangivelsen ville medføre urimeligt store arbejdsbyrder og udgifter.

(4)

Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 af 9. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller særlige varebevægelser (3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2004 af 18. november 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1901/2000 og (EØF) nr. 3590/92 (4) giver medlemsstaterne mulighed for at anvende et forenklet kodesystem for statistikker over visse varer, der indføres til eller udføres fra medlemsstaterne.

(5)

I nævnte forordninger er der fastsat særlige varekoder, som skal anvendes på særlige betingelser. Af hensyn til gennemskueligheden og til informationsformål bør sådanne koder nævnes i KN.

(6)

Af disse grunde bør der indsættes et kapitel 99 i den kombinerede nomenklatur.

(7)

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23.

(3)  EUT L 37 af 10.2.2010, s. 1.

(4)  EUT L 343 af 19.11.2004, s. 3.


BILAG

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 ændres som følger:

1)

I indholdsfortegnelsen, II. del, afsnit XXI, kapitel 99, ændres »(Reserveret til særlige formål fastsat af de kompetente fællesskabsmyndigheder)« til »Særlige KN-koder«.

2)

I II. del, afsnit XXI, mellem slutningen af kapitel 98 og »III. del«, indsættes følgende »Kapitel 99«:

»KAPITEL 99

SÆRLIGE KN-KODER

Underkapitel I

KN-koder for visse særlige varebevægelser

(indførsel eller udførsel)

Supplerende bestemmelser:

1.

Bestemmelserne i dette underkapitel gælder kun for de varebevægelser, som det henviser til.

Sådanne varer skal angives i den relevante underposition, hvis betingelserne og bestemmelserne herfor og eventuelt relevante forordninger er overholdt. Beskrivelsen af sådanne varer skal være så præcis, at de kan identificeres.

Medlemsstaterne kan dog vælge ikke at anvende bestemmelserne i dette underkapitel i de tilfælde, hvor importafgifter eller andre afgifter finder anvendelse.

2.

Bestemmelserne i dette underkapitel finder ikke anvendelse på varehandel mellem medlemsstaterne.

3.

De import- og eksportvarer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009, og som er blevet nægtet fritagelse for import- eller eksportafgifter, er undtaget fra dette underkapitel.

Varebevægelser, der er underlagt forbud eller restriktioner, er også undtaget fra dette underkapitel.

KN-kode

Beskrivelse

Bestem-melse

1

2

3

 

Visse varer, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 (indførsel og udførsel):

 

9905 00 00

Personlige ejendele tilhørende fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted

 (1)

9919 00 00

Følgende varer, bortset fra ovennævnte varer:

 

Løsøre og bohave tilhørende en person, der flytter sit sædvanlige opholdssted som følge af indgåelse af ægteskab; personlige ejendele erhvervet ved arv.

 (1)

Elevers og studerendes personlige udstyr, undervisningsmateriale og bohave

 (1)

Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave

 (1)

Varer til velgørende eller filantropiske organisationer og varer til katastroferamte

 (1)

Underkapitel II

Statistiske koder for visse særlige varebevægelser

Supplerende bestemmelser:

1.

Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 af 9. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller særlige varebevægelser (2) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2004 af 18. november 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1901/2000 og (EØF) nr. 3590/92 (3) giver medlemsstaterne mulighed for at anvende et forenklet kodningssystem i statistikkerne for visse varer, der indføres til eller udføres fra medlemsstaterne.

2.

De koder, der er anført i dette underkapitel, er omfattet af betingelserne i forordning (EU) nr. 113/2010 og (EF) nr. 1982/2004.

Kode

Beskrivelse

1

2

9930

Varer leveret til skibe og luftfartøjer:

9930 24 00

varer fra KN-kapitel 1 til 24

9930 27 00

varer fra KN-kapitel 27

9930 99 00

varer andetsteds tariferet

9931

Varer leveret til besætninger på offshoreanlæg eller til drift af motorer, maskiner og andet udstyr på offshoreanlæg:

9931 24 00

varer fra KN-kapitel 1 til 24

9931 27 00

varer fra KN-kapitel 27

9931 99 00

varer andetsteds tariferet

9950 00 00

Kode, der kun anvendes ved varehandel mellem medlemsstaterne for enkelttransaktioner, hvis værdi er mindre end 200 EUR, og til indberetning af restprodukter i visse tilfælde«


(1)  Ved indførsel sker henførsel under denne underposition og fritagelse for importafgifter på betingelser fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009.

(2)  EUT L 37 af 10.2.2010, s. 1.

(3)  EUT L 343 af 19.11.2004, s. 3.