8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 323/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1088/2010

af 23. november 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 976/2009, for så vidt angår downloadtjenester og transformationstjenester

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 976/2009 af 19. oktober 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår nettjenesterne (2) fastsætter tekniske specifikationer og minimumskriterier for ydeevne for to typer nettjenester: søgetjenester og visningstjenester.

(2)

Nettjenesterne omfatter også downloadtjenester og transformationstjenester. Downloadtjenester er tjenester, der giver brugerne adgang til de oplysninger, som de geodatatemaer, der er fastlagt i direktiv 2007/2/EF, indeholder. Geodatasæt, der stilles til rådighed via downloadtjenester, bør være i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 (3). Transformationstjenester er tjenester, der kan bruges til at bringe geodatasæt i overensstemmelse med den nævnte forordning.

(3)

For at sikre interoperabilitet mellem de infrastrukturer for geodata, som medlemsstaterne etablerer, bør der fastlægges fælles tekniske specifikationer samt minimumskriterier for ydeevne for downloadtjenester og transformationstjenester.

(4)

Forordning (EF) nr. 976/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 22 i direktiv 2007/2/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 976/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, andet afsnit, indsættes følgende som nr. 12:

»12.   »downloadtjeneste med direkte adgang«: en downloadtjeneste, der giver adgang til geografiske objekter i geodatasæt på grundlag af en forespørgsel«

2)

I artikel 3 indsættes som litra c) og d):

»c)

for så vidt angår downloadtjenesterne de specifikke krav og karakteristika, der er fastlagt i bilag I og IV

d)

for så vidt angår transformationstjenesterne de specifikke krav og karakteristika, der er fastlagt i bilag I og V.«

3)

I artikel 4 indsættes som stk. 3 til 6:

»3.   Senest den 28. juni 2012 forsyner medlemsstaterne downloadtjenesterne med indledende funktionalitet.

4.   Senest den 28. december 2012 stiller medlemsstaterne downloadtjenesterne til rådighed i henhold til denne forordning.

5.   Senest den 28. juni 2012 forsyner medlemsstaterne transformationstjenesterne med indledende funktionalitet.

6.   Senest den 28. december 2012 stiller medlemsstaterne transformationstjenesterne til rådighed i henhold til denne forordning.«

4)

Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

5)

Teksten i nærværende forordnings bilag II indsættes som bilag IV.

6)

Teksten i nærværende forordnings bilag III indsættes som bilag V.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.

(2)  EUT L 274 af 20.10.2009, s. 9.

(3)  Se side 11 i denne Tidende.


BILAG I

»BILAG I

TJENESTEKVALITET

For at undgå eventuelle forringelser som følge af kaskadevirkninger tages tredjeparters nettjenester, der forbindes med nettet i henhold til artikel 12 i direktiv 2007/2/EF, ikke i betragtning ved vurderingen af tjenestekvaliteten.

Der gælder følgende tjenestekvalitetskriterier vedrørende ydeevne, kapacitet og tilgængelighed.

1.   YDEEVNE

Med normale forhold menes perioder uden spidsbelastning. De fastsættes til 90 % af tiden.

Svartiden for afsendelse af begyndelsen af svaret på en søgetjenesteanmodning må højst være 3 sekunder under normale forhold.

For et 470 kB billede (f.eks. 800 × 600 pixel med en farvedybde på 8 bits) må svartiden for afsendelse af begyndelsen af svaret på en »Hent kort«-anmodning til en visningstjeneste højst være 5 sekunder under normale forhold.

For operationen »Hent metadata om downloadtjeneste« må svartiden for afsendelse af begyndelsen af svaret højst være 10 sekunder under normale forhold.

For operationen »Hent geodatasæt« og operationen »Hent geografisk objekt« samt for en forespørgsel, der udelukkende består af en omskreven firkant, må svartiden for afsendelse af begyndelsen af svaret højst være 30 sekunder under normale forhold, og derefter — fortsat under normale forhold — skal downloadtjenesten opretholde en svarhastighed på over 0,5 megabytes pr. sekund eller over 500 geografiske objekter pr. sekund.

For operationen »Beskriv geodatasæt« og operationen »Beskriv geografisk objekttype« må svartiden for afsendelse af begyndelsen af svaret højst være 10 sekunder under normale forhold, og derefter — fortsat under normale forhold — skal downloadtjenesten opretholde en svarhastighed på over 0,5 megabytes pr. sekund eller over 500 beskrivelser af geografiske objekter pr. sekund.

2.   KAPACITET

En søgetjeneste skal kunne ekspedere mindst 30 samtidige anmodninger pr. sekund som alle overholder tjenestekvalitetskriterierne for ydeevne.

En visningstjeneste skal kunne ekspedere mindst 20 samtidige anmodninger pr. sekund som alle overholder tjenestekvalitetskriterierne for ydeevne.

En downloadtjeneste skal kunne ekspedere mindst 10 samtidige anmodninger pr. sekund som alle overholder tjenestekvalitetskriterierne for ydeevne. Det er tilladt at begrænse antallet af anmodninger, der behandles samtidigt, til 50.

En transformationstjeneste skal kunne ekspedere mindst 5 samtidige anmodninger pr. sekund som alle overholder tjenestekvalitetskriterierne for ydeevne.

3.   TILGÆNGELIGHED

En nettjeneste skal være tilgængelig 99 % af tiden.«


BILAG II

»BILAG IV

DOWNLOADTJENESTER

DEL A

Downloadoperationer

1.   LISTE OVER OPERATIONER

For at være i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra c), i direktiv 2007/2/EF, skal downloadtjenesten som minimum tilbyde de operationer, der er anført i dette bilags tabel 1.

Tabel 1

Operation

Funktion

Hent metadata om downloadtjenesten

Henter alle nødvendige oplysninger om tjenesten, herunder om hvilke geodatasæt der er tilgængelige, og hvilke faciliteter tjenesten tilbyder.

Hent geodatasæt

Henter et geodatasæt frem.

Beskriv geodatasæt

Giver en beskrivelse af alle de typer geografiske objekter, som geodatasættet indeholder.

Link til downloadtjeneste

Gør det muligt for en offentlig myndighed eller en tredjepart at oplyse, at der står en downloadtjeneste til rådighed til download af geodatasæt eller, hvor det er praktisk muligt, geografiske objekter, via medlemsstatens downloadtjeneste, idet downloadfaciliteten forbliver hos den offentlige myndighed eller tredjepart.

Parametrene for anmodning og svar for hver operation kompletterer beskrivelsen af hver operation og indgår i downloadtjenestens tekniske specifikationer.

2.   OPERATIONEN »HENT METADATA OM DOWNLOADTJENESTEN«

2.1.   Anmodningen »Hent metadata om downloadtjenesten«

2.1.1.   Parameter for anmodningen »Hent metadata om downloadtjenesten«

Denne parameter skal angive, hvilket naturligt sprog indholdet af svaret skal affattes på.

2.2.   Svaret på »Hent metadata om downloadtjenesten«

Svaret på anmodningen »Hent metadata om downloadtjenesten« skal indeholde følgende sæt parametre:

Metadata om downloadtjenesten

Metadata om operationerne

Sprog

Metadata om geodatasættene.

2.2.1.   Parameteren »Metadata om downloadtjenesten«

Denne parameter skal som minimum indeholde downloadtjenestens Inspire-metadataelementer.

2.2.2.   Parameteren »Metadata om operationerne«

Denne parameter skal indeholde metadata om, hvilke operationer downloadtjenesten har udført. Den skal som minimum give en beskrivelse af hver operation, herunder mindst en beskrivelse af de udvekslede data og netværksadressen.

2.2.3.   Parameteren »Sprog«

Dette parametersæt skal omfatte to parametre:

Sprogparameteren for svaret, der angiver, hvilket naturligt sprog der anvendes i svaret på anmodningen »Hent metadata om downloadtjenesten«

Parameteren for »understøttede sprog«, der indeholder en liste over de naturlige sprog, som understøttes af downloadtjenesten.

2.2.4.   Parameteren »Metadata om geodatasættene«

Denne parameter skal indeholde Inspire-metadataelementerne for de geodatasæt, der er tilgængelige. Desuden skal der for hvert geodatasæt anføres en liste over, hvilke koordinatreferencesystemer, jf. forordning (EU) nr. 1089/2010, der er til rådighed.

3.   OPERATIONEN »HENT GEODATASÆT«

3.1.   Anmodningen »Hent geodatasæt«

Anmodningen »Hent geodatasæt« skal indeholde følgende parametre:

Sprog

Geodatasæt-id

Koordinatreferencesystem.

3.1.1.   Parameteren »Sprog«

Denne parameter skal angive, hvilket naturligt sprog geodatasættet skal præsenteres på.

3.1.2.   Parameteren »Geodatasæt-id«

Denne parameter skal indeholde geodatasættets entydige id.

3.1.3.   Parameteren »Koordinatreferencesystem«

Denne parameter skal indeholde et af koordinatreferencesystemerne fra den liste over mulige koordinatreferencesystemer, der henvises til i punkt 2.2.4.

3.2.   Svaret på »Hent geodatasæt«

3.2.1.   Parameter for svaret på anmodningen »Hent geodatasæt«

Denne parameter skal indeholde det geodatasæt, der er anmodet om, på det sprog, der er anmodet om, og i det koordinatreferencesystem, der er anmodet om.

4.   OPERATIONEN »BESKRIV GEODATASÆT«

4.1.   Anmodningen »Beskriv geodatasæt«

Anmodningen »Beskriv geodatasæt« skal indeholde følgende parametre:

Sprog

Geodatasæt-id.

4.1.1.   Parameteren »Sprog«

Denne parameter skal angive, hvilket naturligt sprog beskrivelsen af de geografiske objekters type skal affattes på.

4.1.2.   Parameteren »Geodatasæt-id«

Denne parameter skal indeholde geodatasættets entydige ressource-id.

4.2.   Svaret på »Beskriv geodatasæt«

4.2.1.   Parameter for svaret på anmodningen »Beskriv geodatasæt«

Denne parameter skal indeholde beskrivelsen af de geografiske objekter i det geodatasæt, der er anmodet om, og på det sprog, der er anmodet om.

5.   OPERATIONEN »LINK TIL DOWNLOADTJENESTE«

Operationen »Link til downloadtjeneste« gør det muligt at oplyse, at der er en downloadtjeneste, som opfylder kravene i denne forordning, til rådighed til download af ressourcer via medlemsstatens downloadtjeneste, idet ressourcerne forbliver hos ejeren.

5.1.   Anmodningen »Link til downloadtjeneste«

5.1.1.   Parameter for anmodningen »Link til downloadtjeneste«

Denne parameter skal indeholde alle de oplysninger om den offentlige myndigheds eller tredjepartens downloadtjeneste, der sætter medlemsstatens downloadtjeneste i stand til at give adgang til geodatasæt og, hvor det er praktisk muligt, til geografiske objekter fra den offentlige myndigheds eller tredjepartens downloadtjeneste.

DEL B

Downloadoperationer med direkte adgang

6.   LISTE OVER OPERATIONER

Hvis downloadtjenesten giver direkte adgang til geodatasæt, skal den ud over de operationer, der er anført i tabel 1, også tilbyde de operationer, der er anført i tabel 2 i dette bilag.

Tabel 2

Operation

Funktion

Hent geografisk objekt

Gør det muligt at hente geografiske objekter frem på grundlag af en forespørgsel.

Beskriv geografisk objekttype

Giver en beskrivelse af de specificerede geografiske objekters type

Parametrene for anmodning og svar for hver operation kompletterer beskrivelsen af hver operation og indgår i downloadtjenestens tekniske specifikationer.

7.   OPERATIONEN »HENT GEOGRAFISK OBJEKT«

7.1.   Anmodningen »Hent geografisk objekt«

Anmodningen »Hent geografisk objekt« skal indeholde følgende parametre:

Sprog

Geodatasæt-id

Koordinatreferencesystem

Forespørgsel.

7.1.1.   Parameteren »Sprog«

Denne parameter skal angive, hvilket naturligt sprog de geografiske objekter skal præsenteres på.

7.1.2.   Parameteren »Geodatasæt-id«

Denne parameter skal indeholde det ønskede geodatasæts entydige ressource-id. Hvis denne parameter ikke anføres, antages det, at der anmodes om alle de geodatasæt, der er tilgængelige.

7.1.3.   Parameteren »Koordinatreferencesystem«

Denne parameter skal indeholde et af koordinatreferencesystemerne fra den liste over koordinatreferencesystemer, der findes i forordning (EU) nr. 1089/2010.

7.1.4.   Parameteren »Forespørgsel«

Denne parameter skal bestå af de søgekriterier, der er anført i del C.

7.2.   Svaret på »Hent geografisk objekt«

Svaret på anmodningen »Hent geografisk objekt« skal indeholde følgende parametre:

Samlingen af geografiske objekter

Metadata om samlingen af geografiske objekter.

7.2.1.   Parameteren »Samlingen af geografiske objekter«

Denne parameter skal indeholde den samling af geografiske objekter, der er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1089/2010, og som opfylder søgekriterierne i forespørgslen, på det sprog, der er anmodet om, og i det koordinatreferencesystem, der er anmodet om.

7.2.2.   Parameteren »Metadata om sættet af geografiske objekter«

Denne parameter skal som minimum indeholde Inspire-metadataelementerne for sættet af geografiske objekter.

8.   OPERATIONEN »BESKRIV GEOGRAFISK OBJEKTTYPE«

8.1.   Anmodningen »Beskriv geografisk objekttype«

Anmodningen »Beskriv geografisk objekttype« skal indeholde følgende parametre:

Sprog

Geografisk objekttype.

8.1.1.   Parameteren »Sprog«

Denne parameter skal angive, hvilket naturligt sprog beskrivelsen af det geografiske objekts type skal affattes på.

8.1.2.   Parameteren »Geografisk objekttype«

Denne parameter skal indeholde det sprogneutrale navn, således som fastlagt i forordning (EU) nr. 1089/2010, på den ønskede type geografiske objekter. Hvis ikke der anføres et valg for denne parameter, antages det, at der anmodningen gælder alle typer geografiske objekter.

8.2.   Svaret på »Beskriv geografisk objekttype«

8.2.1.   Parameter for svaret på anmodningen »Beskriv geografisk objekttype«

Denne parameter skal indeholde beskrivelsen af det geografiske objekts type, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1089/2010.

DEL C

Søgekriterier for operationen »Hent geografisk objekt«

Med henblik på downloadtjenestens operation »Hent geografisk objekt« skal følgende søgekriterier implementeres:

Geodatasættets entydige ressource-id

Alle relevante nøgleattributter og forholdet mellem de geografiske objekter, jf. forordning (EU) nr. 1089/2010, og særlig det geografiske objekts entydige id og tidsrelaterede oplysninger, herunder ajourføringsdato

Omskreven firkant, udtrykt i et af de koordinatreferencesystemer, der er anført i forordning (EU) nr. 1089/2010

Geodatatema.

Logiske og sammenlignende operatorer skal understøttes, så det er muligt at finde frem til geografiske objekter ved hjælp af en kombination af søgekriterier.«


BILAG III

»BILAG V

TRANSFORMATIONSTJENESTER

Transformationsoperationer

1.   LISTE OVER OPERATIONER

For at være i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra d), i direktiv 2007/2/EF skal transformationstjenesten tilbyde de operationer, der er anført i dette bilags tabel 1.

Tabel 1

Operation

Funktion

Hent metadata om transformationstjenesten

Giver alle de nødvendige oplysninger om tjenesten og beskriver, hvad tjenesten tilbyder, herunder hvilken transformationskategori og hvilke transformationer der understøttes, hvilke inputdatatyper der accepteres, hvilken modeldefinition og hvilke modelmapningssprog der understøttes.

Transformér

Udfører selve transformationsprocessen.

Link til transformationstjeneste

Gør det muligt at oplyse, at der er en transformationstjeneste til rådighed til transformation af geodatasæt via medlemsstaternes transformationstjenester, idet transformationsfaciliteten forbliver hos den offentlige myndighed eller tredjeparten.

Parametrene for anmodning og svar for hver operation kompletterer beskrivelsen af hver operation og indgår i transformationstjenestens tekniske specifikationer.

2.   OPERATIONEN »HENT METADATA OM TRANSFORMATIONSTJENESTEN«

2.1.   Anmodningen »Hent metadata om transformationstjenesten«

2.1.1.   Parameter for anmodningen »Hent metadata om transformationstjenesten«

Denne parameter skal angive, hvilket naturligt sprog indholdet af svaret på anmodningen skal affattes i.

2.2.   Svaret på »Hent metadata om transformationstjenesten«

Svaret på anmodningen »Hent metadata om downloadtjenesten« skal indeholde følgende sæt parametre:

Metadata om transformationstjenesten

Metadata om operationerne

Sprog.

2.2.1.   Parameteren »Metadata om transformationstjenesten«

Denne parameter skal som minimum indeholde transformationstjenestens Inspire-metadataelementer.

2.2.2.   Parameteren »Metadata om operationerne«

Denne parameter skal indeholde metadata om, hvilke operationer transformationstjenesten har udført.

Den skal give en beskrivelse af hver operation, herunder som minimum en beskrivelse af de udvekslede data og netværksadressen, og anføre følgende:

De transformationskategorier, der accepteres af operationen »Transformér«

Den kodning af inputgeodatasæt, der accepteres af operationen »Transformér«

De datamodelsprog, der accepteres af operationen »Transformér«

De modelmapningssprog, der accepteres af operationen »Transformér«.

2.2.3.   Parameteren »Sprog«

Dette parametersæt skal omfatte to parametre:

Sprogparameteren for svaret, der angiver, hvilket naturligt sprog der anvendes i svaret på »Hent metadata om transformationstjenesten«

Parameteren for »understøttede sprog«, der indeholder en liste over de naturlige sprog, som understøttes af transformationstjenesten.

3.   OPERATIONEN »TRANSFORMÉR«

3.1.   Anmodningen »Transformér«

Anmodningen »Transformér« skal indeholde følgende parametre:

Inputgeodatasæt

Kildemodel

Målmodel

Modelmapning.

3.1.1.   Parameteren »Inputgeodatasæt«

Denne parameter skal specificere, hvilket geodatasæt der skal transformeres.

3.1.2.   Parameteren »Kildemodel«

Denne parameter skal specificere modellen for inputgeodatasættet.

3.1.3.   Parameteren »Målmodel«

Denne parameter skal specificere, hvilken model geodatasættet skal transformeres til.

3.1.4.   Parameteren »Modelmapning«

Denne parameter skal angive, hvordan kildemodellen omsættes (»mappes«) til målmodellen.

3.2.   Svaret på anmodningen »Transformér«

3.2.1.   Parameter for svaret på anmodningen »Transformér«

Denne parameter skal indeholde det geodatasæt, der er transformeret i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1089/2010.

4.   OPERATIONEN »LINK TIL TRANSFORMATIONSTJENESTE«

4.1.   Anmodningen »Link til transformationstjeneste«

4.1.1.   Parameter for anmodningen »Link til transformationstjeneste«

Denne parameter skal indeholde alle de oplysninger om den offentlige myndigheds eller tredjepartens transformationstjeneste i overensstemmelse med denne forordning, som sætter medlemsstatens transformationstjeneste i stand til at bruge den offentlige myndigheds eller tredjepartens transformationstjeneste.«