30.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/64


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1062/2010

af 28. september 2010

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i henhold til direktiv 2010/30/EU vedtage delegerede retsakter vedrørende mærkning af energirelaterede produkter med ækvivalente funktionelle egenskaber, der rummer betydelige muligheder for at spare energi, og som har stor spredning i de relevante præstationsniveauer.

(2)

Elforbruget til fjernsyn tegner sig for en betydelig andel af EU-husholdningernes elforbrug, og fjernsyn med ækvivalente funktionelle egenskaber har stor spredning med hensyn til energieffektivitet. Fjernsyns energieffektivitet kan forbedres betydeligt. Fjernsyn bør derfor være omfattet af kravet om energimærkning.

(3)

Der bør fastsættes harmoniserede bestemmelser for, hvordan fjernsyns energieffektivitet og energiforbrug skal angives ved mærkning og standardiserede produktoplysninger, således at producenterne får et incitament til at forbedre fjernsynenes energieffektivitet, forbrugerne tilskyndes til at købe energieffektive modeller, varernes elforbrug reduceres, og det indre marked får bedre muligheder for at fungere.

(4)

Det forventes, at bestemmelserne i denne forordning sammen med bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af fjernsyn (2) kan resultere i besparelser i elforbruget på 43 TWh, når vi når 2020, sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind.

(5)

Oplysningerne på energimærket bør være fremkommet ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer, hvorunder der er anvendt de seneste alment anerkendte måleteknikker og eventuelle harmoniserede standarder, som er fastlagt af de europæiske standardiseringsorganisationer, der er anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (3).

(6)

Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning af energimærket for fjernsyn og fastsætte krav til mærkets indhold.

(7)

Forordningen bør desuden stille krav til den tekniske dokumentation og databladet for fjernsyn.

(8)

Desuden bør forordningen indeholde krav til, hvilke oplysninger der skal leveres ved enhver form for fjernsalg af fjernsyn, og hvilke oplysninger reklamer og teknisk salgsmateriale for fjernsyn skal indeholde.

(9)

For at tilskynde til fremstilling af energieffektive fjernsyn bør leverandører, der ønsker at bringe fjernsyn i omsætning, som opfylder kravene til indplacering i de højere energieffektivitetsklasser, have mulighed for at medlevere etiketter, der viser disse klasser, før det bliver obligatorisk.

(10)

Denne forordning bør kunne tages op til revision for at tage hensyn til de tekniske fremskridt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning stiller krav til mærkningen af fjernsyn og til, hvilke supplerende produktoplysninger der skal leveres for fjernsyn.

Artikel 2

Definitioner

Foruden definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gælder i denne forordning følgende definitioner:

1)   »fjernsyn«: et tv-apparat eller en tv-monitor

2)   »tv-apparat«: et produkt, der primært er konstrueret til at vise og modtage audiovisuelle signaler, og som bringes i omsætning under en enkelt model- eller systembetegnelse; det består af:

3)   »tv-monitor«: et produkt, der er konstrueret til at vise et videosignal fra en række kilder på en integreret skærm, herunder tv-sendesignaler, og som eventuelt kan styre og gengive lydsignaler fra en ekstern enhed, der er forbundet med tv-monitoren ved hjælp af standardiserede videosignalindgange, herunder cinch (komponent, komposit), SCART, HDMI og fremtidige trådløse standarder (dog ikke videosignalforbindelser, der ikke er standard, f.eks. DVI og SDI), men det kan ikke modtage og behandle sendesignaler

4)   »tændt tilstand«: den tilstand, hvor fjernsynet er tilsluttet elnettet og frembringer lyd og billeder

5)   »standardindstilling til hjemmebrug«: den indstilling af fjernsynet, som producenten anbefaler til normal brug i hjemmet

6)   »standbytilstand«: en tilstand, hvori udstyret er tilsluttet elnettet, er afhængigt af energitilførsel fra elnettet for at fungere efter hensigten og kun tilbyder følgende funktioner, som kan stå til rådighed i ubegrænset tid:

7)   »slukket tilstand«: en tilstand, hvor udstyret er tilsluttet elnettet og ikke yder nogen funktion; følgende betragtes også som slukket tilstand:

8)   »reaktiveringsfunktion«: en funktion, der gør det lettere at aktivere andre tilstande, herunder tændt tilstand, ved hjælp af fjernomskiftning — der involverer fjernbetjening, intern sensor, timer — til en tilstand, der giver adgang til yderligere funktioner, herunder tændt tilstand

9)   »informations- eller statusvisning«: en kontinuerlig funktion, der giver informationer eller viser udstyrets status i et display, herunder klokkeslæt

10)   »tvungen startmenu«: et sæt indstillinger af fjernsynet, der på forhånd er fastlagt af producenten, blandt hvilke brugeren tvinges til at vælge en bestemt indstilling, når fjernsynet tændes første gang

11)   »spidsværdiforhold for luminans«: forholdet mellem spidsværdien for luminans ved standardindstillingen til hjemmebrug hhv. i tændt tilstand, således som fjernsynet er indstillet af leverandøren, og spidsværdien for luminans ved fjernsynets mest lysstærke indstilling i tændt tilstand

12)   »salgssted«: et sted, hvor fjernsyn udstilles med henblik på salg eller udbydes til salg, leje eller leje med køberet

13)   »slutbruger«: en forbruger, som køber eller forventes at købe et fjernsyn.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområder

1.   Leverandørerne sikrer, at:

a)

alle fjernsyn leveres med en trykt etiket i det format og med de oplysninger, der er vist i bilag V

b)

der vedlægges et datablad, jf. bilag III

c)

den tekniske dokumentation, jf. bilag IV, stilles på anmodning til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen

d)

alle former for reklame for en bestemt fjernsynsmodel, som giver energi- eller prisrelaterede oplysninger, også viser, hvilken energieffektivitetsklasse apparatet tilhører

e)

alle former for teknisk salgsmateriale vedrørende en bestemt fjernsynsmodel, der indeholder oplysninger om modellens specifikke tekniske parametre, også viser, hvilken energieffektivitetsklasse apparatet tilhører.

2.   Energieffektivitetsklassen bestemmes ud fra det energieffektivitetsindeks, der beregnes i overensstemmelse med bilag II.

3.   Etiketten udformes som vist i bilag V og anvendes efter følgende tidsplan:

a)

For fjernsyn, der bringes i omsætning fra den 30. november 2011 skal etiketter til fjernsyn i energieffektivitetsklasse:

i)

A, B, C, D, E, F eller G udformes i overensstemmelse med bilag V, punkt 1, eller, hvis leverandøren finder det formålstjenligt, bilag V, punkt 2

ii)

A+ udformes i overensstemmelse med bilag V, punkt 2

iii)

A++ udformes i overensstemmelse med bilag V, punkt 3

iv)

A+++ udformes i overensstemmelse med bilag V, punkt 4.

b)

For fjernsyn, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2014, udformes etiketter til fjernsyn i energieffektivitetsklasse A+, A, B, C, D, E eller F i overensstemmelse med bilag V, punkt 2, eller, hvis leverandøren finder det formålstjenligt, bilag V, punkt 3.

c)

For fjernsyn, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2017, udformes etiketter til fjernsyn i energieffektivitetsklasse A++, A+, A, B, C, D eller E i overensstemmelse med bilag V, punkt 3, eller, hvis leverandøren finder det formålstjenligt, bilag V, punkt 4.

d)

For fjernsyn, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2020, udformes etiketter til fjernsyn i energieffektivitetsklasse A+++, A++, A+, A, B, C eller D i overensstemmelse med bilag V, punkt 4.

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

Forhandlerne sikrer, at:

a)

den etiket, som leverandøren har medleveret, jf. artikel 3, stk. 1, er anbragt på forsiden af alle fjernsyn på salgsstedet, så den er let at få øje på

b)

fjernsyn, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se det udstillede fjernsyn, forsynes med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag VI

c)

alle former for reklame for en bestemt fjernsynsmodel, som giver energi- eller prisrelaterede oplysninger, også viser, hvilken energieffektivitetsklasse apparatet tilhører

d)

alle former for teknisk salgsmateriale vedrørende en bestemt fjernsynsmodel, der indeholder oplysninger om modellens specifikke tekniske parametre, også viser, hvilken energieffektivitetsklasse apparatet tilhører.

Artikel 5

Målemetoder

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, fastslås ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, jf. bilag VII.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne vurderer overensstemmelsen med den oplyste energieffektivitetsklasse efter proceduren i bilag VIII.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af de tekniske fremskridt senest fem år efter dens ikrafttræden.

Artikel 8

Overgangsbestemmelse

Artikel 3, stk. 1, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), anvendes ikke på trykte reklamer og trykte tekniske salgsmaterialer, som offentliggøres før den 30. marts 2012.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 30. november 2011. Artikel 3, stk. 1, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), anvendes dog fra den 30. marts 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(2)  EUT L 191 af 23.7.2009, s. 42.

(3)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(4)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 24.


BILAG I

Energieffektivitetsklasse

Et fjernsyns energieffektivitetsklasse bestemmes ud fra dets energieffektivitetsindeks (EEI), jf. tabel 1. Et fjernsyns energieffektivitetsindeks beregnes som anvist i bilag II, punkt 1.

Tabel 1

Energieffektivitetsklasser for fjernsyn

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsindeks

A+++ (mest effektiv)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (mindst effektiv)

1,00 ≤ EEI


BILAG II

Metode til beregning af energieffektivitetsindekset og det årlige energiforbrug i tændt tilstand

1.

Energieffektivitetsindekset (EEI) beregnes efter formlen EEI = P/Pref (A), hvor:

Pref (A)

=

Pbasis + A × 4,3224 watt/dm2

Pbasis

=

20 watt for tv-apparater med én tuner/modtagerboks og uden harddisk

Pbasis

=

24 watt for tv-apparater med en eller flere harddiske

Pbasis

=

24 watt for tv-apparater med to eller flere tunere/modtagerbokse

Pbasis

=

28 watt for tv-apparater med en eller flere harddiske og to eller flere tunere/modtagerbokse

Pbasis

=

15 watt for tv-monitorer

A er det synlige skærmareal i dm2

P er fjernsynets effektforbrug i tændt tilstand angivet i watt og målt i overensstemmelse med bilag VII afrundet til en decimal.

2.

Det årlige energiforbrug i tændt tilstand, E, i kWh beregnes efter formlen E = 1,46 × P.

3.

Fjernsyn med automatisk lysstyrkeregulering

Med henblik på beregningen af energieffektivitetsindekset og det årlige energiforbrug i tændt tilstand, jf. punkt 1 hhv. punkt 2, nedsættes effektforbruget i tændt tilstand som målt efter proceduren i bilag VII med 5 %, hvis følgende betingelser er opfyldt, når fjernsynet bringes i omsætning:

a)

Fjernsynets luminans i standardindstillingen til hjemmebrug hhv. i tændt tilstand som indstillet af leverandøren reduceres automatisk mellem en lysintensitet i omgivelserne på mindst 20 lux og 0 lux.

b)

Den automatiske lysstyrkeregulering er aktiveret i standardindstillingen til hjemmebrug hhv. fjernsynets tændte tilstand som indstillet af leverandøren.


BILAG III

Datablad

1.

Oplysningerne i fjernsynets datablad anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:

a)

Leverandørens navn eller varemærke.

b)

Leverandørens modelidentifikation. Modelidentifikationen er den kode, som regel alfanumerisk, der adskiller fjernsynsmodellen fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.

c)

Modellens energieffektivitetsklasse i overensstemmelse med bilag I, tabel 1. Har fjernsynet fået tildelt EU's miljømærke efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1), kan dette også anføres.

d)

Synlig skærmdiagonal i centimeter og i tommer.

e)

Effektforbruget i tændt tilstand målt efter proceduren i bilag VII.

f)

Det årlige energiforbrug i kWh beregnet som anvist i bilag II og afrundet til nærmeste hele tal. Det beskrives således: »Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.«

g)

Effektforbruget i standbytilstand, slukket tilstand eller begge dele målt efter proceduren i bilag VII.

h)

Skærmopløsningen som antallet af fysiske pixel vandret og lodret.

2.

Et datablad kan omfatte flere fjernsynsmodeller fra samme leverandør.

3.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af etiketten, i farver eller sort-hvid. I så fald skal de oplysninger fra opregningen i punkt 1, der ikke optræder på etiketten, også anføres.


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.


BILAG IV

Teknisk dokumentation

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), skal omfatte følgende:

a)

Leverandørens navn og adresse.

b)

En generel beskrivelse af fjernsynsmodellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne.

c)

I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

d)

I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.

e)

Identitet og underskrift for den person, der er beføjet til at skrive under med bindende virkning for leverandøren.

f)

Testparametre for målingerne:

i)

omgivelsernes temperatur

ii)

testspænding i V og frekvens i Hz

iii)

total harmonisk forvrængning i elforsyningssystemet

iv)

indgange benyttet for lyd- og billedtestsignalerne

v)

information om og dokumentation af den instrumentering, den opsætning og de kredsløb, der er brugt til elektrisk prøvning.

g)

Om tændt tilstand oplyses følgende:

i)

effektforbruget i watt afrundet til en decimal for målinger af effekt på op til 100 watt, og til helt tal for målinger af effekt over 100 watt

ii)

karakteristika for videosignalet med det dynamiske udsendelsesindhold, der repræsenterer et typisk udsendelsesindhold

iii)

hvilken sekvens af skridt der skal tages for at sikre stabilitet i effektforbruget

iv)

for fjernsyn med tvungen startmenu oplyses forholdet mellem spidsværdien for luminans ved standardindstillingen til hjemmebrug og spidsværdien for luminans ved fjernsynets mest lysstærke indstilling i tændt tilstand, udtrykt i procent

v)

for tv-monitorer leveres en beskrivelse af de relevante egenskaber ved den tuner, der er brugt ved målingerne.

h)

For hver standbytilstand og/eller slukket tilstand oplyses følgende:

i)

effektforbruget i watt afrundet til to decimaler

ii)

hvilken målemetode der er anvendt

iii)

hvordan tilstanden blev valgt eller programmeret

iv)

forløbet af hændelser frem til den tilstand, hvor fjernsynet automatisk skifter tilstand.


BILAG V

Etiketten

1.   ETIKET 1

Image

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation, idet »modelidentifikationen« er den kode, som regel alfanumerisk, der adskiller fjernsynsmodellen fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.

III.

Fjernsynets energieffektivitetsklasse som fastslået i overensstemmelse med i bilag I. Spidsen på den pil, der angiver fjernsynets energieffektivitetsklasse, sættes ud for spidsen på pileindikatoren for den relevante energieffektivitetsklasse.

IV.

Effektforbruget i tændt tilstand, anført i watt og afrundet til nærmeste hele tal.

V.

Årligt energiforbrug i tændt tilstand beregnet som anvist i bilag II, punkt 2, anført i kWh og afrundet til nærmeste hele tal.

VI.

Synlig skærmdiagonal i centimeter og i tommer:

Har fjernsynet en umiddelbart synlig afbryder, som ved slukning sætter fjernsynet i en tilstand, hvis effektforbrug ikke overstiger 0,01 watt, kan det symbol, der er vist i punkt 5, nr. 8, indsættes.

Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der indsættes en kopi af miljømærket.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 5.

2.   ETIKET 2

Image

a)

Oplysningerne i punkt 1, litra a), skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 5.

3.   ETIKET 3

Image

a)

Oplysningerne i punkt 1, litra a), skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 5.

4.   ETIKET 4

Image

a)

Oplysningerne i punkt 1, litra a), skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 5.

5.   Etiketten udformes således:

Image

Forklaringer:

a)

Etiketten skal være mindst 60 mm bred og mindst 120 mm høj. Hvis den trykkes i større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b)

For fjernsyn med et skærmareal på over 29 dm2 skal baggrunden være hvid. For fjernsyn med et skærmareal på 29 dm2 eller derunder skal baggrunden være hvid eller transparent.

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Kantlinje: 3 pkt. — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Etikettens logoer

farve: X-00-00-00

piktogram som vist; EU-logo og etikettelogo (tilsammen): bredde: 51 mm, højde: 9 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. — farve: Cyan 100 % — længde: 51 mm.

Image

Skala fra A til G

Pil: højde: 3,8 mm, mellemrum: 0,75 mm — farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri, fed type, 10 pkt., versaler, hvid; »+«-symboler: Calibri, fed type, 7 pkt., versaler, hvid.

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil: bredde: 26 mm, højde: 8 mm, 100 % sort.

Tekst: Calibri, fed type, 15 pkt., versaler, hvid; »+«-symboler: Calibri, fed type, 10 pkt., versaler, hvid.

Image

Energi

Tekst: Calibri, almindelig type, 7 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Afbryderlogo

Piktogram som vist. Ramme: 1 pkt. — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

Tekst om effektforbrug i tændt tilstand

Ramme: 1 pkt. — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Tal: Calibri, fed type, 14 pkt., 100 % sort.

Anden linje: Calibri, almindelig type, 11 pkt., 100 % sort.

Image

Størrelsen af fjernsynets skærmdiagonal

Piktogram som vist.

Ramme: 1 pkt. — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Tal: Calibri, fed type, 14 pkt., 100 % sort. Calibri, almindelig type, 11 pkt., 100 % sort.

Image

Tekst om årligt energiforbrug

Ramme: 2 pkt. — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Tal: Calibri, fed type, 25 pkt., 100 % sort.

Anden linje: Calibri, almindelig type, 11 pkt., 100 % sort.

Image

Leverandørens navn eller varemærke

Image

Leverandørens modelbetegnelse

Image

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og model skal kunne stå i et felt på 51 × 8 mm.

Image

Referenceperiode

Tekst: Calibri, fed type, 8 pkt.

Tekst: Calibri, fin type, 9 pkt.


BILAG VI

Oplysninger, der skal gives i situationer, hvor slutbrugerne må formodes ikke at få lejlighed til at se det udstillede produkt

1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

modellens energieffektivitetsklasse som defineret i bilag I

b)

effektforbruget i tændt tilstand som anført i bilag II, punkt 1

c)

det årlige energiforbrug, jf. bilag II, punkt 2

d)

den synlige skærmdiagonal.

2.

Når der også anføres andre oplysninger fra databladet, skal de anføres i den form og den orden, der er anvist i bilag III.

3.

Alle de oplysninger, der er omhandlet i dette bilag, skal trykkes eller vises i en størrelse og font, der gør dem let læselige.


BILAG VII

Målinger

1.   Med henblik på overholdelse og kontrol med overholdelsen af kravene i denne forordning foretages der målinger ved anvendelse af en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure, der tager hensyn til de seneste alment anerkendte tekniske målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Målinger af effektforbruget i tændt tilstand, jf. bilag II, punkt 1

a)

Almindelige betingelser:

i)

Målingerne udføres ved en rumtemperatur på 23 °C +/– 5 °C.

ii)

Målingerne foretages, mens apparatet modtager et videosignal med dynamisk udsendelsesindhold, der repræsenterer et typisk udsendelsesindhold. Det, der måles, skal være det gennemsnitlige effektforbrug over en sammenhængende periode på 10 minutter.

iii)

Målingerne foretages, efter at fjernsynet har været i slukket tilstand i mindst en time umiddelbart fulgt af mindst en time i tændt tilstand, og de skal være afsluttet efter højst tre timer i tændt tilstand. Det relevante videosignal skal afspilles i hele den tid, fjernsynet er i tændt tilstand. For fjernsyn, der vides at blive stabile inden en time, kan disse tidsperioder nedsættes, hvis det kan påvises, at måleresultatet højst afviger med 2 % fra det resultat, der ville være fremkommet ved brug af de her nævnte tidsperioder.

iv)

Målingerne foretages med en usikkerhed på højst 2 % ved et 95 % konfidensinterval.

v)

Hvis apparatet har mulighed for automatisk lysstyrkeregulering, skal denne funktion være slået fra, når målingerne foretages. Kan den automatiske regulering af lysstyrken ikke slås fra, skal føleren for omgivelsernes lysniveau modtage en direkte belysning på 300 lux eller mere, mens målingerne foretages.

b)

Effektforbruget i tændt tilstand måles under følgende forhold:

i)

Tv-apparater uden tvungen startmenu: Effektforbruget måles med fjernsynet i tændt tilstand, således som det leveres af producenten, dvs. at fjernsynets lysstyrkeindstillinger skal stå i den position, producenten har indstillet dem i til brug for slutbrugeren.

ii)

Tv-apparater med tvungen startmenu: Effektforbruget måles ved standardindstillingen til hjemmebrug.

iii)

Tv-monitorer uden tvungen startmenu: Tv-monitoren skal være tilsluttet en passende tuner. Effektforbruget måles med fjernsynet i tændt tilstand, således som det leveres af producenten, dvs. at tv-monitorens lysstyrkeindstillinger skal stå i den position, producenten har indstillet dem i til brug for slutbrugeren. Tunerens effektforbrug er ikke relevant for målingen af tv-monitorens effektforbrug i tændt tilstand.

iv)

Tv-monitorer med tvungen startmenu: Tv-monitoren skal være tilsluttet en passende tuner. Effektforbruget måles ved standardindstillingen til hjemmebrug.

3.   Målinger af effektforbruget i standbytilstand/slukket tilstand, jf. bilag III, punkt 1, litra g)

Når der måles en effekt på 0,50 W eller mere, skal målingerne foretages med en usikkerhed på højst 2 % ved et 95 % konfidensinterval. Når der måles en effekt på mindre end 0,50 W, skal målingerne foretages med en usikkerhed på højst 0,01 W ved et 95 % konfidensinterval.

4.   Målinger af spidsværdien for luminans, jf. bilag VIII, punkt 2, litra c)

a)

Målingerne af spidsværdier for luminans foretages med et luminansmåleinstrument, som måler på den del af skærmen, der viser et helt (100 %) hvidt billede, som er en del af et testmønster, der bruges til »fuldskærmstest«, hvor testmønsteret ikke overskrider det APL-niveau (average picture level), hvor der sker en effektbegrænsning i skærmens luminansdriversystem.

b)

Målingerne af spidsværdiforholdet for luminans foretages, uden at luminansmålerens målepunkt på skærmen forstyrres, når der skiftes mellem standardindstillingen til hjemmebrug hhv. tændt tilstand, som fjernsynet er indstillet af leverandøren, og fjernsynets mest lysstærke indstilling i tændt tilstand.


BILAG VIII

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Når medlemsstaternes myndigheder kontrollerer overensstemmelsen med kravene i artikel 3 og 4, følger de nedenstående kontrolprocedure, når der er tale om effektforbruget i tændt tilstand som omhandlet i bilag II, punkt 1, og effektforbruget i standby tilstand/slukket tilstand som omhandlet i bilag III, punkt 1, litra g).

1)

Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt enhed.

2)

Modellen anses for at være i overensstemmelse med den oplyste værdi for effektforbrug i tændt tilstand og de oplyste værdier for effektforbrug i standby tilstand og/eller slukket tilstand:

a)

hvis resultatet for effektforbruget i tændt tilstand ikke overskrider den oplyste værdi for effektforbrug med mere end 7 %, og

b)

hvis resultaterne for effektforbruget i standby tilstand hhv. slukket tilstand ikke overskrider de oplyste værdier for effektforbrug med mere end 0,10 W, og

c)

hvis resultatet for spidsværdiforholdet for luminans er over 60 %.

3)

Hvis testen ikke giver de i punkt 2, litra a), b) eller c), foreskrevne resultater, testes yderligere tre enheder af samme model.

4)

Når der er foretaget test af yderligere tre enheder af samme model, anses modellen for at være i overensstemmelse med den oplyste værdi for effektforbrug i tændt tilstand og de oplyste værdier for effektforbrug i standby tilstand og/eller slukket tilstand:

a)

hvis gennemsnittet af resultaterne for de tre sidste enheders effektforbrug i tændt tilstand ikke overskrider den oplyste værdi for effektforbrug med mere end 7 %, og

b)

hvis gennemsnittet af resultaterne for de sidste tre enheders effektforbrug i standby tilstand hhv. slukket tilstand ikke overskrider de oplyste værdier for effektforbrug med mere end 0,10 W, og

c)

hvis gennemsnittet af resultaterne for de sidste tre enheders spidsværdiforhold for luminans er over 60 %.

5)

Hvis de resultater, der er anført i punkt 4, litra a), b) eller c), ikke nås, anses modellen for ikke at opfylde kravene.