11.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/41


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1017/2010

af 10. november 2010

om åbning af salg på det indre marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra f), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (2) har fastsat, at salg af korn fra interventionsorganerne skal foregå ved licitation.

(2)

Medlemsstaterne har interventionslagre af blød hvede og byg. For at imødekomme efterspørgslen på markedet er det hensigtsmæssigt, at disse kornlagre i medlemsstaterne stilles til rådighed på det indre marked. Derfor bør der åbnes løbende licitationer med henblik på videresalg på det indre marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer. Licitationerne bør hver især betragtes som en særskilt licitation.

(3)

Af hensyn til situationen på det indre marked bør Kommissionen forvalte licitationen. Der bør desuden fastsættes en tildelingskoefficient for de bud, der svarer til minimumssalgsprisen.

(4)

Med henblik på en effektiv forvaltning af ordningen bør der fastsættes betingelser og frister for fremsendelsen af de oplysninger, som Kommissionen måtte anmode om.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Der åbnes en licitation med henblik på videresalg af korn fra interventionslagre på det indre marked efter bestemmelserne i afsnit III i forordning (EU) nr. 1272/2009.

De maksimumsmængder, der er til rådighed pr. medlemsstat, er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Datoer for indgivelse af bud

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation udløber den 24. november 2010 kl. 11 (Bruxelles-tid).

Fristen for indgivelse af bud til de følgende dellicitationer udløber følgende dage kl. 11 (Bruxelles-tid):

den 8. og 15. december 2010

den 12. og 26. januar 2011

den 9. og 23. februar 2011

den 9. og 23. marts 2011

den 13. og 27. april 2011

den 11. og 25. maj 2011

den 15. og 29. juni 2011.

2.   Buddene indgives til de af medlemsstaterne godkendte interventionsorganer, jf. den liste, der er offentliggjort på internettet (3).

Artikel 3

Meddelelse til Kommissionen

Meddelelsen i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 1272/2009 gives inden kl. 16 (Bruxelles-tid) på den dag, hvor fristen for indgivelsen af bud udløber, jf. artikel 2 i nærværende forordning.

Artikel 4

Beslutning på grundlag af buddene

Efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter Kommissionen en minimumssalgspris for hver kornart og hver berørt medlemsstat, eller den beslutter, at licitationen skal være uden virkning, jf. artikel 46 i forordning (EU) nr. 1272/2009.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.

(3)  Interventionsorganernes adresser kan fås på Europa-Kommissionens CIRCA-netsted (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


BILAG

Liste over licitationer

(tons)

Medlemsstat

Mængder, der er til rådighed til salg på det indre marked

 

Blød hvede

Byg

Majs

KN-kode

1001 90

1003 00

1005 90 00

Belgique/België

0

България

0

0

Česká republika

60 937

136 395

Danmark

59 550

Deutschland

1 100 935

Eesti

40 060

Eire/Ireland

Elláda

España

France

70 385

Italia

Kypros

Latvija

0

Lietuva

0

91 377

Luxembourg

Magyarország

4 418

30 258

0

Malta

Nederland

Österreich

20 541

Polska

0

0

Portugal

România

0

Slovenija

Slovensko

0

80 112

Suomi/Finland

22 757

784 136

Sverige

148 260

United Kingdom

151 136

Symbolet »—« betyder: intet interventionslager af dette korn i denne medlemsstat.